Genel müdür ne yapar? 15 temel görevi9 min read

Genel müdür nedirgenel müdür

Genel müdür özel sektördeki veya kamu kurumlarındaki yasal temsilcidir.

Genel müdür şirketin yönetimi ve yönlendirilmesinden sorumludur. Bir şirketin doğru, etkin ve verimli yönetiminde genel müdürün payı yüksektir.

Genel müdür şirketin emanet edildiği en yetkili kişidir.

Genel Müdür, şirketten yasal olarak sorumludur ve bu bağlamda şirketin işletmelerini ve operasyonlarını etkileyen tüm yasal gerekliliklerin yerine getirildiğini denetleyen kişidir.

Bir genel müdür (GM), gelir elde etme ve maliyetleri kontrol etme dahil olmak üzere, bir departmanın veya şirketin operasyonlarının tamamından veya bir kısmından sorumludur.

Küçük şirketlerde genel müdür üst düzey yöneticilerden biri olabilir.

Hiyerarşik organizasyonlarda gene müdürler çoğu çalışanın üzerinde ancak kurumsal düzeydeki yöneticilerin altında yer alır.

Genel müdürlük pozisyonu ile ilgili sorumluluk ve önem şirketler arasında farklılık gösterebilir ve genellikle organizasyonun yapısına bağlıdır.

Sorumlu olduğu departmanlar

 

Üretim, maliyet, satış, kalite, çalışan sürekliliği ve memnuniyeti, bilgi işlem, muhasebe, insan kaynakları, planlama ve lojistik bölümü, mali işler bölümü, ithalat ve ihracat, bütçe ve planlama, pazarlama

 

Bağlı olduğu departman

 

Yönetim kurulu

 

Yerine vekalet edecek kişi

 

Genel müdür yardımcısı

 

Genel müdürde aranan nitelikler

 

 • Benzer bir görevde en az 10 yıl deneyime sahip olmak
 • Bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olmalı, Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilmek
 • Çalışanlar ile kolay iletişim kurabilmek
 • Dinamik ve rekabetçi bir iş ortamında hedeflere ulaşmak
 • Ekipler, müşteriler ve tedarikçiler arasında güven oluşturmak ve geliştirmek
 • En az bir yabancı dil bilmelidir.
 • Gelişmiş planlama becerilerine, problemleri çözebilme yetisine sahip olma
 • Güçlü liderlik özelliğine sahip olma, insan ilişkilerinde kuvvetli ve ikna kabiliyeti yüksek olma
 • Hızlı ve etkili kararlar alıp uygulayabilme
 • İş süreçleri ve fonksiyonları hakkında bilgi (finans, İK, satın alma, operasyonlar vb.)
 • İşletme kültürünü benimseyebilecek ve benimsetebilecek yapıda olmak
 • İşletme veya ilgili alanda BSc/BA; MSc/MA bir artıdır
 • Karma bir çalışan grubunu başarıyla yönetme
 • Liderlik ve yöneticilik özelliklerine sahip olmak
 • Operasyonlar ve üretim yönetimi hakkında kapsamlı bilgi.
 • Planlama ve bütçeleme konusunda deneyimli
 • Son derece güçlü stratejik düşünme ve analitik beceriye sahip olma
 • Stres altında dikkatli çalışabilmek ve karar verebilmek
 • Takımlarının yeteneklerini ortaya çıkarmak
 • Üretim hedeflerini belirlemek için finansal verileri gerektiği gibi yorumlayabilme.
 • Verimlilik ve kâr analizi yapabilme
 • Yazılı ve sözlü ifade etme yeteneği güçlü olmak
 • Yenilikçi, inovatif ve stratejik düşünebilme
 • Yönetici vasfı yüksek olmak
 • Yönetim ve koordinasyon özelliğine sahip olma

Genel müdür ne yapar

1- Bütçe plan

 • Bütçe hazırlama ve gider yönetimi faaliyetlerine yardımcı olmak.
 • Bütçe kontrolleri ile kaynak tahsisi ve paylaştırma planlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve sürdürülmesi
 • Bütçeleri koruma ve giderleri optimize etme
 • Firma kaynaklarını ve kullanımını kontrol ve koordine eder.
 • Operasyon birimi için bütçe hazırlanmasına yardımcı olmak

 

2 – Departmanlar

 • Belirli periyotlarla şirket yönetimdeki sorumluları bir araya getirerek iş akışı, eksikliklerin giderilmesi, hizmetin iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması yönünde politika belirler ve sonuçlarını takip eder,
 • Departmanların ve bölümlerin düzenli, ekonomik ve verimli faaliyet göstermesini sağlamalıdır.
 • Firma birimlerini ve çalışmalarını denetler. Her konuda rapor alır. Değerlendirme ve görevlendirme yapar.
 • İhracatı ithalatı, imalatı sevk ve idare etmek
 • İlkeleri ve süreçleri belirlemek
 • Şirket içerisindeki bölümler arası etkin iletişim ve koordinasyonu sağlamak ve etkinliği arttırmak.
 • Şirket içinde işbirliği ve bilgi akışını sağlamak
 • Şirket operasyonlarını desteklemek için idari, lojistik, insan kaynakları ve muhasebe hizmetlerini yönetmek
 • Tedarik, üretim, pazarlama, saha ve teknik hizmetler politikaları ve uygulamaları oluşturarak çabaları koordine etmek; ve kurumsal personel ile eylemleri koordine etmek.

 

3- Ekip yönetimi     

 • Çalışanların performanslarını yüksek tutmak
 • Çalışanların şirket politikalarını ve prosedürlerini takip etmesini sağlamak
 • Çalışanların üretken bir şekilde çalışmasını ve profesyonel olarak gelişmesini sağlamak
 • Çalışanların verimliliğini arttıracak sistemler geliştirmek.
 • Görevlerin zamanında başarıyla teslim edilmesini sağlamak için proje zaman çizelgelerini sıkı bir şekilde denetlemek ve yönetmek
 • Günlük operasyonları denetleme
 • ISO 9001 faaliyetlerinin içinde bulunmak
 • İş birimindeki kilit fonksiyonel yöneticilerin ve yöneticilerin doğrudan yönetimini sağlamak
 • İş güncellemeleri, sorunları ve önerileri tartışmak için düzenli ekip toplantıları planlamak
 • Kendisine bağlı çalışanlar arasında iş bölümü yapmak

 

4- Finans  

 • Aylık faaliyet raporlarını analiz etmek ve değerlendirmek
 • Operasyonları ve finansal performansı değerlendirmek ve iyileştirmek
 • Satış verilerini, işletme giderlerini ve kar marjlarını analiz ederek finansal performansı izleme

 

5- İK          

 • Çalışan değerlendirme sürecini yönlendirmek
 • Çalışan işe alım, eğitim, performans değerlendirme, terfi ve işten çıkarma faaliyetlerinde yardımcı olmak.
 • Çalışan maaş ve hak edişlerinin kontrolünü ve denetimini yapar.
 • Çalışan üretkenliğini ve kaynakların optimizasyonunu artıran yenilikçi stratejilerin kavramsallaştırılması ve uygulanması
 • Çalışanlar için oryantasyonları ve çıkış görüşmelerini yönetmek
 • Çalışanlara atanan iş görevlerinde yön ve rehberlik sağlamak.
 • Çalışanların endişelerine zamanında yanıt vermek
 • Firma için gerekli organizasyon planlamasını yaparak Yönetim Kurulu’ nun onayına sunmak
 • İhtiyaç duyulacak insan kaynaklarını bulmak ve yönetimi bilgilendirmek.
 • İnsan kaynağından en iyiyi ortaya çıkarmak için örnek çalışanlara titiz ve doğru sorumluluk devri
 • İşe alma, eğitim ve astların performansını yönetme
 • Kuruluşun operasyon el kitabına ve politikalarına yardımcı olmak veya bunları hazırlamak ve güncellemek
 • Önemli işe alma ve yetenek geliştirme programlarını denetlemek
 • Personel alma, terfi ettirme, görev değişikliği veya işten çıkarma işlemleri
 • Personel özlük dosyalarının ilgili kanunlara göre tam ve eksiksiz olarak düzenlenmesini sağlamak
 • Haftalık performans hedeflerini atamak, yönlendirmek ve yürütmek ve kendi amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken bunların tamamlanmasını değerlendirmek
 • Personelin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymasını sağlamak
 • Şirket Sorumluları başta olmak üzere tüm personele iş akışına göre ek görev, yetki ve sorumluluk vermek
 • Şirket yöneticileri için kariyer planları oluşturmak ve onların bir üst makama terfi etmelerine yardımcı olacak yöntemler geliştirmek.
 • Yeni çalışanların işe alımını ve eğitimini denetlemek
 • Yönetim Kurulunun izni dahilinde ücretleri belirlemek ve yetkileri tayin etmek.
 • Yönetime iş, maliyet ve çalışan raporları oluşturmak

 

6- Karlılık 

 • Etkili maliyet kontrolü ve boşlukları kapatmak için eklentilerin uygulanması yoluyla bütçe şartı kısıtlamaları üzerinde sıkı kontrol
 • Şirketin gelir ve giderlerini analiz etmek ve raporlamak.
 • Şirketin karlılık ve verimliliğini analiz etmek ve ilgili birim ve departmanlardan raporlar almak.
 • Temel kurallar çerçevesinde, şirketin kârlılığını arttırmak yönünde inisiyatif kullanır,
 • Motivasyon Proje üretir ve satış ekibinin motivasyonunu üst düzeyde tutar,
 • Şirket misyon ve vizyonunu tüm çalışanlara indirgemek ve bu doğrultuda işleri koordine etmek.
 • Şirket personelinin tamamının tüm eğitimlerinin zamanında verilmesini sağlamak

 

7- Operasyon          

 • İş biriminin veya kuruluşun günlük operasyonlarını denetlemek

 

8 – Pazarlama          

 • Pazarlama programının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmeler önermek
 • Promosyon kampanyaları, yeni ürün lansmanları ve işi yönlendirecek diğer etkinlikleri geliştirmek için pazarlama ekibi üyeleriyle koordinasyon sağlamak
 • Şirket kimliğini, imajını ve kültürünü geliştirmek
 • Şirket ürünleri veya hizmetleri hakkında farkındalığı artırmak için pazarlama çabalarını denetleme

 

9 – Raporlama         

 • İlgili şirketin performansı hakkında yönetim kuruluna rapor sunarlar.
 • Önemli sonuçları şirket yetkililerine bildirmek
 • Pay sahipleri, bağlı şirketler veya bağlı şirketler ile yapılan işlemler hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunar.
 • Performans verilerini, finansal verileri ve faaliyet raporlarını analiz ederek üretkenliği ölçmek
 • Yıllık raporlar, mali tablolar, yıllık bütçeler, çalışma programları ve diğer faaliyetler için projeleri onayı için Yönetim Kuruluna sunar
 • Yönetim kuruluna ve kurumsal düzeydeki yöneticilere insan kaynakları optimizasyonu, finansal yönetim, kârlılık, maliyet kontrolleri etrafında dönen raporların oluşturulmasını denetlemek
 • Yönetimin gözden geçirme toplantılarını yönetmek

 

10 – Satışa destek   

 • Kilit müşteri faaliyetlerine katılmak
 • Belli periyotlarla müşteri ziyaretlerinde bulunur ve üst seviyede üçüncü şahıslar nezrinde şirketi temsil eder,
 • Müşteri memnuniyet ve bağlılığını arttırıcı adımlar atmak. Ve bunu şirket politikası haline getirmek.
 • Müşteri sorularını hızlı ve profesyonel bir şekilde ele almak ve müşteri memnuniyetini sağlamak
 • Müşterilere verilecek teklifleri, sipariş ve sözleşmeleri gözden geçirmek ve onaylamak,
 • Pazarlama – satış faaliyetleri için uygulanacak politikayı (fiyat, ödeme vb) belirlemek,
 • Satış promosyonlarının ve satılacak ürünlerin fiyatlarını, zamanlamasını ve sayısını belirlemek için pazarlama ve satış departmanları ile koordinasyon sağlamak
 • Şirketin mevcut müşterilerine ilişkileri geliştirmek ve satış yapmak üzere müşteri ziyaretlerinde bulunur,
 • Tahsilatları ve cari hesapları takip eder,
 • Yeni müşteriler edinmek, bahsi geçen müşterilere firmayı tanıtmak, satış yapmak üzere müşteri ziyaretlerinde bulunmak

 

11 – Sektör takibi    

 • Teknik bilgiyi korumak için sektörü ve gelişmeleri takip etmek
 • Firmanın geleceğine ilişkin gelişmeleri takip etmek, doğabilecek fırsatları ve karşı karşıya kalınabilecek tehlikeleri değerlendirerek Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
 • Firmanın genel gidişatından ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.
 • Şirketin mali, ekonomik, sosyal, çevresel, yasal ve teknolojik koşullara uyumlu olmasını sağlamak
 • Teknolojik ve finansal fırsatları inceleyerek, analiz sunarak ve hedefler önererek stratejik plan geliştirmek
 • Teknolojiyi takip etmek ve şirket politikası haline getirmek.
 • Yeni iş ilişkileri geliştirerek genişleme ve büyüme fırsatlarını araştırma

 

12- Stok plan           

 • Çalıştığı işletmenin demirbaşlarının, varlıklarının ve stoklarının kontrolünü sağlamak amacıyla birim yöneticilerinden analiz raporları alarak inceleme yapar.
 • Ekipman, altyapı ve yeteneklere yapılan önemli yatırımları değerlendirmek ve bunlara karar vermek
 • Her türlü aracın alım, satım veya kullanım yetkisini yönetmek
 • İşletmenin varlıklarını, demirbaşlarını ve stokları düzenli olarak kontrol etmek ve haftalık analiz raporları almak.
 • Şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli her türlü demirbaş eşya, büro makinesi, kırtasiye vb. ihtiyaçların kaliteli ve asgari maliyette teminini sağlar.
 • Şirketin işlerinde kullanılmak üzere satın alınan sarf malzemenin sözleşmelerdeki aranılan özelliklere uygunluğuna dikkat eder.
 • Şirketin sahip olduğu imtiyazlar da dahil olmak üzere şirketin gerçek ve kişisel mülklerini, varlıklarını ve haklarını veya elden çıkaracağını ima eden tüm işlemleri, genel olarak, satış, kiralama, hibe kullanımı, rehin, ipotek, ipotek tahvillerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kullanır.

13 – Strateji

 • Kârlılık için iş planı geliştirmek ve uygulamak
 • Strateji ve sonuçları birimin çalışanlarına iletmek
 • Strateji tasarlama ve büyüme için hedefler belirleme
 • Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesini sağlar.
 • Genel kalite ve üretkenliği artırmak için stratejiler geliştirmek
 • Daha geniş kurumsal stratejik planlamada şirket yetkilileriyle etkileşim kurmak
 • Kuruma gelir sağlayıcı uygulama ve iş geliştirmeleri planlar ve yürürlüğe koydurur
 • İşi büyütmek için tasarlanmış bir stratejinin oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak
 • Hedeflenen amaç ve hedeflere ulaşmak için taktik programların geliştirilmesini sağlamak.
 • Şirketin karlı ve dengeli bir şekilde gelişmesi için kısa, orta ve uzun dönem hedefler belirlemek
 • İleriye dönük projeksiyonlar hazırlamak, şirketin SWOT analizini yaparak üst yönetime bilgi vermek
 • Firmanın karlı ve istikrarlı bir şekilde büyümesi için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlemek,
 • Kalkınma planlarını, yıllık eylem planlarını ve yatırım, bakım ve harcama planlarını tasarlar ve uygular.

 

14 – Üretim  

 • Başarılı üretim operasyonları sağlamak için insan kaynakları, finans ve lojistik gibi diğer destek departmanları ile koordinasyon sağlamak
 • Gerekli kapasite, iş gücü, makine, malzeme ve bütçe ihtiyacını belirlemek
 • Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerini belirler
 • Üretim hedeflerini karşılamak için iş gücü ihtiyaçlarını belirlemek
 • Üretim için gerekli kapasite, insan gücü, makine, malzeme ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek
 • Üretim ve operasyonlarla ilgili günlük aktiviteleri planlamak

 

15 – Yasal

 • Çek senetlerini, tüketim makbuzlarını, makbuz senetlerini ve diğer menkul kıymetleri, sipariş mektuplarını veya akreditiflerini, ipotek bonolarını,  imzalamak, kabul etmek, , yeniden kabul etmek, onaylamak, garanti etmek, uzatmak, indirmek, pazarlık yapmak, protesto etmek ve iptal etmek
 • Firmanın yasal ve kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için çalışır.
 • İlgili yasal düzenlemelerin uygunluğunu ve muhasebe süreçlerini doğrudan denetler.
 • Müşteriler, hükümet, toplum kuruluşları ve çalışanlarla işbirliği yaparak şirket imajı oluşturmak; ve etik iş uygulamalarını uygulamak.
 • Üst yönetimin temsilcisi olarak şirket içinde ve dışında yazışmalar yapmak
 • Yurt içi veya yurt dışında olmak üzere, şirketi adli, idari, mali ve siyasi otoriteler önünde şirketin temsil edilmesi

 

Tavsiye yazı: Yönetim makaleleri

Kaynak: Kariyer.net

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir