İngilizce Artikeller – (a, an, the) Definite and Indefinite Articles (27 örnek cümle)5 min read

İngilizce’de üç artikel vardır: artikel

“a, an ve the”.

Belirli artikel (the), ismin kimliğinin okuyucu tarafından bilindiğini belirtmek için bir isimden önce kullanılır.

Belirsiz artikel (a, an), genel bir isimden önce veya kimliği bilinmediğinde kullanılır. Bir ismin artikel almadığı bazı durumlar vardır.

 

Definite article/artikel (belirtme edatı)

the (tekil veya çoğul isim)

 

Indefinite article/artikel (Belirsiz edat)

a (sessiz harfle başlayan tekil isim)

an (sesli harfle başlayan tekil isim)

Örneğin

aan
carelephant
girlorange
zooannouncement
buildingumbrella
hotelhour

 

Count nouns – sayılabilen ve tekil veya çoğul olan öğeleri ifade eder

Non-count nouns – sayılmayan ve her zaman tekil olan öğeleri ifade eder

Artikel kullanma kuralları

Rule #1 – Belirli kimlik bilinmediğinde: Belirsiz artikel “a” veya “an” özgül kimliği bilinmeyen tekil bir adla birlikte kullanılır.

 • Sessiz harfle başlayan isimlerden önce “a” ve
 • sesli harfle başlayan isimlerden önce “an” kullanılır.

 

a veya an’i bir grup veya kategorinin belirli olmayan üyesi için kullanılır

 • I think an animal is in the garage
 • That man is a hero
 • We are looking for an idea

 

Rakam olarak bir’i ifade etmek için kullanılır

 • I own cat and two dogs. (Bir kedi ve 2 köpeğe sahibim)

 

sessiz harflerden önce “a”, seslilerden önce “an” kullanın

 • a boy, an apple
 • an unhappy boy, red apple

 

“a” veya “an” in çoğul formu “some” dır.

 • an apple, some apples

 

 • a+ tekil isim (başlangıç sesine odaklanmalı):  a user (ses şu şekilde: ‘yoo-zer,’ yani ‘y’ sesi ile başlıyor. Bu yüzden ‘a’ kullanılır); a universitya unicycle
 • an+ isim (sessiz= telafuz edilmeyen “h” harfiyle başlıyorsa) an kullanılır: an hour
 • a+ isim ( “h” harfi telafuz edildiğinde) a kullanılır: a horse

 

 

Rule #2 – Bilinen belirli kimlik: Aşağıdaki durumlarda olduğu gibi, ismin belirli kimliği bilindiğinde herhangi bir adla (tekil veya çoğul, sayılan veya sayılmayan) belirli edat/ artikelini (the) kullanılır:

 

Belirli bir isimden daha önce bahsedilmişse “the” kullanın.

 • I ate an apple yesterday. The apple was juicy and delicious.

 

Adı tanımlayan bir sıfat, kelime öbeği veya yan tümce, adının kimliğini açıklığa kavuşturduğunda veya kısıtladığında the kullanın.

 • The boy sitting next to me raised his hand.
 • Thank you for the advice you gave me.

 

İsim, benzersiz bir şeye veya birine atıfta bulunduğunda the kullanın.

 • the theory of relativity
 • the 2003 federal budget

 

Rule #3 – Sayılamayan isimlerle asla a/an kullanmayız. Bununla birlikte, ‘the’ bazen sayılamayan isimlerle, çoğul sayılabilen isimlerle kullanıldığı gibi kullanılır. Bu, belirli bir nesneye, gruba veya fikre atıfta bulunmak istediğimiz zamandır.

 

Trees are beautiful in the fall.(All trees are beautiful in the fall.)Ağaçlar sonbaharda güzeldir.(Bütün ağaçlar sonbaharda güzeldir.)
He was asking for advice.(He was asking for advice in general.)Nasihat istiyordu.(Genel olarak nasihat istiyordu.)
I do not like coffee.(I do not like all coffee in general.)Kahve sevmem.(Genel olarak tüm kahveleri sevmem.)
Electricity has become more expensive recently.Elektrik son zamanlarda daha pahalı hale geldi.
Can you pass me the sugar please?Bana şekeri uzatabilir misin lütfen?

 

 

“The” artikeli kullanım kuralları

Şunlarda “the” kullanın

 • Rivers (Nehirler): The Nile, The Mississippi.
 • Mountain ranges (Sıra dağlar): The Andes, The Pyrenees.
 • Deserts (Çöller): The Sahara, The Atacama.
 • Oceans and seas (Okyanus ve denizler): The Pacific, The Mediterranean.
 • Groups of islands (ada grupları): The Maldives, The Seychelles.
 • Some countries (Bazı ülkeler): The USA, The Netherlands.
 • Points on the globe (Dünyada bazı noktalar): The Equator, The North Pole.
 • Geographical areas (Coğrafik alanlar): The Middle East, The West

 

Şuralarda “the” kullanmayın

 • academic subjects (akademik konular): mathematics, biology, history, computer science
 • cities, towns, or states (şehir, ilçe veya eyalet): Seoul, Manitoba, Miami, London, Paris.
 • continents (kıtalar) Asia, Europe
 • most countries/territories (birçok ülke ve bölgeler): Italy, Mexico, Bolivia; istisna, the Netherlands, the Dominican Republic, the Philippines, the United States
 • Islands (adalar): Bali, Hawaii. (Ada zincirleri hariçtir. the Aleutians, the Hebrides, or the Canary Islands)
 • lakes and bays( göl ve koylar): Lake Titicaca, Lake Erie except with a group of lakes like the Great Lakes
 • languages and nationalities (diller ve milletler): Chinese, English, Spanish, Russian (ulusun nüfusunu kastetmiyorsanız: “The Spanish are known for their warm hospitality.”)
 • mountains(dağlar): Mount Fuji, Mount Everest.
 • sports (sporlar): cricket, baseball, volleyball, hockey, baseball
 • street names(sokak isimleri): Main Street, 5th Avenue, Washington Blvd., Main St.

 

Artikel kullanım örnekleri

I do not want a gun in my house (any gun).Evimde bir silah istemiyorum (herhangi bir silah).
The gun is in his closet (implies there is a specific gun).Silah dolabındadır (belirli bir silah olduğunu ima eder).
I am afraid of guns (all guns in general).Silahlardan korkarım (genel olarak tüm silahlardan).
She sent me a postcard from Italy (an unspecific postcard – not a letter, not an e-mail).Bana İtalya’dan bir kartpostal gönderdi (belirsiz bir kartpostal – mektup veya e-posta değil).
It’s the postcard that I have in my office (one specific postcard).Bu, ofisimde bulunan kartpostal (belirli bir kartpostal).
Getting postcards makes me want to travel (any postcard in general).Kartpostal almak bende seyahat etme isteği uyandırıyor (genel olarak herhangi bir kartpostal).
I have a dog(one dog).Bir köpeğim var(bir köpek).
The dog is very friendly (the dog that I have already mentioned).Köpek çok cana yakın (daha önce bahsettiğim köpek).
Dogs make great pets (dogs in general).Köpekler harika evcil hayvanlardır (genel olarak köpekler).
Greta needs furniture in her apartment (furniture is a noncount noun).Greta’nın dairesinde mobilyaya ihtiyacı var (mobilya sayılamayan bir isimdir).
She is going to select the furniture that she needs (the specific furniture that she needs).İhtiyacı olan mobilyayı seçecek (ihtiyacı olan belirli mobilyalar).
She hopes to find some furniture this weekend (an unspecified, limited amount of furniture).Bu hafta sonu mobilya bulmayı umuyor (belirtilmemiş, sınırlı miktarda mobilya).
We are going to see the Statue of Liberty this weekend (the only Statue of Liberty).Bu hafta sonu Özgürlük Anıtı’nı (tek Özgürlük Heykeli) göreceğiz.
“I saw the elephant at the zoo.” Here, we’re talking about a specific Probably there is only one elephant at the zoo.Fili hayvanat bahçesinde gördüm. Burada belirli bir filden bahsediyoruz Muhtemelen hayvanat bahçesinde sadece bir fil vardır.

 

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

 

Test&Quiz. Kendinizi test edin.

https://www.english-4u.de/en/grammar/articles.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/artikel.htm

https://www.myenglishpages.com/english/grammar-exercise-articles-2.php

https://www.englishpage.com/articles/index.htm

https://test-english.com/grammar-points/a1/a-an-the-no-article/

https://www.grammarbank.com/articles-exercises.html

https://www.englishcurrent.com/exercises/study-articles-exercises-online/

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6420

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir