İngilizce Cümle Türleri (İşlevlere ve Yapılara Göre) (242 cümle örneği)32 min read

Cümle türleri ingilizce gramer yapılarını anlamanız için neredeyse zorunluluktur.cümle tür

Cümle türlerini ve yapılarını anlamanız, cümle kurarken size oldukça yardımcı olacaktır.

Bir cümle, tam bir düşünceyi ifade eden bir kelime grubudur.

Dilbilgisi ve dilbilimde tartışıldığı gibi en büyük gramer birimidir.

Bir cümle, türüne bağlı olarak bir veya daha fazla yan tümce içerebilir.

İngilizce ve Türkçe cümle türleri 100% örtüşmese bile çoğunlukla örtüşür. Aşağıdaki tabloda Türkçe dilbilgisi kurallarına göre ingilizce cümlelerin karşılığını göreceksiniz.

İçerik gizle

İngilizce Türkçe cümle türleri karşılaştırması

Yüklemin Türüne Göre Cümleler1. Fiil (Eylem) Cümlesi (Yüklemi çekimli eylem olan cümlelerdir.)Students go to school
2. Ad (İsim) Cümlesi (Doğrudan karşılığı yok, copula fiili cümleleri kullanılabilir)Students are young
Yüklemin Yerine Göre Cümleler1. Kurallı (Düz) Cümle (Yüklemi yerinde olan cümlelerdir.)Students go to school
2. Devrik (Kuralsız) Cümle (Yüklemi yerinde olmayan cümlelerdir.)To school go the students.
3. Eksilti Cümle (Yüklemi olmayan cümlelerdir.)Great! Sure! No idea! Good morning!
Fonksiyonlarına Göre Cümleler1. Olumlu CümleStudents go to school
2. Olumsuz CümleStudents do not go to school
3. Soru CümlesiDo students go to school?
4. Ünlem CümlesiOh no, students do not go to school
5. Emir CümlesiGo to school
6. İstek Cümlesi ( “-a / -e” istek kipi  ile kurulur.) ModalsI shall go to school
6. İstek Cümlesi ( “-a / -e” istek kipi  ile kurulur.) Let’s sentenceLet’s go to school
7. Şart Cümlesi (“-se / -sa”  şart kipi ile kurulur.)If you go to school, i will buy you a cup of coffee
Anlatımına Göre CümlelerDoğrudan Anlatım: Kişinin ağzından çıkan cümleyi olduğu gibi aktarmaktır.John said: “students go to school”
Dolaylı Anlatım: Başkasına ait sözün değiştirilerek aktarılmasıdır.John said that students go to school.
Kinayeli Anlatım: Bir sözü alaya almak amacıyla, tersini kastedecek şekilde kullanılmasıdır.Students go to school in summer time (!)
Yapısına Göre Cümleler1. Basit CümleStudents go to school
2. Birleşik Cümle (yan cümleciği olan  cümlelerdir.)a) Girişik birleşik cümle: Relative clauseStudents go to school, where they have a lot of fun.
a) Girişik birleşik cümle: Adverbial clauseStudents go to school when they have a lot of fun.
a) Girişik birleşik cümle: Noun clauseStudents go to school for what they believe is a valuable education.
b) Ki’li birleşik cümle: Birbiriyle ilgili iki yargının “ki”  bağlacı ile bağlandığı cümlelerdir.Those students / who are all from our neighborhood / all go to school every day
c) Şartlı birleşik cümle: Şart yan cümlesi ile kurulan  cümlelerdir.If you go to school, i will buy you a cup of coffee
d) İç içe birleşik cümle: Aktarma cümlelerinin yan  cümlecik olarak kullandığı cümlelerdir.John said: “students go to school”
3. Sıralı Cümle (virgül ya da noktalı virgülle bir birine bağlanan.)a) Bağımlı sıralı cümle: (Öge ortaklığı bulunan sıralı cümlelerdir.)Students get their school packs, go to school every day
b) Bağımsız sıralı cümle: (Öge ortaklığı bulunmayan sıralı cümlelerdir.)Students get their school packs ready, while parents prepare breakfast for a smooth start to the day.
4. Bağlı Cümlesi (Bağlaçlı cümle)Students go to school and study their lessons.

 

İngilizce cümlelerin hem işlevlerine (anlamlarına) hem de yapılarına (biçimlerine) göre farklı türlerde sınıflandırılabileceğini not etmek önemlidir.

 

 

Fonksiyonuna göre cümle türleri, 5 çeşittir

 

1-Minor (kısa)Good morning!
2-Imperative (emir kipi)Have breakfast!
3-Declarative (bilgi)I am having my breakfast.
4-Interrogative (Soru)Have you had breakfast yet?
5-Exclamatory (Ünlem)Wow, what a breakfast!

Yapısına göre cümle türleri 4 çeşittir

1. SimpleIndependent clause
2. ComplexIndependent clause + dependent cause
3. CompoundIndependent clause + independent cause
4. Compound-complex.Independent clause + dependent cause + independent clause

 

Fonksiyonuna göre cümleler

Minor Sentence

Cümle türlerinin hiçbirine ait olmayan ancak yine de İngilizce’de var olan küçük cümleler. Genel olarak, küçük bir cümle özne, yüklem veya tümleç gibi yapısal unsurlardan birini atlar.

Bazı basit cümleler, bazı bağlamlarda genellikle tam olarak temsil edilmez. Küçük bir cümle, doğası gereği fiilsiz bir cümleye benzer.

Bu, bağımsız bir gramer birimidir; yani diğer gramer birimlerinin bir parçası değildir ve yine de herhangi bir fiil içermez. Bir fiil bir cümle için gerekli olmasına rağmen, fiilsiz bir cümle konuşma dilinde çok yaygındır ve yazılı metinlerde nadir olmaktan uzaktır.

 

Örneğin;

 • Happy birthday!
 • Good, God!
 • How cool!
 • No problem.
 • A thousand Naira, please.
 • Down!
 • More coffee?
 • Yes, Lord!

 

Tavsiye yazı: İngilizce minor sentence

 

Declarative/Düz cümleler

Bunlar en yaygın cümle türleridir. Bir açıklama yapmak, bir görüş bildirmek, bir açıklama yapmak, gerçekleri vermek için bildirim cümleleri kullanırız.

 

İşte bazı örnekler:

PositiveNegative
Rohan is a good player.Rohan is not a good player.
The coffee is too sweet.The coffee is not that sweet.
She is beautiful.She is not beautiful.
He is a brilliant student.He is not a brilliant student.
My friend, Rajiv, is sincere about his study.My friend, Rajiv, is not sincere about his study.

 

Soru cümleleri

Bunlar soru sormak için kullanılır. Birine bir şey sormak, bir şey teklif etmek, bilgi almak veya açıklama yapmak istediğinizde bir soru oluşturursunuz.

Sonunda soru işareti bulunan bir cümle türüdür. Soru cümlelerinin birkaç farklı alt türü vardır:

 

1 . Yes/No Interrogatives: Bu sorular genellikle DO/DOES, CAN veya WOULD gibi bir yardımcı fiille başlar (bunlara “kapalı sorular” da denilebilir) ve yanıt genellikle evet veya hayır olur. İşte bazı örnekler:

 

Are you English?İngiliz misin?
Can you help me?Bana yardım eder misiniz?
Do you like my house?Evimi beğendin mi?
Have you done your homework?Ödevini yaptın mı?

 

2. Alternative Interrogatives: Bu sorular genellikle iki veya daha fazla alternatif yanıt sunar ve diğer kişiye bazı seçenekler sunar. Bunlar da yardımcı fiillerle başlar. İşte bazı örnekler:

Will you tell him or shall I?Ona söyleyecek misin yoksa ben mi söyleyeyim?
Shall I call her or send an e-mail?Onu arayayım mı yoksa e-posta mı göndereyim?
Do you want tea, coffee or juice?Çay, kahve veya meyve suyu ister misin?
Do you prefer long hair or short?Uzun saç mı yoksa kısa saç mı tercih edersiniz?

 

3- Wh- Interrogatives: Bu sorular genellikle NE, KİM, NE ZAMAN, NEREDE gibi wh- ile başlayan (what, who, when, where) kelimelerle başlar. Wh- ile başlamasa bile HOW da kullanılabilir.

What happened?Ne oldu?
Where did you go?Nereye gittin?
How did you do that?Bunu nasıl yaptın?
What are you doing?Ne yapıyorsun?

 

4. Tag Questions: Bu sorular genellikle soruda bildirim niteliğinde bir ifadeye sahiptir. Genellikle, soru böyle bir ifadenin sonuna etiketlenir. Bir zamir veya varoluşsal “orada” tarafından takip edilen bir ana veya yardımcı fiilden oluşurlar. İşte bazı örnekler:

 

Gina plays the piano, doesn’t she?Gina piyano çalıyor, değil mi?
You’re lying to me, aren’t you?Bana yalan söylüyorsun, değil mi?
There’s something wrong with her, isn’t there?Onunla ilgili bir sorun var, değil mi?

 

Ünlem cümleleri

Başlıktan da anlaşılacağı gibi, bu cümleler ünlem yapmak için kullanılır. İşte bazı örnekler:

 

What a silly man!Ne aptal bir adam!
Wasn’t she great!O harika değil miydi?
Didn’t he sing well!İyi şarkı söylemedi mi?
How lovely she looks!Ne kadar güzel görünüyor!
You look so beautiful!Çok güzel görünüyorsun!
Run! He’s coming here!Koş! buraya geliyor!
What a mess they are in!Nasıl bir karmaşa içindeler!
What a lovely sister you are!Sen ne güzel bir kız kardeşsin!
How beautiful that house was!O ev ne kadar güzeldi!
What a strange sight they saw!Ne garip bir manzara gördüler!
What a wonderful event this is!Bu ne harika bir olay!
How skillfully he dribbles the ball!Ne kadar da ustaca top sürüyor!
What kind of a person he has turned to!Nasıl bir insana dönüştü!

 

Bu ifade güçlü bir ünlem yapmak için kullanılır. Şaşırdığımızda, kızdığımızda, heyecanlandığımızda veya başka herhangi bir güçlü duygu veya duyguda kullanabiliriz. Bu sadece kısa bir ünlem demenin farklı bir yolu.

 

 • It is so nice today! = What a nice day!
 • He is such a bad guy! = What a bad guy!
 • This is a great game! = What a great game!

 

Gerçek Dünyadan İngilizce Konuşmalar

My boss pushed me today.Bugün patronum beni itti.
What a jerk!Ne pislik!
My dog destroyed my sofa.Köpeğim kanepemi mahvetti.
What a bad dog!Ne kötü bir köpek!
What a beautiful painting! Did you paint this?Ne güzel bir resim! Bunu sen mi boyadın?
Yes, I did. Thank you for saying that.Evet yaptım. Bunu söylediğiniz için teşekkürler.
What a nice restaurant!Ne kadar güzel bir restoran!
I know. It’s so elegant and nice.Biliyorum. Çok zarif ve güzel.
I broke my phone. Now, I have to go get it fixed.Telefonumu kırdım. Şimdi gidip onu tamir ettirmem gerekiyor.
What a pain in the neck!Ne boyun ağrısı! (deyim=karın ağrısı)
What an interesting idea!Ne ilginç bir fikir!
I agree. How did he come up with that?Kabul ediyorum. Bunu nasıl buldu?
I got you a present.Sana bir hediye aldım.
Wow! What a surprise!Vay! Bu ne sürpriz!
My husband bought me this necklace for my birthday.Kocam bana bu kolyeyi doğum günüm için aldı.
What a nice guy! And what a nice a necklace!Ne hoş bir adam! Ve ne güzel bir kolye!
What a busy day today is!Bugün ne yoğun bir gün!
I know. I can’t wait to go home and sleep.Biliyorum. Eve gidip uyumak için sabırsızlanıyorum.

 

Yapısına göre cümleler (Clauses)

 

İki çeşit cümle tipi vardır

Bağımlı ve bağımsız.

Örnek;

 

Cümle türleri
Independent clauseMy dog barks…Kendi başına bir anlam ifade eden cümleler
Dependent cause…when he sees a cat.Anlamı başka bir cümleye bağlı cümlecikler

 

Çeşitli bağlaçlar kullanarak bağımlı ve bağımsız cümleleri birleştirebiliriz.

(Örnek bağlaçlar; because, since, once, although, if, until, unless, why, while, whether, than, that, in order to)

İkisinin bir araya gelme şekline göre yapı değişebilir. Yapısına göre cümle tipleri şu şekildedir;

Simple SentencesI kicked the ball.Topa tekme attım
Compound Sentences (iki bağımsız cümle)I kicked the ball and it hit Tom.Topa tekme attım ve top Tom’a çarptı.
Complex Sentences (1 bağımsız 1 bağımlı cümle)Tom cried because the ball hit him.Tom top ona çarptığı için ağladı.
Compound-Complex SentencesTom cried because the ball hit him, and I apologized immediately.Tom top ona çarptığı için ağladı ve ben hemen özür diledim.
John didn’t come because he was ill so Mary was not happy.John hasta olduğu için gelmedi, bu yüzden Mary mutlu değildi.
He left in a hurry after he got a phone call but he came back five minutes later.Bir telefon aldıktan sonra aceleyle ayrıldı ama beş dakika sonra geri geldi.

 

Independent  + independent cümle birleşimi.

2 bağımsız cümle bir araya geldiğinde coordinating bağlaç ile birbirine bağlanır.

 • I was tired from working all day and I went to bed early
Coordinating conjunction
and
but
for
Independent clause,norIndependent clause
*Bir koordinasyon bağlacından önce virgül kullanın (bağlayıcı kelime)or
yet
however
so

 

Independent ; Independent kullanımı

*Koordinasyon bağlacı olmadan iki bağımsız cümle arasında noktalı virgül kullanabilirsiniz.

 • I was tired from working all day; I decided to go to bed early

 

Independent ;  bağlaç, independent kullanımı

Bazı bağlaçlarla noktalı virgül ve virgül ile kullanabilirsiniz.

 • I was tired from working all day; therefore, I decided to go to bed early.

 

accordingly
also
besides
consequently
furthermore
Independent clause;however, Independent clause
moreover
nevertheless
otherwise
then
therefore
thus
still

 

Bağlaç dependent, independent kullanımı

 • Since I was tired, I decided to go to bed

 

because, since, so that
although, even though,
though, whereas, while
where, wherever, how, howeverdependent clause,Independent clause
if, whether, unless
that, which, who, whom
after, as, as if, before, since,
when, whenever, while, until

 

Independent;  bağlaç, dependent kullanımı

 • I decided to go to bed since I was tired.

 

because, since, so that
although, even though,
though, whereas, while
Independent clausewhere, wherever, how, howeverdependent clause
if, whether, unless
that, which, who, whom
after, as, as if, before, since,
when, whenever, while, until

 

Birleşik ve komplex cümlelerde noktalama

 

Birleşik cümleler

 • Tom reads novels, but Jack reads comics
 • Tom reads novels, however, Jack reads comics
 • Tom reads novels; his friend reads comics

 

Noktalama

 1. Independent clause, coordinating conjunction  independent clause.
 2. Independent clause; conjunctive adverb, independent clause.
 3. Independent clause; independent clause.

 

Complex cümle

 • Although Tom reads novels, Jack reads comics
 • Jack reads comics although Tom reads novels.
 • Jack Smith, who read comics, rarely reads novels.
 • People who read comics rarely read novels.

 

Noktalama

 

 1. Dependent clause,  independent clause
 2. Independent clause  dependent clause
 3. Independent,    nonessential dependent clause,     clause.
 4. Independent    essential dependent clause     clause.

 

Birleşik-komplex cümle

 

 • While Tom reads novels, Jack reads comics, but Sam reads only magazines
 • Tom read novels, but Jack reads comics because books are too difficult.
 • Jack, who reads comics, rarely reads novels; however, Tom enjoys novels.
 • People who read comics rarely read novels; they often find books difficult.

 

 

Independent ve dependent cümle türleri

 

Bağımlı cümlecikler cümlede zarf, sıfat veya isim olarak işe yarayabilirler.

 

Her cümlecikte en az bir özne ve fiil vardır. Cümlecikleri birbirinden ayırmak için çeşitlerine göz atalım;

 1. Independent Clauses (Main Clause)
 2. Dependent Clauses (Subordinate Clause)
 3. Relative Clauses (Adjective Clause)
 4. Noun Clauses
 5. Adverbial Clause

 

Bağımsız cümle (Ana cümle)

Bağımsız (veya ana madde) tam bir cümledir. Bir özne ve fiil içerir ve bağlam ve anlam bakımından eksiksiz bir düşünceyi ifade eder. Tam bir düşünceyi ifade eder.

COORDINATING CONJUNCTIONS
andbutfor
nororyet

 

Coordinating Bağlaçla Birleştirilen Bağımsız Cümleler

Today is Thursday, and the test is on Friday.Bugün Perşembe ve test Cuma günü.
The beach is a lot of fun, yet the mountains are better.Plaj çok eğlenceli, yine de dağlar daha güzel.
I went to the store, but I forgot to bring my shopping list.Mağazaya gittim ancak alışveriş listemi getirmeyi unuttum.
He went to the theme park, and he went on all the rides.Tema parkına gitti ve tüm oyuncaklara bindi.
She interviewed for three jobs, but she really wants to work here.Üç iş için mülakata girdi ancak burada çalışmayı gerçekten istiyor.
A group of us went to the movie, and we agreed it was enjoyable.Bir grup filme gittik ve eğlenceli olduğuna karar verdik.
I really wanted potato soup, but the cafe only served clam chowder.Gerçekten patates çorbası istemiştim ama kafede sadece deniz tarağı çorbası servis ediliyordu.
I really want to see the game, but the mall is having a huge sale today.Maçı gerçekten görmek istiyorum, ancak alışveriş merkezinde bugün büyük bir indirim var.
We all looked very tired, for we had stayed up all night cramming for the final.Hepimiz çok yorgun görünüyorduk çünkü final için bütün gece uyumamıştık.
She had just bought two gorgeous dresses, so she needed to get matching shoes.Az önce iki muhteşem elbise satın aldığı için uyumlu ayakkabılar alması gerekiyordu.

 

Noktalı Virgülle Birleştirilen Bağımsız Cümleler

The bridge is narrow; the river is wide.Köprü dar; nehir geniş.
I was very happy; I had pizza and ice cream.Çok mutluydum; Pizza ve dondurma yedim.
Monica brought the drinks; Frank brought the main dish.Monica içecekleri getirdi; Frank ana yemeği getirdi.
He is going to the cabin; he intends to stay there all weekend.Kabine gidiyor; bütün hafta sonu orada kalmayı planlıyor.
This is one of my favorite books; Pride and Prejudiceis another favorite.Bu benim en sevdiğim kitaplardan biridir; Gurur ve Önyargı başka bir favori.
During their hike, they noticed a storm moving in; they decided to turn back.Yürüyüşleri sırasında yaklaşan bir fırtına fark ettiler; dönmeye karar verdiler.
My little brother refuses to go to bed early; he is afraid he will miss something.Küçük erkek kardeşim erken yatmayı reddediyor; bir şeyleri kaçıracağından korkar.
I went to the Department of Motor vehicles today; I took the written driving test.Bugün Motorlu Taşıtlar Dairesi’ne gittim; Yazılı direksiyon sınavına girdim.
There was a strong wind at the beach; we managed to have a good time anyway.Sahilde kuvvetli bir rüzgar vardı; yine de iyi vakit geçirmeyi başardık.
Some authors prefer to use a word processor; others write using pen and paper.Bazı yazarlar bir kelime işlemci kullanmayı tercih ederler; diğerleri kalem ve kağıt kullanarak yazar.

 

Bağımlı Cümleler (Alt Cümle) (Dependent Clause)

Bağımlı yan tümce (veya yan tümce) bir cümlenin parçasıdır; bir özne ve fiil içerir, ancak tam anlamı aktarmaz.

 

 1. İsim Cümleleri (Noun clause)
 2. Zarf Cümlesi (Adverbial clause)
 3. Sıfat Cümlesi (Relative clause)

 

Kullanabileceğiniz bağlaçlar; Subordinating Conjunctions

 

afteralthoughasbecause
beforeeven ifeven thoughif
onceprovided thatrather thanso that
sincethoughthanthat
untilunlesswheneverwhen
 whereaswherewhetherwhile

 

 

Bağımlı Cümleler üç türe ayrılır

Bir fikri veya düşünceyi yarım bıraktığı için kendi başına fikir vermez. Aynı zamanda bir alt cümlecik olarak da adlandırılır. Bunlar, bağımsız maddelerin cümleyi tamamlamasına yardımcı olur. Tek başına tam bir cümle oluşturamaz.

 

Subordinator bağlaçlar, cümleyi tamamlamak için bağımlı yan tümceyi başka bir yan tümceye bağlama işini yapar. Bağımlı yan tümcelerin her birinde, ilk sözcük bir yardımcı sözcüktür.

 

Subordinator bağlaçlar arasında ilgi zamirleri, bağımlı bağlaçlar ve isim tümcesi belirteçleri bulunur.

 

 1. İsim cümleleri (Noun clause)

Cümlelerde İsim görevi gören Bağımlı Cümlelere İsim Cümleleri veya Nominal Cümleler denir. Genellikle şunlarla başlarlar; “how,” “that,” ve diğer WH-words (What, Who, Where, When, Why, Which, Whose and Whom), if, whether etc.

Examples:

I like what I hear.Duyduklarım hoşuma gidiyor.
She didn’t know where she was.Nerede olduğunu bilmiyordu.
How he behaved was not acceptable.Nasıl davrandığı kabul edilemezdi.
He knows how things work around here.Burada işlerin nasıl yürüdüğünü bilir.
You need to express that it’s crossing a line for you.Bunun sizin için bir çizgiyi aştığını ifade etmeniz gerekir.
You should ask what grandma adds to her cake to make it so sweet.Büyükannenin pastasını bu kadar tatlı yapmak için ne eklediğini sormalısınız.
Please thank whoever chose to bring chocolate cake to the party.Lütfen partiye çikolatalı kek getirmeyi seçen kişiye teşekkür edin.
Her favorite part of the book was when the dragon turned into a boy.Kitabın en sevdiği kısmı, ejderhanın bir çocuğa dönüştüğü zamandı.

 

 1. Zarf cümleciği (Adverbial clause)

Tanım olarak bunlar, Zarf görevi gören Bağımlı Cümlelerdir. Bu, bu cümlelerin Fiilleri, Sıfatları ve diğer Zarfları değiştirme gücüne sahip olduğu anlamına gelir.

Examples:

Since it’s just me, I’ll eat in tonight.Sadece ben olduğum için, bu akşam ben yiyeceğim.
The cat was sleeping when I got home.Eve geldiğimde kedi uyuyordu.
Alice did the dishes till her legs gave up.Alice, bacakları pes edene kadar bulaşıkları yıkadı.
My dog, although she is shy, loves people.Köpeğim utangaç olmasına rağmen insanları sever.
Tina ran to the point of panting vehemently.Tina şiddetle nefes nefese kalacak kadar koştu.
I went through the book at a lightning speed.Kitabı ışık hızında okudum.
When Johnathan left the house, he forgot his keys.Johnathan evden çıkarken anahtarlarını unuttu.
After she graduated from college,Sandra got a job as a nurse.Sandra, üniversiteden mezun olduktan sonra hemşire olarak işe girdi.
I keep a suitcase packed, in case I find a great flight to Ireland.İrlanda’ya harika bir uçuş bulursam diye bir bavul hazırlıyorum.

 

 1. Sıfat Cümlesi (İlgi Cümlesi) (Relative clause)

Bir ilgi yan tümcesi, bir tür bağımlı yan tümcedir. Öznesi ve fiili vardır, ancak cümle olarak tek başına duramaz. Bir sıfat gibi işlev gördüğü için bazen “sıfat tümleci” olarak adlandırılır – bir isim hakkında daha fazla bilgi verir.

 

İlgi yan tümcesi, that, who veya who gibi bir ilgi zamiri ile başlar. Bir tür sıfat tamlamasıdır. Cümlenin anlaşılması için ilgi tümcesi gerekliyse virgülle mahsup edilmez, değilse virgül yerleşimi bu gerçeği gösterir.

 

Göreceli yan tümce, hangi, o, kim, kimin, ne zaman, nerede veya kim gibi bir ilgi zamiri ile başlayan bir yan tümce türüdür. Bu maddeler tipik olarak bir cümlede kendilerinden önce gelen isimle ilgili ayrıntıları tanımlar veya sağlar.

 

Bir İsmi değiştiren Bağımlı Cümledir. Temel olarak, Sıfat Cümleleri, İsimleri ve dolayısıyla Sıfat Cümlesi adını değiştiren Sıfatlarla benzer niteliklere sahiptir. Bunlara Bağıl Cümleler de denir ve genellikle değiştirdikleri İsimlerin hemen ardından gelirler.

Relative pronouns
HumanNonhuman
whowhich
whenof which
thatthat
whosewhose
wherewhat
of whom

Examples:

Money that is well spent will last forever.İyi harcanan para sonsuza kadar kullanılabilir.
I bought a book, which I then read on the plane.Daha sonra uçakta okuduğum bir kitap aldım.
Exercise, which many people dislike, is good for you.Pek çok kişinin sevmediği egzersiz sizin için iyidir.
I said hello to the flight attendant who took my ticket.Biletimi alan uçuş görevlisine merhaba dedim.
I’m looking for the red book that went missing last week.Geçen hafta kaybolan kırmızı kitabı arıyorum.
She fell in love with Tom, who had a dashing personality.Gösterişli bir kişiliğe sahip olan Tom’a aşık oldu.
Finn is asking for the shoes which used to belong to his dad.Finn, eskiden babasına ait olan ayakkabıları istiyor.
The man whom we had never met came over and greeted us warmly.Hiç tanışmadığımız adam yanımıza geldi ve bizi sıcak bir şekilde karşıladı.
Our neighbor who moved in last year wants to borrow the chainsaw.Geçen yıl taşınan komşumuz elektrikli testereyi ödünç almak istiyor.
The dog that whined loudly was the one they picked at the shelter.Yüksek sesle sızlanan köpek barınakta seçtikleri köpekti.
Plant it in the back corner of the yard where the tree fell last winter.Geçen kış ağacın düştüğü bahçenin arka köşesine dikin.
My dog that will eat just about anything really hates pumpkin flavored food.Hemen hemen her şeyi yiyen köpeğim, balkabağı aromalı yiyeceklerden gerçekten nefret ediyor.
The man sitting beside me, whom I’d seen in the airport, was using his laptop.Havaalanında gördüğüm yanımda oturan adam dizüstü bilgisayarını kullanıyordu.
You there,who is sitting quietly at the corner, come here and lead the class out.Köşede sessizce oturan siz, buraya gelin ve sınıfı dışarı çıkarın.
The conductor who led the marching band was impressed with his players’ performance.Bandoyu yöneten orkestra şefi, oyuncularının performansından etkilendi.
The winners, whose names are posted on the bulletin board, will receive round trip airfare to Mexico City.İsimleri ilan panosuna asılan kazananlar, Mexico City’ye gidiş-dönüş uçak bileti alacaklardır.

 

Bazen that ihmal edilebilir

Example:

 • This is the book that I read on the plane.
 • This is the book I read on the plane.

 

Kısıtlayıcı Bağıl Cümleler ve Kısıtlayıcı Olmayan Bağıl Cümleler

Kısıtlayıcı ilgili yan tümceler bazen tanımlayıcı ilgili tümcecikler veya tanımlayıcı ilgili yan tümceler olarak adlandırılır. Benzer şekilde, kısıtlayıcı olmayan ilgi tümcelerine tanımlayıcı olmayan ilgi yan tümceleri denir ve konuşmada bir duraklama veya yazıda virgülden önce gelir.

 

Restrictive Clause/Kısıtlayıcı cümlecik

Kısıtlayıcı bir cümle, bir isim veya isim tamlamasının anlamını kısıtlar veya tanımlar ve cümledeki isim hakkında gerekli bilgileri sağlar. Cümlenin geri kalanından virgülle ayrılmamıştır. Kısıtlayıcı maddeler, kısıtlayıcı olmayan maddelere göre yazılı olarak daha yaygındır. Kısıtlayıcı bir maddeye bazen temel bir madde veya deyim de denir.

 

Örnekler;

The results that I obtained may invoke positive social change.Elde ettiğim sonuçlar, olumlu sosyal değişimi çağrıştırabilir.
The student who sits in the back of the room asks a lot of questions.Sınıfın arka tarafında oturan öğrenci pek çok soru soruyor.
The journalist whose story I read yesterday has won prizes for her work.Dün hikayesini okuduğum gazeteci, çalışmasıyla ödüller kazandı.

 

İlgi zamiri cümlenin nesnesi olarak işlev gördüğünde, ilgi yan tümcesinden çıkarılabilir (ve genellikle çıkarılır).

 

Örnekler;

 • The results that I obtained may invoke positive social change.
 • The article that I requested did not arrive on time.
 • The participants whoI interviewed met me at the local library.

 

Nonrestrictive Clause

 

Kısıtlayıcı olmayan bir yan tümce, bir cümleye ek bilgi ekler. Genellikle benzersiz bir kişiye, şeye veya olaya atıfta bulunan özel bir isim veya ortak bir isimdir.

 

Bilgilerin ek olduğunu göstermek için virgül kullanır. Cümle içinde virgüller adeta parantez gibi çalışır.

 

Virgüller arasındaki bilgiler atlanırsa, okuyucular yine de cümlenin genel anlamını anlayacaktır.

 

Kısıtlayıcı olmayan bir cümlecik, gerekli olmayan bir madde veya kelime öbeği olarak da bilinir.

 

Örnekler;

I have found the article, which I have been looking for.Aradığım makaleyi buldum.
I want to thank my father, Mark Smith, for all of his love and support.Tüm sevgisi ve desteği için babam Mark Smith’e teşekkür etmek istiyorum.
The hypothesis, which I tested throughout the research, was rejected.Araştırma boyunca test ettiğim hipotez reddedildi.

 

Kısıtlayıcı maddelerde bazen “that” kullanılsa da, kısıtlayıcı olmayan maddelerde buna izin verilmez.

 • CORRECT: Minneapoliswhich has a population of about 400,000, is the largest city in Minnesota.
 • INCORRECT: Minneapolisthat has a population of about 400,000, is the largest city in Minnesota.

 

 • CORRECT: I had to fix my printerwhich I bought less than a year ago.
 • INCORRECT: I had to fix my printer, that I bought less than a year ago.

 

Göreceli bir zamir, kısıtlayıcı olmayan bir yan tümcede silinemez.

 

 • CORRECT: Minneapoliswhich has a population of about 400,000, is the largest city in Minnesota.
 • INCORRECT: Minneapolishas a population of about 400,000, is the largest city in Minnesota.

 

 • CORRECT: I had to fix my printerwhich I bought less than a year ago.
 • INCORRECT: I had to fix my printer, I bought less than a year ago.

 

Azaltılmış Bağıl Cümleler

Akademik yazıda, daha özlü bir stil için ilgili tümceler genellikle azaltılır. Bu aynı zamanda daha fazla cümle çeşitliliği oluşturur. Bir ilgi tümcesini indirirken, ilgi zamirini silmek ve fiili silmek veya değiştirmek gerekir.

 

Example:

 

 • The steps that were followed were explained in the Methods section. (passive)
 • Gun control is a controversial issue that is about personal rights. (“be” + prepositional phrase)
 • Other researchers who are exploring the same topic have discovered similar solutions. (progressive verb tense)
 • The changes that are to be implemented with the new curriculum revisions are outlined in the handout. (“to” clauses)
 • Participants who were available to meet in my office completed their interview there. (“be” + “-able” adjective)
 • Some of the subjects lived in urban areas that had with high crime rates. (“have” as a main verb is replaced by “with”)
 • In this paper, I reviewed many research articles that addressed addressing the topic of gun control. (linking verbs or verbs describing facts can be changed to “–ing” clauses)

 

whose and whom

who’nun sahiplik gösteren versiyonu için whose kullanırız

 

 • This is George, whose brother went to school with me. (Bu, ağabeyi benimle okula giden George.)

 

Bazen fiil veya edatın nesnesi olarak “whom” kullanırız:

This is George, whom you met at our house last year. (Bu, geçen yıl evimizde tanıştığınız George.)
This is George’s brother, with whom I went to school.(Bu, birlikte okula gittiğim George’un erkek kardeşi.)
This is George, who you met at our house last year. (Bu, geçen yıl evimizde tanıştığınız George.)
This is George’s brother, who I went to school with. (Bu, birlikte okula gittiğim George’un erkek kardeşi.)

 

Edatlı ilgi zamirleri

who(m) veya which’nin bir edatı varsa, edat tümcenin başında gelebilir:

 

I had an uncle in Germany, from who(m) I inherited a bit of money. (Almanya’da bana biraz para miras kalan bir amcam vardı.)
We bought a chainsaw, with which we cut up all the wood. (Bir motorlu testere satın aldık ve onunla tüm odunları kestik.)

 

veya tümcenin sonunda

I had an uncle in Germany, who(m) I inherited a bit of money from.Almanya’da bana biraz para miras kalan bir amcam vardı.
We bought a chainsaw, which we cut all the wood up with.Tüm odunları kestiğimiz bir elektrikli testere satın aldık.

 

Ancak bunun bir edatı olduğunda, edat her zaman sonunda gelir:

I didn’t know the uncle that I inherited the money from.Parayı miras aldığım amcamı tanımıyordum.
We can’t find the chainsaw that we cut all the wood up with.Tüm odunları kestiğimiz elektrikli testereyi bulamıyoruz.

 

when and where

Zamanlarla “when, mekanlarla “where” kullanırız

 

Do you remember the place where we caught the train?Trene bindiğimiz yeri hatırlıyor musun?
Stratford-upon-Avon is the town where Shakespeare was born.Stratford-upon-Avon, Shakespeare’in doğduğu kasabadır.
England won the World Cup in 1966. It was the year when we got married.İngiltere 1966’da Dünya Kupası’nı kazandı. Evlendiğimiz yıldı.
I remember my twentieth birthday. It was the day when the tsunami happened.Yirminci doğum günümü hatırlıyorum. Tsunaminin meydana geldiği gündü.

 

Bazen “when” kullanmayabiliriz

 • England won the World Cup in 1966. It was the year we got married.
 • I remember my twentieth birthday. It was the day the tsunami happened.

 

quantifiers and numbers with relative pronouns/ nispi zamirler içeren nicelik belirteçleri ve sayılar

 

Nicelik belirteçlerini ve sayıları göreceli zamirlerle sıklıkla kullanırız:

all of which/whommost of which/whommany of which/whom
lots of which/whoma few of which/whomnone of which/whom
one of which/whomtwo of which/whometc.

 

She has three brothers, two of whom are in the army.İkisi orduda olan üç erkek kardeşi vardır.
I read three books last week, one of which I really enjoyed.Geçen hafta birinden gerçekten keyif aldığım üç kitap okudum.
There were some good programmes on the radio, none of which I listened to.Radyoda bazı iyi programlar vardı ve hiçbirini dinlemedim.

 

Cleft sentences (Ayrık cümleler)

 

Ayrık cümle, genellikle belirli bir bileşeni vurgulamak için karmaşık bir cümleye dönüşen basit bir cümledir. Genellikle it veya that gibi boş bir giriş kelimesinden oluşur.

Aşağıdaki listede belirtildiği gibi ayrık cümle türleri vardır.

 

It-cleft

 

My boss sent the signed contract to his colleague on Tuesday. (No emphasis)Patronum imzalanan sözleşmeyi salı günü meslektaşına gönderdi. (vurgu yok)
It was my boss that sent the signed contract to his colleague on Tuesday. (No one else, only the boss who sent it).Salı günü imzalanan sözleşmeyi meslektaşına gönderen patronumdu. (Başka kimse yok, sadece gönderen patron).
It was the signed contract that my boss sent to his colleague on Tuesday. (Nothing else, only the contract that was sent).Salı günü patronumun meslektaşına gönderdiği imzalı sözleşmeydi. (Başka bir şey yok, yalnızca gönderilen sözleşme).
It was his colleagues that my boss sent the signed contract to on Tuesday. (NOT to anybody else).Patronum Salı günü imzalanan sözleşmeyi meslektaşlarına gönderdi. (Başka kimseye DEĞİL).
It was Tuesday that my boss sent the signed contract to his colleagues. (ONLY on Tuesday, NO other day).Patronum imzalanan sözleşmeyi iş arkadaşlarına gönderdiği gün salıydı. (YALNIZCA Salı günü, başka bir gün YOK).
It was John who broke his nose.Burnunu kıran John’du.
Sharon’s car got broken into yesterday, did it? No. It was Nina’s car that got broken into!Sharon’ın arabası dün kırıldı, değil mi? Hayır. Hırsızlığa uğrayan Nina’nın arabasıydı!
You’ve met my mother, haven’t you? No, it was your sister (that) I met!Annemle tanıştın, değil mi? Hayır, tanıştığım senin kız kardeşindi!
Is it August that you are going on holiday?Tatile gideceğiniz Ağustos mu?
It’s the parents who were protesting most.( Odak çoğul bir özne olduğunda, çoğul bir fiil kullanırız ancak It + be tekil olarak kalır)En  protesto eden ebeveynlerdir.( Odak çoğul bir özne olduğunda, çoğul bir fiil kullanırız ancak It + be tekil olarak kalır)
It wasn’t the Greek student who phoned. (it-cümlesinde negatif yapılar kullanabiliriz)Arayan Yunan öğrenci değildi. (it-cümlesinde negatif yapıları kullanabiliriz)

 

Wh-cleft (Pseudo-cleft)

 

What he did is unforgiveable.Yaptığı şey affedilemez.
It was my husband who (or that) you spoke to on the phone. (or It was my husband you spoke to on the phone.)Telefonda konuştuğunuz kişi (veya o kişi) kocamdı. (veya Telefonda konuştuğunuz kişi kocamdı.)
What they like is smoked salmon.Sevdikleri şey somon füme.
This remote control isn’t working. What we need to do is get new batteries for it.Bu uzaktan kumanda çalışmıyor. Yapmamız gereken, bunun için yeni piller almak.
‘I have no idea what you want.’ ‘What I want is some peace and quiet.’Ne istediğin hakkında hiçbir fikrim yok. “İstediğim biraz huzur ve sessizlik.”
What you need is a good sleep.İhtiyacınız olan şey iyi bir uyku.
What I didn’t like was the end of the movie.Sevmediğim şey filmin sonuydu.
What changed his mind was a book he’d read.Fikrini değiştiren, okuduğu bir kitaptı.
What you should do is write a letter to the manager.Yapmanız gereken yöneticiye bir mektup yazmaktır.
What I need to do is get some rest.Yapmam gereken biraz dinlenmek.
What they were doing was arguing about which train to take.Yaptıkları şey, hangi trene bineceklerini tartışmaktı.
What I can do is call for a taxi.Yapabileceğim şey bir taksi çağırmak.

Ters wh-cleft

A warm bath is exactly what I need now.Şu anda tam olarak ihtiyacım olan şey ılık bir banyo.
Some peace and quiet is what I want.İstediğim biraz huzur ve sessizlik.
Chasing the giraffe is what the lion did.Aslanın yaptığı şey zürafayı kovalamaktı.
Jack has a secret to tell Ann. (No emphasis).Jack’in Ann’e söylemesi gereken bir sırrı vardır. (vurgu yok).
A secret is what Jack has to tell Ann. (There is definitely a secret to tell).Jack’in Ann’e söylemesi gereken bir sırdır. (Mutlaka anlatılacak bir sır vardır).
What Jack has to tell Ann is a secret. (jack is in possession of a secret).Jack’in Ann’e söylemek zorunda olduğu şey bir sırdır. (jack bir sırra sahip).

All-cleft

All you need is love.İhtiyacınız olan tek şey sevgi.
All I want for Christmas is my two front teeth.Noel için tek istediğim iki ön dişim.
All he wants is to live alone far from his family.Tek istediği, ailesinden uzakta yalnız yaşamaktır.
All I’ve done today is being annoying to my sister.Bugün tek yaptığım kız kardeşimi sinirlendirmekti.
All Jimmy wants for Christmas is a brand new bicycle.Jimmy’nin Noel için tek istediği yepyeni bir bisiklet.
What will you be having for dinner tonight? All I’ll be having for dinner is a pork chop.Bu akşam yemekte ne yiyeceksin? Akşam yemeğinde tek yiyeceğim domuz pirzolası.

 

Inferential cleft

It’s not that I don’t like him, it is just his manner that is not appropriate.Ondan hoşlanmadığımdan değil, uygun olmayan sadece tarzı.

 

There-cleft cümleler

There’s a new car Camille wanted to buy.Camille’in satın almak istediği yeni bir araba var.
There’s this orphan kid I’m trying to adopt.Evlat edinmeye çalıştığım bir yetim çocuk var.
There is a teacher whose exams are making me nervous.Sınavları beni tedirgin eden bir öğretmen var.
If I tolerate your nagging cat, it is just because I enjoy living with you.Dırdır eden kedinize müsamaha gösteriyorsam, bunun nedeni sizinle yaşamaktan zevk almamdır.

 

If-because Cleft cümleler

If he wants to be a millionaire it’s because he wants to help poor children.Milyoner olmak istiyorsa, bunun sebebi fakir çocuklara yardım etmek istemesidir.
If it seems that she is meddling, it’s because she’s trying to help the family.Karışıyormuş gibi görünüyorsa bunun nedeni aileye yardım etmeye çalışmasıdır.

 

Koşullu “if” cümleleri

Koşullu yan tümceler, genellikle “if” kelimesiyle başladıkları için kolayca tanınırlar. Bir tür sıfat cümlesi olan koşul cümleleri, bir hipotezi veya koşulu ifade eder.

 

Example:

If it starts to rain,we will have to go inside.Yağmur yağmaya başlarsa, içeri girmemiz gerekecek.
If traffic isn’t heavy, I expect to pick you up at 4 p.m.Trafik yoğun değilse, seni saat 16:00’da almayı bekliyorum.
If we can reach Tulsa, we can stop driving for the night.Tulsa’ya ulaşabilirsek, gece araba kullanmayı bırakabiliriz.
Unless you start putting in more effort,you will likely fail math.Daha fazla çaba sarf etmeye başlamazsanız, muhtemelen matematikte başarısız olacaksınız.
I’ll be home in time for dinner unless my boss decides I have to work late.Patronum geç saatlere kadar çalışmam gerektiğine karar vermedikçe akşam yemeği için evde olacağım.
We should have a lot of fresh tomatoes by August if all goes well with the garden.Bahçede her şey yolunda giderse Ağustos’a kadar bol bol taze domatesimiz olur.

 

Reporting Clause

 

The reporting clause, kimin konuştuğunu veya söylenenlerin kaynağını tanımladığı için daha yaygın olarak atıf olarak bilinir. Her zaman isim veya isim cümlesini takip ederler.

 

Example:

“I’m going to the mall,” shouted Jerry from the garage.Jerry garajdan “Ben alışveriş merkezine gidiyorum” diye bağırdı.

 

İngilizce – Türkçe cümle türleri karşılaştırması

Türkçe ve ingilizce cümle kurulumu farklı olsa da cümleleri inceleme fikirleri birbirine oldukça yakın. Her şey birebir örtüşmese de Türkçedeki cümle türlerinin çoğunun ingilizcede karşılığı bulunuyor. Aşağıdaki karşılaştırma tablolarından aradaki farkı inceleyelim;

Yüklemin Türüne Göre Cümleler

1. Fiil (Eylem) Cümlesi (Yüklemi çekimli eylem olan cümlelerdir.)Öğrenci okula gidiyor
Verb sentenceStudents go to school
2. Ad (İsim) Cümlesi (Yüklemi ek eylem almış ad ya da ad soylu sözcüklerdir.)Öğrenci okuldadır
Copula verbsStudent is at school
Students are at school
I am at school

 

Yüklemin Yerine (Öge Dizilişine)  Göre Cümleler

1. Kurallı (Düz) Cümle (Yüklemi sonda olan cümlelerdir.)Öğrenci okula gidiyor
Simple declarativeStudents go to school
2. Devrik (Kuralsız) Cümle (Yüklemi sonda olmayan cümlelerdir.)Okula gidiyor öğrenci
Inverted sentenceTo school go the students.
3. Eksilti Cümle (Yüklemi olmayan cümlelerdir.)Oğlan dayıya, kız halaya…
Minor sentence, short answersGreat! Sure! No idea!

 

Fonksiyonlarına Göre Cümleler

1. Olumlu CümleÖğrenci okula gidiyor
Simple declarativeStudents go to school
2. Olumsuz CümleÖğrenci okula gitmiyor/ gitmez
Simple negative declarativeStudents do not go to school
3. Soru CümlesiNasıl olduğunu sordun mu?
Question sentenceDo students go to school?
4. Ünlem CümlesiOh hayır, öğrenciler okula gitmiyorlar
Exclamatory sentenceOh no, students do not go to school
5. Emir CümlesiOkula git
Imperative sentenceGo to school
6. İstek Cümlesi ( “-a / -e” istek kipi  ile kurulur.)Okula gideyim
Modals, “Let’s” sentenceI shall go to school
Okula gidelim
Let’s go to school
7. Şart Cümlesi (“-se / -sa”  şart kipi ile kurulur.)Okula gidersen sana kahve alacağım
Conditional sentenceIf you go to school, i will buy you a cup of coffee

 

Anlatımına Göre Cümleler

Doğrudan Anlatım: Kişinin ağzından çıkan cümleyi olduğu gibi aktarmaktır.John, “öğrenciler okula gidiyor” dedi.
Direct speechJohn said: “students go to school”
Dolaylı Anlatım: Başkasına ait sözün değiştirilerek aktarılmasıdır.John, öğrencilerin okula gittiğini söyledi.
Indirect speech or Reported speechJohn said that students go to school.
Kinayeli Anlatım: Bir sözün karşıdakini alaya almak amacıyla, tersini kastedecek şekilde kullanılmasıdır.Öğrenciler yazın okula gidecekler (!)
Ironic expressionStudents go to school in summer time (!)

 

Yapısına Göre Cümleler

1. Basit CümleÖğrenci okula gidiyor
Simple sentenceStudents go to school
2. Birleşik Cümle (Yargı bildiren yüklemin dışında yan cümleciği olan  cümlelerdir.)
a) Girişik birleşik cümle: Yan cümlesi fiilimsi olan  cümlelerdir. (Sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil)Öğrenciler çok eğlendikleri okula giderler.
Relative clause, Noun clause, Adverbial clauseStudents go to school, where they have a lot of fun.
Öğrenciler çok eğlendikleri zaman okula giderler.
Students go to school when they have a lot of fun.
Öğrenciler çok eğlenirken okula giderler.
Students go to school while having a lot of fun.
Öğrenciler çok eğlendikleri zaman okula giderler.
Students go to school whenever they have a lot of fun.
b) Ki’li birleşik cümle: Birbiriyle ilgili iki yargının “ki”  bağlacı ile bağlandığı cümlelerdir.O öğrenciler / ki hepsi bizim mahalledendir / hepsi her gün okula giderler
Relative clause, Noun clause, Adverbial clauseThose students / who are all from our neighborhood / all go to school every day
c) Şartlı birleşik cümle: Şart yan cümlesi ile kurulan  cümlelerdir.Okula gidersen sana kahve alacağım
Conditional sentenceIf you go to school, i will buy you a cup of coffee
d) İç içe birleşik cümle: Aktarma cümlelerinin yan  cümlecik olarak kullandığı cümlelerdir.John, “öğrenciler okula gidiyor” dedi.
Direct speechJohn said: “students go to school”
3. Sıralı Cümle (Birden fazla yargının virgül ya da noktalı virgülle bir birine bağlandığı cümlelerdir.)
a) Bağımlı sıralı cümle: (Öge ortaklığı bulunan sıralı cümlelerdir.)Öğrenciler okul çantalarını alıyor, her gün okula gidiyor (Özne ortak)
Students get their school packs, go to school every day
b) Bağımsız sıralı cümle: (Öge ortaklığı bulunmayan sıralı cümlelerdir.)Öğrenciler okul çantalarını hazırlarken, ebeveynler de güne sorunsuz bir başlangıç için kahvaltı hazırlıyor.. (Öge ortaklığı yoktur.)
Students get their school packs ready, while parents prepare breakfast for a smooth start to the day.
4. Bağlı Cümlesi (Bağlaçlı cümle)Öğrenciler okula gider ve derslerine çalışırlar.
Compound sentence (bağımsız + bağımsız)Students go to school and study their lessons.

 

 

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.englishclub.com/grammar/sentence/type-quiz.htm

https://www.bitgab.com/exercise/simple-compound-and-complex-sentences

https://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/clauses/ex5.htm

https://www.englishgrammar.org/types-sentences-exercise/

Türkçe karşılaştırmak için

https://www.dilbilgisi.net/cumle-cesitleri-konu-anlatimi/

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir