İngilizce Cümle Türleri (İşlevlere ve Yapılara Göre) (242 cümle örneği)20 min read

Cümle türleri ingilizce gramer yapılarını anlamanız için neredeyse zorunluluktur.

Cümle türlerini ve yapılarını anlamanız cümle kurarken size oldukça yardımcı olacaktır.

Bir cümle, tam bir düşünceyi ifade eden bir kelime grubudur.

Dilbilgisi ve dilbilimde tartışıldığı gibi en büyük gramercümle tür birimidir.

Bir cümle, türüne bağlı olarak bir veya daha fazla yan tümce içerebilir.

İngilizce cümlelerin hem işlevlerine (anlamlarına) hem de yapılarına (biçimlerine) göre farklı türlerde sınıflandırılabileceğini not etmek önemlidir.

 

Fonksiyonuna göre cümle türleri, 5 çeşittir

 

1-Minor (kısa)Good morning!
2-Imperative (emir kipi)Have breakfast!
3-Declarative (bilgi)I am having my breakfast.
4-Interrogative (Soru)Have you had breakfast yet?
5-Exclamatory (Ünlem)Wow, what a breakfast!

Yapısına göre cümle türleri 4 çeşittir

1. SimpleIndependent clause
2. ComplexIndependent clause + dependent cause
3. CompoundIndependent clause + independent cause
4. Compound-complex.Independent clause + dependent cause + independent clause

 

Minor Sentence

Cümle türlerinin hiçbirine ait olmayan ancak yine de İngilizce’de var olan küçük cümleler. Genel olarak, küçük bir cümle özne, yüklem veya tümleç gibi yapısal unsurlardan birini atlar.

Bazı basit cümleler, bazı bağlamlarda genellikle tam olarak temsil edilmez. Küçük bir cümle, doğası gereği fiilsiz bir cümleye benzer.

Bu, bağımsız bir gramer birimidir; yani diğer gramer birimlerinin bir parçası değildir ve yine de herhangi bir fiil içermez. Bir fiil bir cümle için gerekli olmasına rağmen, fiilsiz bir cümle konuşma dilinde çok yaygındır ve yazılı metinlerde nadir olmaktan uzaktır.

 

Örneğin;

 • Happy birthday!
 • Good, God!
 • How cool!
 • No problem.
 • A thousand Naira, please.
 • Down!
 • More coffee?
 • Yes, Lord!

 

Tavsiye yazı: İngilizce minor sentence

 

Declarative/Düz cümleler

Bunlar en yaygın cümle türleridir. Bir açıklama yapmak, bir görüş bildirmek, bir açıklama yapmak, gerçekleri vermek için bildirim cümleleri kullanırız.

 

İşte bazı örnekler:

PositiveNegative
Rohan is a good player.Rohan is not a good player.
The coffee is too sweet.The coffee is not that sweet.
She is beautiful.She is not beautiful.
He is a brilliant student.He is not a brilliant student.
My friend, Rajiv, is sincere about his study.My friend, Rajiv, is not sincere about his study.

 

Soru cümleleri

Bunlar soru sormak için kullanılır. Birine bir şey sormak, bir şey teklif etmek, bilgi almak veya açıklama yapmak istediğinizde bir soru oluşturursunuz.

Sonunda soru işareti bulunan bir cümle türüdür. Soru cümlelerinin birkaç farklı alt türü vardır:

 

1 . Yes/No Interrogatives: Bu sorular genellikle DO/DOES, CAN veya WOULD gibi bir yardımcı fiille başlar (bunlara “kapalı sorular” da denilebilir) ve yanıt genellikle evet veya hayır olur. İşte bazı örnekler:

 

 • Are you English?
 • Can you help me?
 • Do you like my house?
 • Have you done your homework?

 

2. Alternative Interrogatives: Bu sorular genellikle iki veya daha fazla alternatif yanıt sunar ve diğer kişiye bazı seçenekler sunar. Bunlar da yardımcı fiillerle başlar. İşte bazı örnekler:

 • Will you tell him or shall I?
 • Shall I call her or send an e-mail?
 • Do you want tea, coffee or juice?
 • Do you prefer long hair or short?

 

3- Wh- Interrogatives: Bu sorular genellikle NE, KİM, NE ZAMAN, NEREDE gibi wh- ile başlayan kelimelerle başlar. Wh- ile başlamasa bile HOW da kullanılabilir.

 • What happened?
 • Where did you go?
 • How did you do that?
 • What are you doing?

 

4. Tag Questions: Bu sorular genellikle soruda bildirim niteliğinde bir ifadeye sahiptir. Genellikle, soru böyle bir ifadenin sonuna etiketlenir. Bir zamir veya varoluşsal “orada” tarafından takip edilen bir ana veya yardımcı fiilden oluşurlar. İşte bazı örnekler:

 

 • Gina plays the piano, doesn’t she?
 • You’re lying to me, aren’t you?
 • There’s something wrong with her, isn’t there?

 

Ünlem cümleleri

Başlıktan da anlaşılacağı gibi, bu cümleler ünlem yapmak için kullanılır. İşte bazı örnekler:

 

 • What a silly man!
 • Wasn’t she great!
 • Didn’t he sing well!
 • How lovely she looks!
 • You look so beautiful!
 • Run! He’s coming here!
 • What a mess they are in!
 • What a lovely sister you are!
 • How beautiful that house was!
 • What a strange sight they saw!
 • What a wonderful event this is!
 • How skillfully he dribbles the ball!
 • What kind of a person he has turned to!

 

Bu ifade güçlü bir ünlem yapmak için kullanılır. Şaşırdığımızda, kızdığımızda, heyecanlandığımızda veya başka herhangi bir güçlü duygu veya duyguda kullanabiliriz. Bu sadece kısa bir ünlem demenin farklı bir yolu.

 

 • It is so nice today! = What a nice day!
 • He is such a bad guy! = What a bad guy!
 • This is a great game! = What a great game!

 

Gerçek Dünyadan İngilizce Konuşmalar

 • My boss pushed me today.
 • What a jerk!

 

 • My dog destroyed my sofa.
 • What a bad dog!

 

 • What a beautiful painting! Did you paint this?
 • Yes, I did. Thank you for saying that.

 

 • What a nice restaurant!
 • I know. It’s so elegant and nice.

 

 • I broke my phone. Now, I have to go get it fixed.
 • What a pain in the neck!

 

 • What an interesting idea!
 • I agree. How did he come up with that?

 

 • I got you a present.
 • Wow! What a surprise!

 

 • My husband bought me this necklace for my birthday.
 • What a nice guy! And what a nice a necklace!

 

 • What a busy day today is!
 • I know. I can’t wait to go home and sleep.

 

Yapısına göre cümleler (Clauses)

 

İki çeşit cümle tipi vardır

Bağımlı ve bağımsız.

Örnek;

 

Cümle türleri
Independent clauseMy dog barks…Kendi başına bir anlam ifade eden cümleler
Dependent cause…when he sees a cat.Anlamı başka bir cümleye bağlı cümlecikler

Çeşitli bağlaçlar kullanarak bağımlı ve bağımsız cümleleri birleştirebiliriz.

(Örnek bağlaçlar; because, since, once, although, if, until, unless, why, while, whether, than, that, in order to)

İkisinin bir araya gelme şekline göre yapı değişebilir. Yapısına göre cümle tipleri şu şekildedir;

Simple SentencesI kicked the ball.
Compound Sentences (iki bağımsız cümle)I kicked the ball and it hit Tom.
Complex Sentences (1 bağımsız 1 bağımlı cümle)Tom cried because the ball hit him.
Compound-Complex SentencesTom cried because the ball hit him, and I apologized immediately.
John didn’t come because he was ill so Mary was not happy.
He left in a hurry after he got a phone call but he came back five minutes later.

 

Independent  + independent cümle birleşimi.

2 bağımsız cümle bir araya geldiğinde coordinating bağlaç ile birbirine bağlanır.

 • I was tired from working all day and I went to bed early
Coordinating conjunction
and
but
for
Independent clause,norIndependent clause
*Bir koordinasyon bağlacından önce virgül kullanın (bağlayıcı kelime)or
yet
however
so

 

Independent ; Independent kullanımı

*Koordinasyon bağlacı olmadan iki bağımsız cümle arasında noktalı virgül kullanabilirsiniz.

 • I was tired from working all day; I decided to go to bed early

Independent ;  bağlaç, independent kullanımı

Bazı bağlaçlarla noktalı virgül ve virgül ile kullanabilirsiniz.

 • I was tired from working all day; therefore, I decided to go to bed early.
accordingly
also
besides
consequently
furthermore
Independent clause;however, Independent clause
moreover
nevertheless
otherwise
then
therefore
thus
still

 

Bağlaç dependent, independent kullanımı

 • Since I was tired, I decided to go to bed
because, since, so that
although, even though,
though, whereas, while
where, wherever, how, howeverdependent clause,Independent clause
if, whether, unless
that, which, who, whom
after, as, as if, before, since,
when, whenever, while, until

 

Independent;  bağlaç, dependent kullanımı

 • I decided to go to bed since I was tired.
because, since, so that
although, even though,
though, whereas, while
Independent clausewhere, wherever, how, howeverdependent clause
if, whether, unless
that, which, who, whom
after, as, as if, before, since,
when, whenever, while, until

 

Birleşik ve komplex cümlelerde noktalama

 

Birleşik cümleler

 • Tom reads novels, but Jack reads comics
 • Tom reads novels, however, Jack reads comics
 • Tom reads novels; his friend reads comics

 

Noktalama

 1. Independent clause, coordinating conjunction  independent clause.
 2. Independent clause; conjunctive adverb, independent clause.
 3. Independent clause; independent clause.

 

Complex cümle

 • Although Tom reads novels, Jack reads comics
 • Jack reads comics although Tom reads novels.
 • Jack Smith, who read comics, rarely reads novels.
 • People who read comics rarely read novels.

 

Noktalama

 

 1. Dependent clause,  independent clause
 2. Independent clause  dependent clause
 3. Independent,    nonessential dependent clause,     clause.
 4. Independent    essential dependent clause     clause.

 

Birleşik-komplex cümle

 

 • While Tom reads novels, Jack reads comics, but Sam reads only magazines
 • Tom read novels, but Jack reads comics because books are too difficult.
 • Jack, who reads comics, rarely reads novels; however, Tom enjoys novels.
 • People who read comics rarely read novels; they often find books difficult.

 

 

Independent ve dependent cümle türleri

 

Bağımlı cümlecikler cümlede zarf, sıfat veya isim olarak işe yarayabilirler.

 

Her cümlecikte en az bir özne ve fiil vardır. Cümlecikleri birbirinden ayırmak için çeşitlerine göz atalım;

 1. Independent Clauses (Main Clause)
 2. Dependent Clauses (Subordinate Clause)
 3. Relative Clauses (Adjective Clause)
 4. Noun Clauses
 5. Adverbial Clause

 

Bağımsız cümle (Ana cümle)

Bağımsız (veya ana madde) tam bir cümledir. Bir özne ve fiil içerir ve bağlam ve anlam bakımından eksiksiz bir düşünceyi ifade eder. Tam bir düşünceyi ifade eder.

COORDINATING CONJUNCTIONS
andbutfor
nororyet
 • Alex smiles whenever he sees her. (One independent clause)

Coordinating Bağlaçla Birleştirilen Bağımsız Cümleler

 • Today is Thursday, and the test is on Friday.
 • The beach is a lot of fun, yet the mountains are better.
 • I went to the store, but I forgot to bring my shopping list.
 • He went to the theme park, and he went on all the rides.
 • She interviewed for three jobs, but she really wants to work here.
 • A group of us went to the movie, and we agreed it was enjoyable.
 • I really wanted potato soup, but the cafe only served clam chowder.
 • I really want to see the game, but the mall is having a huge sale today.
 • We all looked very tired, for we had stayed up all night cramming for the final.
 • She had just bought two gorgeous dresses, so she needed to get matching shoes.

 

Noktalı Virgülle Birleştirilen Bağımsız Cümleler

 • The bridge is narrow; the river is wide.
 • I was very happy; I had pizza and ice cream.
 • Monica brought the drinks; Frank brought the main dish.
 • He is going to the cabin; he intends to stay there all weekend.
 • This is one of my favorite books; Pride and Prejudiceis another favorite.
 • During their hike, they noticed a storm moving in; they decided to turn back.
 • My little brother refuses to go to bed early; he is afraid he will miss something.
 • I went to the Department of Motor vehicles today; I took the written driving test.
 • There was a strong wind at the beach; we managed to have a good time anyway.
 • Some authors prefer to use a word processor; others write using pen and paper.

 

Bağımlı Cümleler (Alt Cümle) (Dependent Clause)

Bağımlı yan tümce (veya yan tümce) bir cümlenin parçasıdır; bir özne ve fiil içerir, ancak tam anlamı aktarmaz.

 

 1. İsim Cümleleri (Noun clause)
 2. Zarf Cümlesi (Adverbial clause)
 3. Sıfat Cümlesi (Relative clause)

 

Kullanabileceğiniz bağlaçlar; Subordinating Conjunctions

 

afteralthoughasbecause
beforeeven ifeven thoughif
onceprovided thatrather thanso that
sincethoughthanthat
untilunlesswheneverwhen
 whereaswherewhetherwhile

Bağımlı Cümleler üç türe ayrılır

Bir fikri veya düşünceyi yarım bıraktığı için kendi başına fikir vermez. Aynı zamanda bir alt cümlecik olarak da adlandırılır. Bunlar, bağımsız maddelerin cümleyi tamamlamasına yardımcı olur. Tek başına tam bir cümle oluşturamaz.

 

Subordinator bağlaçlar, cümleyi tamamlamak için bağımlı yan tümceyi başka bir yan tümceye bağlama işini yapar. Bağımlı yan tümcelerin her birinde, ilk sözcük bir yardımcı sözcüktür.

 

Subordinator bağlaçlar arasında ilgi zamirleri, bağımlı bağlaçlar ve isim tümcesi belirteçleri bulunur.

 

 1. İsim cümleleri (Noun clause)

Cümlelerde İsim görevi gören Bağımlı Cümlelere İsim Cümleleri veya Nominal Cümleler denir. Genellikle şunlarla başlarlar; “how,” “that,” ve diğer WH-words (What, Who, Where, When, Why, Which, Whose and Whom), if, whether etc.

Examples:

 • I like what I hear.
 • She didn’t know where she was.
 • How he behaved was not acceptable.
 • He knows how things work around here.
 • You need to express that it’s crossing a line for you.
 • You should ask what grandma adds to her cake to make it so sweet.
 • Please thank whoever chose to bring chocolate cake to the party.
 • Her favorite part of the book was when the dragon turned into a boy.

 

 1. Zarf cümleciği (Adverbial clause)

Tanım olarak bunlar, Zarf görevi gören Bağımlı Cümlelerdir. Bu, bu cümlelerin Fiilleri, Sıfatları ve diğer Zarfları değiştirme gücüne sahip olduğu anlamına gelir.

Examples:

 • Since it’s just me, I’ll eat in tonight.
 • The cat was sleeping when I got home.
 • Alice did the dishes till her legs gave up.
 • My dog, although she is shy, loves people.
 • Tina ran to the point of panting vehemently.
 • I went through the book at a lightning speed.
 • When Johnathan left the house, he forgot his keys.
 • After she graduated from college,Sandra got a job as a nurse.
 • I keep a suitcase packed, in case I find a great flight to Ireland.

 

 1. Sıfat Cümlesi (İlgi Cümlesi) (Relative clause)

Bir ilgi yan tümcesi, bir tür bağımlı yan tümcedir. Öznesi ve fiili vardır, ancak cümle olarak tek başına duramaz. Bir sıfat gibi işlev gördüğü için bazen “sıfat tümleci” olarak adlandırılır – bir isim hakkında daha fazla bilgi verir.

 

İlgi yan tümcesi, that, who veya who gibi bir ilgi zamiri ile başlar. Bir tür sıfat tamlamasıdır. Cümlenin anlaşılması için ilgi tümcesi gerekliyse virgülle mahsup edilmez, değilse virgül yerleşimi bu gerçeği gösterir.

 

Göreceli yan tümce, hangi, o, kim, kimin, ne zaman, nerede veya kim gibi bir ilgi zamiri ile başlayan bir yan tümce türüdür. Bu maddeler tipik olarak bir cümlede kendilerinden önce gelen isimle ilgili ayrıntıları tanımlar veya sağlar.

 

Bir İsmi değiştiren Bağımlı Cümledir. Temel olarak, Sıfat Cümleleri, İsimleri ve dolayısıyla Sıfat Cümlesi adını değiştiren Sıfatlarla benzer niteliklere sahiptir. Bunlara Bağıl Cümleler de denir ve genellikle değiştirdikleri İsimlerin hemen ardından gelirler.

Relative pronouns
HumanNonhuman
whowhich
whenof which
thatthat
whosewhose
wherewhat
of whom

Examples:

 • Money that is well spent will last forever.
 • I bought a book, which I then read on the plane.
 • Exercise, which many people dislike, is good for you.
 • I said hello to the flight attendant who took my ticket.
 • I’m looking for the red book that went missing last week.
 • She fell in love with Tom, who had a dashing personality.
 • Finn is asking for the shoes which used to belong to his dad.
 • The man whom we had never met came over and greeted us warmly.
 • Our neighbor who moved in last year wants to borrow the chainsaw.
 • The dog that whined loudly was the one they picked at the shelter.
 • Plant it in the back corner of the yard where the tree fell last winter.
 • My dog that will eat just about anything really hates pumpkin flavored food.
 • The man sitting beside me, whom I’d seen in the airport, was using his laptop.
 • You there,who is sitting quietly at the corner, come here and lead the class out. 
 • The conductor who led the marching band was impressed with his players’ performance.
 • The winners, whose names are posted on the bulletin board, will receive round trip airfare to Mexico City.

 

Bazen that ihmal edilebilir

Example:

 • This is the book that I read on the plane.
 • This is the book I read on the plane.

 

Kısıtlayıcı Bağıl Cümleler ve Kısıtlayıcı Olmayan Bağıl Cümleler

Kısıtlayıcı ilgili yan tümceler bazen tanımlayıcı ilgili tümcecikler veya tanımlayıcı ilgili yan tümceler olarak adlandırılır. Benzer şekilde, kısıtlayıcı olmayan ilgi tümcelerine tanımlayıcı olmayan ilgi yan tümceleri denir ve konuşmada bir duraklama veya yazıda virgülden önce gelir.

 

Restrictive Clause/Kısıtlayıcı cümlecik

Kısıtlayıcı bir cümle, bir isim veya isim tamlamasının anlamını kısıtlar veya tanımlar ve cümledeki isim hakkında gerekli bilgileri sağlar. Cümlenin geri kalanından virgülle ayrılmamıştır. Kısıtlayıcı maddeler, kısıtlayıcı olmayan maddelere göre yazılı olarak daha yaygındır. Kısıtlayıcı bir maddeye bazen temel bir madde veya deyim de denir.

 

Örnekler;

 • The results that I obtained may invoke positive social change.
 • The student who sits in the back of the room asks a lot of questions.
 • The journalist whose story I read yesterday has won prizes for her work.

 

İlgi zamiri cümlenin nesnesi olarak işlev gördüğünde, ilgi yan tümcesinden çıkarılabilir (ve genellikle çıkarılır).

 

Örnekler;

 • The results that I obtained may invoke positive social change.
 • The article that I requested did not arrive on time.
 • The participants whoI interviewed met me at the local library.

 

Nonrestrictive Clause

 

Kısıtlayıcı olmayan bir yan tümce, bir cümleye ek bilgi ekler. Genellikle benzersiz bir kişiye, şeye veya olaya atıfta bulunan özel bir isim veya ortak bir isimdir.

 

Bilgilerin ek olduğunu göstermek için virgül kullanır. Cümle içinde virgüller adeta parantez gibi çalışır.

 

Virgüller arasındaki bilgiler atlanırsa, okuyucular yine de cümlenin genel anlamını anlayacaktır.

 

Kısıtlayıcı olmayan bir cümlecik, gerekli olmayan bir madde veya kelime öbeği olarak da bilinir.

 

Örnekler;

 • I have found the articlewhich I have been looking for.
 • With the nonrestrictive clause omitted: I have found the article.
 • With the nonrestrictive clause omitted: The hypothesis was rejected.
 • I want to thank my fatherMark Smith, for all of his love and support.
 • The hypothesiswhich I tested throughout the research, was rejected.
 • With the nonrestrictive clause omitted: I want to thank my father for all of his love and support.

 

Kısıtlayıcı maddelerde bazen “that” kullanılsa da, kısıtlayıcı olmayan maddelerde buna izin verilmez.

 • CORRECT: Minneapoliswhich has a population of about 400,000,is the largest city in Minnesota.
 • INCORRECT: Minneapolisthat has a population of about 400,000,is the largest city in Minnesota.

 

 • CORRECT: I had to fix my printerwhich I bought less than a year ago.
 • INCORRECT: I had to fix my printer, that I bought less than a year ago.

 

Göreceli bir zamir, kısıtlayıcı olmayan bir yan tümcede silinemez.

 

 • CORRECT: Minneapoliswhich has a population of about 400,000, is the largest city in Minnesota.
 • INCORRECT: Minneapolishas a population of about 400,000, is the largest city in Minnesota.

 

 • CORRECT: I had to fix my printerwhich I bought less than a year ago.
 • INCORRECT: I had to fix my printer, I bought less than a year ago.

 

Azaltılmış Bağıl Cümleler

Akademik yazıda, daha özlü bir stil için ilgili tümceler genellikle azaltılır. Bu aynı zamanda daha fazla cümle çeşitliliği oluşturur. Bir ilgi tümcesini indirirken, ilgi zamirini silmek ve fiili silmek veya değiştirmek gerekir.

 

Example:

 

 • The steps that were followed were explained in the Methods section. (passive)
 • Gun control is a controversial issue that is about personal rights. (“be” + prepositional phrase)
 • Other researchers who are exploring the same topic have discovered similar solutions. (progressive verb tense)
 • The changes that are to be implemented with the new curriculum revisions are outlined in the handout. (“to” clauses)
 • Participants who were available to meet in my office completed their interview there. (“be” + “-able” adjective)
 • Some of the subjects lived in urban areas that had with high crime rates. (“have” as a main verb is replaced by “with”)
 • In this paper, I reviewed many research articles that addressed addressing the topic of gun control. (linking verbs or verbs describing facts can be changed to “–ing” clauses)

 

whose and whom

who’nun sahiplik gösteren versiyonu için whose kullanırız

 

 • This is George, whose brother went to school with me.

 

We sometimes use whom as the object of a verb or preposition:

 • This is George,whom you met at our house last year.
 • This is George’s brother, with whom I went to school.
 • This is George, who you met at our house last year.
 • This is George’s brother, who I went to school with.

 

Edatlı ilgi zamirleri

who(m) veya which’nin bir edatı varsa, edat tümcenin başında gelebilir:

 

 • I had an uncle in Germany, from who(m) I inherited a bit of money.
 • We bought a chainsaw, with which we cut up all the wood.

 

veya tümcenin sonunda

 • I had an uncle in Germany, who(m) I inherited a bit of money from.
 • We bought a chainsaw, which we cut all the wood up with.

 

Ancak bunun bir edatı olduğunda, edat her zaman sonunda gelir:

 • I didn’t know the uncle that I inherited the money from.
 • We can’t find the chainsaw that we cut all the wood up with.

 

when and where

Zamanlarla “when, mekanlarla “where” kullanırız

 

 • Do you remember the place where we caught the train?
 • Stratford-upon-Avon is the town where Shakespeare was born.
 • England won the World Cup in 1966. It was the year when we got married.
 • I remember my twentieth birthday. It was the day when the tsunami happened.

 

Bazen “when” kullanmayabiliriz

 • England won the World Cup in 1966. It was the year we got married.
 • I remember my twentieth birthday. It was the day the tsunami happened.

 

quantifiers and numbers with relative pronouns/ nispi zamirler içeren nicelik belirteçleri ve sayılar

 

Nicelik belirteçlerini ve sayıları göreceli zamirlerle sıklıkla kullanırız:

all of which/whommost of which/whommany of which/whom
lots of which/whoma few of which/whomnone of which/whom
one of which/whomtwo of which/whometc.
 • She has three brothers, two of whom are in the army.
 • I read three books last week, one of which I really enjoyed.
 • There were some good programmes on the radio, none of which I listened to.

 

Cleft sentences (Ayrık cümleler)

 

Ayrık cümle, genellikle belirli bir bileşeni vurgulamak için karmaşık bir cümleye dönüşen basit bir cümledir. Genellikle it veya that gibi boş bir giriş kelimesinden oluşur.

Aşağıdaki listede belirtildiği gibi ayrık cümle türleri vardır.

 

It-cleft

 • My boss sent the signed contract to his colleague on Tuesday. (No emphasis)
 • It was my boss that sent the signed contract to his colleague on Tuesday. (No one else, only the boss who sent it).
 • It was the signed contract that my boss sent to his colleague on Tuesday. (Nothing else, only the contract that was sent).
 • It was his colleagues that my boss sent the signed contract to on Tuesday. (NOT to anybody else).
 • It was Tuesday that my boss sent the signed contract to his colleagues. (ONLY on Tuesday, NO other day).
 • It was John who broke his nose.
 • Sharon’s car got broken into yesterday, did it? No. It was Nina’s car that got broken into!
 • You’ve met my mother, haven’t you? No, it was your sister (that) I met!
 • Is it August that you are going on holiday?
 • It’s the parents who were protesting most.( Odak çoğul bir özne olduğunda, çoğul bir fiil kullanırız ancak It + be tekil olarak kalır)
 • It wasn’t the Greek student who phoned. (it-cümlesinde negatif yapılar kullanabiliriz)

 

Wh-cleft (Pseudo-cleft)

 • What he did is unforgiveable.
 • It was my husband who (or that) you spoke to on the phone. (or It was my husband you spoke to on the phone.)
 • What they like is smoked salmon.
 • This remote control isn’t working. What we need to do is get new batteries for it.
 • ‘I have no idea what you want.’ ‘What I want is some peace and quiet.’
 • What you need is a good sleep.
 • What I didn’t like was the end of the movie.
 • What changed his mind was a book he’d read.
 • What you should do is write a letter to the manager.
 • What I need to do is get some rest. 
 • What they were doing was arguing about which train to take.
 • What I can do is call for a taxi.

 

Ters wh-cleft

 • A warm bath is exactly what I need now.
 • Some peace and quiet is what I want.
 • Chasing the giraffe is what the lion did.
 • Jack has a secret to tell Ann. (No emphasis).
 • A secret is what Jack has to tell Ann. (There is definitely a secret to tell).
 • What Jack has to tell Ann is a secret. (jack is in possession of a secret).

 

All-cleft

 • All you need is love.
 • All I want for Christmas is my two front teeth.
 • All he wants is to live alone far from his family.
 • All I’ve done today is being annoying to my sister.
 • All Jimmy wants for Christmas is a brand new bicycle.
 • What will you be having for dinner tonight? All I’ll be having for dinner is a pork chop.

 

Inferential cleft

 • It’s not that I don’t like him, it is just his manner that is not appropriate.

 

There-cleft cümleler

 • There’s a new car Camille wanted to buy.
 • There’s this orphan kid I’m trying to adopt.
 • There is a teacher whose exams are making me nervous.
 • If I tolerate your nagging cat, it is just because I enjoy living with you.

 

If-because Cleft cümleler

 • If he wants to be a millionaire it’s because he wants to help poor children.
 • If it seems that she is meddling, it’s because she’s trying to help the family.

 

Koşullu “if” cümleleri

Koşullu yan tümceler, genellikle “if” kelimesiyle başladıkları için kolayca tanınırlar. Bir tür sıfat cümlesi olan koşul cümleleri, bir hipotezi veya koşulu ifade eder.

 

Example:

 • If it starts to rain,we will have to go inside.
 • If traffic isn’t heavy, I expect to pick you up at 4 p.m.
 • If we can reach Tulsa, we can stop driving for the night.
 • Unless you start putting in more effort,you will likely fail math.
 • I’ll be home in time for dinner unless my boss decides I have to work late.
 • We should have a lot of fresh tomatoes by August if all goes well with the garden.

 

Reporting Clause

 

The reporting clause, kimin konuştuğunu veya söylenenlerin kaynağını tanımladığı için daha yaygın olarak atıf olarak bilinir. Her zaman isim veya isim cümlesini takip ederler.

 

Example:

 • “I’m going to the mall,” shouted Jerry from the garage.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.englishclub.com/grammar/sentence/type-quiz.htm

https://www.bitgab.com/exercise/simple-compound-and-complex-sentences

https://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/clauses/ex5.htm

https://www.englishgrammar.org/types-sentences-exercise/

Türkçe karşılaştırmak için

https://www.dilbilgisi.net/cumle-cesitleri-konu-anlatimi/

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.