İngilizce “Eğer” cümleleri/ if clause (Conditional Sentences) (95 cümle örneği)18 min read

Koşullu Cümleler, if clause If-cümleleri olarak da bilinir.if clause

 

Bu cümleler aslında, if clause’ların bağımlı olduğu Komplex/Karmaşık Cümlelerdir.

 

Dört çeşit koşul cümlesi vardır. Her koşul cümlesi farklı bir zaman kalıbı içerir ve farklı bir anlam tonu ifade eder.

 

Examples:

 

If you freeze water, it becomes solid.Suyu dondurursanız katı hale gelir.
If you study well, you will get good marks.İyi çalışırsan, iyi notlar alırsın.
If he went there, he would meet my friend.Oraya giderse arkadaşımla tanışırdı.
If she had asked me, I would have helped her.Bana sorsaydı, ona yardım ederdim.

 

Notlar:

 • Koşul cümleleri, belirli bir koşulun sonucunu açıklar.
 • if-cümlesi bize şartı söyler – If you ask me,
 • Ana tümce bize sonucu söyler – I will help you. 
 • If Clause’dan sonra virgül kullanırız.
 • Cümleye herhangi bir yan tümceyle, anlam değişikliği olmadan başlayabiliriz.
 • Cümle ana tümceyle başlıyorsa virgüle gerek yoktur.

 

Examples:

If you permit him,he will explain it.İzin verirsen, açıklayacaktır.
He will explain it if you permit him.Müsaade ederseniz size izah edecektir.
If you don’t eat well, you may become weak.İyi beslenmezsen, zayıflayabilirsin.
You may become weak if you don’t eat well.İyi beslenmezsen zayıflayabilirsin.

 

Her koşullu cümlede, iki bölüm buluruz – yani koşul yan tümcesi (ayrıca yan tümce / if-cümlesi olarak da bilinir) ve ana yan tümce.

Bazen, unless, when, so long as, as long as, in case vb. gibi kelimelerle veya ifadelerle değiştiririz.

Koşullu cümle türlerine ve koşullu cümle kurallarına bir göz atalım

 

Type – 0: Zero Conditional Sentence if clause

Sıfır koşullu cümle nedir?

Bilimsel gerçekler ve evrensel gerçekler gibi genel olarak olan şeyleri anlatmak için kullanılır. Bu cümlede, if ile when ve whenever’ı değiştirebiliriz.

 

Kurgu

 

 • If-Clause:             Present Simple (V1/V5)
 • Main Clause:      Present Simple (V1/V5)

 

Examples:

If you heat ice, it melts. (or)Buzu ısıtırsan erir. (veya)
When you heat ice, it melts. (or)Buzu ısıttığınızda erir. (veya)
Ice melts if you heat it.Isıtırsanız buz erir.
If you wake up late, you go to school late. (or)Geç uyanırsan, okula geç gidersin. (veya)
When you wake up late, you go to school late. (or)Geç uyandığında, okula geç gidersin. (veya)
You go to school late if you wake up late.Geç uyanırsan okula geç gidersin.
If I have time, I go to the beach.Vakit bulursam sahile giderim.
Whenever I have time, I go to the beach.Vakit buldukça sahile giderim.
I shall go to the beach if I have time.Vaktim olursa sahile gideceğim.

 

Daha fazla örnek

If you leave the object, it drops.Nesneyi bırakırsanız düşer.
If you follow traffic rules, your life is safe.Trafik kurallarına uyarsanız hayatınız güvende.
If you pour oil on water, it floats.Suyun üzerine yağ dökerseniz yüzer.
If you take a shower, you feel fresh.Duş alırsanız, tazelenmiş hissedersiniz.
The fines are avoided if you pay the fee in time.Ücreti zamanında öderseniz para cezalarından kaçınılır.
I feel sad if I am alone.Yalnızsam üzülürüm.
You don’t use the mobile for a long time if you don’t charge it.Şarj etmezseniz cep telefonunu uzun süre kullanmazsınız.

 

Type – I: Muhtemel Koşul Cümlesi if clause (Açık Koşul Cümlesi)

 

Muhtemel Koşul Cümlesi Nedir?

 

Belirli bir koşul yerine getirildiğinde gelecekte olması muhtemel olan durumları ifade etmek için kullanılır.

Kurgu

 • If-Clause:             Present Simple (V1/V5)
 • Main Clause:      Future Simple (shall/will/may/can + V1)

 

Examples:

If he works hard, he will get the first class.Çok çalışırsa birinci sınıfı alacak.
He will get the first-class if he works hard.Çok çalışırsa birinci sınıfı alacak.
If I see him, I will inform him about it.Onu görürsem, ona bu konuda bilgi vereceğim.
I will inform him about it if I see him.Onu görürsem, ona bu konuda bilgi vereceğim.
If you leave before nine, you can catch the train.Dokuzdan önce ayrılırsan, trene yetişebilirsin.
You can catch the train if you leave before nine.Dokuzdan önce ayrılırsan, trene yetişebilirsin.

 

Daha fazla örnek

If I go to the village, I will meet your parents.Köye gidersem, ailenle tanışırım.
If you help me, I can certainly go there.Bana yardım edersen, kesinlikle oraya gidebilirim.
If she gets a chance, she will prove herself.Fırsat bulursa kendini kanıtlayacaktır.
If you listen to me, I may explain it clearly.Beni dinlersen, açıkça anlatabilirim.
If my friend goes abroad, I can also plan to go with himArkadaşım yurt dışına giderse onunla gitmeyi de planlayabilirim.

 

Note:

Present Continuous ve Present Perfect if cümlesiyle kullanılabilir.

If you are going to purchase the car, you can use this discount coupon.Eğer arabayı satın alacaksanız, bu indirim kuponunu kullanabilirsiniz.
Can you help me if you have finished your work?İşinizi bitirdiyseniz bana yardım edebilir misiniz?

 

Type – II: Olası Olmayan Koşul Cümlesi

if clause (Gerçek dışı/Şüpheli durumlar)

Olumsuz Koşullu Cümle Nedir?

 

Gerçekleşmesi şüpheli veya muhtemel olmayan durumları ifade etmek için kullanılır. Bu koşulda açıklanan olaylar hayal ürünü, gerçek dışı ve varsayımsaldır.

Kurgu

 

 • If-Clause:             Past Simple (V2)
 • Main Clause:      should/would/might/could + V1

 

Examples:

 

If he worked hard, he would get the first class.Çok çalışsaydı birinci sınıfı alacaktı.
He would get the first class if he worked hard.Çok çalışsaydı birinci sınıfı alacaktı.
If I saw him, I would inform him about it.Onu görseydim, ona haber verirdim.
I would inform him about it if I saw him.Onu görseydim ona haber verirdim.
If you left before nine, you could catch the train.Dokuzdan önce yola çıksaydın, trene yetişebilirdin.
You could catch the train if you left before nine.Dokuzdan önce yola çıksaydın, trene yetişebilirdin.
If I had money, I would buy that big mansion.Param olsaydı o büyük malikaneyi alırdım.
I would buy that big mansion if I had money.Param olsaydı o büyük malikaneyi alırdım.

 

Gerçek Olmayan Geçmiş:

Examples:

 

If I were you, I would not do that.Senin yerinde olsaydım, bunu yapmazdım.
If he were younger, he would join the Army.Daha genç olsaydı, orduya katılırdı.
If he were the Prime Minister of India, he would help you.Hindistan Başbakanı olsaydı, size yardım ederdi.

 

Note:

If cümleciği ile were + to-infinitive kalıbını kullanabiliriz

Examples:

If I were to visit London I would spend all my time in Hyde Park.Londra’yı ziyaret edecek olsaydım, tüm zamanımı Hyde Park’ta geçirirdim.
If she were to write the exam again, she would certainly prepare well.Sınavı tekrar yazsaydı, kesinlikle iyi hazırlanırdı.

 

Daha fazla örnek

 

If he asked me for help, I would not hesitate to help him.Benden yardım isterse, ona yardım etmekten çekinmezdim.
If they appointed me as a Manager, I would join the company immediately.Beni Yönetici olarak atasalar hemen şirkete katılırdım.
If I got 1 crore in the share market, I would give you 50% of the amount.Hisse senedi piyasasında 1 crore alırsam, miktarın% 50’sini size veririm.
If I were you, I would help all our friends.Yerinde olsam, tüm arkadaşlarımıza yardım ederdim.
If I had powers, I would jump like a Superman.Güçlerim olsaydı Süpermen gibi zıplardım.

 

Type – III: Yerine Getirilmemiş Koşullu Cümle

Yerine Getirilmemiş Koşullu Cümle Nedir?

 

Gerçekleşmemiş ve şartı yerine getirmeyen geçmiş iki olayı ifade etmek için kullanılır.

 

Kurgu

 • If-Clause:             Past Perfect (had + V3)
 • Main Clause:      should/would/might/could + have + V3

 

Examples:

 

If he had worked hard, he would have got the first class.Çok çalışsaydı, birinci sınıfı alacaktı.
He would have got the first class if he had worked hard.Çok çalışsaydı birinci sınıfı alacaktı.
(He did not work hard and so he did not get the first class)(Çok çalışmadı ve bu yüzden birinci sınıfı alamadı)
If I had seen him, I would have informed him about it.Onu görseydim, ona bundan haber verirdim.
I would have informed him about it if I had seen him.Onu görseydim, ona bu konuda bilgi verirdim.
(He did not see him and he did not inform him about it.)(Onu görmedi ve haber vermedi.)
If you had left before nine, you could have caught the train.Dokuzdan önce yola çıkmış olsaydın, trene yetişebilirdin.
You could have caught the train if you had left before nine.Dokuzdan önce kalkmış olsaydın trene yetişebilirdin.
(He did not leave before nine.  He did not catch the train)(Dokuzdan önce ayrılmadı.  Trene yetişemedi)
If I had had money, I would have bought that big mansion.Param olsaydı, o büyük konağı alırdım.
I would have bought that big mansion if I had had money.Param olsaydı, o büyük konağı alırdım.
(I did not have money and so I did not buy that big mansion)(Param yoktu ve bu yüzden o büyük konağı satın almadım)

 

Note:

 1. tipteki cümleler şu şekilde de yazılabilir:

Examples:

Had he worked hard, he would have got the first class.Çok çalışsaydı, birinci sınıfı alacaktı.
Had I seen him, I would have informed him.Onu görseydim, ona haber verirdim.
Had he left before Nine, he could have caught the train.Dokuz’dan önce ayrılmış olsaydı, trene yetişebilirdi.
Had I had money, I would have bought that big mansion.Param olsaydı, o büyük malikaneyi alırdım.

 

 

Daha fazla örnek

If I had prepared well for the exams I could have written all my exams well.Sınavlara iyi hazırlansaydım bütün sınavlarımı iyi yazabilirdim.
If you had given clear instructions, he would not have those mistakes.Net talimat vermiş olsaydınız, o hataları yapmazdı.
If she had watched that movie, she could have explained it to you.O filmi izlemiş olsaydı, sana anlatabilirdi.
If Shive had participated in this event, he could have won the prize.Shive bu etkinliğe katılmış olsaydı ödülü kazanabilirdi.
Had he written his name on the book, I would not have taken it.Adını kitaba yazsaydı, almazdım.
Had you informed me of your arrival, I would have arranged everything.Bana geleceğinizi haber verseydiniz, her şeyi ayarlardım.

 

 

INVERSION (devrik cümle)

If’i kullanmadan devrik cümle kurma

 

Bazen, varsayımsal koşullu ifadeler veya yerine getirilmeyen varsayımsal ifadeler, if kelimesi çıkarılarak ifade edilebilir.

 

Bu olduğunda, özne koşul yan tümcesindeki yardımcı fiili takip eder.

 

Examples:

 

Örnek 1

 • Were the virus to reappear, hospitals would now be ready for it. (open hypothesis)
 • =   If the virus reappeared, hospitals would now be ready for it.
 • or If the virus were to reappear, hospitals would now be ready for it.

 

Örnek 2

 • Had I known, I’d never have gone there (unfulfilled hypothesis; implying “I did go there because I did not know”.)
 • =  If I had known, I’d never have gone there.

 

Should you need my advice,… (instead of: If you should need my advice,…)

 

Koşullu if cümlelerinde devrik cümle örnekleri

 

Were Aric here he could have helped you.Aric burada olsaydı size yardım edebilirdi.
Were John here I could have talked to him.John burada olsaydı onunla konuşabilirdim.
Had I been there, I could have sung the song.Orada olsaydım şarkıyı söyleyebilirdim.
Were Bill here he could have shown you the task.Bill burada olsaydı size görevi gösterebilirdi.
Were you here you could have enjoyed the program.Burada olsaydın programın tadını çıkarabilirdin.
Had I come here earlier, I could have helped you.Buraya daha önce gelseydim, sana yardım edebilirdim.
Had I known you before I could have told it to you.Seni daha önce tanısaydım, sana söyleyebilirdim.
Had I seen you before I could have given it to you.Seni daha önce görmüş olsaydım, sana onu verebilirdim.
Had Alana studied harder, she could have stood first.Alana daha sıkı çalışsaydı birinci olabilirdi.
Should you had come here before you could have met Jim.Jim’le tanışmadan önce buraya gelseydin.
Had Rick performed better he could have won the contest.Rick daha iyi performans gösterseydi yarışmayı kazanabilirdi.
Were Alice here she could have performed in the program.Alice burada olsaydı, programda performans sergileyebilirdi.
Should I had known it before, I could have let you know.Daha önce bilseydim size haber verebilirdim.
Had Andrew a little patient, he could have done the task.Andrew biraz sabırlı olsaydı, görevi yapabilirdi.
Should I had come here before I could have completed the task.Görevi tamamlayamadan buraya gelmeli miydim?
Were Peter with you he could have shown you the way to the shop.Peter sizinle olsaydı, size dükkânın yolunu gösterebilirdi.
Had Peter started from home on time, he would not miss the flight.Peter evinden zamanında kalkmış olsaydı, uçağı kaçırmazdı.
Had Jack not wasted so much time he could have completed the project.Jack bu kadar çok zaman kaybetmemiş olsaydı, projeyi tamamlayabilirdi.
Should Bob had studied well he could have got good marks in the exam.Bob iyi çalışsaydı sınavda iyi notlar alabilirdi.
Should Ben had spoken the truth, he would not face so many difficulties.Ben gerçeği söyleseydi bu kadar çok zorlukla karşılaşmazdı.

 

Mixed conditionals

Karma if cümleleri, genellikle ikinci ve üçüncü eğer cümlesi olmak üzere iki tür eğer cümlesi kalıbının bir kombinasyonudur.

Yani şu şekilde cümleler görebilirsiniz;

If + type 2 + type 3

If + type 3 + type 2

 

 1. ve 3. Koşullu cümleler

İkinci bir koşulda, if cümlesinde past ve ana cümlede would/might/could + infinitive kullanırız. Şimdiki zamanda veya gelecekte gerçekleşen varsayımsal durumlar hakkında konuşmak için kullanılır.

If I were rich, I‘d buy that house. Zengin olsaydım, o evi satın alırdım.

 

Üçüncü bir koşulda, if cümlesinde past perfect ve ana cümlede would/might/could + have + past participle kullanırız. Geçmişte gerçekleşen varsayımsal durumlar hakkında konuşmak için kullanılır.

If you had studied more, you would have passed the exam. Daha fazla çalışmış olsaydınız sınavı geçebilirdiniz.

 

Karma koşullu, ikinci ve üçüncü koşulluların bir kombinasyonudur.
Karışık üçüncü/ikinci koşullu

Bu kombinasyonu geçmişte gerçekleşen varsayımsal bir durumdan (üçüncü koşul) şimdiki bir sonuçla (ikinci koşul) bahsetmek için kullanırız. If cümlesinde past perfect ve ana cümlede would/could/might + infinitive kullanırız

 

If I had been elected, I would be the president now.Eğer seçilmiş olsaydım, şimdi başkan olurdum.
If I had won the lottery, I would be rich.Piyangoyu kazanmış olsaydım, zengin olurdum.
I might have a better job now if I hadn’t dropped out of school.Okulu bırakmamış olsaydım şimdi daha iyi bir işim olabilirdi.

 

Karışık ikinci/ üçüncü koşullu

Bu kombinasyonu, geçmiş bir sonuçla (üçüncü koşul) şimdiki zamanda (ikinci koşul) gerçekleşen varsayımsal bir durum hakkında konuşmak için kullanırız. If cümlesinde past ve ana cümlede would/could/might + have + past participle kullanırız.

If I were a man, they would have given me the job.  Erkek olsaydım, işi bana verirlerdi. 
I would have understood them if I spoke German.Almanca konuşabilseydim onları anlayabilirdim.
If I didn’t have so much work, I would have gone to the party last night.Bu kadar çok işim olmasaydı, dün geceki partiye giderdim.

 

 

Not: Bu tür bir kombinasyonda, şimdiki durum, ana cümledeki sonuç gerçekleştiğinde geçmişte de vardı. Örneğin ilk cümleye bir göz atalım:

If I were a man, they would have given me the job. Erkek olsaydım, işi bana verirlerdi.

 

Şu anda erkek olsaydım, geçmişte iş bana verilmediğinde de erkek olurdum. Şu anda erkek olmadığıma göre (ki bu işe başvurduğumda da erkek olmadığım anlamına gelir), işi alamadım.

 

 ‘Unless’ ve ‘Wish’ kullanımı

Unless ve wish (if) şart cümlelerinde kullanılan iki önemli sözcüktür.

Unless karmaşık cümlelerde bağlaç olarak kullanılırken,

wish cümle içinde fiil olarak kullanılır.

Bu nedenle, koşullu cümleler hakkında tartışırken, bu iki özel kelimeden bahsetmek zorunludur.

Bu makalede, unless ve wish kelimelerinin şart cümlelerindeki işlevlerini detaylı bir şekilde anlatacağız.

Unless:

Unless olumsuz cümlelerde kullanılabilen bir olumsuzluk bağlacıdır. Her ikisi de benzer anlamlara sahip olduğu için “if not” yerine “unless” kullanabiliriz.

Unless, if cümlesinde if not anlamını ifade etmek için if yerine kullanılır. Yani, if gibi unless da anlamlarına göre present, past perfect ve future perfect tenses ile takip edilir.

Ana cümlede no veya not kullanılırken if cümlesinde unless ile birlikte not kullanılır.

Example.

You will not reach your goals unless you work hard every day.Her gün çok çalışmazsanız hedeflerinize ulaşamazsınız.
She will not get good health unless she starts eating healthy food.Sağlıklı beslenmeye başlamadıkça sağlığına kavuşamaz.

 

Şart cümlelerinde unless kullanımı için bazı temel kurallar:

 1. i) unless içeren tümceler genellikle ana tümceden sonra yer aldığından, unless’tan önce veya sonra virgül kullanmaya gerek yoktur. Ancak unless bir cümleye başladığında virgül ana cümlecikten önce konulur.

Example.

We could not catch the first train unless we wake up early.Erken kalkmazsak ilk treni yakalayamayız.
Unless you work hard, you will never get the desirable resultÇok çalışmazsanız, asla istediğiniz sonucu alamazsınız

 

 

 1. ii) Unless sorularda bağlayıcı olarak kullanılamaz. unless yerine if not kullanılır.

Example.

What will be your next target if you do not get this job?Bu işi alamazsanız bir sonraki hedefiniz ne olacak?

 

iii) Will veya would koşullu cümlelerde if cümlesinin rolünü oynadığı için unless ile birlikte kullanılmaz.

Example.

Unless we study hard, we cannot get good marks.Çok çalışmazsak iyi notlar alamayız.

 

Wish:

Wish, herhangi bir arzuyu veya istenen eylemi ifade etmek için şart cümlelerinde fiil olarak kullanılabilir. Dilek, şart cümlelerinin bu tür durumlarında yan cümlecikte ana fiil olarak kullanılacaktır. Bir cümlenin anlamına göre tüm farklı zamanlar tarafından takip edilir.

i) wish+ simple past yapısı ile şimdiki zaman veya gelecek için farklı olmasını beklediğimiz durumu ifade edebiliriz.

Şimdiki zamanda wish fiilinin ardından geçmiş zamanın çoğul hali gelir.

Geçmiş durumda wish fiilinin ardından past perfect tense gelir.

Example.

I wish I were a good person now.Keşke şimdi iyi bir insan olsaydım.
I wish I had bought a nice watch then.Keşke o zaman güzel bir saat alsaydım.

 

 

ii) Şimdiki zamanda veya gelecekte bir eylemde bulunma isteğimizi ifade ettiğimizde wish ile birlikte past continuous kullanılır.

Example.

I wish I was playing basketball now. (I am studying now)Keşke şimdi basketbol oynuyor olsaydım. (Şu anda ders çalışıyorum)
I wish you were coming to my house. (you are not coming)Keşke evime gelsen. (gelmiyorsun)

 

iii) Wish, geçmişte bir şeyi değiştirmekten duyulan pişmanlığı göstermek için past perfect tense ile kullanılır.

Example.

I wish I had not lost the book.Keşke kitabı kaybetmemiş olsaydım.
He wishes he had scored higher in his academics.Keşke derslerimden daha yüksek not alsaydım diyor.

 

iv) Would, bir şeyin belirli bir şekilde veya tarzda olmasını istediğimizi ifade ettiğimizde wish ile birlikte kullanılır.

Example.

I wish the class would start soon.Keşke ders yakında başlasa.
I wish I would take his advice.Keşke onun tavsiyesini dinleseydim.

 

Birinden henüz yapmadığı bir şeyi yapmasını istediğimizde de aynı yapı izlenir.

Example.

I wish you would listen to me then.Keşke o zaman beni dinleseydin.

 

Ayrıca, onları durdurmak istediğimiz bir şeyden duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek için de kullanılır.

Example.

I wish she would not follow me everywhere.Keşke beni her yerde takip etmese.

 

v) İstediğimizi resmi bir şekilde ifade etmek için wish to+ fiil 1. form (mastar) yapısını kullanabiliriz.

Example.

I wish to submit a written complaint against the manager.Yöneticiye karşı yazılı bir şikayette bulunmak istiyorum.

 

vi) Herhangi bir durumda veya resmi amaçlarla dilek dilemek, selamlamak için we+ wish+ noun/pronoun genel yapısını kullanırız.

Example.

We wish you a happy teachers’ day.Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
We wish you all the best for your good career.İyi bir kariyer için her şeyin en iyisini dileriz.

 

 

vii) Hem if only hem de I wish, farklı şekillerde gerçekleşmesini istediğimiz belirli eylemlere yönelik arzularımızı ifade etmek için kullanılır. Ancak if only anlamı daha güçlü bir şekilde ifade eder.

Example.

I wish they could start talking. (if only they could start talking)Keşke konuşmaya başlasalar. (keşke konuşmaya başlayabilseler)

 

If only ve I wish’ten sonra tekil fiiller olan was/ was not yerine were/were not kullanacağız.

Example.

I wish I were in good environment now.Keşke şimdi iyi bir ortamda olsaydım.

 

Dilekler: ‘wish’ and ‘if only’

 

Wish ve if only kelimelerini günümüzde ya da geçmişte farklı olmasını istediğimiz şeylerden bahsetmek için kullanırız. If only genellikle wish’ten biraz daha güçlüdür

 

Wish ve if only sözcüklerinin nasıl kullanıldığını görmek için şu örneklere bakın

That guy is so annoying! I wish he’d stop talking.Bu adam çok sinir bozucu! Keşke konuşmayı kesse.
I wish I lived closer to my family.Keşke aileme daha yakın yaşasaydım.
If only I hadn’t lost her phone number. She must think I’m so rude for not calling her.Keşke telefon numarasını kaybetmeseydim. Onu aramadığım için çok kaba olduğumu düşünüyor olmalı.
I wish they wouldn’t park their car in front of my house.Keşke arabalarını evimin önüne park etmeselerdi.

 

Şimdiki zaman

Şimdiki durumda farklı olmasını istediğimiz bir durum hakkında konuşurken wish/if only + past form kullanırız.

I wish you didn’t live so far away.Keşke bu kadar uzakta yaşamasaydın.
If only we knew what to do.Keşke ne yapacağımızı bilseydik.
He wishes he could afford a holiday.Keşke bir tatile parası yetseydi.
I wish I were better at languages.Keşke dil konusunda daha iyi olsaydım.
If only it wasn’t raining.Keşke yağmur yağmasaydı.

 

Not: şimdiki durumlarla ilgili dilekler için, sadece 1. ve 3. tekil şahıs formlarında wish/if’ten sonra was ve were kullanabiliriz:

Example:

 • I wish I were better at languages = I wish I was better at languages.
 • If only it weren’t so difficult. = If only it wasn’t so difficult.

 

Geçmişte

Geçmişle ilgili değiştirmek istediğimiz bir şey hakkında konuşmak için wish/if only + past perfect formunu kullanabiliriz

They wish they hadn’t eaten so much chocolate. They’re feeling very sick now.O kadar çok çikolata yememiş olmayı diliyorlar. Şu anda kendilerini çok hasta hissediyorlar.
If only I’d studied harder when I was at school.Keşke okuldayken daha çok çalışsaydım.

 

 

Rahatsızlığı ifade etmek

Birinin ya da bir şeyin yaptıklarından ya da yapmadıklarından rahatsız olduğumuzu göstermek için wish + would(n’t) kullanabiliriz. Genellikle onların değişme ihtimalinin olmadığını veya değişmek istemediklerini hissederiz.

 

I wish I had studied more.Keşke daha çok çalışsaydım.
If only I had chosen Spanish instead.Keşke onun yerine İspanyolcayı seçseydim.
I wish you wouldn’t borrow my clothes without asking.Keşke kıyafetlerimi sormadan ödünç almasaydın.
I wish it would rain. The garden really needs some water.Keşke yağmur yağsa. Bahçenin gerçekten biraz suya ihtiyacı var.
She wishes he’d work less. They never spend any time together.Daha az çalışmasını diliyor. Hiç birlikte vakit geçirmiyorlar.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

 

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir