İngilizce irregular verbs: fiil geçmiş çekiminde 288 düzensiz fiil7 min read

Bu makalede irregular verbs yani düzensiz fiilleri okuyacaksınız.

İngilizce fiil çekimlerinde fiili geçmiş hale getirmek için sonuna -ed ekleriz.irregular verb

İngilizcede yaklaşık 25.000 fiil bulunuyor. İngilizcede fiili geçmiş yapmak için 99%’ının sonuna -ed ekleriz.

Fakat yaklaşık 135 fiil bu kuraldan birazcık şaşmış. Bunlar irregular verbs yani düzensiz fiiller.

Yine kendi içinde kuralları var ama 1%lik fiil kümesi için biraz tekrar ve ezber yapmamız gerek.

Dediğim gibi 99%’unun sonunda -ed eki göreceksiniz. Düzensiz fiillerde ise -d, -t, -n, -en, ught görebilirsiniz. Bir de birleşik veya eklerle türemiş fiiller var. Bunlar da kök fiile göre değişim yaşıyor.

şimdiki haliikinci geçmiş haliDeğişimDüzen
watchwatched99%Düzenli
Düz fiilhearheard – d ekleniyorDüzensiz
Türemiş fiilmishearmisheard
Düz fiilbuildbuilt – t dekleniyorDüzensiz
Türemiş fiiloverbuildoverbuilt
Düz fiilcutcutDeğişim yokDüzensiz
Türemiş fiilundercutundercut
Düz fiilstickstucksesli harf değişimiDüzensiz
Türemiş fiilunstickunstuck
Düz fiilgivegiven – en ekleniyorDüzensiz
Türemiş fiilforgiveforgiven
Düz fiilfightfought – ught olarak değişiyorDüzensiz
Türemiş fiiloutfightoutfought

Zaman çizelgesinin üzerine yerleştirdiğimizde şu tablo ortaya çıkıyor.

irregular verbs

Türemiş ve birleşik fillerin de içinde olduğu 288 fiil içeren listeyi excel olarak indirebilirsiniz.

İngilizce düzensiz fiillerin listesi aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Irregular verb listesi

v1v2v3değişme şekliv3 sonu d-n-t2-3 aynısıra
prove (kanıtlamak)provedproven / provedsonu -ed ve -en olabilenlern24
show (göstermek)showedshown / showedsonu -ed ve -en olabilenlern24
hear (duymak)heardheardekle dd2-3 aynı1
flee (kaçmak)fledflede düş-d ekled2-3 aynı1
make (yapmak)mademadedd2-3 aynı3
have (sahip olmak)hadhaddd2-3 aynı3
lay (sermek)laidlaididd2-3 aynı2
pay (ödemek)paidpaididd2-3 aynı2
say (söylemek)saidsaididd2-3 aynı2
lead (yol göstermek)ledleda düşüyor2-3 aynı7
bleed (kanama)bledblede düşüyor2-3 aynı7
breed (yavrulamak)bredbrede düşüyor2-3 aynı7
feed (beslemek)fedfede düşüyor2-3 aynı7
slide (slayt)slidslide düşüyor2-3 aynı7
leave (ayrılmak)leftleftt eklet2-3 aynı4
deal (anlaşmak)dealtdealtt eklet2-3 aynı4
mean (Anlam)meantmeantt eklet2-3 aynı4
shoot (film çekmek)shotshoto düşüyor2-3 aynı20
bend (bükülmek)bentbentd-t değişiyort2-3 aynı6
build (inşa etmek)builtbuiltd-t değişiyort2-3 aynı6
lend (ödünç vermek)lentlentd-t değişiyort2-3 aynı6
send (Göndermek)sentsentd-t değişiyort2-3 aynı6
spend (harcamak)spentspentd-t değişiyort2-3 aynı6
lose (kaybetmek)lostlostdüş e-ekle-tt2-3 aynı5
creep (sürünme)creptcreptdüş e-ekle-tt2-3 aynı5
feel (hissetmek)feltfeltdüş e-ekle-tt2-3 aynı5
keep (tutmak)keptkeptdüş e-ekle-tt2-3 aynı5
kneel (diz çökmek)kneltkneltdüş e-ekle-tt2-3 aynı5
meet (buluşmak)metmetdüş e-ekle-t2-3 aynı5
sleep (uyumak)sleptsleptdüş e-ekle-tt2-3 aynı5
sweep (süpürmek)sweptsweptdüş e-ekle-tt2-3 aynı5
weep (ağlamak)weptweptdüş e-ekle-tt2-3 aynı5
bet (bahis)betbetno1-2-3 aynı0
bid (offer amount) (teklif (teklif tutarı))bidbidno1-2-3 aynı0
burst (patlamak)burstburstno1-2-3 aynı0
cast (döküm)castcastno1-2-3 aynı0
cost (maliyet)costcostno1-2-3 aynı0
cut (kesmek)cutcutno1-2-3 aynı0
hit (vurmak)hithitno1-2-3 aynı0
hurt (acıtmak)hurthurtno1-2-3 aynı0
let (izin vermek)letletno1-2-3 aynı0
put (koymak)putputno1-2-3 aynı0
read (Okumak)read (sounds like “red”)read (sounds like “red”)no1-2-3 aynı0
rid (kurtulmak)ridridno1-2-3 aynı0
set (kurmak)setsetno1-2-3 aynı0
shed (akıtmak)shedshedno1-2-3 aynı0
shut (kapamak)shutshutno1-2-3 aynı0
slit (yarık açmak)slitslitno1-2-3 aynı0
spit (tükürmek)spitspitno1-2-3 aynı0
split (bölmek)splitsplitno1-2-3 aynı0
spread (yaymak)spreadspreadno1-2-3 aynı0
thrust (itme)thrustthrustno1-2-3 aynı0
cling (sarılmak)clungclungi-u-u2-3 aynı8
dig (kazmak)dugdugi-u-u2-3 aynı8
fling (fırlatmak)flungflungi-u-u2-3 aynı8
sling (sapan)slungslungi-u-u2-3 aynı8
spin (döndürmek)spunspuni-u-u2-3 aynı8
stick (sopa saplamak)stuckstucki-u-u2-3 aynı8
sting (sokmak)stungstungi-u-u2-3 aynı8
stink (pis koku)stunkstunki-u-u2-3 aynı8
strike (hit) (grev (vurmak))struckstrucki-u-u2-3 aynı8
string (sicim)strungstrungi-u-u2-3 aynı8
swing (sallanmak)swungswungi-u-u2-3 aynı8
begin (başlamak)beganbeguni-a-u9
drink (içmek)drankdrunki-a-u9
ring (zil çalmak)rangrungi-a-u9
shrink (çekmek)shrank / shrunkshrunki-a-u9
sing (şarkı söylemek)sangsungi-a-u9
sink (batmak)sank / sunksunki-a-u9
spring (fırlama (yay))sprangsprungi-a-u9
swim (yüzmek)swamswumi-a-u9
write (yazmak)wrotewritteni-o-enn10
arise (kalkmak)aroseariseni-o-enn10
drive (sürmek)drovedriveni-o-enn10
ride (sürmek)roderiddeni-o-enn10
rise (yükselmek)roseriseni-o-enn10
stride (adımlamak)strodestriddeni-o-enn10
bind (bağlamak)boundboundi-ou-ou2-3 aynı11
find (bulmak)foundfoundi-ou-ou2-3 aynı11
grind (öğütmek)groundgroundi-ou-ou2-3 aynı11
wind (rüzgâr)woundwoundi-ou-ou2-3 aynı11
hold (tutmak)heldheldo-e-e2-3 aynı12
throw (fırlatmak)threwthrowno-e-nn12
blow (üflemek)blewblowno-e-nn12
grow (büyümek)grewgrowno-e-nn12
know (Bilmek)knewknowno-e-nn12
catch (yakalamak)caughtcaughtaughtught2-3 aynı13
teach (öğretmek)taughttaughtaughtught2-3 aynı13
bring (getirmek)broughtbroughtoughtught2-3 aynı13
buy (satın almak)boughtboughtoughtught2-3 aynı13
fight (kavga)foughtfoughtoughtught2-3 aynı13
seek (aramak)soughtsoughtoughtught2-3 aynı13
think (düşünmek)thoughtthoughtoughtught2-3 aynı13
break (kırmak)brokebrokenea-o-enn14
speak (konuşmak)spokespokenea-o-enn14
steal (hırsızlık yapmak)stolestolenea-o-enn14
swear (yemin etmek)sworeswornea-o-enn14
weave (örgü örmek)wove / weavedwoven / weavedea-o-enn14
bear (katlanmak)borebornea-o-enn14
tear (yırtmak)toretornea-o-enn14
wear (giymek)worewornea-o-enn14
freeze (donmak)frozefrozenee-o-enn14
fall (düşmek)fellfallena-e-nn15
draw (çizmek)drewdrawna-e-nn15
shake (sallamak)shookshakena-o-nn16
take (almak)tooktakena-o-nn16
wake (uyanmak)wokewokena-o-nn16
sell (satmak)soldsolde-o-od2-3 aynı17
get (elde etmek)gotgote-o-o2-3 aynı17
tell (söylemek)toldtolde-o-od2-3 aynı17
hide (saklamak)hidhiddeni-i-enn18
bite (ısırmak)bitbitteni-i-enn18
win (kazanç)wonwoni-o-o2-3 aynı19
shine (parlamak)shined / shoneshined / shonei-o-o2-3 aynı19
become (haline gelmek)becamebecomeo-a-o21
come (Gelmek)camecomeo-a-o21
beat (vurmak)beatbeaten0-0-enn22
stand (ayakta durmak)stoodstoodan-oo-oo2-3 aynı23
understand (anlamak)understoodunderstoodan-oo-oo2-3 aynı23
hang (asmak)hunghunga-u-u2-3 aynı25
sit (oturmak)satsati-a-a2-3 aynı25
give (vermek)gavegiveni-a-nn26
choose (seçmek)chosechosenoo-o-enn27
run (koşmak)ranrunu-a-u27
see (Görmek)sawseene-a-nn28
light (ışık)litlitgh düş2-3 aynı28
go (Gitmek)wentgoneo-e-nen28
do (Yapmak)diddoneo-i-nen28
fly (uçmak)flewflowny-e-nn28
eat (yemek yemek)ateeatenn28
lie (yalan atmak)laylainn28
be (olmak)was, werebeenn28
forbid (yasaklamak)forbadeforbiddeni-a-enn28

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/verbs.htm

https://www.englishcurrent.com/exercises/english-irregular-verb-list-exercises/

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/irregular-verbs/exercise

https://www.english-grammar.at/online_exercises/tenses/irregularverbs5.htm

https://chompchomp.com/irregular01/irregular01.01.htm

https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1642

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir