İngilizce modal verb (can, should, would,..) [270 örnek cümle]34 min read

Modal verbler yani modal fiiller, tavsiye, yetenek veya istekler gibi belirli varsayımsal koşulları ifade etmek için fiile yardımcımodal verb olarak kullanılır.

Anlamını biraz değiştirmek için bir ana fiilin yanında kullanılırlar. Yardımcı fiil oldukları için tek başlarına kullanılmaları gerekmez.

Türkçe’de istek ve dilek-şart kiplerine karşılık gelir.

Örneğin

 • I swim every Tuesday.  (Her salı yüzerim.)
 • I can swim every Tuesday.  (Her salı yüzebilirim.)

Not;

Modal fiiller 3. tekil şahısla kullanılırken sonuna ‘s takısı almazlar

 • (wrong) She musts walk her home everyday.
 • (correct) She must walk her home everyday.

 

Türkçede fiil sonuna ek ekleyerek fiile kip kazandırırız. Fakat ingilizcede fiilden önce modal yardımcı fiili gelir.

Örneğin;

ÖzneModalsVerbFiilEkNot
Youcanwalkyürüyebilirsin(beceri)Yeterlilik fiili (-ebilmek)
Youcouldwalkyürüyebilirdin(geçmiş)Yeterlilik fiili (-ebilmek)
Youwouldwalkyürürdün(şarta bağlı)Birleşik zamanlı fiil
Youmaywalkyürüyebilirsin(ihtimal)Olasılık cümlesi
Youmightwalkyürüyebilirsin(ihtimal)Olasılık cümlesi
Weshallwalkyürüyelim(istek kipi)İstek Kipi (-e, -a)
Youshouldwalkyürümelisin(öneri)Gereklilik Kipi (-meli, -malı)
Youmustwalkyürümelisin(gereklilik)Gereklilik Kipi (-meli, -malı)
Youhave towalkyürümelisin(zorunluluk)Gereklilik Kipi (-meli, -malı)

Modals verbler bugünde kullanılsa da geçmiş için de kullanılıyor.

Örneğin

ÖzneModalsPastVerbFiilEkNot
Youcanhavewalkedyürümüş olabilirsin(geçmiş)
Youcouldhavewalkedyürüyebilirdin(geçmiş)
Youwouldhavewalkedyürüyebilirdin(geçmiş)
Youmayhavewalkedyürümüş olabilirsin(geçmiş)
Youmighthavewalkedyürümüş olabilirsin(geçmiş)
Youwillhavewalkedyürümüş olacaksın(geçmiş)
Youshouldhavewalkedyürümeliydin(geçmiş)
Youmusthavewalkedyürümüş olmalısın(geçmiş)

10 modal verb örneği açıklaması

 • Can (or cannot/can’t) bir şeyi nasıl yapabileceğini bilmek veya yapabilmek anlamında yetenek gösterir. Gayri resmi durumlarda, bir şey yapmasına izin verilmesi anlamında izni ifade eder. Ayrıca, bir eylemin teorik olarak mümkün olması anlamında olasılığı da gösterir. İstekliliği ifade eder veya sorgular. Son olarak, olumsuz olarak, yetersizlik veya imkansızlığı gösterir.
 • Could (or couldn’t) geçmişte yetenek gösterir ve daha kibar bir biçimde izin veya isteklilik ifade eder veya sorar. Aynı zamanda şimdiki zamanda bir olasılığı veya mevcut bir eyleme bağlı olarak gelecekteki bir olasılığı tanımlar. Son olarak, istekte bulunmak veya öneride bulunmak için kullanılabilir.
 • May resmi durumlarda, bir şey yapmasına izin verilmesi anlamında izni ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda şimdiki ve gelecekteki olasılığı ifade eder.
 • Might resmi durumlarda ve ayrıca bir şey yapmasına izin verilmesi anlamında izni ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda şimdiki, gelecekteki ve geçmişteki olasılıkları ifade eder.
 • Will (or won’t) isteklilik veya ilgi gösterir, niyetini ifade eder ve tahminlerde bulunur. Birine güven vermek veya karar vermesine yardımcı olmak, yarı resmi bir talepte bulunmak, alışılmış bir davranış sergilemek, bir söz veya tehditte bulunmak, gelecekten veya geçmişten kesin olarak bahsetmek için de kullanılır.
 • Would (or wouldn’t) istekliliği sorgular, alışılmış aktiviteyi gösterir, birinin karakteristik davranışı hakkında yorum yapar, varsayımsal bir olasılık hakkında yorum yapar ve olası bir gerçek hakkında yorum yapar. Ayrıca izin istemek, ricada bulunmak ve tercihlerini ifade etmek için de kullanılır. Geçmişten bahsetmek, geçmişte gelecekten bahsetmek veya başka bir eyleme bağlı bir durumdan bahsetmek için kullanılabilir.
 • Shall İngiltere’de ben ve biz için basit şimdiki zamanı oluşturmak ve gelecekte bir vaadi belirtmek için kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, kibar bir izin talebi içeren kibar sorular oluşturmak için ve evrensel olarak resmi veya yasal durumlarda kullanılır. Birine yardım teklif etmek, öneride bulunmak veya ne yapılması gerektiğini sormak için de kullanılabilir.
 • Should (or shouldn’t) bir zorunluluk fikrini iletir veya bir öneride bulunur.
 • Ought to olması gerektiği gibi aynı durumlarda, ancak daha güçlü bir yükümlülük veya yoğunluk duygusuyla kullanılır.
 • Must (or mustn’t) bir varsayımda bulunur, ancak bazı kesinliklerle. Aynı zamanda daha saygılı bir şekilde bir emir verir ve should ve should to ile benzer bağlamlarda kullanılır, ancak bir dış yükümlülük duygusuyla. Yasağı olumsuz biçimde de ifade edebilir.

 

Modal verb cümle örnekleri

be able to

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumluAbility / CapabilityAfter the operation John was able to walk again. (Single past occasion)Ameliyattan sonra John tekrar yürüyebildi. (Geçmişte bir kez)
presentolumluAbility / CapabilityI’m able to play tennis twice a week. (Circumstances permit me to do this)Haftada iki kez tenis oynayabiliyorum. (Şartlar bunu yapmama izin veriyor)
futureolumluAbility / CapabilityI will be able to visit Paris next year. (Nothing should prevent me from doing this)Gelecek yıl Paris’i ziyaret edebileceğim. (Hiçbir şey bunu yapmamı engellememeli)

Can

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
presentolumluAbilityDavid can speak three languages.David üç dil konuşabilir.
presentolumluAbilityWe can swim, but we can’t surf – yet!Yüzebiliriz, ancak henüz sörf yapamayız!
presentolumluAbilityPercy can hold his breath for two minutes.Percy nefesini iki dakika tutabilir.
presentolumluAbilityI can run fast.Hızlı koşabilirim.
presentolumsuzAbilityOur class can’t solve the math problem.Sınıfımız matematik problemini çözemiyor.
presentolumsuzAbilityWe cannot beat the other team.Diğer takımı yenemeyiz.
presentolumsuzAbilityMr. Tracer can’t meet with you until tomorrow.Bay Tracer sizinle yarına kadar görüşemez.
presentolumluAbility / CapabilityI can swim.Yüzebilirim.
presentolumluan action is possible under a conditionWe can arrive in time if we leave now.Şimdi ayrılırsak zamanında varabiliriz.
presentolumsuzCertaintyHe can’t be American. His English is terrible.O Amerikalı olamaz. İngilizcesi berbat.
presentolumsuzInability or impossibility.[Negative Form: “Cannot” contracted to “can’t”]We can’t fix it.Düzeltemeyiz.
presentolumsuzNegative deduction (present)You can’t be hungry, you have just eaten two pizzas.Aç olamazsın, az önce iki pizza yedin.
presentolumluOfferCan I help you, madam?Yardımcı olabilir miyim, bayan?
presentsoruOffersCan I carry the luggage for you?Bagajı sizin için taşıyabilir miyim?
presentolumluPermissionYou can go to the cinema.sinemaya gidebilirsin
presentsoruPermissionCan I use your phone, please?Telefonunuzu kullanabilir miyim, lütfen?
presentsoruPermissionCan I go out?Dışarı çıkabilir miyim?
presentsoruPermission (informal)Can I sit in that chair please?Şu sandalyeye oturabilir miyim lütfen?
presentsoruPermission (informal)
[Note: In formal situations, you should use “may” in this case.]
Mom, can I go over to my friend’s house?Anne, arkadaşımın evine gidebilir miyim?
presentolumluPossibilitySmoking can cause cancer.Sigara içmek kansere neden olabilir.
presentolumluPossibilitySuch a disease can kill the whole of mankind.Böyle bir hastalık tüm insanlığı öldürebilir.
presentolumluProhibitionYou can never tell anyone.Asla kimseye söyleyemezsin.
presentsoruRequestCan you help me move next Friday?Önümüzdeki Cuma taşınmama yardım eder misiniz?

Can have

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumsuzCertaintyHe can’t have written that poem. He was illiterate.O şiiri o yazmış olamaz. Okuma yazma bilmiyordu.

 

Could

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
presentolumluAbility in the pastI think we could have another Gulf War.Bence başka bir Körfez Savaşı yaşayabiliriz.
presentsoruOfferCould I be of any help?Yardımcı olabilir miyim?
presentolumluPermissionWe could go to the cinema once a week.Haftada bir sinemaya gidebilirdik.
presentsoruPermissionCould I open the window?Pencereyi açabilir miyim?
presentsorupolite permissionExcuse me, could I just say something?Affedersiniz, bir şey söyleyebilir miyim?
presentsorupolite permissionCould I borrow your car next week?Gelecek hafta arabanızı ödünç alabilir miyim?
futureolumlupossibilityIt could rain tomorrow!Yarın yağmur yağabilir!
presentolumluPossibilityThis vase could be very valuable.Bu vazo çok değerli olabilir.
presentolumlupossibilityWe could go out for dinner, or we could just eat leftovers.Akşam yemeği için dışarı çıkabiliriz veya artıkları yiyebiliriz.
presentolumlupossibility or probability that something will happen.I could pass this class.Bu sınıfı geçebilirdim.
presentolumlupossibility in the future that is dependant upon a present action.If she practiced more, she could sing beautifully.Daha fazla pratik yapsaydı, güzel şarkı söyleyebilirdi.
presentsoruRequestCould I use your phone, please?Telefonunuzu kullanabilir miyim, lütfen?
presentsoruRequestCould I borrow your dictionary?Sözlüğünüzü ödünç alabilir miyim?
presentsoruRequestCould you say it again more slowly?Tekrar daha yavaş söyleyebilir misiniz?
presentsoruRequestCould I borrow your pencil? (Yes, you may.)Kaleminizi ödünç alabilir miyim? (Evet, yapabilirsiniz.)
presentolumluSuggestionYou could buy Mary some flowers.Mary’ye biraz çiçek alabilirsin.

 

Could (geçmiş)

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumluAbilityI could swim when I was seven.Yedi yaşımdayken yüzebiliyordum.
pastolumluAbilityWhen I was younger I could run fast.Daha gençken hızlı koşabilirdim.
pastolumluAbility in the pastUntil he grew taller than me, I could run faster than my younger brother!O benden uzun olana kadar küçük erkek kardeşimden daha hızlı koşabilirdim!
pastolumluAbility in the pastI could swim well as a childÇocukken iyi yüzebilirdim
pastolumluAbility in the pastI could run fast. now I am old.Hızlı koşabilirdim. şimdi yaşlıyım.
pastolumsuzNegative deduction (past)It couldn’t have been John because he has an alibi.John olamaz çünkü bir tanığı var.
pastolumluPermission in the pastShe could drive her father’s car when she was only 15.Henüz 15 yaşındayken babasının arabasını kullanabiliyordu.
pastolumluPossibility for now depends on pastI could have become a big star.Büyük bir yıldız olabilirdim.

 

Could have

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumsuzAbility possibility in the pastShe could have arrived earlier if she left on time.Zamanında çıksaydı daha erken varabilirdi.
pastolumsuzAbility possibility in the pastThey could have passed the test if they had studied more.Daha fazla çalışmış olsalardı sınavı geçebilirlerdi.
pastolumsuzAbility possibility in the pastHe could have bought the last piece of cake if he had been quicker.Daha hızlı olsaydı son dilim pastayı da alabilirdi.
pastolumsuzAbility possibility in the pastWe could have avoided the traffic by taking a different route.Farklı bir yoldan giderek trafikten kurtulabilirdik.
pastolumsuzAbility possibility in the pastThe movie could have been better with a stronger storyline.Film daha güçlü bir hikayeyle daha iyi olabilirdi.
pastolumsuzAbility possibility in the pastShe could have joined us for dinner, but she had other plans.Akşam yemeği için bize katılabilirdi ama başka planları vardı.
pastolumsuzAbility possibility in the pastHe could have caught the ball if he had stretched a bit further.Biraz daha uzansaydı topu yakalayabilirdi.

had better

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
presentolumluAdviceYou had better take those wet clothes off.O ıslak kıyafetleri çıkarsan iyi olur.
present 

 

 

AdviceYou’d better revise your lessonsDerslerini gözden geçirsen iyi olur

have to

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumluObligationYou had to stop.Durmak zorundaydınız.
pastolumluObligationI had to work hard.Çok çalışmak zorundaydım.
pastolumsuzNot necessary and not doneI didn’t have to water the flowers yesterday because it rained.Dün yağmur yağdığı için çiçekleri sulamam gerekmedi.
presentolumsuzLack of necessityYou don’t have to do all the exercises, only the first one.Tüm egzersizleri yapmanız gerekmez, yalnızca ilkini yapmanız gerekir.
presentolumluObligationYou have to stop when the traffic light is red. (imposed obligation)Trafik ışığı kırmızı olduğunda durmalısınız. (yükümlülük)
presentolumsuzNot necessary and not doneI don’t have to go to work tomorrow.Yarın işe gitmek zorunda değilim.
presentolumsuzLack of necessityYou don’t have to take your umbrella.Şemsiyenizi almanıza gerek yoktur.
presentolumluExternal ObligationYou have to take off your shoes before you get into the mosque.Camiye girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekmektedir.

have to/need

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
presentolumsuzLack of necessityYou don’t have to / needn’t buy any tomatoes. There are plenty in the fridge.Domates almanıza gerek yok. Buzdolabında bol miktarda var.
pastolumsuzLack of necessityYou didn’t have to take your umbrella.Şemsiyenizi almanıza gerek yoktu.

manage to

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumluCapable of doing sth with a degree of difficultyI managed to get two tickets for the concert. (A degree of difficulty was involved)Konser için iki bilet almayı başardım. (Bir dereceye kadar zorluk söz konusuydu)
presentolumluCapable of doing sth with a degree of difficultyI manage to play tennis twice a week.Haftada iki kez tenis oynamayı başarıyorum.
futureolumluCapable of doing sth with a degree of difficultyI hope you will manage to come. (Even though you may encounter difficulty in doing this)Umarım gelmeyi başarırsın. (Bunu yaparken zorlansanız da)

 

may

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
futureolumluPossibilityHe may be waiting for us when we arrive.Vardığımızda bizi bekliyor olabilir.
futureolumlupossibility, probabilityIt may rain tomorrow!Yarın yağmur yağabilir!
futureolumluPossibilityRichard may be coming to see us tomorrow.Richard yarın bizi görmeye gelebilir.
futureolumlupossibilityHe may go to Delhi tomorrow.Yarın Delhi’ye gidebilir.
presentolumluPermissionYou may leave the room.Odadan çıkabilirsiniz.
presentsoruRequestMay I use your phone, please? (formal request)Telefonunuzu kullanabilir miyim, lütfen? (resmi istek)
presentsoruOfferMay I help you, sir?Size yardımcı olabilir miyim, efendim?
presentsorupermissionMay I use your phone, please?Telefonunuzu kullanabilir miyim, lütfen?
presentsoruAsk for permissionMay I borrow your dictionary?Sözlüğünüzü ödünç alabilir miyim?
presentsoruIn formal situations, to express permissionMay I be excused from the table?Masadan izin alabilir miyim?
presentolumlupossibility or probability that something will happen.Jason may bring chips to the party.Jason partiye cips getirebilir.
presentolumlupossibility or probability that something will happen.Lola may change her mind.Lola fikrini değiştirebilir.
presentsorupermissionMay I be excused? (No, you may not.)İzin alabilir miyim? (Hayır yapamazsın.)
presentsorupermissionMay I go to the washroom?Tuvalete gidebilir miyim?

 

may have

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumluEstimationJohn may have gone to Spain.John İspanya’ya gitmiş olabilir.
pastolumlupossibilityJohn may have missed his plane.John uçağını kaçırmış olabilir.
pastolumsuzpossibilityWe may not have seen the sign.İşareti görmemiş olabiliriz.

may/might

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
futureolumluTo express possibility in the present and future. [Note: In this context, may and might are interchangeable.]Dr. Fox may be your teacher next year.Dr. Fox gelecek yıl öğretmeniniz olabilir.
presentolumluPossibilityIt may / can / could / might rain. It’s cloudy.Yağmur yağabilir / yağabilir / yağabilir / yağabilir. Hava bulutlu.
presentolumluPossibility in the pastI guess it may / can / could / might have been Lacy on the phone.Sanırım telefondaki Lacy olabilir / olabilir / olabilirdi / olabilir.
presentolumluTo express possibility in the present and future. [Note: In this context, may and might are interchangeable.]Dr. Fox might be your teacher next year.Dr. Fox gelecek yıl öğretmeniniz olabilir.

might

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
futureolumluPossibilityI might go on holiday to Australia next year.Gelecek yıl Avustralya’ya tatile gidebilirim.
presentolumluPossibilityJohn might come to your party.John partinize gelebilir.
presentolumsuzSuggestionYou might not want to drink this because it’s very bitter.Çok acı olduğu için bunu içmek istemeyebilirsin.
presentolumluConditionalIf you invite him he might come.Davet edersen gelebilir.
presentsorupolite permissionMight I suggest an idea?Bir fikir önerebilir miyim?
presentolumluPossibilityIt looks nice, but it might be very expensive.Güzel görünüyor, ancak çok pahalı olabilir.
presentsoruIn formal situations, to express permission. more polite and tentative than may.Might I be excused from the table?Masadan muaf olabilir miyim?
presentolumluPossibilityMy parents might say yes.Ailem evet diyebilir.
presentolumluSuggestionYou might want to wait until tomorrow.Yarına kadar beklemek isteyebilirsiniz.
presentolumlupossibilityShe might be sleeping now.Şu anda uyuyor olabilir.

might have

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumluEstimationSomeone might have already told his wife.Birisi karısına çoktan söylemiş olabilir.
pastolumluConditionalIf you had invited him he might have come to your party.Onu davet etseydin partine gelebilirdi.
pastolumluThe past form of “may” in reported speechThe President said he might come.Başkan gelebileceğini söyledi.
pastolumluPossibility in the past.He might have seen the movie before he read the book.Kitabı okumadan önce filmi görmüş olabilir.
pastolumlupossibilityMy boss might have been a little rude.Patronum biraz kaba davranmış olabilir.
pastolumlupossibilityJudith might have gotten lost.Judith kaybolmuş olabilir.
pastolumlupossibilityThis might not have been the best idea.Bu en iyi fikir olmayabilir.

 

must

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
presentolumluObligationAll expenses must be approved by the manager.Tüm harcamalar yönetici tarafından onaylanmalıdır.
presentolumluDeductionHe failed the exam. He must be disappointed.Sınavda başarısız oldu. Hayal kırıklığına uğramış olmalı.
presentolumluCertaintyHe has a Rolls Royce. He must be very rich.Onun bir Rolls Royce’u var. O çok zengin olmalıdır.
presentolumlulogical conclusionHe must be very tired. He’s been working all day long.Çok yorgun olmalı. Bütün gün çalışıyor.
presentolumluNeeds to happenI must learn to drive.Araba sürmeyi öğrenmeliyim.
presentolumluObligation/necessityI must memorize all of these rules about tenses.Zamanlarla ilgili tüm bu kuralları ezberlemeliyim.
presentolumluDeductionIt’s already 9 PM! You must be hungry!Saat çoktan 9 oldu! Aç olmalısın!
presentolumluObligationJohn must work harder if he wants to pass this exam. (subjective obligation)John bu sınavı geçmek istiyorsa daha çok çalışmalı. (öznel yükümlülük)
presentolumluNeeds to happenKatie must work harder.Katie daha çok çalışmalıdır.
presentolumluNeeds to happenMy sister must feed her dog.Kız kardeşimin köpeğini beslemesi gerekir.
presentolumluDeductionShe lied to the police. She must be the murderer.Polise yalan söyledi. Katil o olmalıdır.
presentolumsuzFor prohibition (mustn’t only).They mustn’t disrupt the work more than necessary.Çalışmayı gereğinden fazla kesintiye uğratmamalıdırlar.
presentolumluSuggestionTim must consider a third option.Tim üçüncü bir seçeneği düşünmelidir.
presentolumsuzProhibitionYou must not smoke in the hospital.Hastanede sigara içmemelisiniz.
presentolumluEmphatic adviceYou must see this film, it’s great.Bu filmi mutlaka görmelisiniz, harika.
presentolumluStrong obligationYou must stop when the traffic lights turn red.Trafik ışıkları kırmızıya dönünce durmalısınız.
presentolumsuzProhibitionYou mustn’t use this computer. (emphatic)Bu bilgisayarı kullanmamalısınız. (vurgulu)
presentolumluTo make a command in a more respectful way.You must do your homework before watching TV!TV izlemeden önce ödevinizi yapmalısınız!
presentolumsuzSuggestionYou must not drink and drive.İçki içip araba kullanmamalısınız.
presentolumsuzProhibitionYou mustn’t smoke in this restaurant. It’s forbidden.Bu restoranda sigara içmemelisiniz. Yasak.
presentolumsuzProhibitionYou mustn’t smoke here.Burada sigara içmemelisiniz.

 

must have

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumsuzProhibition in the pastYou mustn’t have smoked there.Orada sigara içmemiş olmanız gerekir.
pastolumluCertainty in the pastHe must have been rich. He had a big house and an expensive car.O zengin olmuş olmalıdır. Büyük bir evi ve pahalı bir arabası vardı.
pastolumluEstimation for pastShe must have forgotten her umbrella because it’s raining.Şemsiyesini unutmuş olmalı çünkü yağmur yağıyor.
pastolumluEstimation for pastThey must have enjoyed the concert, judging by their smiles.Gülümsemelerine bakılırsa konserden keyif almış olmalılar.
pastolumluEstimation for pastHe must have finished his work early, as he’s already relaxing.İşini erken bitirmiş olmalı, çünkü şimdiden dinleniyor.
pastolumluEstimation for pastWe must have taken the wrong turn, as this isn’t the right road.Yanlış yola sapmış olmalıyız, çünkü bu doğru yol değil.
pastolumluEstimation for pastI must have left my keys at home; I can’t find them anywhere.Anahtarlarımı evde unutmuş olmalıyım; onları hiçbir yerde bulamıyorum.
pastolumluEstimation for pastThe cake must have been delicious; there’s only a tiny piece left.Pasta çok lezzetli olmalı; sadece küçük bir parça kalmış.
pastolumluEstimation for pastShe must have practiced a lot to play the piano so beautifully.Piyanoyu bu kadar güzel çalabilmek için çok çalışmış olmalı.
pastolumluEstimation for pastHe must have been surprised by the unexpected gift.Beklenmedik hediye onu şaşırtmış olmalı.

 

must/have to

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
presentolumluObligationYou must / have to stop when the traffic lights are red.Trafik ışıkları kırmızı olduğunda durmalısınız.

need

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
presentsoruNecessityDo you think I need to take an umbrella?Şemsiye almam gerektiğini düşünüyor musun?
presentolumsuzNecessityYou needn’t water the flowers as John will be back tomorrow. (not necessary)John yarın döneceği için çiçekleri sulamana gerek yok. (gerekli değil)
pastolumsuzLack of necessityI needn’t have watered the flowers because it rained in the afternoon. (done but not necessary)Öğleden sonra yağmur yağdığı için çiçekleri sulamama gerek yoktu. (yapıldı ama gerekli değil)
presentolumsuzlack of necessityI need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.Domates almama gerek yok. Buzdolabında bol miktarda domates var.

ought to

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumluAssumptionHe ought to have received the parcel by now.Paketi şimdiye kadar almış olması gerekirdi.
pastolumluAdviceYou ought to have come to the meeting. It was interesting.Toplantıya gelmeniz gerekirdi. İlginçti.
presentolumluDeductionHe has studied very hard he ought to pass the exam.Çok çalıştı, sınavı geçmesi gerekiyor.
presentolumluAdviceYou ought to go to the doctor’s. You ought not smoke so much.Doktora gitmelisin. Bu kadar çok sigara içmemelisin.
presentolumluRecommendationYou ought to tell him the truth.Ona gerçeği söylemelisin.
presentolumluLogical deduction30$ ought to be enough for the taxi.Taksi için 30$ yeterli olmalıdır.

shall

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
presentsoruSuggestionShall we invite John or not?John’u davet edelim mi etmeyelim mi?
presentolumluDecisionWe shall overcome.üstesinden geleceğiz.
presentsoruAsking what to doWhat shall we do?Ne yapmalıyız?
presentsoruOfferShall we pick you up at 7.00?Seni 7.00’de alalım mı?
presentsoruOfferShall I call a cab?Taksi çağırayım mı?
presentsoruSuggestionShall I call again on Thursday?Perşembe tekrar arayayım mı?
presentsoruSuggestionShall we say 2:30, then?O zaman 2:30 diyelim mi?
presentsoruAsking what to doShall I do that or will you?Bunu ben mi yapayım yoksa sen mi yapacaksın?
presentsoruOfferShall I help you with your luggage?Bagajınız için size yardım edeyim mi?
presentolumluIn formal or legal situations.The plaintiff shall be allowed to speak.Davacının konuşmasına izin verilir.
futureolumluto indicate a promise in the future.The package shall be delivered on Thursday.Paket Perşembe günü teslim edilecektir.
futuresoruto form the simple present for I and we.Shall we meet at 7?7’de buluşalım mı?
presentsorupolite request for permission.Shall I call you a taxi?Sana bir taksi çağırayım mı?
presentsoruadviceI have a toothache. What shall I do?Diş ağrım var. Ne yapmalıyım?
presentsoruadviceWhat shall we do with this problem?Bu sorunla ne yapacağız?
presentsoruadviceWhat shall I do to get rid of my acne?Sivilcelerimden kurtulmak için ne yapmalıyım?
presentsoruadviceShall I see a doctor?Bir doktora görüneyim mi?
presentsoruSuggestionShall we dance?Dans edelim mi?
presentsoruSuggestionShall we meet next Monday?Önümüzdeki Pazartesi buluşalım mı?
presentsoruSuggestionShall we dance?Dans edelim mi?
presentsoruSuggestionShall I get his phone number?Telefon numarasını alabilir miyim?
presentsoruSuggestionShall I close the door?Kapıyı kapatayım mı?
presentsoruSuggestionLet’s go to the movies, shall we?Sinemaya gidelim mi?
presentsoruOfferShall I help you with your heavy box?Ağır kutunuz için size yardım edeyim mi?
presentsoruOfferShall I make you a cup of coffee?Sana bir fincan kahve yapayım mı?
presentsoruOfferShall I cook something for you?Senin için bir şeyler pişireyim mi?
presentsoruOfferShall I bring cookies with a cup of tea?Çayın yanında kurabiye getireyim mi?
presentolumluIn American English shall is mainly used in formal or legal documents:You shall abide by the law.Yasalara uyacaksınız.
presentolumluIn American English shall is mainly used in formal or legal documents:There shall be no trespassing on this property.Bu mülke izinsiz giriş yapılmayacaktır.
presentolumluIn American English shall is mainly used in formal or legal documents:Students shall not enter this room.Öğrenciler bu odaya giremez.
presentolumlua promise or certainty that something will happen.I shall pass this class.Bu dersi geçeceğim.
presentsoruto ask permission or grant permissionShall I take your coat? (Yes, you may.)Ceketinizi alayım mı? (Evet, yapabilirsiniz.)

 

should

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
presentolumluto indicate that something needs to happen.We should work together.Birlikte çalışmalıyız.
presentolumluAssumption / deductionThe plane should be landing now.Uçak şimdi iniyor olmalı.
presentolumluAdviceYou should go to the doctor’s.Doktora gitmelisin.
presentolumluRecommendationYou should take one of these pills every day.Her gün bu haplardan birini almalısın.
presentolumluNecessityYou should be wearing a coat, it’s very cold.Palto giymelisin, çok soğuk.
presentolumluObligationI should be studying but I’m too tired.Ders çalışmam gerekiyor ama çok yorgunum.
presentolumluPredictionThis should be a very good film.Bu çok iyi bir film olmalı.
presentolumluProhibitionYou should never repeat what you’ve just said.Az önce söylediklerini asla tekrarlamamalısın.
presentolumluAdviceYou should visit your dentist at least twice a year.Diş hekiminizi yılda en az iki kez ziyaret etmelisiniz.
presentolumluRecommendationYou really should go to the new museum on Main Street.Main Street’teki yeni müzeye gerçekten gitmelisiniz.
presentolumluUncertain predictionI posted the cheque yesterday so it should arrive this week.Çeki dün gönderdim, dolayısıyla bu hafta ulaşması gerekiyor.
presentolumluLogical deductionI’ve revised so I should be ready for the test.Teste hazır olmam için gözden geçirdim.
presentolumluSuggestionYou should try this soup!Bu çorbayı denemelisiniz!
presentolumluConvey the idea of an obligation.He should come to the meetings on time.Toplantılara zamanında gelmelidir.
presentolumluto indicate that something needs to happen.The teacher should extend the deadline.Öğretmen son tarihi uzatmalıdır.
presentolumluSuggestionYou should wear a coat today.Bugün bir mont giymelisiniz.
presentolumluSuggestionYou should wake up early in the morning.Sabah erken uyanmalısınız.
presentolumluAdviceYou should see a doctor.Bir doktora görünmelisin.

 

should have

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumluNeedThe teacher should have explained the homework better.Öğretmen ödevi daha iyi açıklamalıydı.
pastolumluAdviceYou should have seen a doctorbir doktora görünmeliydin
pastolumluAdviceShe should have double-checked the address before sending the package.Paketi göndermeden önce adresi iki kez kontrol etmeliydi.
pastolumluEstimationThey should have arrived by now; something might be wrong.Şimdiye kadar ulaşmış olmalıydılar; bir sorun olabilir.
pastolumluAdviceHe should have worn a jacket; it’s colder than expected.Ceket giymeliydi; hava beklediğinden daha soğuk.
pastolumluAdviceWe should have started studying earlier for the exam.Sınav için daha erken çalışmaya başlamalıydık.
pastolumluAdviceI should have listened to your advice; now I’m in trouble.Tavsiyeni dinlemeliydim; şimdi başım belada.

 

should/ ought to

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
presentolumluSuggestionI should / ought to see a doctor. I have a terrible headache.Bir doktora görünmeliyim / gitmeliyim. İnanılmaz bir baş ağrım var.
presentolumluadviceYou should / ought to revise your lessonsDerslerini gözden geçirmelisin / yapmalısın
presentolumluLogical conclusionHe should / ought to be very tired. He’s been working all day long.Çok yorgun olmalı / olmalı. Bütün gün çalışıyor.

 

will

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
futureolumluAssumptionHe will have plenty of time to get to the airport.Havaalanına gitmek için bolca zamanı olacak.
futureolumluDeductionHe left home an hour ago. He’ll arrive any minute now.Bir saat önce evden ayrıldı. Her an gelebilir.
futureolumluFutureHe will be 27 next month.Gelecek ay 27 olacak.
futureolumluOfferI’ll do the shopping.Ben alışveriş yapacağım.
futureolumluPromiseI will marry you.Seninle evleneceğim.
futureolumluIntentionI will wait for you.Senin için bekleyeceğim.
futureolumluPredictionIt will rain in Rome tomorrow.Yarın Roma’da yağmur yağacak.
futureolumluConditionalIf it rains tomorrow I will/won’t go to the cinema.Yarın yağmur yağarsa sinemaya gideceğim/gitmeyeceğim.
futureolumluPromiseDon’t worry, I will be here.Endişelenme, burada olacağım.
futureolumluInstant decisionI will take these books with me.Bu kitapları yanımda alacağım.
futuresoruInvitation/OfferWill you give me a chance?Bana bir şans verir misin?
futureolumluCertain predictionJohn Smith will be the next President.John Smith bir sonraki Başkan olacaktır.
futureolumluexpress intention.I’ll (I will) mow the lawn if you clean the house.Evi temizlersen çimleri biçerim (biçeceğim).
futureolumlumake a prediction.The weather will be hot enough to go to the beach this weekend.Hava bu hafta sonu plaja gitmek için yeterince sıcak olacak.
futureolumluhabitual behavior.I’m not surprised you don’t know what to do! You will keep talking in class.Ne yapacağını bilmemene şaşırmadım! Sınıfta konuşmaya devam edeceksiniz.
futuresorumake a semi-formal request.Will you open the window, please? It’s very hot in here.Pencereyi açar mısınız lütfen? Burası çok sıcak.
futuresorushow willingness or interest.We’re going to go to the mall. Will you come with us?AVM’ye gideceğiz. Bizimle gelecek misin?
futureolumlumaking a promise or a threat.If you don’t finish your dinner off, you’ll go straight to bed!Akşam yemeğinizi bitirmezseniz, doğruca yatacaksınız!
futureolumlureassure someone or to make a decision.Don’t worry! You’ll settle down quickly, I’m sure.Merak etme! Eminim çabuk yerleşirsiniz.
futureolumlutalking about the future or past with certainty.Don’t bother calling: they’ll have left for their 10 o’clock meeting.Arama zahmetine girmeyin: saat 10’daki toplantıları için ayrılmış olacaklar.
futureolumlupredictionHe is a hardworking student. He’ll pass the exam.Çalışkan bir öğrencidir. Sınavı geçecektir.
futureolumlupredictionThey say it will rain a lot in the northern part of the country.Ülkenin kuzey kesiminde çok yağmur yağacağını söylüyorlar.
futureolumluinstant decisionHang on. I’ll get a pen.Hatta beklemek. Bir kalem alacağım.
futureolumluinstant decision“I’ve left the door open.” “I’ll close it.”Kapıyı açık bıraktım. “Kapatacağım.”
futureolumluoffersI’ll give you a lift to the airport if you want.İstersen seni havaalanına bırakabilirim.
futureolumluoffersWe’ll come and see you next week.Gelecek hafta gelip görüşürüz.
futuresorurequestsWill you lend me your phone, please?Bana telefonunu ödünç verir misin lütfen?
futuresorurequestsWill you carry this bag for me, please?Bu çantayı benim için taşır mısın lütfen?
futureolumlupromisesI’ll help you fix your car.Arabanı tamir etmene yardım edeceğim.
futureolumlupromisesWe’ll pay you a visit next week.Gelecek hafta sizi ziyaret edeceğiz.
futureolumlucommandsYou will do what you are told.Size söyleneni yapacaksınız.
futuresorucommandsWill you shut your mouth for a second?Bir saniye çenenizi kapatır mısınız?
futureolumlua promise or certainty that something will happen.Jason will bring chips to the party.Jason partiye cips getirecek.
futureolumlua promise or certainty that something will happen.My parents will say yes.Ailem evet diyecek.
futureolumlua promise or certainty that something will happen.You will get hurt.Yaralanacaksın.
futureolumlua promise or certainty that something will happen.Lola will change her mind.Lola fikrini değiştirecek.
futureolumluEstimationJohn will be driving all night.John tüm gece araba kullanacak.
futureolumluKurumsalOur team will be waiting for your reply.Ekibimiz yanıtınızı bekliyor olacak.

will have

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
futureolumluConvey an info for futureI will have been working here for 30 years in December.Aralık ayında 30 yıldır burada çalışıyor olacağım.
futureolumluConvey an info for futureClaire will have been playing the harp for seven years when she plays at the recital.Claire, resitalde çaldığı sırada yedi yıldır arp çalıyor olacak.
futureolumluConvey an info for futureMy sister’s baby will have arrived by then.Kız kardeşimin bebeği o zamana kadar gelmiş olacak.
futureolumluConvey an info for futureWe will have finished the project by the time the concert starts.Konser başlayana kadar projeyi bitirmiş olacağız.

would

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
futuresoruMaking arrangementsWould you be available at 6 pm tonight?Bu akşam saat 18:00’de müsait olur musunuz?
pastolumluPast tense ‘will’ (indirect speech)John said he would take me to the cinema.John beni sinemaya götüreceğini söyledi.
pastolumluCustomary past actionShe would take the dog for a walk every morning before going to work.Her sabah işe gitmeden önce köpeğini yürüyüşe çıkardı.
pastolumlutalk about the future in the past, as the past tense of “will”.I knew it would be cold, so I packed sweaters and a coat.Havanın soğuk olacağını biliyordum, bu yüzden yanıma kazak ve bir palto aldım.
presentsoruPossibilityWould John come with us?John bizimle gelir miydi?
presentsoruRequestWould you please answer the question?Lütfen soruyu cevaplar mısınız?
presentsoruPolite questionWould you, please, close the door?Lütfen kapıyı kapatır mısınız?
presentsoruOfferWould you like a cup of tea?Bir fincan çay ister misin?
presentsoruInvitationWould you like to come with us?Bizimle gelmek ister misin?
presentolumluPreferenceI would rather have a cup of coffee.Bir fincan kahve içmeyi tercih ederim.
presentolumluConditionalIf I were you I would leave.Ben olsam ayrılırdım.
presentsoruAsking for permissionWould you mind if I opened the window?Pencereyi açmamın sakıncası var mı?
presentsoruRequestWould you make dinner?Akşam yemeği hazırlar mısınız?
presentsoruInvitationWould you like to go out sometimes?Bazen dışarı çıkmak ister misiniz?
presentsoruPreferencesWould you prefer the window seat or the aisle?Pencere koltuğunu mu yoksa koridoru mu tercih edersin?
presentsorurequests.Would you pass the salt please?Tuzu uzatır mısınız lütfen?
presentsorupreferences.Would you prefer tea or coffee? I’d like tea please.Çay mı yoksa kahve mi tercih edersiniz? çay istiyorum lütfen
presentsorurequest permission.Would you mind if I brought a colleague with me?Yanımda bir meslektaşımı getirmemin sakıncası var mı?
presentolumlushow habitual activity .The dog would bark every time the doorbell rang.Kapı zili her çaldığında köpek havlardı.
presentsoruenquire about willingness.Would you like to come on vacation with us this year?Bu yıl bizimle tatile gelmek ister misiniz?
presentolumlucomment on a likely truth.The doorbell just rang. That would be your mother!Az önce kapı çaldı. (tahmin etsem) Bu senin annen olurdu!
presentolumsuztalk about refusals in the past.She wouldn’t ride the roller coaster, no matter how much we begged her.Ona ne kadar yalvarsak da lunapark trenine binmedi.
presentolumlucomment on a hypothetical possibility.If I trained, I would be able to run a marathon.Antrenman yapsaydım, bir maraton koşabilirdim.
presentolumlutalk about habitual behavior in the past.Every Saturday, dad would make us pancakes.Her cumartesi, babam bize krep yapardı.
presentolumlucomment on someone’s characteristic behavior (often with a negative connotation).Mrs. Jones gave us so much homework! She would ruin our weekends! (Meaning, it is just like her to do so.)Bayan Jones bize çok ödev verdi! Hafta sonlarımızı mahvederdi! (Yani, bunu yapmak onun gibi.)
presentolumluTo express a situation that is dependant upon another actionIf I had a million dollars, I would buy a fancy car.Bir milyon dolarım olsaydı, şık bir araba alırdım.
presentsoruto ask permission or grant permissionWould you mind if I sat here? (No, I wouldn’t.) (mind)Buraya oturmamın sakıncası var mı? (Hayır, sakıncası yok.)

 

would have

zamanolumlu/olumsuz/soruUseExampleTürkçesi
pastolumluConditionalIf I had known you wanted to go to the concert I would have bought you a ticket.Konsere gitmek istediğini bilseydim sana bir bilet alırdım.
pastolumluPast, once possibleWe would have helped you.Size yardımcı olurduk.
presentsoruEstimationWhat would I have done without you?Sensiz ne yapardım?
pastolumluPast, once possibleShe would have come to the party if she hadn’t been feeling unwell.Kendini iyi hissetmeseydi partiye gelirdi.
pastolumluProbability in pastThey would have won the game if they had scored that last goal.Eğer son golü atabilselerdi maçı kazanacaklardı.
pastolumluProbability in pastHe would have finished the project on time if he hadn’t encountered technical issues.Teknik sorunlarla karşılaşmasaydı projeyi zamanında bitirecekti.
pastolumluPast, once possibleWe would have gone for a hike if the weather had been better.Hava daha iyi olsaydı yürüyüşe çıkabilirdik.
pastolumluPast, once possibleI would have joined you for dinner, but I had already made other plans.Akşam yemeğinde size katılırdım ama çoktan başka planlar yapmıştım.

 

Continuous Modal Verbs

Tüm kipler, bir şeyin şu anda (veya “will” ile gelecekte) devam ettiği (gerçekleştiği) fikrini vurguladıklarında (continuous) sürekli (ilerleyen) zamanda kullanılabilir. Kişinin konuştuğu anda eylemin devam etmekte olduğunu vurgularlar.

Sürekli zamanların tümünde olduğu gibi, “ing “nin amacı fiilin eylemini ve devam etmekte olduğunu vurgulamaktır; kipin işlevi ise fiilin anlamını etkilemektir.

Form şudur: 

The modal    +      be    +      the verb + ing

Examples:

It might be raining in Japan right now.Şu anda Japonya’da yağmur yağıyor olabilir.
My wife may be working in her office now.Eşim şu anda ofisinde çalışıyor olabilir.
It’s 3:00 a.m. right now, so my sister must be sleeping.Şu anda saat sabahın 3’ü, yani kız kardeşim uyuyor olmalı.
My son might be sleeping right now because he is in Japan.Oğlum şu anda uyuyor olabilir çünkü Japonya’da.
If today were Saturday, I could be working in my garden now.Eğer bugün Cumartesi olsaydı, şu anda bahçemde çalışıyor olabilirdim.
We will be taking an exam on Monday morning at 11:00 A.M.Pazartesi sabahı saat 11:00’de bir sınava gireceğiz.
At 7:00 p.m. tomorrow evening, I will be eating dinner with my family.Yarın akşam saat 19:00’da ailemle birlikte akşam yemeği yiyeceğim.
I definitely won’t be correcting homework papers on Saturday evening.Cumartesi akşamı kesinlikle ev ödevlerini düzeltmeyeceğim.
My sons are in school now, so they must be listening to their teachers.Oğullarım şu anda okulda, bu yüzden öğretmenlerini dinliyor olmalılar.
You should be paying attention to me now and not thinking about your girlfriend.Şu anda dikkatini bana vermelisin ve kız arkadaşını düşünmemelisin.

 

Dare and Need

‘Dare’ ve ‘need’ hem modal fiillerin hem de ana fiillerin özelliklerine sahiptir. Bu nedenle yarı-modal olarak adlandırılırlar.

Dare and Need

Bu makalede iki yarı-modal fiili inceleyeceğiz: ‘dare’ ve ‘need’. Dare ve need fiillerine yarı-modal denmesinin nedeni, bu fiillerin bazı özelliklerinin modal fiillere, bazı özelliklerinin ise ana fiillere benzemesidir. Sonuç olarak, bazı yönlerden benzer, bazı yönlerden ise farklı olabilirler.

Dare

Dare hem ana fiil hem de yarı kipli bir fiildir. Yarı-modal, olumsuz cümlelerde veya sorularda göründüklerinde modal bir fiil gibi işlev gören bir fiildir.

Dare as Main Verb (ana fiil olarak)

Dare ana fiil olarak ‘cesur olduğunu göstermek için birini tehlikeli, zor veya utanç verici bir şey yapmaya zorlamak’ anlamına gelir. Bu anlamı ile bir ana fiildir ve nesne alır. Onu takip eden fiiller to-infinitive formundadır.

Take it! I dare you.Al bunu! Sana meydan okuyorum.
No one dared him to do that prank.Kimse ona bu şakayı yapması için cesaret edemedi.

 

Dare bir ana fiil olarak ‘bir şeyi yapacak kadar cesur olmak’ anlamına da gelebilir. Bu anlamda, bir to-fiili (mastar) tarafından takip edilebilen sıradan bir ana fiil olarak kullanılabilir.

I didn’t dare to say that to her face.Bunu yüzüne söylemeye cesaret edemedim.
She didn’t dare to go home late.Eve geç gitmeye cesaret edemedi.

 

Dare as Semi-modal

Dare yarı kipli bir fiil olarak özellikle şimdiki zamanda ve olumsuz biçimlerde kullanılır ve kendisinden sonra gelen fiiller yalın halde (to’suz mastar) olmalıdır.

Don’t you dare tell that joke to Mr. Alvarez.Bu şakayı Bay Alvarez’e anlatmaya cüret etme.

 

Bildiğiniz gibi, ‘dare’ kelimesini to (söylemek) içermeyen bir mastar takip etmelidir.

No one dare go there.Kimse oraya gitmeye cesaret edemiyor.

 

Dare: Olumsuzlama

‘Dare’ yarı kip olduğu için, birçok kişi olumsuz form oluşturmak için yarı kip fiile ‘not’ eklemeniz gerektiğini düşünür, ancak aslında onları tam olarak dare’i ana fiil olarak olumsuzladığınız şekilde olumsuzlarsınız. ve en yaygın yol ‘dare’den önce (didn’t, don’t, doesn’t) eklemektir.

Don’t you dare talk to me like that!Benimle böyle konuşmaya cüret etme!
Sam didn’t dare wrestle with the big guy.Sam büyük adamla güreşmeye cesaret edemedi.
Carol doesn’t dare swim in the sea.Carol denizde yüzmeye cesaret edemez.
My sister doesn’t dare to tell the truth.Kız kardeşim gerçeği söylemeye cesaret edemiyor.

 

How dare you! (Bu ne cüret)

İfadede yarı modal dare’den sonra to-infinitive kullanamazsınız ‘How dare you.’

 • How dare you say that to me! (NOT How dare you to say that to me!)

Need

‘Need’ İngilizce’de hem ana fiil hem de yarı-modal fiil olabilen bir başka fiildir.

 

Need as Main Verb (anafiil olarak)

‘Need’ ana fiil olarak iki anlamı vardır:

 • bir şeye ihtiyaç duymak ve bir şeye sahip olmanın önemli olduğunu düşünmek.
 • bir şey yapmak zorunda olmak veya bir şey yapmaya mecbur olmak.

‘need’ ana fiil olarak kullanıldığında, ‘do/does/did’ yardımcı fiiliyle sorular ve olumsuzluklar oluştururuz. Bir ana fiil olarak, ‘need’ bir nesneye veya bir to-infinitive’e (mastar) sahip olmalıdır.

Do you need any help?Yardıma ihtiyacın var mı?
I needed to study for the exam.Sınav için çalışmam gerekiyordu.
Do I need to show my ID?Kimliğimi göstermem gerekiyor mu?

 

 

Need as Semi-modal

‘İhtiyaç’ kelimesini hem olumsuz hem de olumlu cümlelerde yarı kip olarak kullanırız.

Olumsuz cümlelerde: Bir şeyi yapma zorunluluğu ya da gerekliliği olmadığını belirtmek için yarı-modal ‘need’ kullanırız. Semi-modal ‘need’ çoğunlukla olumsuz cümlelerde kullanılır.

You needn’t worry. The flood is under control.Endişelenmenize gerek yok. Sel kontrol altında.

 

Olumlu cümlelerde: ‘İhtiyaç’ kelimesini olumlu bir biçimde de kullanabiliriz, ancak bu durumda cümle olumsuz bir anlam ifade eden bir terim içerir, örneğin (nobody, no one, nothing, vb.)

No one need know about their love affair.Aşk ilişkilerini kimsenin bilmesine gerek yok.

 

Need: Olumsuzlama

Olumsuz bir cümle kurmak için, ‘not’ veya kısaltılmış hali ‘n’t’ doğrudan need terimine eklenir.

We needn’t study hard, the exam is easy.Çok çalışmamıza gerek yok, sınav kolay.
They needn’t do the work.Çalışmalarına gerek yok.

 

Need: Question form

Yarı-modal need ile soru sormak için, need’i cümlenin başına yerleştirmemiz yeterlidir. (do, does, did) kullanmayın.

Need I stay?Kalmalı mıyım?
NOT do I need stay?Kalmama gerek yok mu?
Need we listen to him?Onu dinlememiz gerekiyor mu?

 

Dikkat!

Need fiilinden sonra gelen fiil, fiilin temel halidir (to’suz mastar).

 • You needn’t wait. (NOT you needn’t to wait.)
 • She needn’t to tell me anything.

 

Past Form of Need

Yarı-modal need’in geçmiş zaman biçimi yoktur, bunun yerine bir şeyi yapma zorunluluğu olmadığını göstermek için alternatif olarak ‘ana fiil need’in geçmiş zaman biçimini veya ‘have to’nun geçmiş zaman biçimini kullanabiliriz.

I didn’t need to study to make money.Para kazanmak için çalışmama gerek yoktu.
She didn’t have to call him again, he had received her voice mail.Onu tekrar aramasına gerek yoktu, sesli mesajını almıştı.

 

Geçmişte olan ama gereksiz olan şeyleri konuşmak için “needn’t have + past participle” kullanırız.

 

He needn’t have worked as a waiter; his father was too rich.Garson olarak çalışmasına gerek yoktu; babası çok zengindi.
I needn’t have explained anything to you.Sana hiçbir şey açıklamama gerek yoktu.

 

Uyarı

Yarı kip olarak need tüm kişiler için aynıdır. Needs demeyin.

 

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir