İngilizce özne fiil uyumu (129 örnek cümle)12 min read

İngilizcede özne fiil uyumu gramerin temel unsurlarından biridir.

Genel olarak, İngilizce dilbilgisindeki her cümle bir özne ve bir fiil içerir.

Bu nedenle fiil, konusu (tekil veya çoğul) ve kişi (birinci, ikinci veya üçüncü) ile uyumlu olmalıdır.

İngilizce’deki temel kural, tekil öznelerin tekil fiilleri ve çoğul öznelerin çoğul fiilleri almasıdır.

Examples:

Özne Fiil uyumu: sayıca uyuşma (tekil veya çoğul)

 

  • The boy is singing.  (Singular Subject and Singular Verb)
  • The boys are singing.  (Plural Subject and Plural Verb)

 

Özne Fiil uyumu: kişi olarak uyuşma (birinci, ikinci veya üçüncü)

I am a teacher.I have a car.
She is a teacher.You have a car.
He was a lecturer.She has a car.
They are students.He has a car.
You were professors.They have a car.

Note:

Simple present tense’te (Şimdiki basit zamanda), üçüncü tekil şahıs özneleriyle çoğul fiiller (-s ile biten fiiller) kullanmalıyız.

PersonSingular/PluralVerb
II, We, Youplay
IIYouplay
IIIHe, She, Itplays
Theyplay
Catneeds our care.
Catsneed our care.

Özne fiil uyumu kuralları:

 

Rule No. 1

İki veya daha fazla tekil veya çoğul özne “AND” ile bağlanırsa çoğul bir fiil kullanırız.

 

Examples:

Halit and Kamal are the best actors in the Arabic film industry.Halit ve Kamal Arap film endüstrisindeki en iyi oyunculardır.
Your friends and my friends have joined the party.Arkadaşlarınız ve benim arkadaşlarım partiye katıldı.
John and Jack speak good English.John ve Jack iyi derecede İngilizce konuşur.
You, he and I plan to go there.Sen, o ve ben oraya gitmeyi planlıyoruz.

 

Note:1

“And” ile birleştirilen iki özne, tek bir fikri veya kişiyi temsil ettiğinde, tek bir birim (bileşik özne) olarak ele alınır ve tekil bir fiil kullanırız.

 

Examples: 

Bread and butter is his wholesome food.Ekmek ve tereyağı onun sağlıklı yiyeceğidir.
Time and tide waits for no one.Zaman ve gelgit kimseyi beklemez.
Slow and steady wins the race.Yavaş ve sakin olan yarışı kazanır.
His power and position has not helped him.Gücü ve konumu ona yardımcı olmadı.
Age and experience brings wisdom to man.Yaş ve deneyim insana bilgelik getirir.

 

Note:2

İki özne “ve” ile birleştirildiğinde ve önünde “each” veya “every” olduğunda, tekil bir fiil kullanırız.

 

Examples: 

Every student and teacher has to be punctual.Her öğrenci ve öğretmen dakik olmalıdır.
Each employee and customer is supposed to wear a mask.Her çalışanın ve müşterinin maske takması gerekir.

 

Rule No. 2

Aynı kişiyi veya şeyi ifade eden iki veya daha fazla İsim:

İki veya daha fazla tekil isim aynı kişiye veya şeye atıfta bulunduğunda tekil bir fiil kullanırız.

 

Examples:

The correspondent, principal and teacher has been felicitated by the students.Muhabir, müdür ve öğretmen öğrenciler tarafından tebrik edildi.
The director and producer has addressed the gathering.Yönetmen ve yapımcı toplantıya hitap etti.
The secretary and treasurer is visiting the office.Sekreter ve sayman ofisi ziyaret ediyor.

 

Note: 1

İki veya daha fazla isim aynı kişiye veya şeye atıfta bulunduğunda, ilk isimden önce “the” veya iyelik zamiri kullanılır. Burada fiil tekil olmalıdır.

 

Examples:

The/A writer and singer has spoken to the students.Yazar ve şarkıcı, öğrencilerle konuştu.
The industrialist and philanthropist is undertaking this project.Sanayici ve hayırsever bu projeyi üstleniyor.
My uncle and guardian has come to see me.Amcam ve vasim beni görmeye geldi.

 

Note: 2

İsimler farklı kişilere veya şeylere atıfta bulunduğunda, her isimden önce makale veya iyelik zamiri kullanılır. Burada fiil çoğul olmalıdır.

 

Examples:

A writer and a singer have spoken to the students.Bir yazar ve bir şarkıcı öğrencilerle konuştu.
The industrialist and the philanthropist are undertaking this project.Sanayici ve hayırsever bu projeyi üstleniyor.
My uncle and my guardian have come to see me.Amcam ve gardiyanım beni görmeye geldi.

 

Rule No. 3

Toplu İsimler Özne Olarak Kullanıldığında:

Toplu isimler bütün bir grubu temsil ettiğinde tekil bir fiil kullanırız.
Toplu isimler tüm grubun bir bölümünü veya bölümlerini temsil ettiğinde çoğul bir fiil kullanırız.

 

Toplu İsimler tekil veya çoğul olabilir:

team, committee, family, crowd, audience, government, parliament, assembly, council, crew, staff, jury, mob, herd, group, fleet,  group, class etc.,

 

Examples:

The staff has undergone a hunger strike.Personel açlık grevi yaptı.
The staff in this school are really hard working.Bu okuldaki personel gerçekten çok çalışkan.

 

The committee is visiting next week.Komite gelecek hafta ziyaret edecek.
The committee have solved the major disputes.Komite büyük anlaşmazlıkları çözmüştür.

 

The jury is sitting in the courtroom.Jüri mahkeme salonunda oturuyor.
The jury are discussing the issue among themselves.Jüri konuyu kendi aralarında tartışıyor.

 

The whole family is involved in the crime.Bütün aile suça karışır.
The family are going on vacation.Aile tatile gidiyor.

 

The class is in favour of the teacher.Sınıf öğretmenin lehinedir.
The class are opposing their new teacher. (or)Sınıf, yeni öğretmenlerine karşı çıkıyor. (veya)
The class members are opposing their new teacher.Sınıf üyeleri yeni öğretmenlerine karşı çıkıyor.

 

 

Rule No. 4

Sayılamayan İsimler Özne Olarak Kullanıldığında:

Bazı sayılamayan isimler her zaman tekildir. Özne olarak kullanıldıklarında tekil bir fiil kullanırız.

 

Her zaman tekil olan sayılamayan İsimler:

furniture, sugar, water, information, rice, cement, gold, milk, equipment, rubbish, luggage, accommodation, baggage, knowledge, money, traffic, travel. etc.,

 

Examples:

Sugar is sweet.Şeker tatlıdır.
Gold is a precious metal.Altın değerli bir metaldir.
Knowledge is power.Bilgi Güçtür.
Information, you have gathered, is highly helpful.Topladığınız bilgiler oldukça faydalıdır.
The furniture, available in this room, is very expensive.Bu odada bulunan mobilyalar çok pahalıdır.

 

Bazı sayılamayan isimler her zaman çoğuldur. Özne olarak kullanıldıklarında çoğul fiiller kullanırız.

groceries, arms, remains, goods, customs,  clothes, thanks, regards, earnings, odds, surroundings,  police, people etc.,

 

İki parçadan oluşan Sayılamayan İsimler;

trousers, jeans, pyjamas, pants, scissors, spectacles etc.,

 

Examples:

The police are investigating the murder case.Polis cinayet vakasını araştırıyor.
The people have gathered here to meet the Minister.Halk Bakanla görüşmek için burada toplandı.
Groceries have been ordered online.Market ürünleri internet üzerinden sipariş edildi.
Our thanks go to the entire staff in the office.Ofisteki tüm personele teşekkür ederiz.

 

My new spectacles have been broken.Yeni gözlüğüm kırıldı.
The trousers are too short for him to wear.Pantolon giyemeyeceği kadar kısa.

 

But: A pair of scissors are there in the box.

 

Bazı sayılamayan isimler biçim olarak çoğul ama anlam olarak tekil görünür. Özne olarak kullanıldıklarında tekil fiiller kullanırız.

statistics, physics, mathematics, politics, innings, gallows, wages, news, ethics, measles, diabetes, gymnastics etc.,

Examples:

No news is good news.Hiçbir haber iyi haber değildir.
Mathematics is not a difficult subject.Matematik zor bir konu değildir.
Ethics is the branch of philosophy.Etik felsefenin dalıdır.
Measles is a disease which we find rarely nowadays.Kızamık günümüzde nadiren rastladığımız bir hastalıktır.
Billiards is a very interesting game.Bilardo çok ilginç bir oyundur.
‘Gulliver’s Travels’ is an interesting book.Gulliver’in Seyahatleri ilginç bir kitap.

 

Rule No. 5

 

Belirsiz Zamirler özne olarak kullanıldığında:

Belirsiz Tekil Zamirler özne olarak kullanıldığında tekil bir fiil kullanırız.

 

Belirsiz Tekil Zamirler:

another, anyone, anybody, anything, each, either, everyone, everybody, everything, neither, no one, nobody, nothing, someone, somebody etc.,

 

Examples:

One of my friends has gone to the USA.Arkadaşlarımdan biri ABD’ye gitti.
Each of the players is running for the ball.Oyuncuların her biri top için koşuyor.
Each of the students has been issued the hall ticket.Öğrencilerin her birine salon bileti verildi.
Every boy and every girl has participated in the event.Etkinliğe her erkek ve her kız katılmıştır.
Everyone in the office supports Mr. Pavan.Ofisteki herkes Bay Pavan’ı destekler.
Each day, hour, minute and second is given equal importance.Her gün, saat, dakika ve saniyeye eşit önem verilir.
Someone in the class is making a noise.Sınıftan biri ses çıkarıyor.
Each boy and each girl is attending the class.Her erkek ve her kız sınıfa katılıyor.
Nobody tells you the right way.Kimse size doğru yolu söylemez.
Neither of the two brothers is working in this school.İki erkek kardeşten hiçbiri bu okulda çalışmıyor.
Either of the students has paid the fee.Öğrencilerden herhangi biri ücreti ödemiştir.
Nothing in this property belongs to you.Bu mülkteki hiçbir şey size ait değildir.

 

several’, ‘both’, ‘many’ ve ‘few’ gibi Belirsiz Çoğul Zamirler özne olarak kullanıldığında çoğul bir fiil kullanırız.

 

Examples:

Several of my friends have not participated.Arkadaşlarımdan birkaçı katılmadı.
Several are encouraged to participate in this.Birçoğunun buna katılması teşvik edilir.
Both of my dogs are black in colour.Her iki köpeğim de siyah renklidir.
Many of the students arenot willing to learn online.Öğrencilerin çoğu çevrim içi olarak öğrenmeye istekli değil.
A few of the employees were selected for the promotion.Terfi için çalışanlardan birkaçı seçildi.

 

‘half’, ‘most’, ‘all’ and ‘some’, ‘none’, ‘any’ gibi belirsiz zamirler ve half of’, ‘a part of’, ‘a percentage of’, ‘a majority of’ gibi kesirli ifadeler özne olarak kullanıldığında, bağlama göre tekil veya çoğul kullanılır

Examples:

Some of the oil is used for cooking. (singular)Yağın bir kısmı yemek pişirmek için kullanılır. (tekil)
Some of the students were not issued the books. (plural)Bazı öğrencilere kitaplar verilmedi. (çoğul)
All of the property has been registered.Mülkün tamamı kayıtlıdır.
All of the properties have been registered.Tüm mülkler kaydedildi.
Most of the gold has been recovered.Altının çoğu geri kazanıldı.
Most of the teachers are absent.Öğretmenlerin çoğu devamsızdır.
A majority of the older people are involved in voting.Yaşlıların çoğunluğu oy kullanmaya katılıyor.
A majority of the older population is involved in voting.Yaşlı nüfusun çoğunluğu oy kullanmaya katılıyor.
Half of the students are against him.Öğrencilerin yarısı ona karşı.
Half of the student community is against him.Öğrenci topluluğunun yarısı ona karşı.

 

Rule No. 6

‘or’, ‘nor’, ‘either……or’, or ‘neither……..nor’: 

İki tekil özne ‘or’, ‘nor’, ‘either……or’ veya ‘neither……..nor’ ile birbirine bağlıysa,  tekil bir fiil kullanırız.

Examples:

My brother or my sister attends marriage.Erkek kardeşim veya kız kardeşim düğüne gider.
Jack nor John is available.Jack veya John müsait değildir.
Either Balu or his brother has written the exam.Ya Balu ya da erkek kardeşi sınavı yazmıştır.
Neither Jack nor John works in the bank.Ne Jack ne de John bankada çalışmıyor.

 

İki çoğul özne ‘or’, ‘nor’, ‘either……or’, veya ‘neither…..nor’ ile birbirine bağlıysa çoğul bir fiil kullanırız.

Examples:

Managers or their secretaries try to solve the problem.Yöneticiler veya sekreterleri sorunu çözmeye çalışır.
Either her friends or my friends visited the circus.(dişil)Ya onun arkadaşı ya da benim arkadaşım sirki ziyaret etmişti.
Neither teachers nor students attend the meeting.Toplantıya ne öğretmen ne de katılanlar var.

 

Bir özne tekil ve bir çoğulsa, “or”, “nor”, “either……or” veya “neither…..nor” ile bağlantılıysa, fiil kendisine en yakın özne ile uyuşmalıdır.

Examples:

Jack or her friends are responsible for it.Bundan Jack veya arkadaşları sorumludur.
Either he or I am eligible for the post.Ya o ya da ben bu görev için uygun durumdayız.
Neither the students nor the teacher has attended the assembly.Ne öğrenciler ne de öğretmen toplantıya katılmadı.
Neither the teacher nor the students have attended the assembly.Ne öğretmen ne de öğrenciler toplantıya katılmadı.

 

 

Rule No. 7

Özneler ve fiiller sözcükler veya tümceciklerle ayrıldığında:

Bazen özneler ve fiiller, belirli kelimeler veya deyimlerle ayrılır. Bu gibi durumlarda özneyi belirlemeye özen göstermeli ve özneye uygun fiili kullanmalıyız.

 

Examples:

The books collected from old students have been given to the poor.Eski öğrencilerden toplanan kitaplar fakirlere verildi.
The vehicles parked in this area were fined by the traffic police.Bu alana park eden araçlara trafik polisi tarafından ceza kesildi.
The box of groceries from Amazon was delivered yesterday.Amazon’dan gelen yiyecek kutusu dün teslim edildi.
The cell phone gifted by my brother is still in use.Ağabeyimin hediye ettiği cep telefonu hala kullanımdadır.

 

Rule No. 8

Bazen, tekil özne fiilden ‘besides’, ‘with’, ‘as along with’, ‘together with’, ‘as well as’, ‘in addition to’ vb. gibi belirli kelimeler veya ifadelerle ayrılır. Burada özne tekil olduğunda tekil bir fiil kullanıyoruz.

Examples:

The Prime Minister, along with Ministers, is visiting Hyderabad.Başbakan, bakanlarla birlikte Haydarabad’ı ziyaret ediyor.
The Principal, as well as the teachers, has been honoured.Okul müdürü ve öğretmenler ödüllendirildi.

 

 

Rule No. 9

Bir cümlede ‘who’, ‘which’ ve ‘that’ ilgi zamirleri kullanıldığında, tekil bir öncül için tekil bir fiil ve çoğul bir öncül için çoğul bir fiil kullanırız.

Examples:

Jack is one of those actors who prefer action movies.Jack, aksiyon filmlerini tercih eden aktörlerden biridir.
Can you help the students who get the first rank?Birinci olan öğrencilere yardımcı olabilir misiniz?
The newspapers that I read every day are The Hindu and the Indian Express.Her gün okuduğum gazeteler Hindu ve Indian Express’tir.

 

I met a man who helps the poor.Yoksullara yardım eden bir adamla tanıştım.
A florist is a person who sells flowers.Çiçekçi, çiçek satan kişidir.
The snow which fell last night is still causing a traffic jam.Dün gece düşen kar hala trafik sıkışıklığına neden oluyor.

 

 

Rule No. 10

Cümlelere “here” veya “there” ile başladığımızda, gerçek özne fiili takip eder.

Examples:

There are four students in the class.Sınıfta dört öğrenci var.
There is a problem in this game.Bu oyunda bir sorun var.
In the classroom, there are a boy, a girl, and a teacher.Sınıfta bir erkek, bir kız ve bir öğretmen vardır.
Here are the books you want.İşte istediğiniz kitaplar.
Here is a book you want.İşte istediğiniz bir kitap.

 

Rule No. 11

‘A number of’ ve‘the number of’:

a number ifadesi her zaman çoğuldur ve çoğul bir fiil alır.

the number ifadesi her zaman tekildir ve tekil bir fiil alır.

 

Examples:

A number of students are attending online classes.Belli bir sayıda öğrenci çevrimiçi derslere katılıyor.
The number of students is attending online classes.Çok sayıda öğrenci çevrimiçi derslere katılıyor.
A number of actors have contributed to the event.Etkinliğe bir dizi aktör katkıda bulundu.
The number of actors has contributed to the event.Etkinliğe çok sayıda oyuncu katkıda bulundu.
There are a number of important certificates in the file.Dosyada bir dizi önemli sertifikalar var.
There is the number of important certificates in the file.Dosyada önemli sertifikaların sayısı var.
Here are a number of branded shirts.İşte bir dizi markalı gömlek.
Here is the number of branded shirts.İşte bir çok markalı gömlek.

 

 

Rule No. 12

Konu olarak bir ulaç, mastar, tümce veya yan tümce kullanıldığında, tekil bir fiil kullanırız.

Examples:

Watching TV is not my hobby.TV izlemek benim hobim değil.
Seeing is believing.Görmek inanmaktır.
To err is human.Hata insana mahsustur.
How to find fault with others has become your hobby.Başkalarında kusur bulmak sizin hobiniz haline geldi.
How he confused others was really interesting.Başkalarının kafasını nasıl karıştırdığı gerçekten ilginçti.

 

Note:

Ancak ‘and’ ile bağlandıklarında çoğul halini alırlar.

Watching TV and reading a book are difficult.TV izlemek ve kitap okumak zordur.

 

Rule No. 13

Paranın toplamı bir bütün olarak ele alındığında tekil fiil kullanırız. Aynısı, banknotları veya madeni paraları ayrı ayrı ifade ettiğinde, çoğul bir fiil kullanırız.

Examples:

A thousand liras has been deposited in the bank.Bankaya bin lira yatırıldı.
A thousand liras have been distributed among the prize winners.Ödül kazananlara bin lira dağıtıldı.

 

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir