İngilizce passive voice: edilgen fiil oluşturma (435 cümle örneği)27 min read

 

Cümlenin odağını değiştirmek için passive voice kullanırız.passive voice

 

 • Someone stole my bike.(active – odak başkasında)
 • My bike was stolen.(passive – odak bisiklette)

*Not: Passive voice’e çevirirken fiilin 3. hali kullanılır.

Cümle değişimi basit anlamda şu şekildedir.

https://www.instagram.com/p/CJmz2mpHzIn/?utm_source=ig_web_copy_link

Genellikle passive voice (edilgen yapıyı) şu zamanlarda kullanırız:

 

Eylemi yapan kişi/şey önemsiz veya bilinmiyorsa kullanılır.

 • Our car was stolen last night. (V3)
 • Arabamız dün gece çalındı.

 

Eylemi kimin/neyin yaptığı belli olduğunda kullanılır.

 • Cameron was sacked last week. (V3)
 • Cameron geçen hafta görevden alındı.

 

Özellikle bir süreci tarif ederken olgusal bilgileri tarif etmek için kullanılır.

 • The lasagna is baked in an oven for 35 minutes at 250 degrees Celsius. (V3)
 • Lazanya fırında 250 derecede 35 dakika pişirilir.

 

Haberlerde ve talimat vermek için kullanılır.

 • Five people were arrested at a nightclub last night.
 • Dün gece bir gece kulübünde beş kişi tutuklandı.

 

Fiil çekimini oluşturmak için yalnızca “be” fiilinin biçimi değişir.

Geçmiş participle aynı kalır. İşte pasifin en yaygın fiil çekimi örnekleri.

 

Active ve passive voice, Etken ve edilgen fiil çekimi kuralları

Fiil çekimiActive Voice Passive Voice 
Present Simpleplay/playsam, is, are + played (V3)
Present Continuousam, is, are + playingam, is, are + being + played (V3)
Present Perfecthave/has + playedhave/has + been + played (V3)
Present  Perfect Continuoushave/has + been + playingNo Passive Voice
Past Simpleplayedwas, were + played (V3)
Past Continuouswas, were + playingwas, were + being + played (V3)
Past Perfecthad + playedhad + been + played (V3)
Past Perfect Continuoushad + been + playingNo Passive Voice
Future Simpleshall/will + playshall/will + be + played (V3)
Future Continuousshall/will + playingNo Passive Voice
Future Perfectshall/will + have + beenshall/will + have + been+played (V3)
Future Perfect Continuousshall/ will + have + been + playingNo Passive Voice

 

Cümle örnekleri

To BePast ParticipleTenseTürkçesi
Present SimpleThe butteriskept here.Tereyağı burada saklanır.
Past SimpleThe windowwasbroken.Pencere kırıldı.
Future SimpleThe workwill bedone soon.Çalışma yakında tamamlanacak.
Present ContinuousThe bridgeis beingrepaired.Köprü tamir ediliyor.
Past ContinuousThe cheesewas beingeaten by mice.Peynir fareler tarafından yeniliyordu.
Present PerfectOur workhas beenfinished.İşimiz bitti.
Past PerfectThe carhadn’t beenused much.Araba fazla kullanılmamıştı.
Future PerfectThe housewill have beenbuilt by then.Ev o zamana kadar inşa edilmiş olacaktır.
Modal Verb – CanThe shelfcan’t bereached.Rafa ulaşılamıyor.
Modal Verb – MustThe taskmust bedone now.Görev şimdi yapılmalıdır.
Modal Verb – MayThe lessonmay befinished.Ders bitmiş olabilir.
Modal VerbThe carought to berepaired.Araba tamir edilmeli.

Passive voice – Edilgen soru cümleleri

Yardımcı fiillerle kullanımı

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
Have you done your work?Has your work been done by you?İşini yaptın mı?İşiniz sizin tarafınızdan yapıldı mı?
Will you write a letter immediately?Will a letter be written immediately by you?Hemen bir mektup yazar mısın?Sizin tarafınızdan hemen bir mektup yazılacak mı?
Can you lift this heavy box?Can this heavy box be lifted by you?Bu ağır kutuyu kaldırabilir misin?Bu ağır kutu sizin tarafınızdan kaldırılabilir mi?
Has he informed you about this?Have you been informed about this by him?Size bu konuda bilgi verdi mi?Bu konuda kendisinden bilgi aldınız mı?
Do you see English films?Are English films seen by you?İngiliz filmleri izliyor musun?İngiliz filmleri sizin tarafınızdan izleniyor mu?
Did you finish work?Was the work finished by you?İşi bitirdin mi?İş sizin tarafınızdan tamamlandı mı?
Does she play chess?Is chess played by her?Satranç oynuyor mu?Satranç onun tarafından oynanır mı?
Is he collecting the stamps?Are the stamps being collected by him?Pulları mı topluyor?Pullar onun tarafından mı toplanıyor?
Will you have finished your work by Saturday.Will your work have been finished by Saturday by you?Cumartesiye kadar işinizi bitirmiş olacak mısınız?İşiniz Cumartesi gününe kadar bitmiş olacak mı?
Can they arrange a meeting with the commanders?Can a meeting with the commanders be arranged by them?Komutanlarla bir görüşme ayarlayabilirler mi?Komutanlarla bir görüşme onlar tarafından ayarlanabilir mi?
Could you inform my friend about this immediately?Could my friend be informed about this immediately by you?Arkadaşımı bu konuda hemen bilgilendirebilir misiniz?Arkadaşım bu konuda tarafınızdan hemen bilgilendirilebilir mi?
Can I interrupt you for an important matter?Can you be interrupted for an important matter by me?Önemli bir konu için sözünü kesebilir miyim?Benim tarafımdan önemli bir konu için rahatsız edilebilir misin?

Passive voice soru kelimeleriyle kullanımı

Examples:

 

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
Who wrote this novel?By whom was this novel written?Bu romanı kim yazdı?Bu roman kim tarafından yazılmıştır?
Who drove the bikes?By whom were the bikes driven?Bisikletleri kim sürdü?Bisikletler kim tarafından kullanıldı?
Who opened the boxes?By whom have the boxes been opened?Kutuları kim açtı?Kutular kim tarafından açıldı?
Who taught you English?By whom was English taught to you? (Direct Object)Sana İngilizceyi kim öğretti?İngilizce sana kim tarafından öğretildi? (Doğrudan nesne)
By whom were you taught English? (Indirect Object) (or)Size kim tarafından İngilizce öğretildi? (Dolaylı Nesne) (veya)
Who were you taught English by? (Indirect Object)İngilizce’yi size kim öğretti? (Dolaylı nesne)
Who gave her the letter?By whom was the letter given to her? (Direct Object)Mektubu ona kim verdi?Mektup ona kim tarafından verildi? (Doğrudan nesne)
By whom was she given a letter? (Indirect Object) (or)Kim tarafından ona bir mektup verildi? (Dolaylı Nesne) (veya)
Who was she given a letter by? (Indirect Object)Ona kim tarafından bir mektup verildi? (Dolaylı nesne)
Who can buy that vehicle?By whom can that vehicle be bought?O aracı kim satın alabilir?Bu araç kimler tarafından satın alınabilir?
Why don’t you call the police?Why aren’t the police called by you?Neden polisi aramıyorsun?Polis neden senin tarafından aranmıyor?
How do you appreciate her after this work?How is she appreciated after this work by you?Bu işten sonra onu nasıl takdir edersiniz?Bu işten sonra sizin tarafınızdan nasıl takdir ediliyor?
Why did the party suspend four MPs suddenly?Why were four MPs suddenly suspended by the party?Parti neden bir anda dört milletvekilini açığa aldı?Neden birden bire dört milletvekili parti tarafından açığa alındı?
What information have you given him?What information has he been given by you?Ona hangi bilgileri verdin?Sizin tarafınızdan ona hangi bilgiler verildi?
How do you solve this difficult problem?How is this difficult problem solved by you?Bu zor sorunu nasıl çözersiniz?Bu zor problem sizin tarafınızdan nasıl çözüldü?
Why are they interrogating the top stars in Bollywood?Why are the top stars in Bollywood being interrogated?Bollywood’un en iyi yıldızlarını neden sorguluyorlar?Bollywood’un en iyi yıldızları neden sorgulanıyor?
Why did you explain the problem in such a way?Why was the problem explained in such a way by you?Sorunu neden bu şekilde açıkladınız?Sorun neden sizin tarafınızdan bu şekilde açıklandı?

 

Fiil + edat (verb + preposition)

(Laugh at, listen to, looks after, break into, speak to, put out etc.these prepositions will not change their position.)

 

Examples:

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
She listens to music.Music is listened to by her.O müzik dinler.Müzik onun tarafından dinlenir.
We should not laugh at the poor.The poor should not be laughed at.Fakirlere gülmemeliyiz.Fakirler alay edilmemeli.
They are looking after the office well.The office is being looked after by them.Ofise iyi bakıyorlar.Ofis onlar tarafından bakılıyor.
They broke into the grocery shop.The grocery shop was broken into by them.Bakkal dükkanına girdiler.Bakkal onlar tarafından basıldı.
Somebody has put out the light.The light has been put out.Biri ışığı söndürdü.Işık söndürüldü.
The teacher is speaking to her students.Her students are being spoken to by the teacher.Öğretmen öğrencileriyle konuşuyor.Öğrencileri öğretmen tarafından konuşuluyor.

 

By’ yerine başka edat kullanımı

 

toknown, married, obliged, etc.,
ininterested, absorbed etc.,
whensmell, taste, feel etc.,
atsurprised, shocked, alarmed, disappointed etc.,
withpleased, disgusted, impressed satisfied, etc.,

Examples:

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
I know the Prime Minister.The Prime Minister is known to me.Başbakanı tanıyorum.Başbakan benim bildiğim  .
This programme may interest everyone.Everyone may be interested in this programme.Bu program herkesin ilgisini çekebilir.Herkes bu programla ilgilenebilir.
The results shocked me.I was shocked at the results.Sonuçlar beni şok etti.Sonuçlar karşısında şok oldum.
Sugar tastes sweet.Sugar is sweet when tasted.Şeker tatlıdır.Şeker, tadıldığında tatlıdır.
Her work has not satisfied me.I have not been satisfied with her work.Çalışması beni tatmin etmedi.İşinden memnun olmadım.
Their arrangements will definitely please the Minister.The Minister will definitely be pleased with their arrangements.Düzenlemeleri kesinlikle Bakanı memnun edecektir.Bakan, düzenlemelerinden kesinlikle memnun kalacaktır.

İki nesneli fiiller

Bazı geçişli fiillerin iki nesnesi olabilir. Bu gibi durumlarda biri doğrudan nesne, diğeri ise dolaylı nesne olarak adlandırılır.

Doğrudan ve dolaylı nesneler nasıl bulunur:

For example:

 • She gave me a flower.
 • she gave…… what?               a flower   (Direct Object)
 • she gave……. to whom?      to me       (Indirect Object)

 

Bu cümle edilgen fiil çekimi ile nasıl yazılır:

 

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)
She gave me a flower.A flower was given to me by her. (Passive Voice with Direct Object)
I was given a flower by her.          (Passive Voice with Indirect Object)

 

İki nesneli örnekler;

 

Mr. Reddy taught us English.English was taught to us by Mr. Reddy. (D.O.)
We were taught English by Mr. Reddy. (I.O.)
My father has sent me some money.Some money has been sent to me by my father.
I have been sent some money by my father.
She offered her friend a cup of coffee.A cup of coffee was offered to me by her.
I was offered a cup of coffee by her.

 

Emir cümlelerinde fiil çekimi (istekler, tavsiyeler, komutlar)

 

Examples:

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
Please, open the door.You are requested to open the door.Lütfen kapıyı aç.Kapıyı açmanız rica olunur.
Please, help the poor.You are requested to help the poor.Lütfen fakirlere yardım edin.Fakirlere yardım etmeniz isteniyor.
Don’t smoke cigarettes here.You are ordered not to smoke cigarettes here.Burada sigara içmeyin.Burada sigara içmemeniz emredildi.
Study medicine.You are advised to study medicine.Tıp oku.Tıp okumanız tavsiye edilir.
They have a bill to pay.They have a bill to be paid.Ödemeleri gereken bir faturaları var.Ödenmesi gereken bir faturaları var.
Don’t follow me.You are ordered not to follow me. (or)beni takip etmeBeni takip etmemeniz emredildi. (veya)
Let me be not followed.Takip edilmeme izin ver.
Pay the fee.Let the fee be paid.ücreti öde.Ücreti ödensin.
Finish your work first.Let your work be finished first.Önce işini bitir.Bırakın önce işiniz bitsin.
Don’t waste your time.Let your time be not wasted.Zamanını boşa harcama.Vaktiniz boşa gitmesin.
Help your students.Let your students be helped.Öğrencilerinize yardım edin.Bırakın öğrencilerinize yardım edilsin.
Kill the snake.Let the snake be killed.Yılanı öldür.Bırak yılan öldürülsün.
Drive your bike slowly.Let your bike be driven slowly.Bisikletinizi yavaş sürün.Bisikletinizin yavaş sürülmesine izin verin.
Change the voice.Let the voice be changed.Sesi değiştir.Sesin değişmesine izin verin.
See the picture.Let the picture be seen.Resme bakın.Resim görülsün.

 

Let kullanımı

İzin verme anlamında:  Ex. Let me go! 

Önerme veya kabul etme anlamında: Ex. Let’s go! or Let’s get started!

Bir dilek anlamında, isteğe bağlı olarak: Ex. Let us help him.

 

Not

 • İlk iki örnekte edilgen yapı mümkün değildir.
 • Üçüncü örnekte edilgen yapı mümkündür ancak nadirdir. Bir bildirim cümlesi olarak ele alınabilir. Diğer örneklere göz atın;

 

Examples:

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
Let her solve the problem.Let the problem be solved by her.Sorunu çözmesine izin verin.Bırak sorun onun tarafından çözülsün.
Let us help him.Let him be helped by us.Ona yardım edelim.Ona bizim tarafımızdan yardım edilsin.
Let him drive the bike.Let the bike be driven by him.Bisikleti sürmesine izin ver.Bisikletin onun tarafından sürülmesine izin verin.
Let the children play games.Let games be played by the children.Çocukların oyun oynamasına izin verin.Bırakın oyunlar çocuklar tarafından oynansın.
Let her purchase a new car.Let a new car be purchased by her.Yeni bir araba almasına izin verin.Onun tarafından yeni bir araba alınmasına izin verin.
Let them follow the steps.Let the steps be followed by them.Adımları takip etmelerine izin verin.Adımlar onlar tarafından takip edilsin.

 

‘Let kullanımı’ – Düz cümlelerde

Examples:

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
She does not let the kid play this game.The kid is not let play this game by her.Çocuğun bu oyunu oynamasına izin vermiyor.Çocuğa onun tarafından bu oyunu oynamasına izin verilmiyor.
They can let me watch TV.I can be let watch TV.Televizyon izlememe izin verebilirler.TV izlememe izin verilebilir.
Why don’t you let me drink coffee?Why am I not let drink coffee by you?Neden kahve içmeme izin vermiyorsun?Neden senin yanında kahve içmeme izin verilmiyor?
They will not let me do it.I shall not be let do it by them.Yapmama izin vermeyecekler.Bunu yapmalarına izin vermeyeceğim.
My friend is not letting her participate in Bigg Boss 4.She is not being let participate in Bigg Boss 4 by my friend.Arkadaşım Bigg Boss 4’e katılmasına izin vermiyor.Arkadaşım tarafından Bigg Boss 4’e katılmasına izin verilmiyor.

 

To- Infinitive (mastar)

Examples:

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
They are to finish their lunch.Their lunch is to be finished by them.Öğle yemeğini bitirmek üzereler.Öğle yemeği onlar tarafından bitirilecek.
I am to visit my friends.My friends are to be visited by me.Arkadaşlarımı ziyaret edeceğim.Arkadaşlarım benim tarafımdan ziyaret edilecek.
The officials have to take proper steps.Proper steps have to be taken by the Officials.Yetkililerin gerekli adımları atması gerekiyor.Yetkililer tarafından gerekli adımlar atılmalıdır.
She has to finish her homework.Her homework has to be finished.Ev ödevini bitirmesi gerekiyor.Ev ödevi bitmeli.

 

Fiil zamanlarına (tense) göre edilgen yapı

Simple Present Tense

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
He writes an essayAn essay is written by himBir makale yazıyorBir makale onun tarafından yazılır
Sheena does the houseworkThe housework is done by SheenaSheena ev işlerini yapıyorEv işi Sheena tarafından yapılır.
She cares for the rabbitThe rabbit is being cared for by herO tavşana bakıyor.Tavşan onun tarafından bakılıyor
Jacob always plays the guitarThe guitar is always played by JacobJacob her zaman gitar çalarGitar her zaman Jacob tarafından çalınır.
He sells bookBooks are sold by himO kitap satıyorKitaplar onun tarafından satılıyor
Mohan sings a songA song is sung by MohanMohan bir şarkı söylüyorMohan tarafından bir şarkı söylendi.
Sita reads a bookA book is read by SitaSita kitap okurBir kitap Sita tarafından okunur
He writes a letterA letter is written by himBir mektup yazarBir mektup onun tarafından yazılır
She plays cricketCricket is played by herKriket oynuyorKriket onun tarafından oynanır
The grocer sells fresh vegetables.Fresh vegetables are sold by the grocer.Bakkal taze sebze satıyor.Taze sebzeler manav tarafından satılır.
He reads a novel.A novel is read.Bir roman okur.Bir roman okunur.
He does not cook food.Food is not cooked by him.Yemek pişirmez.Yemek onun tarafından pişirilmez.
Does he purchase books?Are books purchased by him?Kitap satın alıyor mu?Kitaplar onun tarafından satın alınır mı?
They grow plants.Plants are grown by them.Bitki yetiştirirler.Bitkiler onlar tarafından yetiştirilir.
She teaches me.I am taught by her.Bana öğretiyor.Onun tarafından öğretildim.
I write poems.Poems are written by me.Şiirler yazarımŞiirler tarafımdan yazılmıştır.
We do not learn English grammar.English grammar is not learnt by us.İngilizce gramer öğrenmiyoruz.İngilizce dil bilgisi bizim tarafımızdan öğrenilmez.
People speak English all over the world.English is spoken all over the world. (by  people)İnsanlar dünyanın her yerinde İngilizce konuşur.İngilizce Tüm dünya üzerinde konuşulmaktadır. (insanlar tarafından)
I like this song very much.This song is liked very much by me.Ben bu şarkıyı çok seviyorum.Bu şarkı benim tarafımdan çok beğeniliyor.
I know the Prime Minister.The Prime Minister is known to me.Başbakanı tanıyorum.Başbakan benim bildiğim biridir.
We do not know the future.The future is not known to me.Geleceği bilmiyoruz.Gelecek benim tarafımdan bilinmiyor.
We don’t allow them to sell radios here.They are not allowed to sell radios here.Burada radyo satmalarına izin vermiyoruz.Burada radyo satmalarına izin verilmiyor.
He does not read two newspapers daily.Two newspapers are not read by him daily.Günde iki gazete okumuyor.Her gün iki gazete onun tarafından okunmuyor.

Present Continuous Tense

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
They are eating bananasThe bananas are being eaten by themmuz yiyorlarMuz onlar tarafından yeniliyor
Bob is drawing a diagramA diagram is being drawn by BobBob bir diyagram çiziyorBob tarafından bir diyagram çiziliyor
Samta is playing the pianoA piano is being played by SamtaSamta piyano çalıyorSamta tarafından bir piyano çalınıyor
She is waiting for ReemaReema is being waited for by herReema’yı bekliyor.Reema onun tarafından bekleniyor
My boss is giving many assignments.Many assignments are being given by my boss.Patronum birçok görev veriyor.Birçok görev patronum tarafından veriliyor.
Esha is singing a song.A song is being sung by Esha.Esha bir şarkı söylüyor.Esha tarafından bir şarkı söyleniyor.
Kritika is not chopping vegetables.Vegetables are not being chopped by Kritika.Kritika sebze doğramıyor.Sebzeler Kritika tarafından doğranmıyor.
Is Ritika buying a table?Is a table being bought by Ritika?Ritika masa mı alıyor?Bir masa Ritika tarafından mı satın alınıyor?
They are serving poor people.Poor people are being served by them.Fakir insanlara hizmet ediyorlar.Fakir insanlara onlar tarafından hizmet ediliyor.
She is disturbing Dinesh.Dinesh is being disturbed by her.Dinesh’i rahatsız ediyor.Dinesh onun tarafından rahatsız ediliyor.
She is milking the cow.The cow is being milked by her.İneği sağıyor.İnek onun tarafından sağılıyor.
The boys are not playing cricketCricket is not being played by the boys.Çocuklar kriket oynamıyorKriket erkekler tarafından oynanmıyor.
We are learning English grammar.English grammar is being learned by us.İngilizce gramer öğreniyoruz.İngilizce dilbilgisi bizim tarafımızdan öğreniliyor.
He is following her.She is being followed by him.Onu takip ediyor.Onun tarafından takip ediliyor.
She is driving the car.The car is being driven by her.Arabayı kullanıyor.Araba onun tarafından sürülüyor.

Present Perfect Tense

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
Has he done the work?Has the work been done by him?İşi yaptı mı?İş onun tarafından mı yapıldı?
Have they left the apartment?Has the apartment been left by them?Daireden ayrıldılar mı?Daire onlar tarafından mı terk edildi?
He has created this masterpieceThis masterpiece has been created by himBu şaheseri  o yarattıBu şaheser onun tarafından yaratılmıştır.
He has read the newspaperThe newspaper has been read by himO gazete okudu.Gazete onun tarafından okundu.
I have made some teaTea has been made by meBiraz çay yaptım.çay benim tarafımdan yapıldı.
I have taken him out.He has been taken out by me.Onu çıkardım.O benim tarafımdan çıkarıldı.
Nitesh has challenged her.She has been challenged by Nitesh.Nitesh ona meydan okudu.Nitesh tarafından ona meydan okundu.
Radhika has not written an article.An article has not been written by Radhika.Radhika bir makale yazmadı.Radhika tarafından bir makale yazılmamış.
Have they left the apartment?Has apartment been left by them?Daireden ayrıldılar mı?Daire onlar tarafından mı terkedildi?
She has created this masterpiece.This masterpiece has been created by her.Bu şaheseri yarattı.Bu şaheser onun tarafından yaratılmıştır.
I have read the newspaper.The newspaper has been read by me.Gazeteyi okudum.Gazete tarafımdan okunmuştur.
She has seen it several times.It has been seen by her several times.Birkaç kez onu gördü.Birkaç kez onun tarafından görüldü.
Leela has not punished her husband.Her husband has not been punished by Leela.Leela kocasını cezalandırmadı.Kocası Leela tarafından cezalandırılmadı.
We have not announced the prizes of the recent games.The prizes of the recent games have not been announced by us.Son oyunların ödüllerini açıklamadık.Son oyunların ödülleri bizim tarafımızdan açıklanmadı.
I have not taken the food as I am ill.As I am ill, the food has not been taken by me.Hasta olduğum için yemek yemedim.Hasta olduğum için yiyecekler tarafımdan yenilmedi.

Note- [Bazı istisnalar dışında aşağıdaki fiil zamanları için edilgen yapı oluşturulmaz. , Present Perfect Continuous Tense, Past Perfect Continuous Tense, Future Perfect Continuous Tense ve Future Continuous Tense]

 

Simple Past Tense

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
Ria paid the billsThe bills were paid by RiaRia faturaları ödediFaturalar Ria tarafından ödendi
The teacher called the studentThe student was called by the teacherÖğretmen öğrenciyi aradıÖğrenci öğretmen tarafından çağrıldı.
She did not buy the fruitsThe fruits were not bought by herO meyveleri almadıMeyveler onun tarafından satın alınmadı
He built a large house.A large house was built by him.Büyük bir ev inşa etti.Onun tarafından büyük bir ev inşa edildi.
She cooked dinner.Dinner was cooked by her.Akşam yemeği pişirdi.Akşam yemeği onun tarafından pişirildi.
Reema cleaned the floor.The floor was cleaned by Reema.Reema yeri temizledi.Zemin, Reema tarafından temizlendi.
Aisha bought a bicycle.A bicycle was bought by Aisha.Aisha bir bisiklet aldı.Aisha tarafından bir bisiklet satın alındı.
Naman called my friends.My friends were called by Naman.Naman arkadaşlarımı aradı.Arkadaşlarım Naman tarafından çağrıldı.
I saved him.He was saved by me.Onu kurtardım.Benim tarafımdan kurtarıldı.
Miraya paid the bills.The bills were paid by Miraya.Miraya faturaları ödedi.Faturalar Miraya tarafından ödendi.
He wrote many poems.Many poems were written by him.Birçok şiir yazdı.Onun tarafından birçok şiir yazılmıştır.
I did not understand the voice.The voice was not understood by me.Sesi anlamadımSes benim tarafımdan anlaşılmadı.
Ricky broke the remote.The remote was broken by Ricky.Ricky uzaktan kumandayı kırdı.Uzaktan kumanda Ricky tarafından kırıldı.
They paid the fee on time.The fee was paid on time by them.Ücreti zamanında ödediler.Ücreti onlar tarafından zamanında ödenmiştir.
Snehith got the first rank.The first rank has been got by Snehith.Snehith birinci sırayı aldı.Birinci sıra Snehith tarafından alındı.
The cat drank all the milk.All the milk was drunk by the cat.Kedi sütün tamamını içti.Sütün tamamı kedi tarafından içildi.
I did not see the film.The film was not seen by me.Filmi görmedim.Film benim tarafımdan görülmedi.

Past Progressive/Continuous Tense

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
They were waiting for himHe was being waited for by themOnu bekliyorlardıOnlar tarafından bekleniyordu
Astha was learning FrenchFrench was being learnt by AsthaAstha Fransızca öğreniyorduFransızca Astha tarafından öğreniliyordu
She was playing kabaddiKabaddi was being played by herO kabaddi oynuyorduKabaddi onun tarafından oynanıyordu
Nitika was painting the wall.The wall was being painted by Nitika.Nitika duvarı boyuyordu.Duvar, Nitika tarafından boyanıyordu.
Manish was repairing the car.The car was being repaired by Manish.Manish arabayı tamir ediyordu.Araba Manish tarafından tamir ediliyordu.
Were you reciting the poem?Was the poem being recited?Şiir mi okuyordun?Şiir okunuyor muydu?
She was baking the cake.The cake was being baked by her.Pastayı pişiriyordu.Pasta onun tarafından pişiriliyordu.
She was watching me.I was being watched by her.Beni izliyordu.Onun tarafından izleniyordum.
She was practicing karate.Karate was being practiced by her.Karate çalışıyordu.Karate onun tarafından uygulanıyordu.
My friend was not forcing them to do it.They were not being forced to do it by my friend.Arkadaşım onları buna zorlamıyordu.Arkadaşım tarafından onlar zorlanmıyorlardı.

Past Perfect Tense

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
She had won the matchThe match had been won by herMaçı kazanmıştıMaç onun tarafından kazanılmıştı
I had finished her workHer work had been finished by meOnun işini bitirmiştimOnun işi benim tarafımdan tamamlanmıştı.
He had missed the last metroThe last metro had been missed by himSon metroyu kaçırmıştıSon metro onun tarafından kaçırılmıştı
She had posted the letter.The letter had been posted by her.Mektubu postalamıştı.Mektup onun tarafından postalanmıştı.
Misha had cleaned the floor.The floor had been cleaned by Misha.Misha yeri temizlemişti.Yer, Misha tarafından temizlenmişti.
Vidhi had not received the parcel.The parcel had not been received by Vidhi.Vidhi paketi almamıştı.Paket Vidhi tarafından alınmamıştı.
Vishal had solved the doubt.The doubt had been solved.Vishal şüpheyi çözmüştü.Şüphe giderilmişti.
Had they caught the thief?Had the thief been caught by them?Hırsızı yakalamışlar mıydı?Hırsız onlar tarafından yakalanmış mıydı?
I had paid fifty thousand.Fifty thousand had been paid by me.Elli bin ödemiştim.Elli bin tarafımdan ödenmişti.
He had made several mistakes.Several mistakes had been made by him.Birkaç hata yapmıştı.Onun tarafından birkaç hata yapılmıştı.

Simple Future Tense

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
He will write a letterA letter will be written by himO bir mektup yazacakOnun tarafından bir mektup yazılacak
He will repair her cycleHer cycle will be repaired by himBisikletini onaracakBisikleti onun tarafından onarılacak
He shall start the meetingThe meeting will be started by himToplantıyı o başlatacakToplantı onun tarafından başlatılacak
I will give you a present.A present will be given to you by me.Sana bir hediye vereceğim.Size tarafımdan bir hediye verilecektir.
Kriya will sew the bag.The bag will be sewed by Kriya.Kriya çantayı dikecek.Çanta Kriya tarafından dikilecek.
Disha will not arrange the things.The things will not be arranged by Disha.Disha işleri düzenlemeyecek.İşler Disha tarafından düzenlenmeyecek.
Will you mop the floor?Will the floor be mopped by you?Yerleri paspaslayacak mısın?Zemin sizin tarafınızdan mı paspaslanacak mı?
They will post the letter.The letter will be posted.Mektubu postalayacaklar.Mektup postalanacak.
Reena will save money.Money will be saved by Reena.Reena para biriktirecek.Para Reena tarafından biriktirilecek.
They will accompany you.You will be accompanied by them.Size eşlik edecekler.Onlar tarafından eşlik edileceksiniz.
I shall not ask you that again.You will not be asked that again by me.Bunu sana bir daha sormayacağım.Bu sana benim tarafımdan bir daha sorulmayacak.
The teacher will explain the lesson.The lesson will be explained by the teacher.Öğretmen dersi anlatacak.Ders öğretmen tarafından anlatılacaktır.
They will not learn a new language.A new language will not be learnt by them.Yeni bir dil öğrenmeyecekler.Onlar tarafından yeni bir dil öğrenilmeyecektir.

 

Future Perfect Tense

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
Meena will not have changed the bedsheetThe bed sheet will not have been changed by MeenaMeena çarşafı değiştirmemiş olacakNevresim Meena tarafından değiştirilmemiş olacak
They will have won the matchThe match will have been won by themMaçı kazanmış olacaklarMaç onlar tarafından kazanılmış olacak
Reena will have washed the skirtThe skirt will have been washed by ReenaReena eteği yıkamış olacakEtek Reena tarafından yıkanmış olacak
The doctor shall have examined ten patients by 10 O’clock.Ten patients will have been examined by 10 O’clock by the doctor.Doktor saat 10’a kadar on hastayı muayene etmiş olacaktır.On hasta saat 10’a kadar doktor tarafından muayene edilmiş olacaktır.
They will have brought the toy.The toy will have been brought by them.Oyuncağı getirmiş olacaklar.Oyuncak onlar tarafından getirilmiş olacak.
Nimesh will not have changed the table cover.The table cover will not have been changed by Nimesh.Nimesh masa örtüsünü değiştirmemiş olacak.Masa örtüsü Nimesh tarafından değiştirilmemiş olacaktır.
Will she have written the notes.Will the notes have been written by her?Notları yazmış olacak mı?Notlar onun tarafından mı yazılmış olacak?
They will have won the match.The match will have been won by them.Maçı kazanmış olacaklar.Maç onlar tarafından kazanılmış olacak.
Vijay will have washed a shirt.A shirt will have been washed by Vijay.Vijay bir gömleği yıkamış olacak.Bir gömlek Vijay tarafından yıkanmış olacak.
He will have saved some amount by next year.By next year, some amount will have been saved by him.Önümüzdeki yıl bir miktar tasarruf etmiş olacak.Gelecek yıl, onun tarafından bir miktar tasarruf edilmiş olacak.
I shall not have studied all the books.All the books will not have been studied by me.Bütün kitapları incelememiş olacağım.Tüm kitaplar benim tarafımdan incelenmiş olmayacak.

 

Edilgen fiil çekimlerinde modal fiiller (istek ve dilek şart kipi)

(can, could, shall, should, will, would, must, have to, had to, has to, need to, ought to)

Active Voice (Etken yapı)Passive Voice (Edilgen yapı)Türkçesi (Active Voice)Türkçesi (Passive Voice)
Canabilir
The boys can select any game.Any game can be selected by the boys.Erkekler herhangi bir oyunu seçebilir.Herhangi bir oyun erkekler tarafından seçilebilir.
I can ask the principal to help him.The principal can be asked to help him by me.Müdürden ona yardım etmesini isteyebilirim.Müdürden benim tarafımdan ona yardım etmesi istenebilir.
I can lift the box.The box can be lifted by me.Kutuyu kaldırabilirim.Kutu benim tarafımdan kaldırılabilir.
No one can answer my question.My question cannot be answered.Kimse soruma cevap veremez.Soruma cevap verilemez.
No one can beat my brother at tennis.My brother can never be beaten at tennis.Kimse kardeşimi teniste yenemez.Erkek kardeşim teniste asla yenilmez.
The farmers can sell their products anywhere else.Their products can be sold anywhere else by the farmers.Çiftçiler ürünlerini her yerde satabilirler.Ürünleri çiftçiler tarafından başka her yerde satılabilir.
Have toZorunda
They have to watch these interesting movies.These interesting movies have to be watched by them.Bu ilginç filmleri izlemek zorundalar.Bu ilginç filmler onlar tarafından izlenmeli.
The doctor has to examine you again.You have to be examined by the doctor.Doktorun sizi tekrar muayene etmesi gerekiyor.Doktor tarafından muayene edilmelidir.
CouldAbilir
He could not ask her to join the party.She could not be asked to join the party by him.Ondan partiye katılmasını isteyemezdi.Onun tarafından partiye katılması istenemezdi.
MustMutlak
We must take these books away.These books must be taken away. (by us)Bu kitapları götürmeliyiz.Bu kitaplar götürülmemelidir. (Bizim tarafımızdan)
You must visit this place to take care of the people.This place must be visited to take care of the people by you.İnsanlarla ilgilenmek için burayı ziyaret etmelisiniz.Sizin tarafınızdan insanlarla ilgilenmek için bu yer ziyaret edilmelidir.
You must follow the COVID rules to conduct a meeting.The COVID rules must be followed to conduct a meeting. (by you)Toplantı yapmak için COVID kurallarına uymalısınız.Toplantı yapmak için COVID kurallarına uyulmalıdır. (senin tarafından)
Mayabilir
He may attend the celebration tomorrow.The celebration may be attended tomorrow by him.Yarın törene katılabilir.Tören yarın onun tarafından katılınabilir.
ShouldMeli
One should keep one’s promises.One’s promises should be kept. (by one)İnsan verdiği sözleri tutmalı.Birinin verdiği sözler tutulmalı. (biri tarafından)
You should not punish the children.The children should not be punished.Çocukları cezalandırmamalısınız.Çocuklar cezalandırılmamalı.
You should not blame others for your misfortune.Others should not be blamed for your misfortune.Talihsizliğiniz için başkalarını suçlamamalısınız.Talihsizliğinizden başkaları sorumlu tutulmamalıdır.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir