İngilizce Present Perfect Tense (have play-ed) (305 örnek cümle)24 min read

Present perfect tense, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan fiil zamanlarından biridir ve halen devam eden veya zamanpresent perfect tense içinde değişiklik gösteren eylemler gibi geçmişte gerçekleşmiş ve şimdiki zamanla doğrudan ilişkili bir eylemi göstermek için kullanılır.

 

Genellikle şu durumlar için kullanılır

 

 • konuşma anına kadar olan veya olmayan eylemler için
 • yakın zamanda tamamlanan işlemler (genellikle just işaret kelimesiyle)
 • Tamamlanmış bir eyleme anlam katmak için
 • Bitmesi beklenen tamamlanmamış bir eylem için
 • sinyal kelimelerle ilgili geçmiş deneyimler ever ve never
 • geçmişte olmuş ama olmaya devam eden bir şeyi belirtmek için.
 • genellikle belirli bir zaman belirteci olmadan, bugünü etkileyen tamamlanmış eylemler

 

Conjugation/Cümle kurulumu 

positiveS + have-V-ed + OI have played/spokenhe has played/spoken
negativeS + have not + V-ed + OI have not played/spokenhe has not played/spoken
questionHave + S + V-ed + OHave I played/spoken?Has he played/spoken?

Present Perfect Tense Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbmain verb
positiveIhaveseenET.
Youhaveeatenmine.
negativeShehasnotbeento Rome.
Wehavenotplayedfootball.
questionHaveyoufinished?
Havetheydoneit?

Contractions/kısaltmalar

long formcontractionexample
have…’vethey’ve
have not…’ve not/… haven’tI’ve not/I haven’t
has…’sshe’s
has not…’s not/… hasn’the’s not/he hasn’t

 

Örnek cümle

I have not talked to Ashley yet.I haven’t talked to Ashley yet.
Vince has not finished his sandwich.Vince hasn’t finished his sandwich.

Present Perfect Tense Örnek cümleler (olumlu, olumsuz ve soru cümlesi)

SentenceTürkçesi
Positive SentencesI have already prepared breakfast.Ben zaten kahvaltı hazırladım.
My sister has cleaned the room.Kız kardeşim odayı temizledi.
It has rained a lot lately.Son zamanlarda çok yağmur yağdı.
I have seen her before.Onu daha önce görmüştüm.
She has watched this movie several times.Bu filmi birkaç kez izlemiştir.
He has saved $20.000.000 up until now.Şimdiye kadar 20.000.000$ biriktirmiştir.
Negative SentencesI have not prepared breakfast yet.Henüz kahvaltı hazırlamadım.
My sister has not cleaned the room.Kız kardeşim odayı temizlemedi.
It has not  rained a lot.Çok yağmur yağmadı.
I have not seen her before.Onu daha önce görmedim.
She has not  watched this movie several times.Bu filmi birkaç kez izlemedi.
He has notsaved any money until now.Şimdiye kadar hiç para biriktirmedi.
Question SentencesHave you prepared breakfast?kahvaltı hazırladınız mı?
Has she cleaned the room?Odayı temizledi mi?
Has it rained a lot ?Çok yağmur yağdı mı?
Have you ever seen her before?Onu daha önce hiç gördünüz mü?
Has she watched this movie several times?Bu filmi birkaç kez izledi mi?
Has he saved any money until now?Şimdiye kadar hiç para biriktirdi mi?

Signal words

just, already, ever ve never yardımcı fiili takip eder

i’ve just finished this great book.bu harika kitabı az önce bitirdim.
I’ve never read it. Can I borrow it?Hiç okumadım. Ödünç alabilir miyim?

yet, so far, for, since … kelime öbeğinin sonuna gelir

I haven’t read that book yet.O kitabı henüz okumadım.

Unutmayın: already olumlu cümlelerde kullanılırken yet olumsuz cümleler ve sorularda kullanılır.

Have you started this book yet?Bu kitaba henüz başlamadınız mı?
Yes, I’ve already finished it. / No, I haven’t started it yet.Evet, zaten bitirdim. / Hayır, henüz başlatmadım.

 

Not

Düzenli fiiller “-ed” takısı aldıklarında okunuşları şöyledir:

 1. Son sesleri “l, m, n, r, v, y” ile bitenler “-d” sesi, “called / learned”
 2. Son sesleri “f, k, ç, p, s, ş” ile bitenler “-t” sesi, “walked/stopped”
 3. Son sesleri “d, t” ile bitenler “-ıd” sesi, “wanted/started”
 4. Son sesleri “i” ile bitenlerse “-yıd” sesi, “married/carried” verirler.

 

Present Perfect Tense Zaman belirteçleri

SentenceTürkçesi
EverHave you ever seen an UFO?Hiç UFO gördünüz mü?
neverI have never gone to Kars.Kars’a hiç gitmedim.
beforeI have never seen like this car before.Daha önce hiç böyle bir araba görmemiştim.
sinceI have lived in Ankara since 19661966’dan beri Ankara’da yaşıyorum.
forI have lived in Ankara for 41 years.41 yıldır Ankara’da yaşıyorum.
yetHave you cleaned your room yet?Odanı temizledin mi?
justI have just finished my work.İşimi yeni bitirdim.
alreadyI have already finished my lesson.Dersimi çoktan bitirdim.
recently/latelyThere have been some change in my life lately / recently.Son zamanlarda / son zamanlarda hayatımda bazı değişiklikler oldu.
overI haven’t seen her over the summer.Onu yaz boyunca görmedim.
so far/up to nowThe doctor has only examined his throat so far / up to now.Doktor şimdiye kadar / şimdiye kadar sadece boğazını muayene etti.

 

Present perfect ve simple past karşılaştırması

Türkçeye çevirdiğinizde ikisinin de anlamı eşitleniyor maalesef. O yüzden bize ikisi de aynı geliyor. Almancada doğrudan karşılığı olduğu için Almanlar kolay anlıyor ama bizde present perfect’in doğrudan karşılığı bulunmuyor. Yıllardır “geçmişte başlayıp etkisi halen devam eden olaylar için” diye anlatıldı. Ben bundan tam olarak pek bir şey anlamadım. Bence bir çok insan anlamadığını gizliyor.

Perfect kelimesi “mükemmel” anlamına gelse de dilbiliminde “bitmişlik” anlamına geliyor.

Türkçedeki -di’li geçmiş zaman aslında ingilizcede ikiye ayrılıyor diyebiliriz.

 • Olayın zamanı belli olmayanlar (perfect tense)
 • olayın zamanı belli olanlar (simple past tense)

Yani present perfect tense’i belli bir zamana işaret etmediğimizde, şu anki pozisyonu, deneyimi, edinmişliği anlatırken kullanıyoruz. Present perfect tense, future perfect tense, past perfect tense’ler hep süreç fiil çekimleridir. Zamanı tam belirtmediğimiz zamanlarda kullanırız.

Örneğin;

 • İngiltere’ye gittim : I have been in England (zaman belli değil, öncelikli değil, fiil öncelikli)
 • Geçen hafta İngiltere’ye gittim : I went to England last week (zaman belli)

Bize göre ikisi de -di’li geçmiş zaman. Ama ingilizce’de bu anlatım iki çeşit. Ben “have” yardımcı fiilinin o deneyime sahip olmayı anlattığını düşündüm hep. Belki de çıkış noktası o değildir ama anlamamı kolaylaştırıyor.

Diğer örnek;

 • Ahmet ile buluştun mu? (Have you met Ahmet?) (-di’li geçmiş zaman ve zaman önemli değil)
 • Evet buluştum, geçen cuma toplantı yaptık (Yes i have, we had a meeting last friday) (cevabın ilk bölümünde, -kısa cevap- zaman önemli değil, ikinci bölümünde virgülden sonra zamanı belirttiği için simple past’a dönmüş)

Diğer örneklerle devam edelim;

Present perfect tenseTürkçesiSimple past tenseTürkçesi
I’ve travelled around the world.Dünyayı gezdim.I travelled around Asia five years ago.Beş yıl önce Asya’yı dolaştım.
He hasn’t met our cousins.Kuzenlerimizle tanışmadı.He didn’t meet our cousins in 2014.2014’te kuzenlerimizle tanışmadı.
Have you talked to my sister yet?Henüz kız kardeşimle konuştunuz mu?Yes, I have. I talked to her yesterday.Evet konuştum. Dün onunla konuştum.
I have been to London.Londrada bulunmuştum.I went to London in 1993.1993’te Londra’ya gittim.
I haven’t finished my homework yet.Henüz ödevimi bitirmedim.I finished my homework an hour ago.Ödevimi bir saat önce bitirdim.
We have had a good day so far.Şimdiye kadar iyi bir gün geçirdik.We had a good day yesterday.Dün iyi bir gün geçirdik.
We haven’t seen Diana this week.Diana’yı bu hafta görmedik.We didn’t see Diana last week.Geçen hafta Diana’yı görmedik.
I haven’t had any lunch today.Bugün öğle yemeği yemedim.I didn’t have any lunch today.Bugün öğle yemeği yemedim.

 

Present Perfect Tense Kullanıldığı Yerler

Present Perfect’i deneyim, değişim, devam eden durum hakkında konuşmak için kullanırız. Geçmişle ve bugünle her zaman bir bağlantı vardır.

 

nerede yaşadığınızı açıkça söylemek istiyorsanız, normal present perfect zamanı kullanın.

I’ve lived in Lagos my whole life.Hayatım boyunca Lagos’ta yaşadım.

 

Bir yerde ne kadar süredir yaşadığınızı vurgulamak istiyorsanız, present perfect continuous zamanı kullanın.

I’ve been living in Lagos my whole life.Hayatım boyunca Lagos’ta yaşadım.

 

Geçmişte başlamış ama tamamlanmış bir eyleme ne dersiniz? Bunun için past simple kullanabilirsiniz.

She worked there for five years but was fired last week.Orada beş yıl çalıştı ancak geçen hafta kovuldu.

 

Geçmişte birden çok kez tamamlanmış, gelecekte tekrarlanması muhtemel aynı eylem dizisi

I’ve seen the movie six times! [probably will see it again]Filmi altı kez izledim! [muhtemelen tekrar görecek]
I saw the movie six times! [probably will not see it again]Filmi altı kez izledim! [muhtemelen bir daha göremeyecek]

 

geçmişten deneyim hakkında konuşmak için. Bir şeyi ne zaman yaptığınız ile ilgilenmiyoruz. Eylem veya durum geçmişte kaldı. Kafamda artık bir anım var. Biz sadece bunu senin yaptığını bilmek istiyoruz:

I have seen an alien.Bir uzaylı gördüm.
He has lived in Bangkok.Bangkok’ta yaşadı.
Have you been there?Orada bulundunuz mu?
We have never eaten itOnu hiç yemedik
My Midwestern friend has never seen the ocean.Ortabatılı arkadaşım okyanusu hiç görmedi.

 

genellikle belirli bir zaman belirteci olmadan, bugünü etkileyen tamamlanmış eylemler

I’ve invited all her friends and family, now I’m waiting for their replies.Tüm arkadaşlarını ve ailesini davet ettim, şimdi cevaplarını bekliyorum.
we don’t know when the invites were sentdavetlerin ne zaman gönderildiğini bilmiyoruz

Şimdiye kadarki zaman: Şimdiye kadarki zamandan, yani geçmişte gerçekleşmiş ancak şimdiyle bağlantılı olaylardan bahsederken present perfect kullanırız. Present Perfect genellikle şimdiye kadar geçen süreyi gösteren zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır, örneğin bugün, bu yıl, son altı ayda:

 • haven’t seen her since January 1995.
 • Not: I didn’t see her since January 1995.

 

sinyal kelimelerle ilgili geçmiş deneyimler ever ve never

She has never had a surprise party before.Daha önce hiç sürpriz parti yapmamıştı.
Have you ever had a surprise party?Hiç sürpriz bir parti verdiniz mi?

 

yakın zamanda tamamlanan işlemler (genellikle just işaret kelimesiyle)

Ella has just sent a message.Ella az önce bir mesaj gönderdi.
As a result of regular diet she has lost weightDüzenli diyet sonucunda kilo verdi.

 

konuşma anına kadar olan veya olmayan eylemler (already ve yet)

Has the party started?Parti başladı mı?
Has Tony replied yet?Tony yanıt verdi mi?
Have you eaten dinner yet?Henüz akşam yemeği yedin mi?
Sadly, he hasn’t finished the race yet.Ne yazık ki, yarışı henüz bitirmedi.
Have you finished your homework yet?Ödevini henüz bitirmedin mi?
I have already ordered food and drinks for thirty people.Otuz kişiye yiyecek ve içecek ısmarladım bile.

 

şimdiye kadar ne sıklıkta veya kaç kez

You have reminded her at least seven times.Ona en az yedi kez hatırlattınız.
I have called you many timesseni defalarca aradım

 

geçmişte başlayan ve bugüne kadar devam eden durumlar (for ve since sinyal sözcükleri ile)

I haven’t seen him for ages.Onu uzun zamandır görmedim.
She has wanted a surprise party for years.Yıllardır sürpriz bir parti istiyordu.

 

Çok yakın zamanda tamamlanmış bir işlem (genellikle just veya now ile birlikte kullanılır)

I shouldn’t eat anymore because I’ve just brushed my teeth.Artık yemek yememeliyim çünkü dişlerimi yeni fırçaladım.
We’ve finished practice now, so let’s go home.Şimdi alıştırmayı bitirdik, o yüzden eve gidelim.
Their plane has just landed.Uçak az önce indi.
I’ve just woken up.Henüz uyandım.
All the guests have already arrived.Tüm konuklar zaten geldi.

 

Zamanla bir değişiklik

My cousin has grown so much since I saw her two years ago.Kuzenim onu iki yıl önce gördüğümden beri çok büyüdü.
Thanks to the many months of playing, I have become an expert at Wordle.Aylarca oynadığım için, Wordle’da uzman oldum.
Charlotte has become friends with Wilbur.Charlotte, Wilbur ile arkadaş olmuştur.
You have come a long way.Uzun bir yol geldiniz.
They have gradually advanced their career from cashier to senior manager.Kariyerlerini kademeli olarak kasiyerden üst düzey yöneticiye yükselttiler.
I have bought a car.Bir araba satın aldım.
(Last week I didn’t have a car. Now I have a car.)(Geçen hafta arabam yoktu. Şimdi arabam var.)
John has broken his leg.John bacağını kırdı.
(Yesterday John had a good leg. Now he has a bad leg.)(Dün John’un iyi bir bacağı vardı. Şimdi ise kötü bir bacağı var.)
Has the price gone up?Fiyat arttı mı?
(Was the price $1.50 yesterday and Is the price $1.70 today?)(Fiyat dün 1,50$ mıydı ve bugün 1,70$ mı?)
The police have arrested the killer.Polis katili tutukladı.
(Yesterday the killer was free. Now he is in prison.)(Katil dün serbestti. Şimdi cezaevinde.)

 

Bitmesi beklenen tamamlanmamış bir eylem (olumsuzda)

The jury has not reached a verdict yet.Jüri henüz bir karara varmadı.
I haven’t finished my paper, but it’s due in an hour!Ödevimi bitirmedim, ancak bir saat sonra teslim edilecek!

 

Tamamlanmış bir eyleme anlam katmak için

Macbeth has killed the king.Macbeth kral’ı öldürdü.
I’ve met the love of my life last night!Dün gece hayatımın aşkıyla tanıştım!

 

geçmişte olmuş ama olmaya devam eden bir şeyi belirtmek için.

I have waited for two hours. (I started waiting two hours ago and I am still waiting now.)İki saat bekledim. (İki saat önce beklemeye başladım ve şu an hala bekliyorum.)
They have lived here all their lives. (They started living here a long time ago and still live here now.)Hayatları boyunca burada yaşadılar. (Uzun zaman önce burada yaşamaya başladılar ve şimdi hala burada yaşıyorlar.)

 

Devam eden durum için. geçmişte başlayan ve şu anda devam eden (ve muhtemelen gelecekte de devam edecek olan) bir durum. Bu bir durum (bir eylem değil). Bu yapıyla genellikle for veya since kullanırız.

I have worked here since June.Haziran ayından beri burada çalışıyorum.
He has been ill for 2 days.2 gündür hasta.
How long have you known Tara (for)?Tara’yı ne kadar süredir tanıyorsun?
The professor has taught here for two decades.Profesör burada yirmi yıldır öğretmenlik yapmaktadır.
They have played piano since the age of three.Üç yaşından beri piyano çalıyorlar.

 

Tamamlanmamış ziyaretler için Gone’u kullanın:

Where’s Sarah? I haven’t seen her yet.Sarah nerede? Onu henüz görmedim.
She’s just gone to the supermarket, she’ll be back soon.Az önce süpermarkete gitti, yakında dönecek.
Sarah is still at the supermarket or on her way there at the time of speakingSarah konuşma sırasında hala süpermarkette veya oraya gidiyor

 

Tamamlanan ziyaretler için been kullanın

Oh no! Callum has just been to the supermarket, the fridge is already full!Oh hayır! Callum az önce süpermarkete gitti, buzdolabı zaten dolu!
Callum is no longer at the supermarket at the time of speaking, this visit is completeCallum konuşma sırasında artık süpermarkette değil, bu ziyaret tamamlandı
I’ve been to California three times.Kaliforniya’ya üç kez gittim.
not: I’ve been in California three times.not: Kaliforniya’da üç kez bulundum.

 

Been, go fiilinin alternatif geçmiş zaman kipidir, yani to edatını kullanmamız gerekir. Biz sadece be’nin past participle olarak davrandığı zaman in edatını kullanırız.

I went there three times in the past but I’m not there at the moment of speakingGeçmişte oraya üç kez gittim ama şu an orada değilim.
I’ve been in California for 6 months.6 aydır Kaliforniya’dayım.
I arrived in California 6 months ago and I am still there now6 ay önce Kaliforniya’ya geldim ve şu anda hala oradayım.

 

For and Since with Present Perfect tense

 

Bir zaman dilimi hakkında konuşmak için for kullanırız:

 • five minutes, two weeks, six years

Geçmiş zamandaki bir noktadan bahsetmek için since kullanırız:

 • 9 o’clock, 1st January, Monday
fordır  dir
a period of timebelirli bir süre
20 minutes20 dakika
three daysüç gün
6 months6 ay
4 years4 yıl
2 centuries2 yüzyıl
a long timeuzun zaman
everhiç
sinceo zamandan beri
a point in past timegeçmiş zamanda bir nokta
6.15pm18.15
MondayPazartesi
JanuaryOcak
19941994
18001800
the beginning of timezamanın başlangıcı

Örnek cümleler

I have been here for twenty minutes.Yirmi dakikadır buradayım.
I have been here since 9 o’clock.Saat 9’dan beri buradayım.
John hasn’t called for six months.John altı aydır aramadı.
John hasn’t called since thenJohn o zamandan beri aramadı
He has worked in New York for a long time.Uzun bir süre New York’ta çalıştı.
He has worked in New York since he left school.Okuldan ayrıldığından beri New York’ta çalışmaktadır.

 

For tüm zaman kipleriyle kullanılabilir. Çünkü genellikle yalnızca perfect zaman kipleriyle kullanılır.

 

Adam: You have been on your phone all day, you should take a break from party planning!Adam: Bütün gün telefonla uğraştın, parti planlamasına ara vermelisin!
James: I know, but I want everything to be perfect. Lisa has never had a surprise party before.James: Biliyorum ama her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Lisa daha önce hiç sürpriz parti yapmamıştı.
Adam: She’s going to be delighted.Adam: Çok sevinecek.
James: Hopefully! I’ve invited all of her friends and family and now I’m waiting for their replies.James: Umarım! Tüm arkadaşlarını ve ailesini davet ettim ve şimdi cevaplarını bekliyorum.
Adam: Has Tony replied yet? I haven’t seen him for ages!Adam: Tony yanıt verdi mi? Onu uzun zamandır görmedim!
James: Not yet, but Ella has just sent a message. She doesn’t know if she can come.James: Henüz değil, ama Ella az önce bir mesaj gönderdi. gelip gelemeyeceğini bilmiyor.
Adam: That’s annoying, you have reminded her at least seven times!Adam: Bu can sıkıcı, ona en az yedi kez hatırlattın!
James: I know, I’m getting worried. I have already ordered food and drinks for thirty people, but so far only ten have said yes!James: Biliyorum, endişelenmeye başladım. Zaten otuz kişiye yiyecek ve içecek sipariş ettim, ancak şimdiye kadar sadece on kişi evet dedi!

 

Exercise 

Present Perfect Tense ile ever kullanımı

 

Ever = at the time Ever’i sorularda kullanabiliriz ve have fiili ile past participle arasında gider.

 

Example Sentences;

Have you ever played basketball?Hiç basketbol oynadınız mı?
Nobody has ever heard of this book.Hiç kimse bu kitabı duymamıştır.
This is the first time I have ever eaten Italian pizza.İlk defa İtalyan pizzası yedim.
Have you ever been to an opera?Hiç operaya gittiniz mi?

 

Never in Present Perfect Tense

 

Never = of not ever ın kısaltmasıdır. Olumsuz bir ifade yapmak için never kullanabiliriz ve have fiili ile past participle arasında gidip geliriz.

 

Example Sentences;

We should never have done that.Bunu asla yapmamalıydık.
He has never seen him.Onu hiç görmemiştir.
We have never traveled by train.Hiç trenle seyahat etmedik.
We have never met with her until now.Şimdiye kadar onunla hiç tanışmadık.
I have never been to Spain.İspanya’ya hiç gitmedim.

 

Simple past vs. Present perfect tense karşılaştırması

 • have lost my wallet! (Yakın zamanda geçmişte cüzdanınızı kaybettiniz ve gerçekten onu hemen şimdi bulmak istiyorsunuz.)
 • lost my wallet. (Cüzdanınızı geçmişte kaybettiniz, ancak şimdiki zaman üzerinde hiçbir etkisi yok. Ya buldun ya da sonsuza dek kayıp kaldı ve onu aramaktan vazgeçtiniz.)
Present perfectTürkçesiSimple pastTürkçesi
I haven’t seen her for over 20 years.Onu 20 yılı aşkın süredir görmedim.The last time I saw her was over 20 years ago.Onu en son 20 yıl önce görmüştüm.
I didn’t see her for over 20 years and then I bumped into her last week.Onu 20 yılı aşkın bir süredir görmedim ve ardından geçen hafta onunla karşılaştım.I saw her last week but the last time I saw her before last week was over 20 years ago.Onu geçen hafta gördüm ama onu geçen haftadan önce en son 20 yıl önce görmüştüm.
I haven’t finished my homework yet.Henüz ödevimi bitirmedim.I finished my homework an hour ago.Ödevimi 1 saat önce bitirdim
We have had a good day so far.Şimdiye kadar iyi bir gün geçirdik.We had a good day yesterday.Dün iyi bir gün geçirdik.
We haven’t seen Diana this week.Diana’yı bu hafta görmedik.We didn’t see Diana last week.Geçen hafta Diana’yı görmedik.
I haven’t had any lunch today.Bugün öğle yemeği yemedim.I didn’t have any lunch today.Bugün öğle yemeği yemedim.

Geçmişte belirli bir zaman

Geçmişteki belirli bir zamanı (zamanı veya ne kadar süreyi belirttiğimizde) ifade etmek için past simple’ı kullanırız ve genellikle dün, iki hafta önce, geçen yıl, 1995’te gibi geçmiş zaman ifadeleriyle birlikte kullanırız:

 

 • We met in January 1975. We went to America together in 1978.
 • Not: We have met in January 1975. We have gone to America together in 1978.

Do not use the present perfect tense with a specific time.

 

 • Incorrect I have gone for a walk on Tuesday.
 • Correct I went for a walk on Tuesday.

 

 

Present perfect sorular

Gramer yapısı

HavePronounParticiplecomplement?
HaveYoubeento Italy?

 

Çeşitli soru örnekleri inceleyelim

 

Present Perfect Soruları: mekanlar

 

Have you visited an European Countries?Bir Avrupa Ülkesini ziyaret ettiniz mi?
What foreign countries have you visited?Hangi yabancı ülkeleri ziyaret ettiniz?
How many waterfalls have you ever visited?Şimdiye kadar kaç şelale ziyaret ettiniz?
Have you ever been to a Zoo?Hiç bir hayvanat bahçesine gittin mi?
Have you ever visited an asian country?Hiç bir Asya ülkesini ziyaret ettiniz mi?
Have you ever been to an Island?Hiç adaya gittin mi?
Have you ever been camping in the woods?Hiç ormanda kamp yaptın mı?

 

Present Perfect Soruları: Çalışma

 

How many times have you failed a class?Bir dersten kaç kez başarısız oldun?
Have you ever studied a foreign language?Hiç yabancı dil okudunuz mu?
Have you ever failed a subject in university?Hiç üniversitede bir konuda başarısız oldunuz mu?
Have you ever had problem with math classes?Hiç matematik derslerinde sorun yaşadınız mı?
Have you ever been late to an important class or presentation?Hiç önemli bir derse veya sunuma geç kaldınız mı?

 

Present Perfect Soruları: Eğlence

 

What games have you played?Hangi oyunları oynadın?
Have you ever attended a concert?Hiç konsere gittin mi?
Have you ever been to a slumber party?Hiç pijama partisine gittin mi?
Have you ever played an unusual sport?Hiç alışılmadık bir spor yaptın mı?
Have you ever attended a music festival?Hiç bir müzik festivaline katıldınız mı?
Have you ever played beach soccer or volleyball?Hiç plaj futbolu veya voleybol oynadın mı?
Have you ever played video games all night long?Hiç bütün gece video oyunları oynadın mı?
Have you ever been to the movies? When was the last time?Hiç sinemaya gittin mi? En son ne zamandı?
Have you ever watched Tomorrowland concerts on Youtube?Youtube’da Tomorrowland konserlerini hiç izlediniz mi?

 

Present Perfect Soruları: Spor

 

Have you ever run a marathon?Hiç maraton koştun mu?
Have you ever gone fishing?Hiç balık tutmaya gittin mi?
Have you ever done yoga?Hiç yoga yaptın mı?
Have you ever watched MMA fights?Hiç MMA dövüşlerini izledin mi?
Have you ever done an extreme sport?Hiç ekstrem bir spor yaptın mı?
Have you ever done surfing?Hiç sörf yaptın mı?
Have you ever played chess?Hiç satranç oynadın mı?
Have you ever played soccer?Hiç futbol oynadın mı?
Have you ever gone cycling?Hiç bisiklete bindin mi?
Have you ever done diving?Hiç dalış yaptın mı?
What sport have you played?Hangi sporu yaptın?

 

Present Perfect Soruları: Çeşitli

 

Have you ever smoked pot?Hiç ot içtin mi?
Have you ever drunk wine?Hiç şarap içtin mi?
Have you ever been drunk?Hiç sarhoş oldun mu?
Have you ever done anything illegal?Hiç yasa dışı bir şey yaptın mı?
Have you ever stolen anything?hiç bir şey çaldın mı?
Have you ever been arrested?daha önce tutuklandın mı?
Have you ever thrown up inside of a vehicle?Hiç bir aracın içine kustunuz mu?

 

Present Perfect Soruları: How Long

 

How long have you lived here?Ne kadar zamandır burada yaşıyorsun?
How long have you studied here?Burada ne kadar okudun?
How long have you played for this team?Ne kadar zamandır bu takımda oynuyorsun?
How long have you stayed in this cell?Bu hücrede ne kadar kaldınız?

 

 

Present Perfect Tense Örnek cümleler

I have eaten lunch.Öğle yemeği yedim.
She has already come.O çoktan geldi.
I have been to London.Londrada bulunmuştum.
He has broken his leg.Bacağını kırdı.
I have seen that movie.O filmi görmüştüm.
You have not gone home.eve gitmedin
They haven’t phoned me.Beni aramadılar.
Have you seen the lion?aslanı gördün mü
I have cleaned my room.Odamı temizledim.
They have bought LaptopsDizüstü bilgisayarlar satın aldılar
She has never been here.Buraya hiç gelmedi.
Who have you spoken with?Kiminle konuştun?
Has the post arrived yet?Posta geldi mi?
It hasn’t drunk the water.Suyu içmedi.
Have you ever met Michael?Michael’la hiç tanıştın mı?
He has just scored a goal.Az önce gol attı.
I have ever seen the lake.Gölü hiç görmedim.
I have never been to Texas.Teksas’a hiç gitmedim.
They have bought a new car.Yeni bir araba satın aldılar.
There has been an accident.Bir kaza oldu.
Why has she said like that?Neden böyle söyledi?
Alexis has run three miles.Alexis üç mil koştu.
She has gone to the library.Kütüphaneye gitti.
where have I left my wallet?cüzdanımı nerede bıraktım?
Have you read this book yet?Bu kitabı okudunuz mu?
Have you done your homework?Ödevini yaptın mı?
She has written four letters.Dört mektup yazmıştır.
I haven’t seen Mary recently.Son zamanlarda Mary’yi görmedim.
I’ve worked here since April.Nisan ayından beri burada çalışıyorum.
Have you ever been to Mexico?Hiç Meksika’ya gittin mi?
I have been to China 4 times.Çin’e 4 kez gittim.
The baby has broken the glass.Bebek camı kırdı.
I haven’t bought the book yet.Kitabı henüz satın almadım.
They have bought the notebook.Defteri satın aldılar.
They’ve not played basketball.Basketbol oynamadılar.
Scientists have split the atom.Bilim adamları atomu parçaladılar.
He has entered in a restaurant.Bir restorana girdi.
I have been to Madrid recently.Geçenlerde Madrid’e gittim.
I have seen that movie already.O filmi zaten görmüştüm.
Scientists have split the atom.Bilim adamları atomu parçaladılar.
He has never eaten these pizzas.Bu pizzaları hiç yemedi.
Have you ever stayed in a hotel?Hiç otelde kaldınız mı?
My dogs have not eaten anything.Köpeklerim hiçbir şey yemedi.
Have you ever played basketball?Hiç basketbol oynadın mı?
We’ve already had our breakfast.Kahvaltımızı çoktan yaptık.
I have made you a cup of coffee.Sana bir fincan kahve yaptım.
Have you just finished homework?Ev ödevini yeni mi bitirdin?
She has learned to speak French.Fransızca konuşmayı öğrendi.
We have asked too many questions.Çok fazla soru sorduk.
She hasn’t slept since yesterday.Dünden beri uyumadı.
I’ve known Mark for 7 or 8 years.Mark’ı 7-8 yıldır tanıyorum.
I have already ironed the shirts.Gömlekleri çoktan ütüledim.
My baby has slept since all night.Bebeğim bütün geceden beri uyuyor.
People have not traveled to Venus.İnsanlar Venüs’e seyahat etmedi.
They haven’t lived here for years.Yıllardır burada yaşamıyorlar.
I have put the money on the table.Parayı masaya koydum.
My son has been sick since Monday.Oğlum pazartesiden beri hasta.
I have never seen a famous person.Hiç ünlü birini görmedim.
I have already written the report.Raporu zaten yazdım.
Have you been to this place before?Daha önce bu yere gittin mi?
My brother has driven a car before.Abim daha önce araba kullanmıştı.
People have not travelled to Venus.İnsanlar Venüs’e seyahat etmemiştir.
I have studied at home for one hour.Evde 1 saat ders çalıştım.
I have answered 20 questions so far.Şimdiye kadar 20 soru cevapladım.
The banana has not turned brown yet.Muz henüz kahverengileşmedi.
How long have you lived in this city?Ne kadar zamandır bu şehirde yaşıyorsun?
My mother has just finished the cake.Annem pastayı yeni bitirdi.
My mother has just cleaned the house.Annem evi yeni temizledi.
I’ve worked here since I left school.Okuldan ayrıldığımdan beri burada çalışıyorum.
My sister has already made a big cake.Kız kardeşim şimdiden büyük bir pasta yaptı.
Sansa and Cersei have known each otherSansa ve Cersei birbirlerini tanıyor
The class has been outside for recess.Sınıf teneffüs için dışarıdaydı.
Samuel hasn’t called for eight months.Samuel sekiz aydır aramadı.
I have known Michael since high school.Michael’ı liseden beri tanırım.
Alex has studied two foreign languages.Alex iki yabancı dil okudu.
We haven’t gone to watch the new movie.Yeni filmi izlemeye gitmedik.
My brothers haven’t ever gone to Spain.Erkek kardeşlerim İspanya’ya hiç gitmediler.
Nobody has ever said that to me before.Daha önce kimse bana bunu söylememişti.
George has never traveled with a train.George hiç trenle seyahat etmedi.
I’ve visited four of our clients today.Bugün dört müşterimizi ziyaret ettim.
Alex has studied two foreign languages.Alex iki yabancı dil eğitmiştir.
They haven’t gone to the shopping center.Alışveriş merkezine gitmediler.
She has watched this movie several times.Bu filmi birkaç kez izlemiştir.
Has your brother finished decorating yet?Kardeşin dekorasyonu bitirmedi mi?
The army has attacked that city two times.Ordu o şehre iki kez saldırdı.
I have worked as a engineer for two years.İki yıl mühendis olarak çalıştım.
I have never seen such an expensive house.Hiç bu kadar pahalı bir ev görmemiştim.
The army has attacked that city two times.Ordu o şehre iki kez saldırdı.
My sister has lost the key to the bathroom.Kız kardeşim banyonun anahtarını kaybetti.
You have listened to Madonna in the concert.Konserde Madonna’yı dinlediniz.
We have never tried to invent something new.Hiçbir zaman yeni bir şey icat etmeye çalışmadık.
Doctors have found a cure for many diseases.Doktorlar birçok hastalığa çare bulmuşlardır.
Have you finished reading the newspaper yet?Gazete okumayı bitirdin mi?
You have listened to Madonna in the concert.Konserde Madonna’yı dinlediniz.
You have grown since the last time I saw you.Seni son gördüğümden beri büyümüşsün.
Have they played the piano? No, they haven’t.Piyano çaldılar mı? Hayır, yapmadılar.
They have had many cars since I can remember.Hatırlayabildiğimden beri birçok arabaları oldu.
My father has worked in Austin for a long time.Babam uzun süre Austin’de çalıştı.
They have stayed in the pool since at 9 o’clock.Saat 9’dan beri havuzda kalmışlar.
They have earned a lot of money thanks to our job.İşimiz sayesinde çok para kazandılar.
We haven’t received any mail since we were retired.Emekli olduğumuzdan beri herhangi bir mektup almadık.
Football teams have scored a lot of goals this season.Futbol takımları bu sezon çok gol attı.
I have had five quizzes and six tests so far this holiday.Bu tatilde şu ana kadar beş kısa sınav ve altı test yaptım.
Her behavior and attitudes have changed a lot since you last saw her.Onu son gördüğünüzden beri davranışları ve tavırları çok değişti.
Sansa and Cersei have known each other since they were at primary school.Sansa ve Cersei birbirlerini ilkokuldan beri tanıyorlar.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir