İngilizce sıfat türleri (Kinds of Adjectives) (242 cümle örneği)23 min read

Bu makalede sıfatları ve sıfat türlerini okuyacaksınız.

Sıfat (adjective) nedir?sıfat tür

 Sıfat nedir? Sıfat, bir isim veya zamiri tanımlamak veya değiştirmek için kullanılan bir kelime veya kelime grubudur. Genellikle anlamlarına bir şeyler katar.

Sıfatlar genellikle bir isim veya zamirden önce sıfat olarak kullanılır, ancak bazen yüklem olarak fiilden sonra da kullanılabilirler.

 

Example:

 • He is a brave boy.
 • She always likes that red car.

Sıfat türleri

1. Descriptive adjectives (Tanımlayıcı sıfatlar)

Tanımlayıcı Sıfatlar, bir şeyin veya kişinin kalitesi hakkında daha fazla bilgi verir. İyi-kötü, güzel-çirkin, fazilet-eksiklik, şekil-boyut, hal, hareket, renk, duygu, zaman, ses, tat, görünüş, yaş gibi nitelikleri anlatırlar.

 

 • I have a lovely neighbor
 • I feel miserable
Appearance Adjectives : (Görünüm sıfatları)short, tall, young, old, low, high, small, large, blond, brunette, beautiful, ugly, lovely, neat, nervous, pleasant, perfect, smiling, splendid, bright, confident, cheerful, clumsy, dull, fair,  gentle, glamorous, handsome, timid, upset, vivacious, wonderful, worried etc.,
Personality Adjectives : (Kişilik sıfatları)courageous, affectionate, friendly, polite, nice, lazy, adventurous, sensitive, ambitious, arrogant, creative, charismatic, compassionate, mean, modest, vain, practical, mysterious, energetic, generous, optimistic, pessimistic, passionate, loyal etc.,
Feelings Adjectives : (His sıfatları)happy, sad, excited, angry, joyful, disturbed, faithful, fine, frustrated, good, gloomy, horrible, nervous, content, thirsty, calm, depressed, wonderful, confused, ecstatic, dizzy, fulfilled, mad, inspired, sleepy, proud, unhappy, sorrowful, comfortable etc.,
Shape Adjectives : (Şekil sıfatları)flat, oval, square, circular, symmetrical, triangular, broad, curved, round, cylindrical, sharp, distorted, wide, hollow, pointy, straight, solid etc.,
Size Adjectives : (Ebat sıfatları)tall, thin, great, tiny, long, thick, short, big, large, huge, tiny, small etc.,
Time Adjectives :(Zaman sıfatları)new, brief, weekly, fortnightly, monthly, quarterly, yearly, annual, old, late, rapid, slow, swift, young, latest etc.,
Condition Adjectives : (Durum sıfatları)dry, wet, clean, dirty, alive, dead, good, great, bad, healthy, unhealthy, hot, cold, quiet, loud etc.,
The sound Adjectives (Ses sıfatları)loud, noisy, silent, soft, shrill, whispering, melancholic, deafening, thundering, squeaking, calm, loud, quiet etc.,
Taste Adjectives : (Tat sıfatları)yummy, salty, fruity, minty, soft, hard, bitter, tasty, less, fresh, salty, hot, icy, delicious, spicy, sweet, juicy, sour, disgusting, dry, savoury, crunchy etc.,
Touch Adjectives : (Dokunma sıfatları)dry, wet, tender, hard, rough, smooth, scattered, sticky, slippery, sharp, soft, loose etc.,
Color Adjectives: (Renk sıfatları)aqua, black, white, blue, gold, crimson, cyan, red, green, yellow, magenta, orange, pink etc.,

 

2. Quantitative adjectives (Nicel sıfatlar)

 

Adından da anlaşılacağı gibi, bu kelimeler açıklanan nesnenin miktarını tanımlar: yani, bir şeyin ne kadar veya kaç tane olduğuna dair ayrıntılar sağlarlar.

Nicel sıfatlar sadece sayı değildir. Ayrıca bir ismi veya zamiri değiştiren kelimeler de olabilirler – bu terimler az çok bir şeyi gösterir.

Ayrıca iki ana sınıfa ayrılırlar –

 

Definite Numerals and Indefinite Numerals (Belirli Sayılar ve Belirsiz Sayılar)

 

Definite numerals – bazı tam sayıları göster. Onlar üç çeşittir.

 

 • Cardinals (One, two, three, four)
 • Ordinals (First, second, third, fourth)
 • Multiplicatives (Single, double, triple, quadruple)

 

Cardinal rakamlar örnek cümleler:

 

There is only one ticket available for you.Kullanabileceğiniz tek bir bilet vardır.
There are two ways to reach this place.Bu yere ulaşmanın iki yolu vardır.
The prize money has been distributed among three members equally.Para ödülü üç üye arasında eşit olarak dağıtılmıştır.
This booklet contains only four chapter.Bu kitapçık yalnızca dört tane bölüm içerir
Kamal acted in five films simultaneously.Kamal aynı anda beş filmde rol aldı.
He ordered six dishes.Altı tane tabak sipariş etti
Reddy has been teaching English for twenty years.Reddy yirmi yıldır İngilizce öğretiyor.

 

Ordinal sıfatlar örnek cümleler:

 

This is my fourthBu benim dördüncü
I am the first person to reach the ground.Yere ulaşan ilk kişi benim.
I don’t understand the second chapter of this book.Bu kitabın ikinci bölümünü anlamıyorum.
Sheela secured the third position in the recent exams.Sheela son sınavlarda üçüncü sırayı aldı.
Children’s day is celebrated on fourteenth NovemberÇocuk bayramı on dört Kasım’da kutlanır
Independence day is celebrated on fifteenthBağımsızlık günü on beşinci günde kutlanır

 

Çarpımlar örnek cümleler

 

It is a double page pamphlet.Çift sayfalı bir broşürdür.
There is only a single room available in this hotel.Bu otelde sadece tek kişilik oda bulunmaktadır.
You will get triple benefits if you invest in this plan.Bu plana yatırım yaparsanız üçlü fayda elde edersiniz.

 

Indefinite numerals – rakam göstermezler. Belirsiz rakamlardan bahsederler.

 

 • all, some, enough, none, many, few, a few, several, any, a lot of etc.,

 

Indefinite numerals-Örnek cümleler

 

Anu bought some milkAnu biraz süt satın aldı
She drank a little milkBiraz süt içti
We don’t have much milkFazla bir sütümüz yok
All roads lead to Rome.Tüm yollar Roma’ya çıkar.
Chitti has bought someChitti biraz satın aldı
The students brought someÖğrenciler biraz getirdi
I cleaned the whole bathroomTüm banyoyu temizledim
Arjun saw no birds on the tree.Arjun ağaçta hiç kuş görmedi.
You need to maintain sufficientYeterli düzeyde tutmanız gerekir
Most of my work is still pending.Çalışmalarımın çoğu hala beklemede.
I saw a few children in the class.Sınıfta birkaç çocuk gördüm.
Many participants did not respond well.Birçok katılımcı iyi yanıt vermedi.
There are several chapters in this book.Bu kitapta birkaç bölüm vardır.
I have had enough exercise in the morning.Sabah yeterince egzersiz yaptım.
My friend booked all the tickets available.Arkadaşım mevcut tüm biletleri rezerve etti.
I have seen some students in the playground.Oyun alanında bazı öğrenciler gördüm.
There are enough plates to serve the dinner.Akşam yemeğini servis etmeye yetecek kadar tabak var.
Did you invest any amount in the share market?Hisse senedi piyasasına herhangi bir miktarda yatırım yaptınız mı?
Leela requested him to give half the material.Leela ondan malzemenin yarısını vermesini istedi.
I ate seven pieces of cake at the birthday partyDoğum günü partisinde yedi dilim pasta yedim
This man donated all his property to the charity.Bu adam tüm mal varlığını hayır kurumuna bağışladı.
There are no books available to read in the library.Kütüphanede okunabilecek kitap bulunmamaktadır.
In this flower festival, certain flowers are beautiful.Bu çiçek festivalinde belirli çiçekler güzeldir.
They sanitized the whole city due to Corona widespread.Corona’nın yaygınlaşması nedeniyle tüm şehri dezenfekte ettiler.
Indian Army showed great courage in the battle with China.Hint Ordusu, Çin ile savaşta büyük cesaret gösterdi.
I need to work more hours this month if I want to pay my rentKiramı ödemek istiyorsam bu ay daha fazla çalışmam gerekiyor
With no qualifications, how do you get selected for this job?Niteliksiz olarak bu iş için nasıl seçilirsiniz?

Detaylandırıyoruz;

Yaygın olarak kullanılan bazı Miktar Sıfatları şunlardır:

 

 • some, any, many, much, little, most, no, none, enough, all, sufficient, substantial, whole, too, half, few, great, etc.,

 

any vs some

 

Some, çoğunlukla sayılabilir ve sayılamayan isimler için olumlu cümlelerde kullanılır.

Any çoğunlukla olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

 

The teacher found some mistakes in the notebook.Öğretmen not defterinde bazı hatalar buldu.
Did the teacher find any mistakes in the notebook?Öğretmen not defterinde herhangi bir hata buldu mu?
No, The teacher did not find any mistakes in the notebook.Hayır, öğretmen not defterinde herhangi bir hata bulamadı.

 

all vs whole

 

‘the’ ile kullanımı:

The child has eaten all of the cake.Çocuk pastanın hepsini yemiş.
The child has eaten the whole cake.Çocuk bütün pastayı yedi.
That lady was there all the time.O kadın her zaman oradaydı.
That lady was there the whole time.O bayan hep oradaydı.

 

 

all ve whole çoğul sayılabilir isimlerle kullanıldığında farklı anlamlar verirler.

All the teachers in the school have Id cards. (every teacher)Okuldaki tüm öğretmenlerin kimlik kartları bulunmaktadır. (her öğretmen)
They need to verify whole notebooks by evening. (entire notebooks)Akşama kadar tüm defterleri doğrulamaları gerekiyor. (tüm defterler)

 

all ve whole iyelik sıfatlarıyla kullanıldığında sıralaması farklı olur

 • all+ iyelik sıfatı
 • iyelik sıfatı + whole

 

My friend spent all his life in the same profession.Arkadaşım tüm hayatını aynı meslekte geçirdi.
My friend spent his whole life in the same profession.Arkadaşım tüm hayatını aynı meslekte geçirdi.

 

Genel olarak all sayılamayan isimlerle kullanılır.

He has lost all (of) the money in the share market.Hisse senedi piyasasındaki tüm parayı kaybetti.

 

much vs many

 

Much sayılamayan isimlerle kullanılır.

Examples

I get too much noise from the street.Sokaktan çok fazla gürültü alıyorum.
How much time do you need to finish this task?Bu görevi bitirmek için ne kadar zamana ihtiyacın var?
This doesn’t require much milk.Bu çok fazla süt gerektirmez.

 

Many sayılabilir isimlerle kullanılır.

 

Examples

There are many teachers absent today.Bugün pek çok öğretmen yok.
Many singers participated in this mega event.Bu mega etkinliğe birçok şarkıcı katıldı.
How many litres of water do you drink every day?Her gün kaç litre su içiyorsunuz?
How many students are there in the class right now?Şu anda sınıfta kaç öğrenci var?

 

too vs. enough

 

enough isimden önce sıfattan sonra kullanılır.

too sıfattan önce kullanılır. Bazen much ve many ile kullanılır.

 

Examples

I have had enough exercise today.Bugün yeterince egzersiz yaptım.
He talked about too many problems.Çok fazla sorundan bahsetti.
You don’t have enough time to finish this.Bunu bitirmek için yeterli zamanınız yok.
She doesn’t have enough money to buy the car.Arabayı alacak kadar parası yok.
You don’t have too much furniture here in this office.Bu ofiste çok fazla mobilyanız yok.
There are too many difficult questions in the question paper.Soru kağıdında çok fazla zor soru var.

 

3. Demonstrative adjectives (işaret sıfatları)

Belirteçler olarak da bilinen işaret sıfatları, bir cümle içinde belirli bir isim veya zamiri tanımlamaya yardımcı olur ve açıklanan nesneye (veya nesnelere) özel bir önem verebilir.

 

Example:

 

THIS, THAT, THESE, THOSE, SUCH, SAME

Examples in Sentences:

These lessons are easier.Bu dersler daha kolaydır.
I do not want to sit in thisBunun içinde oturmak istemiyorum
I don’t like to encourage such thingsBu tür şeyleri teşvik etmeyi sevmiyorum
Why don’t you explain about that problem?Neden bu sorun hakkında açıklama yapmıyorsunuz?
Those days we spent together were memorable.Birlikte geçirdiğimiz o günler unutulmazdı.

 

Points to Focus:

This ve That tekil isimlerle kullanılır

These ve Those çoğul isimlerle kullanılır

 

This ve These yakın yerde bir şeye işaret eder.

That ve Those uzak yerde bir şeye işaret eder

 

ANY, A CERTAIN, SOME, OTHER, ANY OTHER

 

Example Sentences :

Tekil ve çoğul sıfatlarla kullanılabilir.

The other girl can answer this question.Diğer kız bu soruyu yanıtlayabilir.
Any student can participate in this event.Bu etkinliğe her öğrenci katılabilir.
I need a certain amount of money immediately.Hemen belirli bir miktar paraya ihtiyacım var.
Except for 10th class, any other students can take part in the test.10. sınıf dışında, diğer öğrenciler teste katılabilir.

 

İşaret zamirleri ve işaret sıfatları arasındaki farklar;

 

This is my car. (İşaret Zamirleri)Bu benim arabam. (İşaret Zamirleri)
This car is mine. (İşaret Sıfatları)Bu araba benim. (İşaret Sıfatları)
That is his book. (İşaret Zamirleri)Bu onun kitabı. (İşaret Zamirleri)
That book is not mine. (İşaret Sıfatları)O kitap benim değil. (İşaret Sıfatları)
These are my dresses. (İşaret Zamirleri)Bunlar benim elbiselerim. (İşaret Zamirleri)
These dresses are yours. (İşaret Sıfatları)Bu elbiseler senin. (İşaret Sıfatları)
Those were my friend’s books. (İşaret Zamirleri)Bunlar arkadaşımın kitaplarıydı. (İşaret Zamirleri)
Those books are hers. (İşaret Sıfatları)Bu kitaplar ona ait. (İşaret Sıfatları)

 

4. Proper adjectives (Özel sıfatlar)

Çoğumuz özel isimlere aşina olsak da, özel sıfatlar kavramı daha az bilinir. Ancak, aslında nispeten basittir. Bu kelimeler sadece özel bir ismin sıfat biçimidir. Örneğin:

He is a GermanO bir Alman
Alex is an AustralianAlex bir Avustralyalı
Krishna likes ChineseKrishna Çince sever
Can I get some Indian tea?Biraz Hint çayı alabilir miyim?
Many people like HyderabadiBirçok kişi Haydarabadi’yi sever
This shop is famous for FrenchBu dükkan Fransız mutfağıyla ünlüdür
Japanese food has a real kick to itJapon yemeklerinin gerçek bir tekmesi var
Sachin is an Indian cricket player.Sachin, Hintli bir kriket oyuncusudur.
I was wearing a Victorian wedding dress‍Viktorya dönemine ait bir gelinlik giyiyordum‍
They have imported Japanese cars recently.Son zamanlarda Japon arabalarını ithal ettiler.
I gave up on my diet and had a McDonalds burgerDiyetimden vazgeçtim ve bir McDonalds burgeri yedim
African people were not respected in those days.O günlerde Afrikalılara saygı duyulmuyordu.
The British ambassador is visiting India next month.İngiliz büyükelçisi önümüzdeki ay Hindistan’ı ziyaret ediyor.

 

5. Possessive adjectives (İyelik sıfatları)

Bu terimler, bir nesnenin ait olduğu kişiyi ifade eder. Örneğin:

 

My friend is going to help me.Arkadaşım bana yardım edecek.
Your name has not been listed.Adınız listelenmedi.
This college has its own premises.Bu kolejin kendi binası vardır.
Our meeting has been postponed.Toplantımız ertelendi.
His father has sent him some amount.Babası ona bir miktar yollamış.
Her friends help her in every way possible.Arkadaşları ona her konuda yardımcı olur.
All members attended the interview with their computerTüm üyeler görüşmeye kendi bilgisayarlarıyla katıldı

 

Its vs. It’s farkı

 

Its –It’in iyelik sıfatıdır.

It’s – it is / it has’in kısaltılmış halidir

 

6. Interrogative adjectives (soru sıfatları)

Bu sıfatların işlevi (sadece üç örneği vardır) soru sormaktır.

Whose car is this?Bu kimin arabası?
Which school do you prefer?Hangi okulu tercih edersin
I don’t know whose bike it is.Kimin bisikleti olduğunu bilmiyorum.
Whose turn is it to make dinner?Akşam yemeği yapma sırası kimde?
Which jacket matches this shirt?‍Bu gömlek hangi ceketle eşleşir?‍
What subject do you prefer at school?‍Okulda hangi konuyu tercih edersin?‍
What book have you read in the library?Kütüphanede hangi kitabı okudunuz?

 

What vs. Which farkı

 

Bu iki sıfat çoğunlukla birbirinin yerine kullanılabilir, ancak aralarında küçük bir fark vardır.
“What” seçenekler sınırsız olduğunda kullanılırken “which” seçenekler sınırlandırılmak istendiğinde kullanılır.

Example:

 

What topics have you selected for the elocution?Diksiyon için hangi konuları seçtiniz?
Which topic have you finalized for the elocution?Diksiyon için hangi konuyu tamamladınız?

 

7. Distributive adjectives

Bu sıfatların amacı, çok sayıdaki bir grup içindeki belirli bireyleri veya nesneleri tanımlamaktır. Örneğin:

 

Each, Every, Either, Neither

 

Examples of EACH:

Each player has to play well.Her oyuncunun iyi oynaması gerekiyor.
Each friend of mine contributed their share.Her arkadaşım kendi payına düşeni yaptı.
A teacher must know each child personally.Bir öğretmen her çocuğu kişisel olarak tanımalıdır.
The teacher met each student before he left the place.Öğretmen, oradan ayrılmadan önce her öğrenciyle tanıştı.
Each member of the audience applauded the programme.İzleyicilerin her biri programı alkışladı.

 

Examples of EVERY:

He reads The Hindu every day.Her gün The Hindu’yu okur.
Every student has sent an email.Her öğrenci bir e-posta gönderdi.
The show will be broadcast every Monday.Program her pazartesi yayınlanacak.
You find a bus every ten minutes from here.Buradan her on dakikada bir otobüs buluyorsunuz.
My father gets up at 6 o’clock every morning.Babam her sabah saat 6’da kalkar.
Every citizen in India is proud to be an Indian.Hindistan’daki her vatandaş Hintli olmaktan gurur duyar.
Every student was encouraged to take part in this event.Her öğrencinin bu etkinliğe katılması teşvik edildi.
Every time she goes shopping, she forgets her debit card.Ne zaman alışverişe çıksa banka kartını unutuyor.

 

Examples of EITHER:

You can select either book.Her iki kitabı da seçebilirsiniz.
Either girl can solve this puzzle.Her iki kız da bu bulmacayı çözebilir.
She did not give it to either friend.İki arkadaşına da vermedi.
I don’t like to accompany either lady.Her iki bayana da eşlik etmeyi sevmiyorum.
There are flowers on either side of the Temple.Tapınağın iki yanında çiçekler var.

 

Examples of NEITHER:

I like neither neighbour.Hiçbir komşuyu sevmiyorum.
Neither girl could open the door.Hiçbir kız kapıyı açamadı.
Neither problem is easy to solve.Hiçbir sorunu çözmek kolay değil.
Neither candidate is suitable for the job.Hiçbir aday iş için uygun değildir.

 

UsageEither (Either….or)Neither (Neither….or)
As an AdjectiveThe house has a door at either end.Neither statement given by him is true.
(used as determiners)
As an AdverbShe doesn’t agree, but she doesn’t argue either.Ricky can’t go, and neither can I.
(act as connecting words)
As a PronounEither of those books can be offered as a gift to her.Neither of my suggestions will be accepted.
(of + noun phrase)
As a conjunctionYou can go there either by tour bus or by taxi.She could neither wait nor go.

8. Compound adjectives (birleşik sıfatlar)

Listemizdeki en az karmaşık sıfat türlerinden biri olan bileşik sıfat, birlikte bir sıfat oluşturan iki veya daha fazla sözcüktür. Bunlar, her zaman olmasa da genellikle kısa çizgi ile birleştirilir. Bileşik sıfatların bir sayı ile başlaması ve bir isim ile bitmesi yaygındır.

 

Examples:

baby-facedbebek yüzlü
brand-newyepyeni
bow-leggedçarpık bacaklı
broken-heartedkırık kalp
bull-headedboğa başlı
candy-strippedşekersiz
co-operativekooperatif
four-sideddört taraflı
freckle-facedçilli yüzlü
hard-heartedkatı yürekli
hard-nosedinatçı
heavy-handedeli ağır
high-heeledyüksek topuklu
ice-coldbuz soğuğu
ill-manneredterbiyesiz
left-handedSolak
life-givinghayat veren
life-savinghayat kurtarma
long-leggeduzun bacaklı
long-windeduzun soluklu
man-eatinginsan yiyen
middle-agedorta yaşlı
next-doorkomşu
pigeon-toedgüvercin parmaklı
red-bloodedkanlı canlı
self-centeredbenmerkezci
self-madekendi emeğiyle
short-temperedasabi
short-sighteddar görüşlü
sure-footedemin adımlarla
thin-skinnedince derili
tight-fistedeli sıkı
three-headedüç başlı
well-beingesenlik
whole-heartedgönülden
up-to-dategüncel

 

For example:

Rachel had written Ross an 18-page letterRachel, Ross’a 18 sayfalık bir mektup yazmıştı
Chelsea worked on a part-time basis as a cleanerChelsea yarı zamanlı olarak temizlikçi olarak çalıştı
His wife’s apologies had started to sound all too familiarKarısının özürleri çok tanıdık gelmeye başlamıştı

 

Unutulmaması gereken önemli bir nokta: Bileşik sıfatlarda ilk kelime “ly” ile bitiyorsa kısa çizgi kullanılmaz. Bu nedenle, ” the scantily clad actor ” tanımı doğrudur, ancak ” the scantily-clad actor ” yazamazsınız.

Word 1Word 2Compound WordsExamplesTürkçesi
White (Adjective)Collar (Noun)White-collarDo you have a white-collar job?Beyaz yakalı bir işiniz var mı?
Eye (Noun)Opening (Present Participle)Eye-openingThe trek to the Himalayas happened to be an eye-opening experience for many reasons.Himalayalara yolculuk birçok nedenden dolayı ufuk açıcı bir deneyim oldu.
Brand (Noun)New (Adjective)Brand-newJoshua came to college today in his brand-new Audi car.Joshua bugün üniversiteye yepyeni Audi arabasıyla geldi.
Sun (Noun)Dried (Past Participle)Sun-driedSun-dried tomatoes seem to add a tangy taste to the dish that makes it even more delicious.Güneşte kurutulmuş domatesler yemeğe keskin bir tat katıyor ve bu da onu daha da lezzetli kılıyor.
Cruelty (Noun)Free (Adjective)Cruelty-freeAll these cosmetics are cruelty-free and affordable.Tüm bu kozmetikler zulüm hayvanlar üzerinde denenmemiş ve uygun fiyatlıdır.
Ten (Number/Adjective)Page (Noun)Ten-pageThe students of class VI were asked to write a ten-page assignment which would be considered for internal marks.VI. sınıf öğrencilerinden, iç notlar için dikkate alınacak on sayfalık bir ödev yazmaları istendi.
Cold (Adjective)Blooded (Past Participle)Cold-bloodedEveryone would think you are too cold-blooded if you continue to behave so.Böyle davranmaya devam edersen herkes senin çok soğukkanlı olduğunu düşünür.
Brightly (Adverb)Lit (Past Participle)Brightly-litThe brightly-lit room definitely elevated the mood of the entire gathering.İyi aydınlatılmış oda kesinlikle tüm toplantının havasını yükseltti.
Man (Noun)Eater (Noun)Man-eaterThe tiger that was killed was a man-eater.Öldürülen kaplan bir insan yiyiciydi.

 

Bunları oluşturmanın bazı yaygın yollarını görelim.

(number + noun)nine-inch heels
four-step guide
five-minute talk
ten-day tour
ten-page brochure
10000-word letter
three-week vacation
40-minute drive
four-year relationship
(Noun + Noun)goody-goody picture
mother-daughter affection
tip-top condition
(Adjective + Adjective)extra-large shirt
extra-strong energy
purple-brown windows
north-west plot
super-confident person
(Noun + Adjective)world-famous writer
worry-free sleep
colour-sensitive care
smoke-free area
brand-new shirt
fat-free oil
life-long friendship
rock-solid strength
chocolate-brown colour
(Adjective + Noun)fast-food restaurant
all-day comfort
true-life drama
deep-water vessel
long-life health
third-party coverage
last-minute decision
full-length story
laser-cut shoes
high-tech thoughts
(the word –style)cafe-style tea
kimono-style coat
nuclear-style destruction
retro-style piece
utility-style garments
(number + noun + adjective)7-year-old friendship
69-year-old neighbour
four-year-old building
one-year-old car
seven-month-old babe
(Phrases)all-expenses-paid tour
all-in-one guide
back-to-nature experience
day-to-day performance
down-to-earth statesman
easy-to-apply techniques
end-of-year event
fresh-from-the-sea ripples
(Noun + Past Participle)sun-dried raisins
alcohol-based sanitizers
appearance-focused culture
berry-coloured suitcase
blood-stained clothes
calorie-controlled diet
coffee-coloured building
computer-based work
(Noun + Present Participle)mouth-watering dishes
record-breaking jump
energy-saving light bulbs
fun-loving story
life-changing moment
nail-biting habit
man-eating animal
(Adverb + Past Participle)brightly-lit room
well-known musician
densely-populated area
best-paid film director
hard-earned money
newly-born baby
long-awaited return
(Adjective + Present Participle)good-looking lady
long-lasting memory
delicious-tasting meals
great-tasting ingredients
long-wearing lip balm
natural-looking appearance
slim-fitting trousers
sweet-smelling ingredients
healthy-eating plan
(Adjective + Past Participle)old-fashioned taste
cold-blooded people
best-paid content writer
black painted nails
hard-earned money
less-lined writing
long-awaited return
middle-aged woman
ready-made juice

Ne zaman kısa çizgi kullanacağımızı ve ne zaman ondan kaçınacağımızı öğrenelim. Bu çok önemlidir, çünkü herhangi bir karışıklığı önlemek için, bileşik sıfatlarda kısa çizginin kullanımını net bir şekilde anlamamız gerekir.

 

İsimden önce kısa çizgi kullanırız:

Examples:

He is a world-famous boxerO dünyaca ünlü bir boksör
This is a thought-provoking speechBu düşündürücü bir konuşma
This is an easily-understood speechBu, kolay anlaşılır bir konuşma
They promoted a well-developed toolİyi gelişmiş bir araç tanıttılar.
She submitted a hundred-page documentYüz sayfalık bir doküman gönderdi
This ten-year-old girl is an archery champion.Bu on yaşındaki kız bir okçuluk şampiyonu.

 

Sıfatı özneden sonra yüklem olarak kullandığımızda tire kullanmayız.

Examples:

This writer is world famous.Bu yazar dünyaca ünlüdür.
Her document is hundred pagesBelgesi yüz sayfadır
This idea is easily understood.Bu fikir kolayca anlaşılır.
This proverb is thought provoking.Bu atasözü düşündürücüdür.
The archery champion is ten years old. Okçuluk şampiyonu on yaşındadır.
Their promoted project is well developed.Tanıtılan projeleri iyi gelişmiştir.

 

Karşılaştırmalı (-er) ve üstün (-est) sıfatlarda kısa çizgi kullanmayız:

They are a better lovingOnlar daha sevgi dolu
She is the tallest looking girl in the class.Sınıfın en uzun boylu görünen kızıdır.

 

9. Indefinite adjectives (Belirsiz sıfatlar)

 

Yazarlar genellikle bu terimleri belirli olmayan öğeleri, insanları veya hedefleri tanımlamak için kullanırlar. Tanımlanan isimle ilgili tüm bilgilere sahip değilseniz, belirsiz sıfatlar özellikle yararlı olabilir.

 

For example:

There were a few cows in the field‍Tarlada birkaç inek vardı‍
Several of the windows were open‍Pencerelerden birkaçı açıktı‍
Many of the students were late for schoolÖğrencilerin çoğu okula geç kaldı

 

10. Emphasizing Adjectives (Vurgulama sıfatları)

 

Devam eden isim üzerinde vurgu yapmak için kullanılan sıfatlara vurgulayıcı sıfatlar denir.

‘Very’ ve ‘Own’ sık kullanılan vurgulayıcı sıfatlardır.

Examples:

This is the very book I got.Bu, aldığım kitabın ta kendisi.
They have to arrange their ownKendi düzenlemeleri gerekir
This is the very car my son wanted.Bu tam da oğlumun istediği araba.
Why don’t you come on your own bike?Neden kendi bisikletinle gelmiyorsun?
This was the very toy that my child wanted.Bu, çocuğumun tam da istediği oyuncaktı.
The very moment she appears, I will embrace her.Ortaya çıktığı anda onu kucaklayacağım.
Our friends did all the arrangements with their ownArkadaşlarımız tüm düzenlemeleri kendileri yaptı.

 

11. Participle Adjectives (Sıfat fiiller)

 

Participle Sıfatlar oldukça kafa karıştırıcıdır çünkü ….ED veya ..ING ile biten fiiller gibi görünürler.

Ortaçlar iki tiptir. –ING ile biten şimdiki zaman ortacı ve -ED ile biten geçmiş zaman ortacı. Geçmiş ortacıda, bazı kelimeler ayrıca EN, N, D vb. ile biter.

-ING formannoyingsinir bozucu
overwhelmingezici
depressingiç karartıcı
relaxingrahatlatıcı
excitingheyecan verici
thrillingheyecan verici
fascinatingbüyüleyici
amusingeğlenceli
misleadingyanıltıcı
satisfyingdoyurucu
exasperatingçileden çıkaran
time-consumingzaman tüketici
gratifyingtatmin edici
boringsıkıcı
misunderstandingyanlış anlaşılan
embarrassingutandırıcı
shockingşok edici
frighteningkorkutucu
worryingendişe verici
interestingilginç
-ED forminterestedilgili
relaxedrahat
determinedazimli
computerizedbilgisayarlı
embarrassedutanmış
talentedyetenekli
overwhelmedezilmiş
amusedeğlenmiş
satisfiedmemnun
depressedbunalımlı
surprisedşaşırmış
excitedheyecanlı
renownedünlü
misunderstoodyanlış anlaşılmış
boredsıkılmış
shockedşok
excitedheyecanlanmış
terrifiedkorkmuş
fascinatedbüyülenmiş
self-centeredbenmerkezci
unknownBilinmeyen

Şimdiki Participle (-ing), bir şeyi veya birini tanımlamak için kullanılır.

 

I read an inspiring story about a great person.Harika bir insan hakkında ilham verici bir hikaye okudum.
We really had an exciting journey last week.Geçen hafta gerçekten heyecanlı bir yolculuk geçirdik.

 

Past Participle (-ed), insanların bir şey veya biri hakkında nasıl hissettiğini açıklamak için kullanılır.

 

I find him always in a relaxed mood.Onu her zaman rahat bir ruh halinde buluyorum.
We are happy to see this computerized library.Bu bilgisayarlı kütüphaneyi gördüğümüz için mutluyuz.

 

Examples with -ING participle:

The children do not like boring stories.Çocuklar sıkıcı hikayeleri sevmezler.
It is quite embarrassing to stay here any further.Burada daha fazla kalmak oldukça utanç verici.
The court does not believe in misleading facts.Mahkeme yanıltıcı gerçeklere inanmaz.
This is always a fascinating story.Bu her zaman büyüleyici bir hikaye.
It is time-consuming to refer to all those books to find out the facts.Gerçekleri öğrenmek için tüm bu kitaplara başvurmak zaman alıcıdır.

 

Examples with -ED participle:

I have never seen a drunken monk?Hiç sarhoş bir keşiş görmedim mi?
The confused participant decided to use a helpline.Kafası karışan katılımcı bir yardım hattı kullanmaya karar verdi.
They submitted a 100 pages written document of this case.Bu davanın 100 sayfalık yazılı bir belgesini sundular.
The children are fascinated to visit those picnic places.Çocuklar bu piknik yerlerini ziyaret etmekten büyük keyif alıyor.
Some people are self-centered. They never try to understand others.Bazı insanlar ben merkezlidir. Asla başkalarını anlamaya çalışmazlar.

 

Ufak bir uyarı:

Participle Sıfatlarıyla ilgili yaygın kafa karışıklığı, bunların temelde fiiller olduğudur. Öyleyse onları sıfat ve fiil olarak nasıl kullandığımızı açıkça anlayalım.

 • It is a shocking experience for me. (Niteleyici sıfat- öznesiz)
 • This news is shocking all the people in the town. (Fiil olarak -özneli)
 • I am surprised to see you here. (Niteleyici sıfat- öznesiz)
 • I am surprised by your sudden visit. (Fiil olarak -özneli)

 

12. Relative Adjectives (Göreli sıfatlar)

 

İsimleri değiştirmek ve ilgi yan tümceleri getirmek için kullanılan sıfatlara Göreli Sıfatlar denir.

What, which, whatever, and whichever

 

Examples for ‘What’

Can you tell me what languages he speaks?Hangi dilleri konuştuğunu söyler misin?
He did not say what help he wanted from me.Benden ne yardım istediğini söylemedi.
Can you tell me what programme you are going to participate in?Hangi programa katılacağını söyler misin?
The Prime Minister announced what care the people had to take.Başbakan, halkın nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.
They clearly stated what certificates we should take to the interview.Mülakat için hangi belgeleri almamız gerektiğini açıkça belirtmişler.

 

Examples for ‘Which’

She doesn’t decide which train to take.Hangi trene bineceğine karar vermiyor.
I don’t know which city she likes to live in.Hangi şehirde yaşamayı sevdiğini bilmiyorum.
Do you know which course is helpful to you?Hangi kursun size yardımcı olduğunu biliyor musunuz?
Do you remember which system you operated last week?Geçen hafta hangi sistemi çalıştırdığınızı hatırlıyor musunuz?
Would you tell me which software is the best for online classes?Çevrimiçi dersler için en iyi yazılımın hangisi olduğunu söyler misiniz?

 

Examples of ‘ Whatever and Whichever’

Whatever decision you take, I can support you.Kararın ne olursa olsun, seni destekleyebilirim.
I shall encourage you, whichever career you choose.Hangi mesleği seçersen seç seni cesaretlendireceğim.
Whatever luggage you bring, you will have a separate room for that.Getirdiğiniz bagaj ne olursa olsun, bunun için ayrı bir odanız olacak.
Whichever car you purchase, we would offer one-year maintenance free.Hangi arabayı satın alırsanız alın, size bir yıl ücretsiz bakım sunacağız.

 

13. Exclamatory Adjectives (Ünlem sıfatları)

 

Ünlem Sıfatları isimlerle birlikte kullanılır ve güçlü duyguyu belirtir. Burada soru kelimesi ‘what’ güçlü duyguyu ifade etmek için kullanılır.

Bu tür cümleler ünlem işareti ile biter.

Examples of Exclamatory Adjective: 

What a genius!Ne dahi!
What a terrible thing!Ne korkunç bir şey!
What nonsense this is!Bu ne saçmalık!
What a fantastic drawing!Ne harika bir çizim!
What a beautiful flower it is!O ne güzel bir çiçek!
What a clever fellow you are!Ne akıllı adamsın!
What an excellent teacher you are!Sen ne mükemmel bir öğretmensin!
What a wonderful journey we had!Ne harika bir yolculuk geçirdik!

What’ın kullanımı:

Tekil isimlerle kullanımı:

 

What + a/ an + sıfat + isim + !

 

Examples:

 

What a cute baby!Ne kadar şirin bir bebek!
What a grand party!Ne büyük bir parti!
What an enticing offer!Ne cazip bir teklif!
What a strange incident!Ne garip bir olay!

 

Çoğul isimlerle kullanımı:

 

What + sıfat + noun +  !

 

Examples:

What remote areas!Ne uzak bölgeler!
What beautiful flowers!Ne güzel çiçekler!
What attractive locations!Ne çekici yerler!
What strange ideas!Ne garip fikirler!

 

Fiillerle kullanımı:

 

What + a / an + sıfat + özne + fiil + !

 

Examples:

What a joyful life it is!Bu ne neşeli bir hayat!
What cute puppies they are!Ne sevimli yavrular onlar!
What a memorable event it is!Ne unutulmaz bir olay!
What a thundering sound it is!Bu ne gümbür gümbür bir ses!
What a beautiful flower rose is!Gül ne güzel bir çiçektir!

 

Tavsiye yazı

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

 

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.englishgrammar.org/kinds-of-adjectives/

 

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir