İngilizce Sıfat ve edat kullanımı (80 cümle örneği) (Adjectives and Prepositions)8 min read

Bazı sıfat ve edatlar beraber kullanılır.sıfat ve edat

 

Hangi sıfat ve edatın beraber kullanıldığına ilişkin gramer kuralları yoktur, bu nedenle sıfat ve edatı birlikte öğrenmeye çalışmak iyi bir fikirdir.

 

Bunu yapmanıza yardımcı olması için, not defterinize yeni sözcükleri bir cümleyle yazın.

 

Sıfat ve edat kullanım örneği;

I’m interested in the idea.Bu fikirle ilgileniyorum.
My jacket is similar to Versace 3 modelCeketim versace 3 modeline benziyor.
She’s brilliant at mathsO matematikte çok parlaktır.
My neighbour is angry about the party.Komşum parti için kızgın.

 

Sıfat ve edat kombinleri

nice / kind / good / stupid / silly / intelligent / clever / sensible / (im)polite rude / unreasonable OF someone (to do something)

 

 • Thank you it was very nice / kind of you to help me. (Teşekkür ederim, bana yardım etmen çok hoş / kibardı.)
 • It’s stupid of her to go out without a coat. (Montsuz dışarı çıkması aptalca.)

 

nice / kind / good / (im)polite / rude / (un)pleasant / (un)friendly / cruel TO someone

 

 • She has always been very nice / kind to me. Why are you so rude / unfriendly to Ann?
 • (Bana karşı her zaman çok iyi / nazik olmuştur. Ann’e neden bu kadar kaba / düşmanca davranıyorsun?)

 

angry / furious ABOUT something / WITH someone / FOR something

 

 • Why are you so angry about it? They were furious with me for not inviting them to my party.
 • (Neden buna bu kadar kızgınsın? Onları partime davet etmediğim için bana çok kızdılar.)

 

pleased / disappointed / satisfied WITH something

 

 • I was pleased with the present you gave me. Were you disappointed with your examination results?
 • (Bana verdiğin hediyeden memnun kaldım. Sınav sonuçlarınız sizi hayal kırıklığına uğrattı mı?)

 

bored / fed up WITH something

 

 • You get bored / fed up with doing the same thing every day. (Her gün aynı şeyi yapmaktan sıkılırsın.)

 

surprised / shocked / amazed / astonished AT / BY something

 

 • Everyone was surprised by /at the news. (Herkes / haberine şaşırdı.)

 

excited / worried / upset ABOUT something

 

 • Are you excited about going on holiday next week? (Gelecek hafta tatile çıkacağınız için heyecanlı mısınız?)

 

afraid / scared / frightened / terrified OF someone / something

 

 • Are you afraid of dogs? (Köpeklerden korkar mısın?)

 

proud / ashamed OF someone / something

 

 • I’m not ashamed of what I did. (Yaptığımdan utanmıyorum.)

 

married TO someone

 • Linda is married to an American. (Linda bir Amerikalı ile evli.)

 

sorry ABOUT something

 • I’m sorry about the noise last night. (Dün geceki gürültü için üzgünüm.)

 

sorry FOR doing something

 • I’m sorry for shouting at you yesterday. (Dün sana bağırdığım için özür dilerim.)

 

be / feel sorry FOR someone

 • I feel sorry for George. (George için üzülüyorum.)

 

famous FOR something

 • Florence is famous for its art treasures. (Floransa, sanat hazineleriyle ünlüdür.)

 

responsible FOR something

 • Who was responsible for this noise last night? (Dün geceki bu gürültüden kim sorumluydu?)

 

interested IN something

 • Are you interested in art? (Sanatla ilgileniyor musun?)

 

fond OF something / someone

 • Mary is fond of animals. (Mary hayvanlara düşkündür.)

 

full OF something

 • The letter was full of mistakes. (Mektup hatalarla doluydu.)

 

short OF something

 • I’m a bit short of money. (Biraz param eksik.)

 

keen ON something

 • We stayed at home because Mary wasn’t very keen on going out in the rain. (Mary yağmurda dışarı çıkmaya pek hevesli olmadığı için evde kaldık.)

 

similar TO something

 • Your writing is similar to mine. (Yazınız benimkine benziyor.)

 

crowded WITH (people,…)

 • The city was crowded with tourists. (Şehir turistlerle doluydu.)

 

good / bad / excellent / brilliant / hopeless AT (doing) something

 

 • I’m not very good at repairing things.
 • He’s really good at maths
 • She’s amazing at the piano.
 • They’re terrible at organising anything.
 • I’m not very good at biology

 

Sıfat ve edat (preposition) uyumu listesi

 

EdatFiil + edat ikilisiTürkçesi
aboutangry aboutkızgın olmak
aboutanxious abouthakkında endişeli olmak
aboutenthusiastic abouthakkında hevesli olmak
aboutexcited abouthakkında heyecanlı olmak
aboutfurious abouthakkında öfkeli olmak
abouthappy abouthakkında mutlu olmak
aboutmad aboutkızgın olmak
aboutnervous abouthakkında gergin olmak
aboutpessimistic abouthakkında kötümser olmak
aboutsad aboutiçin üzgün olmak
aboutserious abouthakkında ciddi olmak
aboutupset aboutbirşey hakkında üzgün olmak
aboutworried abouthakkında endişeli olmak
atamazed athayret etmek
atangry atkızgın olmak
atannoyed atrahatsız olmak
atawful atbi konuda kötü olmak
atbad atbi konuda kötü olmak
atbrilliant atbi konuda parlak olmak
atclever ato konuda zeki
atdelighted atmemnun
atdisappointed athayal kırıklığına uğramak
atexcellent atbir konuda mükemmel olmak
atexcited atbir şeye heyecanlanmak
atgood atbir konuda iyi olmak
athopeless atbir konuda umutsuz olmak
atmad atbir şeye kızgın olmak
atpresent atorada bulunmak
atshocked atŞok olmak
atskilled atbir konuda yetenekli olmak
atsuccessful atbaşarılı olmak
atsurprised atşaşırmış olmak
atterrible atkorkunç olmak
atslow atyavaş olmak
atlucky atşanslı olmak
byamazed byetkilenmiş olmak
bydelighted bybir şeyden memnun
bydisturbed bybir şey trf rahatsız edilmek
byexcited bybir şeyden heyecanlanmak
byfascinated bybir şey trf hayran bırakılmak
byimpressed byetkilenmiş
byinspired bybir şeyden esinlenmek
byastonished byşaşırmış
byshocked bytarafından şok  olmak
bysurprised bytarafından şaşırmış olmak
foreager foriçin istekli
foreligible foriçin uygun
forfamous forbir konuda ünlü
forgrateful foriçin minnettar
fornotorious forünlü
forprepared foriçin hazırlanmış olmak
forready foriçin hazır olmak
forrenowned forünlü
forresponsible fordan sorumlu
forrespected forsaygı duyulan
forsorry foriçin üzgün olmak
forsuitable foriçin uygun olmak
forthankful foriçin müteşekkir olmak
fromabsent fromeksik
fromdifferent fromdan farklı
fromfree fromdan arınmış olmak
frommade fromden imal edilmiş
fromprotected fromden korunmuş
fromsafe fromgüvenli
indisappointed inhayal kırıklığına uğramak
inexperienced inbir konuda deneyimli olmak
ininterested inbir konuda meraklı
ininvolved inbir konuya dahil
inpolite/impolite inkibar/kaba
inpresent iniçinde mevcut
inskilled inbir konuda becerikli
inslow inyavaşlamak
insuccessful inbaşarılı
intalented inyetenekli
ofafraid ofkorkmak
ofashamed ofden utanmak
ofaware ofbir şeyin farkında
ofcapable ofbir şeyde yetenekli
ofcertain ofkesin
ofconscious ofbilincinde olmak
ofenvious ofbir şeyi kıskanmak
ofindependent ofdan bağımsız
ofjealous ofkıskanmak
ofkind ofbiraz
ofnice ofgüzel
ofproud ofgurur duymak
ofscared ofdan korkmak
ofsilly ofaptalca
ofsweet oftatlı
oftypical oftipik
toaccustomed toalışkın
toaddicted tobağımlı
toallergic toalerjisi olmak
tocommitted totaahhüt edilmiş
todedicated toadanmış
toindifferent toden farksız
tokind tonazik
tomarried toEvli
toopposed tokarşı
toreceptive toalıcı
torelated toile ilgili
tosimilar tobenzer
tosuperior toa karşı üstün
tounfriendly todüşmanca
withangry withkızgın
withassociated withile ilişkili
withbored withdan sıkılmak
withblessed withile kutsanmış
withconfronted withkarşı karşıya olmak
withcontent withbir şeyden memnun
withcrowded withile kalabalık
withdelighted withile memnun
withdisappointed withile hayal kırıklığına uğramış olmak
withfed up withbıkmak
withfamiliar withbenzer
withfurious withile öfkeli
withok withile tamam olmak
withpleased withdan memnun olmak
withpopular withile popüler olmak
withsatisfied withdan memnun olmak

 

 

Örnek cümleler

SentenceTürkçesi
Are they related to each other?Bunlar birbiriyle ilişkili mi?
Are you familiar with the controls?Kontrollere aşina mısınız?
Are you nervous about the exam?Sınav için gergin misin?
Are you surprised at her success?Başarısına şaşırdın mı?
Exercise is good for healthEgzersiz sağlık için iyidir.
He is always polite to ladiesO her zaman kadınlara karşı kibardır
He isn’t experienced in driving carso araba sürme konusunda tecrübeli değil
He’s afraid of catsO kediden korkuyor
He’s married to the director.Yönetmenle evli.
He’s nervous about the presentation.Sunum konusunda gergin.
He’s scared of dogsO köpekten korkuyor
I am blessed with robust health.Sağlam bir sağlıkla kutsanmış durumdayım.
I am disappointed in foodYemek konusunda hayal kırıklığına uğradım
I’m angry about the decision.Karar konusunda kızgınım.
I didn’t want to get involved in the argument.Tartışmaya dahil olmak istemedim.
I was angry about the accident.Kaza yüzünden kızgındım.
I’m not allergic to beesArılara alerjim yok
I’m not good at languages either.Ben de dillerde iyi değilim.
I’m rather bad at footballFutbolda ben oldukça kötüyüm
I’m addicted to my phone.Telefonumun bağımlısıyım.
I’m frightened of having an accident.Kaza yapmaktan korkuyorum.
I’m responsible for the financial side of the business.İşin finansal yönünden sorumluyum.
Is this material free from toxins?Bu malzeme toksinlerden arınmış mı?
It’s similar to the old one.Eskisine benzer.
She was addicted to workÇalışma bağımlısıydı
She was very rude to the waitress.Garsona karşı çok kabaydı.
She was afraid of telling her mum.Annesine söylemekten korkuyordu.
She’s not capable of caring for herself.Kendine bakabilecek durumda değil.
She’s not happy about her new boss.Yeni patronundan memnun değil.
She’s excited about the new job.Yeni iş için heyecanlı.
She’s interested in the project.Projeyle ilgileniyor.
Stress is bad for healthStres sağlık için kötüdür.
The city is not safe from kangroosŞehir kangrulardan güvenli değil.
The town is famous for its cheese.Kasaba, peyniriyle ünlüdür.
They want someone who’s experienced in mechanic.Mekanik konusunda deneyimli birini istiyorlar
They were not impressed by your argument.Tartışmanızdan etkilenmediler.
They were really friendly to himGerçekten arkadaşça davrandılar
They were worried about the exam.Sınav hakkında endişeliydiler.
This cake is made from flour.Bu kek undan yapılır
Unusually, the town was not crowded with peopleAlışılmadık bir şekilde, kasaba insanlarla kalabalık değildi.
Was he successful in his efforts?Çabalarında başarılı oldu mu?
Was he nice to you?Sana karşı nazik miydi?
Was it silly of me to try?Denemem aptalca mıydı?
We were amazed by his performance.Performansına hayran kaldık.
We were not prepared for his answer.Cevabına hazır değildik.
Were you surprised by his bluntness?Açık sözlülüğüne şaşırdın mı?
Who is responsible for this?Bunun sorumlusu kim?
You are eligible for bonus pay.Bonus ödemesi için uygunsunuz.
You should be proud of your progress.İlerlemenizle gurur duymalısınız.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir