İngilizce would – Future in the past tense (65 cümle örneği)5 min read

Would (olurdu), geçmiş bir gelecek vaadinden veya kanıtı olmayan bir tahminden bahsetmek için kullanılır.would

 

Would’un çok çeşitli kullanımları bulunur. Örneğin

 • geçmiş hakkında konuşmak
 • geçmişteki gelecekten bahsetmek
 • koşullu “if” cümlelerinde kullanmak

 

Conjugation/Cümle kurulumu

positiveS + would + V + OI would speak
negativeS+ would + V+ OI would not speak
questionWould + S + V+O?Would I be speak?

Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbauxiliary verbmain verb
positiveIwouldworkat 10am.
Youwouldlieon a beach tomorrow.
negativeShewouldnotusethe car.
Wewouldnothavedinner at home.
questionWouldyouplayfootball?
WouldtheywatchTV?

 

Would Kullanıldığı Yerler

 

Resmi bağlamlarda veya bir şeyi vurgulamak istediğimizde would not kullanıyoruz

 • Your father would not drive this car

 

Soru formu; Konu ve soru oluşturmak için would ‘un konumu değişir. Do, do, did kullanmıyoruz:

 • Would that be a good idea? (Bu iyi bir fikir olur muydu?)
 • Not: Does this would that be a good idea?
 • Wouldn’t that be a good idea? (Bu iyi bir fikir olmaz mıydı?)

 

Soru etiketlerinde would ve wouldn’t kullanabiliriz:

 • She wouldn’t be any help, would she? (Yardımı olmazdı, değil mi?)
 • They would enjoy that, wouldn’t they? (Bundan hoşlanırlardı, değil mi?)

 

Koşullu cümleler; Hayali durumlardan bahsederken, genellikle bir koşul cümlesinin ana maddesinde would (veya kısaltılmış hali ‘d) kullanırız:

If we had left earlier, we would have been able to stop off for a coffee on the way.Daha önce ayrılmış olsaydık, yolda bir kahve içmek için mola verebilirdik.
If we went to Chile, we’d have to go to Argentina as well. I’d love to see both.Şili’ye gitsek Arjantin’e de gitmemiz gerekirdi. İkisini de görmeyi çok isterim.

 

Geçmişteki alışılmış eylemler: Geçmişteki tipik alışılmış eylemlere ve olaylara atıfta bulunmak için will kullanırız. Bu genellikle resmi bir kullanımdır ve genellikle hikayelerde (anlatılarda) ortaya çıkar:

I had a friend from Albany, which is about 36 miles away, and we would meet every Thursday morning and she would help us.Yaklaşık 56 mil uzaklıktaki Albany’den bir arkadaşım vardı ve her perşembe sabahı buluşurduk ve o bize yardım ederdi.
Then he would wash; then he would eat his toast; then he would read his paper by the bright burning fire of electric coals.Sonra yıkanırdı; sonra tostunu yerdi; sonra gazetesini elektrikli kömürlerin parlak ateşinin yanında okurdu.

 

Geçmişte gelecekten bahsetmek: Geçmişte gelecek hakkında konuşmak için will kullanırız. Konuşmacı geçmişteki bir noktadan zamanda ileriye bakar (aşağıda altı çizili):

When I was youngI thought that in years to come I would be really tall.Gençken, gelecek yıllarda gerçekten uzun olacağımı düşündüm.
When I broke my leg, I thought I would never dance again.Bacağımı kırdığımda bir daha asla dans edemeyeceğimi düşündüm.

 

Geçmişte isteklilik: Bu durumda genellikle won n’t olumsuz biçimini kullanırız:

The CD wasn’t working so I brought it back to the shop but they wouldn’t give me my money back because they said the box had already been opened.CD çalışmıyordu, bu yüzden mağazaya geri getirdim ancak kutunun zaten açılmış olduğunu söyledikleri için paramı geri vermediler.

 

Notlar

 

Will başka bir modal fiille kullanılamaz:

 • When Tracy opened the door, she thought she would find an empty room. (Tracy kapıyı açtığında boş bir oda bulacağını düşündü.)
 • Not: … she thought she would might find an empty room. or … she thought she might would find an empty room.

 

Would ‘un negatif formu wouldn’t dır. Don’t, doesn’t didn’t kullanmayız

 • There wouldn’t be any food in the house. (Evde yiyecek olmazdı.)
 • Not: There didn’t would be any food in the house.

 

İstekler

İstekte bulunmak için genellikle would kullanırız. Will in daha kibar ve dolaylı bir biçimidir.

Karşılaştırma
Will you make dinner?direct
Would you make dinner?less direct

Daha az doğrudan

Söylediklerimizi daha az doğrudan yapmak için advise, imagine, recommend, say, suggest, think gibi fiillerle kullanırız.

adviseI’d advise you to keep working on your grammar.
imagineI’d imagine it can’t be easy for you.
recommendI’d recommend that you try this size. (formal)
sayI’d say you are about 40.
suggestWe’d suggest that you take this route. It’s more scenic. (formal)
thinkIt’s much further than Dublin, I would think.

WOULD vs USED TO

Geçmiş alışkanlıklar ve tekrarlanan eylemler için used to yerine would kullanmak

Geçmişteki alışkanlıklar veya geçmişte tekrarlanan eylemler hakkında konuşmak için ‘used to’ yerine ‘would’ kullanabiliriz.

‘Would’ konuşmacının geçmişi anımsadığı fikrini aktarır.

* Note: Normalde geçmiş alışkanlıklar için ‘would’un olumsuz ya da soru biçimini kullanmayız.

 

used to’ ve ‘would’ arasındaki farklar

 

GEÇMİŞ ALIŞKANLIKLAR VE TEKRARLANAN EYLEMLER:

USED TOWOULD
Hem eylem hem de durum fiilleri:Yalnızca eylem fiilleri:
What was the case in the past …When we were young …
“My sister used to collect seashells.”   (correct)“My sister would collect seashells.”  (correct)
“Dad used to wash the car regularly.”  (correct)“Dad would wash the car regularly.” (correct)
“I used to hate spinach.” (correct)“I would hate spinach.”  (incorrect)
“I used to live in Madrid.”(correct)“I would live in Madrid.” (incorrect)
“I used to be shy.” (correct)“I would be shy.” (incorrect)
Zaman periyodu gerekmez:Süre belirtilmeden kullanılamaz :
“I used to drive to work”e.g.  “long ago”, “every summer”,  “on Saturdays”…
I no longer do that today.

 

 

Örnek cümleler

Every night our mother would read us a bedtime story.Her gece annemiz bize yatmadan önce bir hikaye okurdu.
Every weekend the whole family would go on long bike rides.Her hafta sonu tüm aile uzun bisiklet gezilerine çıkar.
When we lived in NY I would often go jogging in Central Park.NY’de yaşarken sık sık Central Park’ta koşuya giderdim.
When we were teenagers we would always get up late on Sundays.Biz gençken pazar günleri hep geç kalkardık.
When I was a student, I would often go to the library to study.Öğrenciyken sık sık çalışmak için kütüphaneye giderdim.
Whenever Joe longed for a cigarette, he would chew gum instead.Joe canı sigara içmek istediğinde onun yerine sakız çiğnerdi.
My dad would always wash his car on Saturdays. It was a ritual !Babam cumartesi günleri arabasını her zaman yıkardı. Bu bir ritüeldi!
On Sundays I would wake up to the sound of church bells ringing.Pazar günleri, çalan kilise çanlarının sesiyle uyanırdım.
I remember that my grandmother would make her own bread every day.Büyükannemin her gün kendi ekmeğini yaptığını hatırlıyorum.
When Charlie was a child, he would play with his toy cars for hours.Charlie çocukken oyuncak arabalarıyla saatlerce oynardı.
Long ago in our village people would draw water from the village well.Uzun zaman önce köyümüzde insanlar köydeki kuyudan su çekerdi.
When we went out my mother would always leave a light on in the house.Dışarı çıktığımızda annem evin ışığını her zaman açık bırakırdı.
My sister would always collect seashells whenever we went to the beach.Ne zaman sahile gitsek ablam deniz kabuklarını toplardı.
When I was a child, I would watch cartoons with my dad in the evenings.Çocukken akşamları babamla çizgi film izlerdik.
On my way home from school I’d stop at my grandmother’s house for cookies!Okuldan eve dönerken kurabiye almak için büyükannemin evine uğrardım!

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir