İngilizce zamirler (Pronoun) Kapsamlı kılavuz (567 cümle örneği)44 min read

Zamir, isimlerin tekrarını önlemek için isim yerine kullanılan küçük bir kelimedir.ingilizce zamir

Her zamirin açık bir öncülü olmalıdır (zamirin yerine geçtiği sözcük). 

For Example:

 • Shravan is a student and Shravan is studying in 4th standard.
 • Shravan is a student and he is studying in 4th standard.

 

Zamir tipleri

NoZamir tipiExamples
1Personal PronounsKişi zamirleriSubjective: I, We, You, He, She, It, They
Objective: Me, Us, You, Him, Her, It, Them
2Possessive Pronounsİyelik zamirleriAdjectives: My, Our, Your, His, Her, Its, Their
Pronouns: Mine, Ours, Yours, His, Hers, Its, Theirs
3Reflexive and Emphatic PronounsDönüşlü ve Vurgulu ZamirlerMyself, Ourselves, Yourself, Yourselves, Himself, Herself, Itself, Themselves
4Demonstrative Pronounsİşaret zamirleriThis, That, These, Those, Such
5Indefinite PronounsBelirsiz zamirlerAnybody, Anyone, Anything, Everybody, Everyone, Everything, Nobody, No One, Nothing, Somebody, Someone, Something, Each, Both, Few, Many, Several, All, Any, More, Most, One, None, Some, Such, Little, Much
6Distributive PronounsDağıtıcı ZamirlerEach, Either, Neither
7Reciprocal PronounsKarşılıklı ZamirlerEach Other, One Another
8Relative PronounsGöreceli zamirlerWho, Whom, Which, Whose, What, That
Compound Relative: Whoever, Whomever, Whichever, Whatever
9Interrogative PronounsWho, Whom, Which, What, Whose
Soru zamirleriCompound Interrogative: Whoever, Whomever, Whichever, Whatever
10Exclamatory Pronounünlem zamiriWhat! How!
11Impersonal PronounKişisel olmayan ZamirIt, there

 

Kişi zamirleri

 

Kişi zamirleri, bahsettiğimiz belirli kişiler veya şeylerin yerine kullanılır. Sayı, Kişi, Cinsiyet ve Vakayı göz önünde bulundurarak bu Şahıs Zamirlerini kullanırız:

 

Examples:

I washed the cararabayı yıkadım
She has done her workİşini yaptı
Sheela is a new student. She doesn’t have any friends.Sheela yeni bir öğrencidir. Hiç arkadaşı yok.
Raman and Rajan have attended the class. They are clever students.Raman ve Rajan derse katıldı. Zeki öğrencilerdir.

 

Number: 

 • singular (I, you, he, she, it) 
 • plural (we, you, they)

 

Person:

 • 1st person – the person(s) speaking  (I, we) 
 • 2nd person – the person(s) spoken to  (you)
 • 3rd person – the person(s) spoken about  (he, she, it, they)  

 

Gender: 

 • male (he)
 • female(she) 
 • neuter (it, they)

 

Case: 

 • Subjective: (I, you, he, she, it, we, they)
 • Possessive: (my, mine, your, yours, his, her, hers, our, ours, their, theirs)
 • Objective:  (me, you, him, her, it, us, them)

 

Kişi zamiri tipleri
PersonNumberSubjective PronounObjective PronounPossessive AdjectivePossessive PronounReflexive Pronoun
1st PersonSingularIMeMyMineMyself
PluralWeUsOurOursOurselves
2nd PersonSingularYouYouYourYoursYourself
PluralYouYouYourYoursYourselves
3rd PersonSingularHeHimHisHisHimself
SheHerHerHersHerself
ItItItsItsItself
PluralTheyThemTheirTheirsThemselves

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bu Şahıs Zamirlerinin cümle içindeki konumu 4 farklı kategoride ele alınabilir.

 • Subjective Pronoun (Öznel zamir)
 • Objective Pronoun (Nesne zamiri)
 • Possessive Adjective (Sahiplik sıfatı)
 • Possessive Pronoun (Sahiplik zamiri)

 

Subjective (Nominative) Pronoun: (I, we, you, he, she, it, they)

 

Cümlede fiilin öznesi olarak kullanılır.

 

Examples:

I certainly follow your instructions.Talimatlarınıza kesinlikle uyuyorum.
She taught me English.Bana İngilizce öğretti.
He and I will definitely support you.O ve ben sizi kesinlikle destekleyeceğiz.
We are all students here.Hepimiz burada öğrenciyiz.
You and I are in the race.Sen ve ben bir yarış içindeyiz.
They are good players.Onlar iyi oyuncular.

 

More Examples:

 • He and me are good friends. (incorrect)
 • He and are good friends. (correct)

 

 • Satya and me have warned you about it. (incorrect)
 • Satya and have warned you about it. (correct)

 

Ayrıca “to be” fiilinin tamamlayıcısı olarak da kullanılır.

Examples:

It is he who met you yesterday.Dün sizinle tanışan odur.
It is I who gave you that gift.Sana o hediyeyi veren benim.
It was they who approached you.Size yaklaşanlar onlardı.
It is she who helped you all the time.Size her zaman yardım eden odur.
If I were you, I would consult a lawyer.Yerinde olsaydım, bir avukata danışırdım.

 

Objective (Accusative) Pronoun: (me, us, you, him, her, it, them)

Cümlede doğrudan nesne, dolaylı nesne ve edatın nesnesi olarak kullanılır.

 

Examples:

Doğrudan nesne

 • She supported them in the exam.
 • They want her to attend the event.
 • They appointed her and

Dolaylı nesne

 • She offered me a cup of coffee.
 • They gave the ranker a gift.
 • Reddy taught us English.

Edatın nesnesi

 • Is this shirt for me or him?
 • Are you speaking to them?
 • My son sent a mobile to
 • By whom were the instructions given to him?

 

Note:

‘than’ veya ‘as’’den sonra kullanılan zamir Öznel zamir olmalıdır.

 

Examples:

She is as tall as IO benim kadar uzun
He is not as smart as IBenim kadar akıllı değil
I am as clever as heBen de onun kadar zekiyim
She is taller than I (am) (not me)O benden daha uzun (me değil)
She is smarter than he (not him)O ondan daha akıllı (him değil)
He is cleverer than they (not them)O onlardan daha akıllı (them değil)
Her brother is not more intelligent than she. (not her)Ağabeyi ondan daha zeki değil. (her değil)

 

 

Fakat şunu da diyebiliriz

Aşağıdaki cümlelerde anlatmak istediğimiz anlama göre hem öznel hem nesnel kullanılabilir.

 

Examples:

 • I like her more than (I like her and him. But I like her more)
 • I like her more than he (likes). (He and I like her. But I like more)

 

‘let’, ‘looks’, ‘but’,  ‘except’, ile nesnel zamir kullanırız

 

Examples:

Let me go there.Oraya gitmeme izin ver.
Let us know things clearly.Her şeyi net bir şekilde bize bildirin.
Don’t let him go all alone.Tek başına gitmesine izin verme.
Let her explain the problem first.Önce sorunu anlatmasına izin verin.
Let them not go to that dangerous area.O tehlikeli bölgeye gitmesinler.
He looks like me (not I)Bana benziyor (I değil)
Everybody went there but / except me (not I)Herkes oraya gitti ama / ben değil (I değil)

 

“It’s I” veya “It’s Me”

Bunu hatırlamak için basit bir teknik var. Her zaman özne “I” dır nesne “me” dir.

Examples:

It’s I who made a call to you.Seni arayan benim.
It’s I who wanted to meet you.Seninle tanışmak isteyen benim.
Is it he who wants to buy the bike?Bisikleti almak isteyen o mu?
It’s she who copied the exam.Sınavı kopyalayan oydu.
It’s me who was asked to come there.Oraya gelmesi istenen benim.
It’s me in the photo.Fotoğraftaki benim.

 

Hatırlayın:

 • It is I who is going there. (Incorrect)
 • It is I who am going there. (Correct)

 

 • It is you who is attending the classes. (Incorrect)
 • It is you who are attending the classes. (Correct)

 

 • It is we who has opened the door. (Incorrect)
 • It is we who have opened the door. (Correct)

 

Sahiplik sıfatları:  (my, our, your, his, her, its, their)

Bunlar Zamirlerin biçimleridir, ancak isimleri tanımlamak için kullanılır. Bu yüzden onlara İyelik Sıfatları veya Sıfat Zamirleri (Pronominal Sıfatlar) denir.

Examples:

 • This is your bike
 • That is his bike
 • These are their bikes
 • Those are my bikes

 

Sahiplik zamirleri:  (mine, ours, yours, his, hers, its, theirs)

Sahip olduğunu göstermek için kullanılır. Fiilin öznesi veya fiilin nesnesi olarak kullanılabilir.

Examples:

 • Mine is this bike.
 • This bike is mine
 • This laptop is mine
 • Those books are mine
 • Two flats in this apartment are mine

 

Şahıs zamirlerinin sırası

Bir cümlede farklı kişileri ifade eden zamirleri kullandığımızda genellikle aşağıdaki sırayı izleriz.

Tekil zamirler:

2nd person + 3rd person + 1st person  (You + He + I)

Examples:

You, she and I will go there.Sen, o ve ben oraya gideceğiz.
You and he can certainly do it.Sen ve o kesinlikle yapabilirsiniz.
He and I will do it for you.O ve ben senin için yapacağız.
You and I are good friends.Sen ve ben iyi arkadaşız.

 

Çoğul zamirler:

1st Person + 2nd Person + 3rd Person

Examples:

We, you and they can participate in the seminar.Biz, siz ve onlar seminere katılabilirsiniz.
You and they will never compromise.Siz ve onlar asla taviz vermeyeceksiniz.
We and you could have been given equal rights.Bize ve size eşit haklar verilebilirdi.
All of us, some of you, and all of them are willing to attend the classes.Hepimiz, bazılarınız ve hepsi derslere katılmaya istekli.

 

More Examples:

 • Incorrect: He and myself are not suitable for it.
 • Correct: He and I are not suitable for it.
 • Incorrect: I, you and he can convince her.
 • Correct: You, he and I can convince her.
 • Incorrect: I and she can accompany you.
 • Correct:  She and I can accompany you.
 • Incorrect: He and you must attend the class.
 • Correct: You and he must attend the class.
 • Incorrect: I and you are not eligible for that.
 • Correct: You and I are not eligible for that.

 

Note:

Farklı zamirler “or” veya “nor” ile bağlandığında, fiil kendisine en yakın olan zamirle uyuşmalıdır.

 

Examples:

 

 • Incorrect: Either you or he are fit for the job.
 • Correct: Either you or he is fit for the job.

 

 • Incorrect: Neither you nor I has done the project.
 • Correct: Neither you nor I have done the project.

 

Possessive Pronouns (İyelik zamirleri)

 

İyelik Zamirleri, bir ismin sahipliğini veya sahipliğini göstermek için bir ismin yerine kesme işareti ve “s” koyar.

Bu zamirler daha çok bir ismin yerine geçmek için ya da bir isim tamlamasının cümlede tekrarlanmasını önlemek için kullanılır.

 

The Possessive Pronouns                                                     
PersonNumberSubjectivePossessive Possessive
  PronounPronounAdjective
1st PersonSingularIMineMy
PluralWeOursOur
2nd PersonSingularYouYoursYour
PluralYouYoursYour
3rd PersonSingularHeHisHis
SheHersHer
ItItsIts
PluralTheyTheirsTheir

 

Sahiplik zamirleri şunlardır: mine, yours, ours, hers, his, its, theirs

Examples:

 • This building is mine
 • This new car is mine
 • His is the most creative brain.
 • All those plots may be mine
 • The mobile in your pocket is mine
 • All the jewellery seen here is mine
 • Out of all the paintings, his is the best.
 • Ours is the most innovative way of teaching.
 • Mine is a lucrative package.  What about yours?
 • There are so many cars parked but theirs is a new one.

 

Note:

Kısaltılmış form ve sahiplik zamirleri

Contractive formPossessive PronounAdverb
It + is = it’sIts
Your + are = you’reYour
He + is = he’sHis
They + are = they’reTheirThere
Who + is =who’swhose

Apostrof kullanmayın:

İyelik Zamirleriyle ilgili bulduğumuz yaygın hata, yours,’ ‘hers,’ ‘ours,’ or ‘theirs ile kesme işareti kullanmaktır.  Aslında, İyelik Zamirleri zaten iyelik kipinde oldukları için herhangi bir kesme işareti gerektirmez.  Bu yüzden onlarla kesme işareti kullanmayın.

 

 • People have different opinions on God. You have yours (not your’s) and we have ours (not our’s).

 

Sahiplik zamiri ve sahiplik sıfatı arasındaki farklar

İyelik Zamirleri basitçe yüklem olarak kullanılır. Bu Zamirlere güçlü veya mutlak İyelik Zamirleri denir.

 • Mine, ours, yours, his, hers, its, theirs

 

İyelik Sıfatları isimleri değiştirir ve onlardan önce sıfat olarak kullanılır. Bu Zamirlere zayıf İyelik Zamirleri de denir.

 • My, our, your, his, her, its, their

 

Example Sentences:

This is your carBu senin araban
This car is mineBu araba benim
They are all my farmlands.Hepsi benim tarım arazim.
Those farmlands are mine.O tarım arazileri benim.
His car is red in colour.Arabası kırmızı renktedir.
The car red in colour is his.Kırmızı renkli araba ona ait.
Their motorbike has been damaged.Motosikletleri hasar gördü.
The damaged motorbike is hers.Hasarlı motosiklet onun
Her money has been donated to the poor.Parası fakirlere bağışlandı.
The money donated to the poor is hers.Fakirlere bağışlanan para onundur.
The puppy in its kennel is theirs.Kulübedeki köpek yavrusu onlarındır.

 

 

Reflexive and Emphatic Pronouns (Dönüşlü ve vurgu zamirleri)

 

Reflexive Pronouns (dönüşlü zamir)

Dönüşlü Zamirler, özne tarafından yapılan eylem bir cümle veya yan tümcede özneye geri atıfta bulunduğunda kullanılır. Dönüşlü zamirler, öznede aynı kişiye veya öğeye atıfta bulunduğunda cümlenin nesnesinin yerini alır. Dönüşlü Zamirler “-self” (tekil) veya “-selves” (çoğul) ile biter.

 

8 çeşit dönüşlü zamir vardır

 

PersonNumberPronounReflexive Pronoun
1st PersonSingularIMyself
PluralWeOurselves
2nd PersonSingularYouYourself
PluralYouYourselves
3rd PersonSingularHeHimself
SheHerself
ItItself
PluralTheyThemselves

Examples:

She saw herself in the mirror.Aynada kendini gördü.
He blamed himself for the mistake.Hata için kendini suçladı.
My friend sent himself a copy of it.Arkadaşım kendine bunun bir kopyasını gönderdi.
They have prepared themselves for the exam.Kendilerini sınava hazırladılar.
I enjoyed myself during the holidays.Tatillerde kendimden eğlendim.
Why can’t you help yourselves?Neden kendinize yardımcı olmuyorsunuz?

 

Edattan sonra dönüşlü zamir

 • He did it all by himself
 • She went all by herself
 • The boys finished all by themselves

 

Note:

Reflexive Pronouns (dönüşlü zamirler) özne olamazlar

 • Rekha and himself have not done anything wrong. (Incorrect)
 • Rekha and he have not done anything wrong. (Correct)

 

 • These paintings were done by he (Incorrect)
 • These paintings were done by him (Correct)

 

 • You need not help myself or Jennifer. (Incorrect)
 • You need not help me or Jennifer. (Correct)

 

Emphatic Pronouns (vurgu zamirleri)

Dönüşlü zamirler, Vurgulu Zamirler olarak da kullanılabilir. Ancak kullanımları ve işlevleri farklıdır. Vurgu Zamirlerine Yoğun Zamirler de denir. Vurgu Zamirleri, öncülünü (atıfta bulunduğu önceki kelime) vurgulamak için kullanılır ve genellikle vurguladıkları ismin hemen ardından bulunur.

 

Examples:

She herself committed suicide.Kendisi intihar etti.
I myself have written this book.Bu kitabı kendim yazdım.
We ourselves planned this tour.Bu turu kendimiz planladık.
The dog itself escaped from its owner.Köpeğin kendisi sahibinden kaçtı.
They themselves did the entire project.Tüm projeyi kendileri yaptılar.
The students themselves boycotted the classes.Öğrencilerin kendileri dersleri boykot ettiler.

 

Reflexive ve Emphatic Pronouns arasındaki farklar

Reflexive ve Emphatic Pronouns arasındaki farklar
Reflexive PronounsEmphatic Pronouns
ExamplesTürkçesiExamplesTürkçesi
I have arranged it myself.Kendim ayarladım.I myself have arranged it.Ben kendim ayarladım.
Cinderella cleaned the room herself.Külkedisi odayı kendisi temizledi.Cinderella herself cleaned the room.Külkedisi odayı kendisi temizledi.
She has opened the box herself.Kutuyu kendisi açtı.She herself has opened the box.Kendisi kutuyu açtı.
We spoke to him ourselves.Onunla kendimiz konuştuk.We ourselves spoke to him.Kendisiyle kendimiz konuştuk.
They have never done it themselves.Kendileri bunu hiç yapmadılar.They themselves have never done it.Kendileri bunu hiç yapmadılar.
The students have gathered here themselves.Öğrenciler kendileri burada toplandılar.The students themselves have gathered here.Öğrencilerin kendileri burada toplandı.
The dog never barked itself.Köpek asla kendi kendine havlamadı.The dog itself never barked.Köpeğin kendisi asla havlamadı.
The boy has done all the homework himself.Oğlan tüm ev ödevlerini kendisi yaptı.The boy himself has done all the homework.Oğlan tüm ev ödevlerini kendisi yaptı.

Demonstrative Pronouns (işaret zamirleri)

 

İşaret Zamirleri, bir cümlede daha önce bahsedilen bir ismin veya zamirin yerine geçmek için kullanılır. Bu zamir, esas olarak herhangi bir karışıklığa yol açabilecek tekrardan kaçınmak için kullanılır.

 

4 çeşit işaret zamiri vardır: this, that, these, those

Tekil-çoğul kullanımı

 • This ve That tekildir
 • These ve Those çoğuldur

 

Mesafe kullanımı

 • This ve These yakın mesafe için kullanılır
 • That ve Those uzak mesafe için kullanılır

 

Examples:

This is my pen.Bu benim kalemim.
That is your pen.O sizin kaleminizdir.
These are your pets.Bunlar senin evcil hayvanların.
Those are your dressesOnlar senin elbiselerin
I like English and Economics. These are my favourite subjects.İngilizce ve Ekonomiyi severim. Bunlar en sevdiğim konular.
The computer is a great invention. This really changed the face of the world.Bilgisayar harika bir buluş. Bu, dünyanın çehresini gerçekten değiştirdi.
I will present you with a guitar on your birthday. That will be ordered on Amazon.Doğum gününüzde size bir gitar hediye edeceğim. O, Amazon’da sipariş edilecek.

 

Note:

Bir cümlede iki şey olduğunda, “this” ikinci şeyi ve “that” önceki şeyi ifade eder.

 

Examples:

I prefer death to dishonour, because this (dishonour) is worse than that (death).Ölümü onursuzluğa tercih ederim, çünkü bu (namus) bundan (ölüm) daha kötüdür.
I want to buy gold rather than silver because this (silver) is not so valuable as that (gold).Gümüş yerine altın almak istiyorum çünkü bu (gümüş) şu (altın) kadar değerli değil.

 

Demonstrative pronouns Vs. Demonstrative Adjectives.

 

İşaret Zamirlerinin (this, that, these, those) İşaret Sıfatları olarak da kullanılabileceğini bilmek çok önemlidir. Bu ikisi arasındaki temel fark cümle yapısında yatmaktadır.

 

Examples:

This is my car. (Demonstrative Pronoun)Bu benim arabam. (İşaret Zamiri)
This car is mine. (Demonstrative Adjective)Bu araba benim. (İşaret Sıfatı)
That is his book. (Demonstrative Pronoun)Bu onun kitabı. (İşaret Zamiri)
That book is not mine. (Demonstrative Adjective)O kitap benim değil. (İşaret Sıfatı)
These are my dresses. (Demonstrative Pronoun)Bunlar benim elbiselerim. (İşaret Zamiri)
These dresses are yours. (Demonstrative Adjective)Bu elbiseler senin. (İşaret Sıfatı)
Those were my friend’s books. (Demonstrative Pronoun)Bunlar arkadaşımın kitaplarıydı. (İşaret Zamiri)
Those books are hers. (Demonstrative Adjective)O kitaplar onun. (İşaret Sıfatı)

 

 

Indefinite Pronouns (Belgisiz zamirler)

Belirsiz zamirler belirli bir kişiye veya şeye atıfta bulunmaz. Genel olarak kişilere veya şeylere işaret etmek için kullanılırlar. Bu zamirler tekil, çoğul veya her ikisi (tekil ve çoğul) olarak işlev görebilir.

 

Indefinite PronounsExamples
SingularAnybody, Anyone, Anything, Each, Everybody,
Everyone, Everything, Little, Much, Nobody,
No One, Nothing, One, Somebody, Someone, Something
PluralBoth, Few, Many, Several
Singular And PluralAll, Any, More, Most, None, Some, Such

 

Examples:

Can you serve me some?Bana biraz servis eder misin?
All are invited to attend.Herkes katılmaya davetlidir.
Both are possible answers.Her ikisi de olası cevaplar.
Some went to watch a movie.Bazıları film izlemeye gitti.
One must love one’s country.Kişi ülkesini sevmelidir.
I saw several without a mask.Birkaç maskesiz gördüm.
None was there in the garden.Bahçede kimse yoktu.
Anybody can answer my question.Soruma herkes yanıt verebilir.
Somebody pushed me from behind.Biri beni arkadan itti.
Anything can happen at any time.Her an herşey olabilir.
Something is better than nothing.Hiç yoktan iyidir.
Nothing seems to be impossible here.Burada hiçbir şey imkansız görünmüyor.
Such is the rule you have to follow.Uymanız gereken kural budur.
None but fools have ever believed it.Buna aptallardan başka kimse inanmadı.
None of his businesses are successful.İşlerinin hiçbiri başarılı değil.
Everybody loves to watch the programme.Programı herkes severek izliyor.
Some are born great and some achieved greatnessBazıları harika doğar ve bazıları harikalar başarır.
Nobody knows how the magician performs the trick.Sihirbazın hileyi nasıl yaptığını kimse bilmiyor.

 

Indefinite Pronoun ve Verb uyumu

Belirsiz zamirler kullanılarak bir cümle yazıldığında, fiil ve kişi zamirlerinin uyumlu olduğundan emin olmalıyız.

Singular (Tekil)

Is there anything in its limits?Sınırları içinde bir şey var mı?
Has anybody utilized his vote?Kimse oyunu kullandı mı?
Everybody shows interest for his own benefitHerkes kendi çıkarı için ilgi gösteriyor

 

Plural (Çoğul)

Most are against their opinionÇoğu onların görüşlerine karşı
All have expressed their opinionHepsi görüşlerini ifade etti
Several are found with their bikes in the street.Bazıları bisikletleriyle sokakta bulundu.
Some have come forward to extend their opinionBazıları görüşlerini açıklamak için öne çıktı

 

Sıfat olarak kullanılan Belgisiz zamirler (Indefinite Pronouns as Adjectives)

Belirsiz Zamirler, arkasından bir isim geldiğinde Sıfat olur.

Examples:

All are welcome.Hepiniz hoşgeldiniz.
All teachers are welcome.Tüm öğretmenler davetlidir.
Many expressed their opinion.Birçoğu fikrini açıkladı.
Some have written their exams.Bazıları sınavlarını yazdı.
Most have made the same mistake.Çoğu aynı hatayı yaptı.
Some students have written their exams.Bazı öğrenciler sınavlarını yazdılar.
Many employees expressed their opinion.Birçok çalışan fikrini beyan etti.
Most parents have made the same mistake.Çoğu ebeveyn aynı hatayı yaptı.

 

Distributive Pronouns (dağılım zamiri)

Dağıtıcı Zamirler, kişilere veya şeylere teker teker atıfta bulunur. Bir grubun üyelerini toplu olarak değil, ayrı ayrı ele alır. Bu zamir her zaman tekildir ve tekil isim ve fiil ile kullanılır.

Distributive Pronouns : Each, either, neither 

Note:

 • Her biri, bir dizi kişi veya şeyin her birini ifade eder.
 • Ya veya Hiçbiri yalnızca iki kişiyi veya şeyi ifade eder.
 • İkiden fazla kişi veya şeyden söz edildiğinde, any, no one, none kullanılmalıdır.

 

Example sentences:

EachEach has a different solution to the problem.Her birinin soruna farklı bir çözümü vardır.
Each of my friends has made a phone call to me today.Bugün arkadaşlarımın her biri beni aradı.
I gave each a book.Her birine bir kitap verdim.
They each played their part.Her biri kendi rolünü oynadı.
I gave each of my three friends a book.Üç arkadaşıma da birer kitap verdim.
Each of the players is playing well.Oyuncuların her biri iyi oynuyor.
EitherEither of those books can be offered as a gift to her.Bu kitaplardan herhangi biri ona hediye olarak sunulabilir.
Either of the two students is willing to go there.İki öğrenciden biri oraya gitmek istiyor.
Either of you can answer my questions.İkinizden biri sorularıma cevap verebilir.
NeitherNeither is suitable for the postİkisi de gönderi için uygun değil
Either of them may accept your proposal.Her ikisi de teklifinizi kabul edebilir.
Two brothers attended the interview.  But Neither has given proper answers.Görüşmeye iki erkek kardeş katıldı. Ancak Hiçbiri doğru yanıtlar vermedi.
Neither of your suggestions will be accepted.Hiçbir öneriniz kabul edilmeyecektir.

Note:

‘either of’, ‘neither of’ ve ‘each of’ gibi dağılım zamirleri çoğul bir isimle ancak tekil bir fiille kullanılır:

Examples:

Either of them has to help you.İkisinden birinin sana yardım etmesi gerekiyor.
Neither of the offers can allure me.Tekliflerin hiçbiri beni cezbedemez.
Each of my friends accepts the proposal.Arkadaşlarımın her biri teklifi kabul ediyor.
Either of the schools can register for the award.Her iki okul da ödül için kayıt yaptırabilir.
Either of his two sisters needs to attend the court.İki kız kardeşinden birinin mahkemeye katılması gerekiyor.
Each of the teachers has to attend school tomorrow.Öğretmenlerin her birinin yarın okula gitmesi gerekiyor.
Each of your names is to be registered for the event.Her birinizin adı etkinlik için kaydedilecektir.
Each of the members has been involved in this. (not member’)Üyelerin her biri buna dahil oldu. (üye değil’)
Neither of your friends is sincere enough.Hiçbir arkadaşın yeterince samimi değil.
Neither of them has been invited to the seminar.Hiçbiri seminere davet edilmedi.

 

Dağıtıcı Sıfatlar ve Dağıtıcı Zamirler Arasındaki Fark

each, either ve neither aynı zamanda dağıtım sıfatı olarak da kullanılır. Onları tekil isimler takip eder.

Examples:

You can select either book.İki kitaptan birini seçebilirsiniz.
Each player has to play well.Her oyuncunun iyi oynaması gerekiyor.
Neither girl could open the door.Hiçbir kız kapıyı açamadı.
Neither problem is easy to solve.Hiçbir sorunu çözmek kolay değil.
Every student has sent an email.Her öğrenci bir e-posta gönderdi.
Either girl can solve this puzzle.Her iki kız da bu bulmacayı çözebilir.
Neither candidate is suitable for the job.Hiçbir aday iş için uygun değildir.
A teacher must know each childBir öğretmen her çocuğu bilmelidir
Each friend of mine contributed their share.Her arkadaşım kendi payına düşeni yaptı.
The show will be broadcast every Monday.Gösteri her Pazartesi yayınlanacak.
Every citizen in India is proud to be an Indian.Hindistan’daki her vatandaş Hintli olmaktan gurur duyar.
There are flowers on either side of the Temple.Tapınağın her iki yanında çiçekler vardır.

 

 

Reciprocal Pronouns (ortaklık zamiri)

Karşılıklı Zamirler, iki veya daha fazla isim bir cümlede ortak veya karşılıklı bir eylemi ifade ettiğinde kullanılır.

 

Ortaklık zamirleri ‘each other’ ve ‘one another.

Bu zamirlerin kullanılmasındaki temel amaç, bir cümlede gereksiz tekrarı durdurmak ve iki veya daha fazla kişi veya şey arasında meydana gelen toplu ve karşılıklı eylemi göstermektir.

For Example:

Ramu and Hari hated each other.Ramu ve Hari birbirlerinden nefret ediyorlardı.
Ramu hated Hari and Hari hated Ramu.Ramu, Hari’den nefret ediyordu ve Hari, Ramu’dan nefret ediyordu.
Raju, Harish, and Ricky helped one another.Raju, Harish ve Ricky birbirlerine yardım ettiler.
Raju helped Harish. Harish helped Ricky. Ricky helped Raju.Raju, Harish’e yardım etti. Harish, Ricky’ye yardım etti. Ricky, Raju’ya yardım etti.

Ortaklık zamiri ne zaman kullanırız

Eyleme karşılık veren iki veya daha fazla kişi, şey veya grup olmalıdır.

Aynı eylemi gerçekleştirmeleri gerekir.

I, you, he, she ve it ile karşılıklı zamirler kullanılamaz çünkü eyleme karşılık vermek için birden fazla isim veya zamir olması gerekir.

 

‘Each Other’ ve ‘One Another’ kullanımı

Each Other: Bir ortaklık Zamirin öncülü bir cümlede iki şeye atıfta bulunduğunda, “each other” kullanırız.

Example Sentences:

 

We gave each other so many gifts.Birbirimize pek çok hediye verdik.
The wife and husband love each other.Karı ve koca birbirlerini sever.
The partners never believe each other.Ortaklar asla birbirlerine inanmazlar.
We haven’t seen each other for a long time.Birbirimizi uzun süredir görmedik.
The boys like to throw the ball to each other.Oğlanlar topu birbirlerine atmayı severler.
Friends are kind to each other in case of need.Arkadaşlar ihtiyaç halinde birbirlerine karşı naziktir.
Kiran and Karuna helped each other in the exam.Kiran ve Karuna sınavda birbirlerine yardımcı oldular.
The two brothers always cooperate with each other.İki kardeş her zaman birbirleriyle işbirliği yaparlar.

 

One Another: Bir ortaklık Zamirin öncülü bir cümlede iki şeyden fazlasına atıfta bulunduğunda, “one another” kullanırız.

Example Sentences:

The employees started blaming one another.Çalışanlar birbirlerini suçlamaya başladı.
Friends are kind to one another in case of need.Arkadaşlar ihtiyaç halinde birbirlerine karşı naziktir.
The family members always quarrel with one another.Aile üyeleri her zaman birbirleriyle tartışır.
The company directors fought one another last night.Şirket yöneticileri dün gece birbirleriyle kavga etti.
People depended on one another during the pandemic.Pandemi sırasında insanlar birbirine bağlıydı.
The players congratulated one another after winning the match.Oyuncular maçı kazandıktan sonra birbirlerini tebrik ettiler.

 

Reciprocal Pronouns in Possessive Form:

Ortaklık Zamirlerin İyelik Biçimleri, Karşılıklı Zamirlerin sonuna kesme işareti + “s” eklenerek oluşturulabilir.

Example Sentences:

The two brothers promised to use each other’sİki kardeş birbirlerine söz verdi.
Have you verified each other’s essays?Birbirinizin makalelerini doğruladınız mı?
The students are not allowed to wear one another’sÖğrencilerin birbirlerinin kıyafetlerini giymesine izin verilmez
Why don’t you consider one another’s proposals?Neden birbirinizin tekliflerini dikkate almıyorsunuz?

 

 

Relative Pronouns (göreli zamir)

Göreli zamir nedir?

Göreli Zamirler, bir maddeyi veya cümleyi bir önceki maddede bir isim veya zamirle (öncül) birleştirmek için kullanılır. Göreceli Zamir, ilgi yan tümcesini tanıtır ve fiilin öznesi veya nesnesi veya bir edatın nesnesi olabilir.

 

Göreli zamir listesi

Göreli zamirRelative Pronoun ExamplesTürkçesi
WhoSmith who sent you the gift is my son.Size hediyeyi gönderen Smith benim oğlumdur.
WhomThe lady whom we talked about is an IAS officer.Bahsettiğimiz bayan bir IAS görevlisidir.
WhoseThis is the man whose money was lost in stocks.Bu, parası hisse senetlerinde kaybolan adamdır.
WhichMy son bought a Tesla which is his favourite car.Oğlum, en sevdiği araba olan bir Tesla satın aldı.
WhatHe follows what he says.O, ne söylediğini takip eder.
ThatThis is the situation that I expected.Beklediğim durum buydu.
WhereI know a place where we can hide this horse.Bu atı saklayabileceğimiz bir yer biliyorum.
WhenThere will be a day when you realise everything.Her şeyi fark ettiğiniz bir gün olacaktır.
WhyI don’t know the reason why you have insulted him.Ona neden hakaret ettiğinizi bilmiyorum.

 

Göreli zamir ne için kullanılır

Göreli Cümle içinde Göreli Zamirler, fiilin Öznesi, fiilin Nesnesi veya bir Edatın Nesnesi olarak işlev görebilir.

Özne olarak

Examples:

 • The man who helped Covid patients got rewarded. (The man helped Covid patients.  ‘The man’ is the subject.)
 • This is the website that helped several students. (The website helped several students. ‘The website’ is the subject.)
 • Don’t go in bad weather which is unsafe for you. (‘The weather is unsafe for you. ‘The weather is the subject.)

 

Nesne olarak

Examples:

 • I saw a girl whom I met in Bangalore. (I met a girl in Bangalore. “A girl is an object)
 • This is the lappy which my brother gave as a gift. (My brother gave the lappy as a gift. ‘The lappy is the object.)
 • The student, whom we helped, has helped many others. (We helped the student. ‘The student is the object)

 

Bir Edatın Nesnesi Olarak Göreli Zamir:

Examples:

This is the office in which I work.Burası benim çalıştığım ofis.
The reason, for which you have come here, has not been disclosed.Buraya geliş sebebiniz henüz açıklanmadı.
This is the teacher to whom I submit the project.Bu, projeyi teslim ettiğim öğretmen.
The passengers, with whom I should travel, are still coming.Birlikte seyahat etmem gereken yolcular hala geliyor.

 

Göreli Zamir, Bağlaç olduğu kadar Zamir olarak da çalışır.

Examples:

I met Mr. Reddy who taught us English.Bize İngilizce öğreten Bay Reddy ile tanıştım.

 

Bağıl Zamirlerin Kullanım Alanları:

Who kullanımı

Examples:

 

These are the players who received the trophy.Bunlar kupayı alan oyunculardır.
The players who played by fair means did not win the trophy.Adil yollarla oynayan oyuncular kupayı kazanamadı.
The girls who teased the boy got rusticated.Çocuğa sataşan kızlara ceza verildi.
The principal saw the girls who teased the boy.Müdür, oğlanla dalga geçen kızları gördü.
Aswini, who participated in a mega marathon event, won the gold medal.Bir mega maraton etkinliğine katılan Aswini altın madalya kazandı.
This is the lady who received the gold medal.Bu, altın madalyayı alan bayandır.
This is the man who helped many Covid patients.Bu, birçok Covid hastasına yardım eden adamdır.
Don’t believe a person who says one thing now and the other thing later.Bir şeyi şimdi, diğerini sonra söyleyen bir kişiye inanmayın.

 

Whom kullanımı

İnsanlar için kullanılır. Eril ve dişil için kullanılır. Tekil ve çoğul olarak kullanılır.

Examples:

The boy whom we helped is in London now.Yardım ettiğimiz çocuk şu anda Londra’da.
This is the student whom we appreciated earlier.Bu, daha önce takdir ettiğimiz öğrencidir.
Reddy whom we met yesterday is our master.Dün tanıştığımız Reddy, ustamızdır.
The response of the principal whom I have met is good.Tanıştığım müdürün tepkisi iyi.
These are the people whom we should not allow into the campus.Bunlar kampüse girmesine izin vermememiz gereken kişilerdir.

 

Edatlarla Whom kullanımı

Examples:

I have many trusted friends with whom I share everything.Her şeyi paylaştığım birçok güvenilir arkadaşım var.
There are ten new employees to whom I sent the appointment letters.Randevu mektuplarını gönderdiğim on yeni çalışan var.
Spoken English classes are good for the students for whom English is a second language.Konuşulan İngilizce dersleri, İngilizce’yi ikinci dili olarak gören öğrenciler için iyidir.

 

Whose kullanımı

İnsanlar ve hayvanlar için kullanılır. Ardından isim gelir. Tekil ve çoğul, dişi ve eril kullanılabilir.

Examples:

I know many lovers whose love is not successful.Aşkı başarıya ulaşamayan birçok aşık tanıyorum.
The man whose bike was missing gave a complaint.Bisikleti kayıp olan adam şikayette bulundu.
We spoke to Hera whose ambition is to become an IAS officer.Hedefi bir IAS görevlisi olmak olan Hera ile konuştuk.
We have issued hall tickets to all the students whose payment is clear.Ödemesi açık olan tüm öğrencilere salon bileti düzenledik.
The government needs to help the children whose parents have died of Covid19.Hükümetin, ebeveynleri Covid19’dan ölen çocuklara yardım etmesi gerekiyor.

 

Which kullanımı

İnsanlar ve hayvanlar için kullanılır. Tekil ve çoğul, dişi ve eril kullanılabilir.

Examples:

 

There are several animals which are without food.Yiyecek bulamayan birkaç hayvan vardır.
The school which you have chosen is really good.Seçtiğiniz okul gerçekten çok iyi.
The new dog which I bought yesterday is so cute.Dün satın aldığım yeni köpek çok şirin.
How can you join a school which is far away from here?Buradan uzak bir okula nasıl katılabilirsiniz?
There are several paintings which have been done by my son.Oğlum tarafından yapılmış birkaç resim var.
I need to attend a party which is going to be arranged by my friend.Arkadaşım tarafından düzenlenecek bir partiye katılmam gerekiyor.

 

What kullanımı

Sadece nesneler için ve tekiller için kullanılır.

Kendisinden önce gelen bir isme atıfta bulunmaz.

‘What’ şu anlama gelir; ‘that which’ veya ‘the things which.’

 

Examples:

Özne olarak kullanıldığında
What seems difficult may not be difficult.Zor görünen şey zor olmayabilir.
What is easy to speak seems hard sometimes.Söylemesi kolay olan şey bazen zor görünür.
What was shown as real might be magic.Gerçek diye gösterilen şey sihir olabilir.
What may be said as critical is actually easy.Kritik olarak söylenebilecek şey aslında kolaydır.
What cannot be created must not be destroyed.Yaratılamayan şey yok edilmemelidir.
Nesne olarak kullanıldığında
What you do may be useful to others.Yaptıklarınız başkaları için yararlı olabilir.
I can always get what I desire.İstediğimi her zaman elde edebilirim.
Give him only what he requires.Ona yalnızca ihtiyaç duyduğu şeyi verin.
Just contribute what you can.Elinizden geldiğince katkıda bulunun.
Nobody knows what he will become in the future.Gelecekte ne olacağını kimse bilmiyor.

 

Note:

What Vs. That:

Yerine zamir gelen isim varsa, “what” yerine “that” kullanılır

 • The gift what you gave me is really valuable. (Incorrect)
 • The gift that you gave me is really valuable. (correct)

 

What Vs. Which:

What; birçok seçenek olduğunda ve which sınırlı seçenekler olduğunda kullanılır.

Examples:

 

What do you select out of those 100 cars?Bu 100 araçtan hangisini seçersiniz?
Which do you select from those two cars?Bu iki arabadan hangisini seçersiniz?

 

That kullanımı

İnsanlar, hayvanlar ve nesneler için kullanılır. Tekil ve çoğul için kullanılır. Who, which, whom yerine that kullanılır

Examples:

Özne olarak kullanıldığında
The book that is damaged has been returned.Hasarlı kitap iade edildi.
My bike that is parked outside is missing.Dışarıda park halinde olan bisikletim kayıp.
There are so many vehicles that are seized by the financiers.Finansörler tarafından el konulan çok fazla araç var.
She has bought mangoes that are very sweet.Çok tatlı mangolar satın aldı.
Nesne olarak kullanıldığında
This is the book that I referred to you.Bu, size atıfta bulunduğum kitaptır.
The city that I prefer to visit is Kashmir.Ziyaret etmeyi tercih ettiğim şehir Keşmir.
This is the man that I have spoken of.Bahsettiğim adam bu.
The activities that you prepared are really excellent.Hazırladığınız etkinlikler gerçekten mükemmel.

 

‘That’ üstünlük sıfatından sonra kullanılır.

Examples:

 

This is the best decision that you have ever taken.Bu, şimdiye kadar aldığınız en iyi karardır.
Terminator is one of the best movies that I have ever seen.Terminator, izlediğim en iyi filmlerden biridir.

 

‘That’ şu kelimelerden sonra kullanılır all, any, anybody, anything, none, no one, nobody, nothing, same, somebody, something.

Examples:

There is nothing that I consider about it.Bu konuda dikkate aldığım bir şey yok.
All the work that you have done is of no use.Yaptığınız tüm işlerin hiçbir faydası yok.
Is there anybody that I can interview?Röportaj yapabileceğim kimse var mı?
All that seems good may not be good.Herşey iyi görünse de iyi olmayabilir.
There is something in this painting that impressed me.Bu resimde beni etkileyen bir şey var.

 

‘That’ soru zamirlerinden sonra kullanılır – Who ve What.

Examples:

Who is the person that I must meet?Tanışmam gereken kişi kim?
What are your instructions that I need to follow?Uymam gereken talimatlarınız nelerdir?

 

‘That’ bir kişi ve bir nesne birlikteliklerinden sonra ‘who’ veya ‘which’ yerine kullanılabilir.

Examples:

Both the man and his car that are missing are found in a canal.Hem adam ve kayıp arabası bir kanalda bulundu.
The police and their hounds that went into the jungle returned with a criminal.Ormana giden polis ve av köpekleri bir suçluyla birlikte geri döndü.

 

Where, When ve Why kullanımı

Where: at which yerine yerler için kullanıır

I know a place where we can hide this horse.Bu atı saklayabileceğimiz bir yer biliyorum.
Our friend has a home theatre where we can watch this movieArkadaşımızın bu filmi izleyebileceğimiz bir ev sineması var

 

 

When: on which yerine zaman için kullanılır

There will be a day when you realise everything.Her şeyi fark ettiğiniz bir gün olacaktır.

 

Why: for which yerine bir sebep için kullanılır

 

I don’t know the reason why you have insulted him.Ona neden hakaret ettiğinizi bilmiyorum.

 

Birleşik göreli zamirler

 

“ever”, “soever” gibi bir son ekin eklenmesiyle oluşturulan bir Zamir, Bileşik Zamir olarak adlandırılır. “-ever” ve “-soever” son ekini vurgu yapmak veya şaşırmak için kullanırız.

 

Bileşik Bağıl Zamirleri öncülü olmadan kullanırız çünkü bunlar içlerinde öncüller içerirler.

 

Birleşik göreli zamirler: Whoever (Whosoever), Whomever (Whomsoever), Whichever (Whichsoever), Whatever (Whatsoever)

 

Examples:

 

I will speak to whoever wants to speak to me.Benimle konuşmak isteyenle konuşurum.
Whoever comes to the office, inform them about this.Ofise kim gelirse gelsin, onlara bundan haber verin.
You can go with whomever you like.Kiminle istersen onunla gidebilirsin.
Whatever happens, let it happen.Ne olursa olsun, olmasına izin ver.
You can invite whomever you want.Dilediğinizi davet edebilirsiniz.
Whatever I suggest, he happily accepts.Ne önerirsem seve seve kabul ediyor.
You can take whichever you prefer.Hangisini tercih ederseniz onu alabilirsiniz.
Whichever of the jobs you accept, that will be fine.Hangi işi kabul ederseniz edin, bu iyi olacaktır.
You can do whatever you want.İstediğini yapabilirsin.

 

Interrogative Pronouns (Soru zamirleri)

Soru Zamirleri soru sormak için kullanılır. Herhangi bir bilgi almak istediğimizde, en olağan yol soru sormaktır. Bu nedenle, gerekli bilgileri elde etmek için Soru Zamirlerini kullanırız. Genellikle, Soru Zamirlerinin herhangi bir öncülünü bulamıyoruz çünkü öncül ima edilmiş veya bilinmiyor olabilir

‘Wh’ ile başlayan soru kelimeleri soru zamirleridir. Ama hepsi değil. Bazıları soru zarflarıdır ve fiili modifiye eder.

 • Sık kullanılan soru zamirleri: What, Who, Whom, Whose and Which 
 • Soru zarfları ise: Where, When, Why and How

 

Soru Zamirleri özne, nesne veya iyelik olarak kullanılabilir. Bazı zamirler şahıslar için, bazıları eşya için, bazıları da hem şahıslar hem de şeyler için kullanılabilir.

 

Soru zamiriUsed for
WhoPersons
WhomPersons
WhosePersons
WhatThings
WhichPersons or Things

 

Soru zamiri örnekleri;

 • Who went to the park? (Somebody went to the park. )
 • Whom do you support? (I support Renu. )
 • Whose is this car? (This car is Shravn’s. )
 • What is your proposal? (This is my proposal. )
 • What do you want here? (I want something )
 • Which is your bike? (R15 is my bike. )
 • Which do you prefer to buy? (I prefer to buy this house.)

 

Soru zamiri kulanımı

‘Who’ kullanımı

Fiilin öznesi olarak bir veya daha fazla kişi için kulanılır

Examples:

Who are you?Sen kimsin?
Who are the boys outside?Dışarıdaki çocuklar kim?
Who is going to pay your fee?Ücretinizi kim ödeyecek?
Who made all these arrangements?Bütün bu düzenlemeleri kim yaptı?
Who has quickly answered my question?Kim soruma hızlıca cevap verdi?
Who are you talking about? (About whom are you talking?)Kimden bahsediyorsun? (Kimden bahsediyorsun?)

 

‘Whom’ :

Fiilin nesnesi olarak bir veya daha fazla kişi için kullanılır

Examples:

Whom are you talking about?Kimden bahsediyorsun?
Whom did you give that parcel to?O paketi kime verdin?
Whom do you want to meet here?Burada kiminle tanışmak istiyorsun?
Whom have you asked to come here?Kimin buraya gelmesini istedin?
Whom are you supporting in the elections?Seçimlerde kimi destekliyorsunuz?

 

 

‘Whose’ :

Fiilin iyeliği için bir yada daha fazla kişi için kullanılır

Examples:

Whose is this house?Bu ev kimin?
Whose are these certificates?Bu sertifikalar kimin?
Whose was the bag left there?Orada bırakılan çanta kimindi?

 

‘What’ :

Fiilin nesne ve öznesi için kullanılır. Nesneler için kullanılır

Examples:

What is your goal in your life?Hayatındaki amacın nedir?
What is your name?Adın ne?
What was the place you visited?Ziyaret ettiğiniz yer neresiydi?
What are your plans today?Bugün kü planın nedir?
What is that in your hand?Elindeki nedir?
What does she do in this regard?Bu konuda ne yapıyor?
What did you offer him to get this?Bunu alması için ona ne teklif ettin?
What has he achieved so far?Şimdiye kadar ne elde etti?
What do you want here?Burada ne istiyorsun?
What had he received from him?Ondan ne almıştı?

 

‘Who are you?’ ve ‘What are you?’ arasındaki fark

 

Who are you? (isme işaret eder)

 • I am Raphael.

What are you? (mesleğe işaret eder)

 • I am a principal.

 

 

‘Which’:

Fiilin nesnesi ve öznesi olarak kullanılır. Kişiler ve nesneler için kullanılır.

Examples:

Which is your final option?Son seçeneğiniz hangisi?
Which is the room you stayed in last night?Dün gece kaldığın oda hangisiydi?
Which is her car – Benz or Audi?Arabası hangisi – Benz mi yoksa Audi mi?
Which is your sister?Hangisi senin kız kardeşin?
Which of the students saw him?Öğrencilerden hangisi onu gördü?
Which of these books is yours?Bu kitaplardan hangisi senin?
Which is better – MBBS or Engineering?Hangisi daha iyi – MBBS veya Mühendislik?
Which do you prefer – to say or to leave?Hangisini tercih edersin – söylemeyi mi yoksa gitmeyi mi?
Which did she select?Hangisini seçti?
Which are you going to visit – Museum or Park?Hangisini ziyaret edeceksiniz – Müze mi yoksa Park mı?
Which does she consider the best – IAS or IPS?Hangisinin en iyi olduğunu düşünüyor – IAS veya IPS?

 

Birleşik soru zamirleri

“ever”, “soever” gibi bir son ekin eklenmesiyle oluşturulan bir Zamir, Bileşik Zamir olarak adlandırılır. ‘-ever’ ve ‘-soever’ soneki, vurgu veya şaşkınlık göstermek için kullanılır. Bir bileşik soru zamiri, bir maddede fiilin öznesi veya nesnesi olarak kullanılabilir.

 

Birleşik soru zamirleri: Whoever (Whosoever), Whomever (Whomsoever), Whichever (Whichsoever), Whatever (Whatsoever), Whosever

 

Examples:

 

Whoever gave you this idea?Sana bu fikri kim verdi?
Whomever did you consider fit for that?Bunun için kimi uygun gördünüz?
Whomever shall I inform?Kime haber vereyim?
Whichever did you prefer?Hangisini tercih ettin?
Whatever did he ask you?Sana ne sordu?
Whatever do you want from me?Benden ne istiyorsun?

 

Whatever, whenever, wherever, whichever, whoever

wh- ile başlayan soru kelimelerine -ever eklenince anlamını “farketmez” anlamı eklenir

 

Whatever, whenever, wherever, whichever, whoever şu şekilde kullanılır,

WhateverWhatever you do, don’t forget your grandmother’s birthday.Ne yaparsanız yapın, büyükannenizin doğum gününü unutmayın.
Take whatever you want from the fridge of you’re hungry.Acıktığınızda buzdolabından istediğinizi alın.
Put that thing away whatever it is!O şeyi her neyse kaldırın!
She won’t listen to you whatever you say.Ne dersen de seni dinlemeyecek.
WheneverYou can borrow my dictionary whenever you like.Sözlüğümü istediğiniz zaman ödünç alabilirsiniz.
Whenever we plan a picnic it rains!Ne zaman bir piknik planlasak yağmur yağar!
He interrupts me whenever I start to speak.Ne zaman konuşmaya başlasam sözümü kesiyor.
Whenever I open this cupboard something falls out!Bu dolabı ne zaman açsam bir şeyler düşüyor!
WhereverWherever you go you’ll always find someone who speaks English.Nereye giderseniz gidin, her zaman İngilizce konuşan birini bulacaksınız.
She’ll be happy wherever she decides to live.Yaşamaya karar verdiği her yerde mutlu olacaktır.
We’ll go on holiday wherever you want to go – you choose!Nereye gitmek isterseniz tatil gideceğiz – siz seçin!
My grandfather accompanies my grandmother wherever she goes.Büyükannem nereye giderse dedem eşlik eder.
WhicheverWear whichever shoes are the most comfortable.Hangi ayakkabı en rahatsa giyin.
Take whichever one you want.Hangisini isterseniz alın.
Choose whichever earrings you like – it’s your birthday!İstediğiniz küpeyi seçin – bugün sizin doğum gününüz!
Take any book you like – whichever one interests you.Beğendiğiniz herhangi bir kitabı alın – hangisi ilginizi çekerse.
WhoeverWhoever comes with you is welcome.Sizinle kim gelirse gelsin hoş geldiniz.
Whoever opened the gate didn’t close it.Kapıyı kim açtıysa kapatmadı.
I don’t want to talk to you, – whoever you are!Seninle konuşmak istemiyorum – her kimsen sin!
I’m so annoyed with whoever borrowed the dictionary and didn’t put it back!Sözlüğü ödünç alıp da geri koymayan kişiye çok sinirlendim!

 

Interrogative Pronouns Vs. Relative Pronouns (Soru Zamirleri Vs. Göreceli zamirler)

Soru Zamirleri ve Göreli Zamirler biçim olarak benzer ancak anlam bakımından farklıdır. Göreli Zamirler cümleleri birleştirmek için kullanılırken, Soru Zamirleri soru sormak için kullanılır. Göreli Zamirler öncüllerine atıfta bulunur, ancak Soru Zamirleri herhangi bir öncüllere atıfta bulunmaz.

Examples:

 • Who is standing outside? (Interrogative Pronoun)
 • I don’t know who is standing outside. (Relative Pronoun)

 

 • Whom do you consider for the job? (Interrogative Pronoun)
 • The lady whom I consider for the job is my sister. (Relative Pronoun)

 

 • Whose is this bag? (Interrogative Pronoun)
 • Sheethal, whose bag is missing, is a doctor. (Relative Pronoun)

 

 • What do you want here? (Interrogative Pronoun)
 • I get what I want to get here. (Relative Pronoun)

 

 • Which do you prefer – car or bike? (Interrogative Pronoun)
 • I have a car and a bike which are not in good condition. (Relative Pronoun)

 

Interrogative Pronouns Vs. Interrogative Adjectives:

Bu ikisi arasında yaygın bir kafa karışıklığı vardır çünkü what, which ve who kelimeleri her iki şekilde de kullanılabilir.

Soru Sıfatları isimleri veya zamirleri değiştirir. Yalnız durmuyorlar. Soru Zamirleri hiçbir şeyi değiştirmez ve tek başlarına dururlar. Bunları tespit etmek çok kolaydır. Aşağıdaki cümlelerdeki farkı bulalım.

Examples:

 • What is your name? (Interrogative Pronoun)
 • What name have you written there? (Interrogative Adjective)

 

 • Which is your laptop? (Interrogative Pronoun)
 • Which laptop is yours? (Interrogative Adjective)

 

 • Whose is this bike? (Interrogative Pronoun)
 • Whose bike is this? (Interrogative Adjective)

 

 

Exclamatory Pronouns (Ünlem zamirleri)

 

Ünlem (ani duyguları ifade etmek için) olarak kullanılan zamirlere Ünlem Zamirleri denir.

Aşağıdaki cümlelerde “What” ünlem zamiri olarak kullanılıyor.

 

Examples:

 

 • What! Have you met our Principal?
 • What! You haven’t attended the class.
 • What! I don’t believe what she says.
 • What! You have already informed her.
 • What! When did she ask me?
 • What! She has gone there without my permission.

 

Ünlem sıfatları

Ünlem Sıfatları isimlerle birlikte kullanılır ve güçlü duyguyu belirtir. Burada soru kelimesi ‘what’ güçlü duyguyu ifade etmek için kullanılır.

 

Examples:

What a cute baby!Ne sevimli bir bebek!
What strange ideas!Ne garip fikirler!
What a joyful life it is!Ne kadar neşeli bir hayat!
What a strange incident!Ne garip bir olay!
What beautiful flowers!Ne güzel çiçekler!
What a memorable event it is!Ne unutulmaz bir olay!
What a band of great musicians!Ne harika müzisyenlerden oluşan bir grup!
What a board of eminent directors!Ne seçkin bir yönetim kurulu!

 

Exclamatory Sentences:

 

Heyecan, şaşkınlık, mutluluk, öfke, acı, tiksinti, istek gibi ani duyguların ifade edildiği cümlelere ünlem cümlesi denir.

Ünlem cümlelerini çerçevelemek ve ünlem işaretini cümlenin sonunda tutmak için çoğunlukla “what” ve “how” kelimelerini kullanırız.

‘What’ tekil ve çoğul isimlerle kullanılır ‘how’ tekil isimlerle kullanılır

 

Examples:

 

What a big liar he is!O ne büyük bir yalancı!
What brilliant children they are!Ne kadar zeki çocuklar!
How foolish you are!Sen ne kadar aptalsın!
How beautiful the picnic spot is!Piknik yeri ne kadar güzel!
What a grand party they have arranged!Ne büyük bir parti düzenlediler!
How excellent this picnic spot is!Bu piknik yeri ne kadar mükemmel!

 

Note:

 • How exciting these offers are! (Incorrect)
 • What exciting these offers are! (Correct)
 • How exciting this offer is! (Correct)

 

Interjection kullanılan ünlem cümleleri

Bir ünlem, güçlü bir duygu veya duyguyu ifade eden bir kelime veya kelime öbeğidir. Sevinç, keder, heyecan, merak, şaşkınlık, acı, üzüntü, mutluluk vb. kısa bir ünlemdir. Bir ünlemin cümlenin diğer bölümleriyle gramer bağlantısı yoktur. Genellikle konuşulan İngilizce ve resmi olmayan yazılarda kullanılır.

Interjection örnekleri

Oh! Wow! Great! Hey! Hi! Hurrah! Alas! Eww! Yahoo! Oops! Ouch!  etc.,

Example Sentences:

 • Wow! What a wonderful spot. (surprise)
 • Alas, I have lost my purse! (sorrow)
 • Yahoo! Finally I got it. (happiness)
 • Ouch, It is really hurting! (pain)
 • Hurrah! We have won the match! (joy)
 • Hey, Are you serious? (displeasure)
 • Look! Who has come? (surprise)

 

Bazen interjectionlar sıfat ve isim olarak kullanılır

Interjection olarak sıfatlar

Examples:

 • Great, you did a good service!
 • Nice,You convinced them well!
 • Good, It is helpful!

Interjection olarak isimler

Examples:

 • Congratulations! You got a good rank in Civil Services.
 • Hello! Good morning.

 

Interjection noktalaması nasıl olur

Bir ünlem için noktalama işaretleri, yakalamayı umduğunuz duyguya ve beden dilinize bağlı olacaktır.

Öfke, heyecan, şaşkınlık vb. güçlü duygu ifade eden kelimelere ünlem işareti (!), şüphe, kayıtsızlık vb. hafif duygu ifade eden kelimelere virgül (,) koyarız.

 

Examples:

 

 • Wow! What a wonderful gift it is.
 • Bravo! You have two gold medals.
 • Phew, The shop is closed now!
 • Oops, I gave that certificates to Mr.A instead of Mr.B
 • Well, Where did you go?

 

Hatta bazen, bir ünlem kafa karışıklığı, inançsızlık veya belirsizlik vb. ifade ettiğinde soru işaretini (?) kullanırız.

 

Examples:

 • Oh Really? You got the appointment letter.

 

Impersonal Pronoun ‘It’ (Kişisel olmayan zamir)

Cümlede net bir özne kullanma imkanı olmadığında, genellikle “there” veya “it” kullanırız. Maddi şeyler hakkında konuştuğumuzda, kullandığımız kelime “there”dır ve soyut terimler hakkında konuştuğumuzda Kişisel Olmayan Zamir “it” kullanırız.

‘It’ kişisel olmayan zamirdir

 

‘it’ kullanımı

 

Bir ismi nötr cinsiyette temsil etmek için: (cansız şeyler)

Examples:

 • It is a book.
 • It is a computer.
 • It is a mobile.
 • It is a mountain.
 • It is a water bottle
 • There is a book on the table. It is mine.
 • This computer is getting struck.  It is an old one.
 • I bought a new bike. It is an R15 Yamaha.
 • Have you done your homework? No, I have not done it.

 

Erkek ve dişi olarak belirtmediğimiz hayvanlar, kuşlar ve böcekler için:

Examples:

 • They have a cow. It gives milk
 • There is a horse. It doesn’t allow me to ride on it.
 • Here is a butterfly. It is very colourful.
 • There is a mosquito and it bites all other animals.

 

Cinsiyetlerini belirtmediğimiz küçük çocuklar için:

Examples:

 • I saw a small baby. It is so cute.
 • There is a child away from the parents. It is crying.

 

Note:

 

Ama cinsiyetlerini belirttiğimizde he ya da she kullanmak zorundayız.

Examples:

 • I saw a small baby called Madhuri. She is so cute.
 • There is a child named Bhasker. He is waiting for his friend.

 

Halihazırda bilinen bir olguya, olaya veya duruma atıfta bulunmak için:

Examples:

 • I had made the mistake and I realized it.
 • He had misbehaved and he knew it.
 • She was responsible for the cause and she knew it.

 

Gerçek özne takip edildiğinde ‘to be’ fiilinin geçici öznesi olarak:

Examples:

 • It is easy to speak like that.
 • It is not as easy to earn money as we think.
 • It is useless to argue with you.
 • It is doubtful whether you will succeed in it.
 • It is expensive to live in Delhi.
 • It is certain that we will get the vaccine.

 

“to look” ve “to sound” gibi duyu fiillerine atıfta bulunmak,

Examples:

 • It sounds like a brilliant idea.
 • It looks good to all of us.

 

Aşağıdaki isim veya zamirlere vurgu yapmak için:

Examples:

 • It was he who started yelling in the class.
 • It is Naren who helped you all the time.
 • It will be at Warangal that our next meeting will be held.
 • It is Mr. Reddy who is going to be the next Secretary.

 

Kişisel Olmayan Bir Zamirin Öznesi Olarak:

Examples:

 • It rained cats and dogs (heavily).
 • It is snowing now on those mountains.
 • Yesterday, it thundered like anything.

 

Saati, günü, hava durumunu, sıcaklığı ve mesafeyi belirtmek için:

Examples:

 • It is 12 o’clock now.
 • It was Sunday yesterday.
 • What day is it today?
 • It is a fantastic day.
 • It is your birthday.
 • It is on 15th August.
 • It is a walkable distance from here to there.

 

Belirli bir kişi hakkında görüş belirtmek

Examples:

 • It is very kind of you to help me.
 • It is very nice of her to help my sister.
 • It is very sweet of them to inform me about it.
 • It was smart of him to help all these poor people.

 

Toplu İsimler için tek bir birim olarak bakıldığında:

Examples:

 • The jury has expressed its opinion on this case.
 • The family has divided its property into four parts.
 • The staff has received its work schedule.

 

‘it’in diğer kullanımları

It doesn’t matter:

Examples:

 • I didn’t reach there. Well, it doesn’t matter.
 • He doesn’t qualify for that but it doesn’t matter.
 • It doesn’t matter what I have studied.

It takes:

Examples:

 • Do you know how long it takes to finish the work?
 • It takes two hours to finish.

It’s time to + fiil (V1)

Examples:

 • It’s time (for us)  to start our project.
 • It’s time (for you) to take somebody’s help.
 • It’s time to get a vaccine.
 • It’s time to attend the class.
 • It’s time to go to a movie.

 

It’s time or It’s high time / It’s about time 

 

Bir şeyin hemen ya da çok yakında yapılabileceğini ifade etmek için kullanırız. Çünkü bir süre önce yapılabilirdi. Zaten ertelendi.

 

It’s time veya It’s high time + özne + geçmiş fiil (V2)

 

Examples:

 • It’s time we started our project
 • It’s time we took somebody’s help.
 • It’s time you got a vaccine.
 • It’s time we went to college.
 • It’s high time she attended the class.
 • It’s high time he went to bed.
 • It is high time we had our breakfast.

 

It’s about time

Examples:

 • It is about time, the talented students are to be given priority.
 • It is about time that all the teachers’ salaries got disbursed.
 • They finally vacated my house. It is about time!

 

Its Vs. It’s farkları

 • Its= sahiplik formu (your, my, their, her gibi)
 • It’s= it is kısaltması

 

Examples:

 • The school maintains its own rules and regulations.
 • It’s my notebook. (It is my notebook)

 

one/ones kullanımı

Sayılabilir isimleri tekrar etmemek için one/ones kullanırız

 • Singular: one
 • Plural: ones

 

Example;

 • John has three cars – a red car and two blue cars.
 • John has three cars – a red one and two blue ones.

 

 • Jack has five pens – two green pens and three yellow pens.
 • Jack has five pens – two green ones and three yellow ones

 

 • If you buy two bottles of water, you get a third bottle
 • If you buy two bottles of water, you get a third one

 

There is/There are as a dummy subject

 

There bu yapıda there is or there are olarak kukla nesne olarak kullanılır. There is/are bir yerde veya bir durumda bir şeyin veya kişinin var olduğunu gösterir.

Örnek

 • There’s a woman waiting outside who wants to talk to you.
 • Not: Is a woman waiting outside… or It’s a woman waiting outside
 • There are two shops in the village.
 • Not: Are two shops… or They are two shops

 

 

“there is” tekil isimlerle kullanırız

“there are” çoğul isimlerle kullanırız

 

Örnek

 • There is a spider on the table.
 • There is a guest at the lobby.
 • There is a book in the box.
 • There is a hospital in Berkeley.

Örnek

 • There are some people outside.
 • There are candies in the basket.
 • There are some exercises below.
 • There are animals in the jungle.

 

Affirmative FormNegative FormQuestion FormNegative Question Form
THERE ISTHERE ISN’TIS THERE?ISN’T THERE?
THERE ARETHERE AREN’TARE THEREAREN’T THERE?

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

 

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/pronouns/exercises

https://www.bitgab.com/exercise/personal-pronouns

https://test-english.com/grammar-points/a1/object-pronouns/

https://agendaweb.org/grammar/pronouns-mixed.html

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/pronomen.htm

https://www.grammarbank.com/pronouns-exercises.html

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir