İngilizce cümle şablonları (sentence frames) [200+ cümle şablon örneği]12 min read

Bu makalede ingilizce cümle şablonlarını okuyacaksınız.

Kurduğumuz cümle doğru mu yanlış mı diye endişe etmekten bir çoğu zaman konuşmaktancümle şablon çekiniyoruz.

Konuşma, yazma gibi dili üretmek için kullandığınızda cümleyi sıfırdan oluşturmaya çalışacağınıza en sık kullanılan cümle şablonlarını kullanarak hemen konuşmaya veya yazmaya başlayabilirsiniz.

Hazır cümle şablonları, geleneksel boşluk doldurma cümlelerine çok benzer.

Hazır cümle şablonları esas olarak bir cümlenin iskeletidir ve kendinizden biraz kelime ekleyerek cümleyi tamamlayıp kendi cümlenizi elde edebilirsiniz.

Hazır cümle şablonları, öğrencilere kendi başlarına üretebileceklerinden daha yüksek olabilecek bir yapı sunarken, anahtar kelimeleri kullanma fırsatı sağlar.

İngilizce cümle şablonları (sentence frames)

1I feel…Hissediyorum…
2.. Or….. Veya…
3I’m …Ben …
4I assume…Sanırım…
5I believe…İnanıyorum…
6I’m sorry…Üzgünüm…
7It’s near…Yakında…
8What if… ?Ya…olursa ?
9Where is…?Nerede…?
10You can’t…Yapamazsın…
11Neither … norNe … ne de
12To my mind…Bana göre…
13As I see it…Gördüğüm kadarıyla…
14I would say…Şöyle söylerdim…
15Do you know…?Biliyor musunuz…?
16I’m so sorry…Ben çok üzgünüm…
17… is important… önemli
18If you ask me…Bana sorarsan…
19In my opinion…Bence…
20It is my view…Bu benim görüşüm…
21It’s opposite…Tam tersi…
22You must not …Yapmamalısın …
23Excuse me for …Affedersiniz…
24Excuse me, but…Pardon ama…
25I tried … but …Denedim… ama…
26I’m ashamed of……. utanıyorum…
27I’m very sorry…Çok üzgünüm…
28Unfortunately …Maalesef …
29I agree because…katılıyorum çünkü…
30I apologize for…İçin özür dilerim…
31I guess so, but…Sanırım öyle ama…
32I was like ‘…’Ben ‘…’ gibiydim
33I was wondering…Merak ediyordum…
34I’m angry about……..hakkında kızgınım…
35I’m looking for……..arıyorum…
36I’m scared that…Korkarım ki…
37This is a ___.Bu bir ___.
38Would you mind…?Sakıncası yoksa…?
39Can you tell me…?Bana söyler misin…?
40I shouldn’t have…yapmamalıydım…
41I’d like to know…….Bilmek isterdim…
42Let me see/think…Bir bakayım/düşüneyim…
43What does ….mean?…Ne anlama geliyor?
44How do I get to …?Nasıl … gidebilirim…?
45I am so sorry for……için çok üzgünüm.
46I’m interested in…İlgiliyim…
47I’m positive that…Eminim ki…
48Could you tell me…?Bana söyleyebilir misiniz…?
49My name is …Benim ismim …
50I do apologize for……için özür dilerim.
51I’m convinced that…İkna oldum…
52Is there…near here?Buralara yakın bir …. var mı?
53It is forbidden to…….Yasaktır.
54The best way is to…En iyi yol…
55Another example is…Başka bir örnek ise…
56Can I have … please?….Alabilirmiyim lütfen?
57Do you know how to…?Nasıl yapılacağını biliyor musun…?
58I disagree because……katılmıyorum çünkü…
59In my point of view…Benim bakış açıma göre…
60It seems to me that…Bana öyle geliyor ki…
61It’s my belief that…Benim inancım bu…
62As far as I can tell…Söyleyebildiğim kadarıyla…
63Have you ever had…?Hiç sahip oldun mu…?
64I must apologize for……için özür dilemeliyim.
65I was expecting… but……bekliyordum ama…
66I’d like you to meet…….Tanışmanı isterim…
67It is prohibited to ……Yasak…
68This reminds me of…Bu bana …… hatırlatıyor…
69From my point of view…Benim açımdan…
70I’m really sorry, but…gerçekten üzgünüm ama…
71It’s on …. street ……sokağı üzerinde…
72Sorry, let me explain…Üzgünüm, açıklayayım…
73That may be true, but…Bu doğru olabilir ama…
74To my way of thinking…Benim düşünce tarzıma göre…
75To put it differently…Farklı şekilde koyarsak…
76When I say …, I mean….… dediğimde, demek istediğim….
77Where can I find the…?…’yı nerede bulabilirim?
78Do you happen to know…?Ne oldugunu biliyor musun…?
79I bet… [he’ll be late].Bahse girerim… [geç kalacak].
80I don’t understand why…….neden anlamıyorum…
81I hate to tell you but…Sana söylemekten nefret ediyorum ama…
82I see your point, but …Amacını anlıyorum ama…
83I’m not satisfied with…….memnun değilim…
84I’m terribly sorry for…….için çok üzgünüm…
85The quickest way is to……için en hızlı yol,…
86As far as I’m concerned…İlgilendiğim kadarıyla…
87Based on our samples ___Örneklerimize göre ___
88Can you show me how to…?Bana ….nasıl yapılacağını gösterebilir misin?
89I honestly believe that…Buna samimiyetle inanıyorum…
90I’m calling to find out……öğrenmek için arıyorum…
91Is there a… around here?buralarda bir… var mı?
92Is this right way for …?Bu … için doğru yol mu?
93Sorry to bother you but…Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama…
94That seems obvious, but…Bu açık görünüyor, ama…
95The main idea is ______.Ana fikir ______.
96You are not allowed to …….izniniz yok …
97Have you got an idea of…?… hakkında bir fikriniz var mı?
98I want to complain about…Şikayet etmek istiyorum…
99She was born to… [dance].O… [dans etmek] için doğdu.
100That’s partly true, but …Bu kısmen doğru, ama…
101What is the best way to…?… için en iyi yol nedir?
102You are not permitted to…İzin verilmiyor…
103I don’t suppose you know…?…bildiğini sanmıyorum?
104I’d like to apologize for……için özür dilemek istiyorum.
105I’m not really sure about…….hakkında gerçekten emin değilim.
106I’m sorry to say this but…Bunu söylediğim için üzgünüm ama…
107If that is the case, then…Eğer durum buysa, o zaman…
108Let me clarify it for you…Sizin için açıklığa kavuşturalım…
109Please, forgive me for my…Lütfen, benim için beni affet…
110Pleased to meet you. I’m …Tanıştığımıza memnun oldum. Ben …
111That makes sense because…Bu mantıklı çünkü…
112Wouldn’t that also mean…?Bu aynı zamanda… anlamına gelmez miydi?
113How can I get to…from here?Buradan…’a nasıl gidebilirim?
114I have a complaint to make…Bir şikayetim var…
115Why not …? and why don’t …?Neden …? ve neden olmasın…?
116Wouldn’t be a good idea to……İyi bir fikir olmaz.
117Can you show me the way to…?Bana …yolu gösterebilir misin?
118Do you wanna… [see a movie?]….İster misin. [bir film izlemek?]
119I agree up to a point, but …Bir noktaya kadar katılıyorum ama…
120I agree with the point that…Şu noktaya katılıyorum…
121I’m absolutely certain that…Bundan kesinlikle eminim…
122It’s about… [10 miles away].Yaklaşık… [10 mil uzakta].
123It’s around the corner from…Köşede…
124Sorry for interrupting but….Böldüğüm için özür dilerim ama….
125The ____has ___sides/angles.____’nın ___kenarı/açıları vardır.
126Another way to look at it is…Buna bakmanın başka bir yolu da…
127As I/you already mentioned,…Daha önce bahsettiğim/sizin de belirttiğiniz gibi,…
128Both ____ and ____ have ____.Hem ____ hem de ____ ____ değerine sahiptir.
129Even though_________ I think…________ olsa bile bence…
130I wonder what would happen if…..olsaydı ne olurdu merak ediyorum
131I’m afraid to inform you of …Karkarım ki seni …..hakında bilgilendirmeliyim.
132Let me put it in another way…Başka bir şekilde ifade edeyim…
133The way I see things is that…Olaylara bakış açım şu ki…
134A dog is the same as _______.Bir köpek _______ ile aynıdır.
135Actually, isn’t it true that…Aslında …..doğru değil mi…
136Let me congratulate you on. ..Seni … tebrik etmeme izin ver.
137Let me introduce myself. I’m …Kendimi tanıtayım. Ben …
138The ___are the same/different.___ aynı/farklıdır.
139Yes, but it’s also true that…Evet, ama şu da bir gerçek ki…
140Are you free… [Saturday night?]….Boş musun.[Cumartesi gecesi?]
141Based on ______, I think _____.______’a göre, sanırım _____.
142Can you tell me how to get to…?Bana nasıl ulaşacağımı söyler misin…?
143I wonder if you could tell me…?Merak ediyorum, bana anlatabilir misin…?
144I’m really pleased to tell you…Sana söylemekten gerçekten memnunum…
145The square has ___sides/angles.Karenin ___kenarı/açıları vardır.
146What’s the best way to get to…?…’ya ulaşmanın en iyi yolu nedir?
147Another way of saying….. İs…..….. demenin başka bir yolu…..
148At the next traffic lights turn…Bir sonraki trafik ışıklarında ….dön.
149Don’t suppose you (would) know…?Bildiğini (bileceğini) sanma…?
150Excuse me for interrupting, but…Böldüğüm için kusura bakmayın ama…
151I’ve got some good news for you…Sana iyi haberlerim var…
152It’s a pleasure to see you. I’m…Seni görmek bir zevk. Ben…
153It’s around… [three hours long].Yaklaşık… [üç saat uzunluğunda].
154That’s true. I also think that…Bu doğru. Ben de düşünüyorum…
155A dog is different than _______.Bir köpek _______’dan farklıdır.
156Excuse me but there is a problem…Affedersiniz ama bir sorun var…
157I have some amazing news for you…Size harika bir haberim var…
158I have to make a complaint about…….bu konuda şikayette bulunmam gerekiyor…
159I’d like to congratulate you on …Seni tebrik etmek istiyorum…
160I’m so excited to tell you that …Bunu size söylemek için çok heyecanlıyım…
161Please don’t take this badly but…Lütfen bunu kötü algılama ama…
162Sorry, Could I just mention that…Üzgünüm, sadece bundan bahsedebilir miyim…
163There seems to be a problem with…Bir sorun var gibi…
164I can compare a dog with a _____.Bir köpeği _____ ile karşılaştırabilirim.
165I don’t mean to intrude, but . . .Araya girmek istemem ama… . .
166I don’t think that’s right since…Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü…
167I’m afraid I/we won’t be able to …Korkarım ben/biz yapamayacağız…
168That’s how I see it too, because…Ben de öyle görüyorum çünkü…
169That’s not how I see it. I think…Ben böyle görmüyorum. Bence…
170Can you give me directions to the…?… için bana yön verebilir misiniz?
171I wonder if someone could tell me…?Acaba biri bana söyleyebilir mi…?
172I’m afraid I’ve got some bad news …Korkarım bazı kötü haberlerim var…
173I’ve got some bad news I’m afraid …Korkarım bazı kötü haberlerim var…
174I’m really happy to inform you that…Bunu size bildirmekten gerçekten çok mutluyum…
175I’ve got a bit of good news for you…Sana biraz iyi haberlerim var…
176The _____ revolted against the ____._____, ____’a karşı ayaklandı.
177There’s some doubt in my mind that …Aklımda bazı şüpheler var ki…
178You made a good point when you said…….dediğinde iyi bir noktaya değindin.
179Sorry to butt in, but may I just ask…Araya girdiğim için kusura bakmayın ama bir şey sorabilir miyim…
180I’m afraid I’ve got a complaint about…Korkarım bir şikayetim var…
181There is no easy way to say this but …Bunu söylemenin kolay bir yolu yok ama…
182I don’t know how to announce this but …Bunu nasıl duyuracağımı bilmiyorum ama…
183If I could just come in here. I think….Keşke buraya gelebilseydim. Bence….
184My name is_____ and I am ___years old.Adım _____ ve ___ yaşındayım.
185They are both the same because _______.İkisi de aynı çünkü _______.
186I’m sorry to have to tell you this but …Bunu sana söylemek zorunda olduğum için üzgünüm ama…
187The … is beside/in front of/next to…the……, …’nin yanında/önünde/yanındadır…
188Would you like to… [join me for dinner?]… [akşam yemeğinde bana katılmak ister misin?]
189Are you doing anything… [Saturday night?]Bir şey yapıyor musun… [Cumartesi gecesi?]
190I like your… [shirt/shoes/haircut/etc.]Senin… [gömlek/ayakkabı/saç kesimi/vs.] hoşuma gitti.
191There appears to be something wrong with…Görünüşe göre yanlış bir şeyler var…
192I’m afraid there is a slight problem with…Korkarım ufak bir sorun var…
193It is my unfortunate duty to tell you that …Size bunu söylemek benim talihsiz görevim…
194Odds are that… (= this will probably happen)Muhtemelen… (= bu muhtemelen gerçekleşecek)
195What’s the quickest way to get to…from here?Buradan…’a ulaşmanın en hızlı yolu nedir?
196I don’t think there can be any doubt about ….… hakkında herhangi bir şüphe olabileceğini sanmıyorum.
197I’d like to add something. I would say that…bir şey eklemek istiyorum. Şunu söylemek isterim…
198There’s a good chance… [it’ll rain tomorrow].[yarın yağmur yağma] ihtimali yüksek.
199I feel realy bad having to tell you this but …Bunu sana söylemek zorunda kaldığım için gerçekten kötü hissediyorum ama…
200I see what you’re saying. That reminds me of…Ne söylediğini görüyorum. Bu bana şunu hatırlatıyor…
201She’s a walking encyclopedia of… [philosophy].O yürüyen bir … [felsefe] ansiklopedisi.
202Chances are that… (= this will probably happen)Muhtemelen… (= bu muhtemelen gerçekleşecek)
203I’m afraid I’ve got something sad to tell you …Korkarım sana söyleyecek üzücü bir şeyim var…
204What’s the easiest way to get to the…from here?Buradan…’a ulaşmanın en kolay yolu nedir?
205Based on the results _________I conclude ______.Sonuçlara göre __________ sonucuna varıyorum.
206Before we move on to the next point, may I add…?Bir sonraki noktaya geçmeden önce şunu ekleyebilir miyim…?
207If I change _______, then I think ______ will happen,_______ değiştirirsem, o zaman ______ olacağını düşünüyorum,
208We can use why don’t …? to make a specific suggestion:Kullanabiliriz neden olmasın…? belirli bir öneride bulunmak için:
209Are you ready for this? I’ve got some great news for you….Bunun için hazır mısın? Sana harika haberlerim var….
210I wouldn’t be surprised if… [Peter asks Jill to marry him].Eğer… [Peter, Jill’den onunla evlenme teklif ederse] şaşırmam.
211Sooner or later…(= it will definitely happen sometime in the future)Er ya da geç…(= gelecekte bir gün kesinlikle olacak)
212It’s difficult to say, but I think… [our customers are more satisfied].Söylemesi zor ama bence… [müşterilerimiz daha memnun].

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir