İngilizce fonetik alfabe [150 örnek]10 min read

Uluslararası Fonetik Alfabe (IPA), her sembolün belirli bir İngilizce sesle ilişkilendirildiği bir sistemdir.fonetik alfabe IPA’yı kullanarak belirli bir kelimenin İngilizce’de nasıl telaffuz edildiğini tam olarak öğrenebilirsiniz. Fonetik alfabe, sözlükteki sembolleri okumanıza, İngilizce telaffuzunuzu geliştirmenize ve İngilizce konuşurken daha özgüvenli hissetmenize yardımcı olur;

Bazı harfler bir araya geldiklerinde ses farklılaşıyor.

İngilizce öğrenirken en zorlanacağınız seslerden biri “th”.

Bazı yerliler bunu “f” diye bile okuyor. Bu tür harf gruplarının telafuzlarını öğrenin. Telafuz hayatınız kolaylaşacak.

İşte yaygın İngilizce kelimelerde IPA kullanımına örnekler. Kelimeleri telaffuz ederek çeşitli ünlü ve ünsüz seslerini uygulayabilirsiniz.

 

Amerikan İngilizcesi fonetik alfabesi: ünlüler

SesSembolÖrnekYorumTürkçesi
“ae”AEadd cat panThe short “a” sound.Kısa “a” sesi.
“ah”AAare drop collarRarely wrong but sometimes an open ‘o’ sound is used instead of the ‘ah’. So spell ‘mot’ as ‘maht’ to change it from ‘moat’ to ‘mott’.Nadiren yanlış ama bazen ‘ah’ yerine açık bir ‘o’ sesi kullanılır. Yani ‘moat’tan ‘mott’a değiştirmek için ‘mot’u ‘maht’ olarak heceleyin.
“uh”AHone comeVery rarely wrong; sometimes an unstressed sound is used instead. So spell ‘merom’ as ‘meromm’.Çok nadiren yanlış; bazen bunun yerine vurgusuz bir ses kullanılır. Yani ‘merom’u ‘meromm’ olarak heceleyin.
Short “o”AOall off cautionVery rarely wrong. Try spelling ‘Audi’ as ‘Ordi’.Çok nadiren yanlış. ‘Audi’yi ‘Ordi’ olarak yazmayı deneyin.
“au”AWhow aboutIf ‘ow’ is mispronounced as ‘oh’ try switching to ‘au’ or ‘ou’.‘ow’, ‘oh’ olarak yanlış telaffuz ediliyorsa, ‘au’ veya ‘ou’ olarak değiştirmeyi deneyin.
“eh”AXenable momentThe unstressed “eh” sound as in “moment” or “enable” but not as in “enter”.Vurgusuz “eh” sesi “moment” veya “enable” gibi, ancak “enter” gibi değildir.
“er”AXRanother over orThe unstressed “er” sound as in “another” over or “or” but not as in “her”.Vurgusuz “er”, “another” over veya “or”daki gibi ses çıkarır ancak “her”deki gibi değildir.
Long “i”AYfire why eyeRare but if ‘Byron’ is mispronounced more like “Birron” then try spelling it as ‘Bairon’ or “Byeron” or even ‘Byre-on’.Nadirdir, ancak “Byron” daha çok “Birron” gibi yanlış telaffuz ediliyorsa, onu “Bairon” veya “Byeron” veya hatta “Byre-on” olarak yazmayı deneyin.
“eh”EHenter pleasantRare but replacing the vowel letter or letters by ‘eh’ usually works. For example if ‘pleasant’ were mispronounced as “pleesant” then ‘plehsant’ corrects it.Nadirdir, ancak ünlü harfi veya harfleri ‘eh’ ile değiştirmek genellikle işe yarar. Örneğin, ‘hoş’, ‘hoş’ olarak yanlış telaffuz edilmişse, ‘hoş’ bunu düzeltir.
“er”ERbird turn herNever observed but ‘er’ should work.Hiç gözlemlenmedi ama ‘er’ çalışması gerekir.
Long “a”EYtrain eight AIf ‘wacome’ is mispronounced “wah-come” then one of ‘waicome’ ‘waycome’ or ‘weycome’ should fix.Eğer ‘wacome’ yanlış telaffuz edilirse ‘wah-come’, o zaman ‘waicome’, ‘waycome’ veya ‘weycome’ sözcüklerinden biri düzeltilmelidir.
Short “i”IHif it pickThe short I sound as in “it” “if ” or “pick” but not as in “lasting”. ‘Piro’ should be pronounced with a short I and is mispronounced as “pyro” then ‘pihro’ should work.Kısa, “o”, “eğer” veya “seç” gibi ses çıkarırım, ancak “kalıcı” gibi değil. ‘Piro’ kısa bir I ile telaffuz edilmeli ve yanlış olarak ‘pyro’ olarak telaffuz edilmeli, o zaman ‘pihro’ çalışması gerekir.
“ix”IXdiscuss saving budgeted decidedThe unstressed short “i” sound as in “discuss” “budgeted” “decided” or “saving”.Vurgusuz kısa “i” sesi, “tartış”, “bütçe”, “karar verildi” veya “tasarruf” gibi.
Long “e”IYany he obviousIf ‘matrio’ was mispronounced as “mah-try-oh” then ‘matreeo’ ‘matreeoh’ or ‘mahtreeoh’ should fix.Eğer ‘matrio’, ‘mah-try-oh’ olarak yanlış telaffuz edildiyse, ‘matreeo’, ‘matreeoh’ veya ‘mahtreeoh’ düzeltilmelidir.
Long “o”OWquote open go‘bow’ should be right for ‘beau’ and ‘dohl’ should work for ‘dole’.yay, “beau” için doğru olmalı ve “dohl”, “dole” için çalışmalıdır.
“oi”OYavoid enjoy dive whyThe long “i” sound (or oi sound) as in “avoid” “employ” “dive” or “why”.Uzun “i” sesi (veya oi sesi) “kaçın” “employ” “dal” veya “neden” gibi.
Short “u”UHgood full could putThe short “u” sound as in “good” “put” “full” or “could”. If ‘clough’ should be pronounced as in “cluf” then ‘cluhf’ should work.Kısa “u” sesi, “iyi”, “koymak”, “dolu” veya “olabilir” gibi. Eğer ‘clough’, ‘cluf’taki gibi telaffuz edilmeliyse, o zaman ‘cluhf’ çalışması gerekir.
Long “u”UWtooth blue view use youThe stressed long “u” sound as in “to” “use” “you” or “view”. Try ‘bloomehn’ for the German pronunciation of ‘blumen’.Vurgulu uzun “u” sesi, “seni” “kullanmak” veya “görüntülemek” gibi. ‘blumen’ kelimesinin Almanca telaffuzu için ‘bloomehn’ kelimesini deneyin.

Amerikan İngilizcesi fonetik alfabesi: ünsüzler

SoundSymbolAs inCommentsTürkçesi
“b”Bbe ableThe “b” sound as in “be” or “able”.“B” sesi “be” veya “able” gibi.
“bd”BDsob tab blurbThe hard “b” sound at the end of a word.Bir kelimenin sonundaki sert “b” sesi.
“ch”CHcheap childThe soft “c” sound before “h”. The “ch” sound as in “cheap”.“h”den önceki yumuşak “c” sesi. “Ch” sesi “ucuz”daki gibidir.
“d”Dand DavidThe “d” sound as in “David” or “and”.“D”, “David” veya “ve”deki gibi ses çıkarır.
“dd”DDThe “d” sound at the end of a word.Bir kelimenin sonundaki “d” sesi.
“dh”DHthe eitherThe voiced “th” sound as in “the” or “either” but NOT as in “thesis” or “thing”.Seslendirilen “th” sesi “the” veya “either”deki gibi ama “tez” veya “şey”deki gibi DEĞİL.
“dx”DXbutter greater regarding orderThe very short “t” or “d” sound as in “butter” “greater” “regarding” or “order”.Çok kısa “t” veya “d” sesi, “tereyağı” “daha büyük” “ilgili” veya “düzen”deki gibi.
“d$”D$A dummy sound that marks the beginning and end of a sentence.Bir cümlenin başlangıcını ve sonunu işaret eden sahte bir ses.
“f”Ffather roughThe soft “f” sound.Yumuşak “f” sesi.
“g”Gagain pegThe hard “g” sound.Sert “g” sesi.
“gd”GDlog tugThe “g” sound at the end of a word.Bir kelimenin sonundaki “g” sesi.
“hh”HHhere whoThe “h” sound.h sesi.
“jh”JHjeep rogerThe soft “g” sound.Yumuşak “g” sesi.
“k”Kbecause dark scaleThe “k” sound but not the “j” sound at the beginning of a word.Bir kelimenin başındaki “k” sesi, ancak “j” sesi değil.
“kd”KDcakeThe “k” sound at the end of a word.Bir kelimenin sonundaki “k” sesi.
“L”Llevel parallelThe “L” sound.L sesi.
“m”Mam mustThe “m” sound.m sesi.
“n”Nfinal not noneThe starting “n” or the unaccented “n” in the middle of a word as in “final” “not” or “none”.Bir kelimenin ortasındaki başlangıç “n” veya aksansız “n”, “son”, “değil” veya “yok” gibi.
“ng”NGbang think singingThe “n” followed by a “g” or “k” sound.“n” ve ardından bir “g” veya “k” sesi gelir.
“p”Padoption amps rapidThe “p” sound but not at the beginning of a word.p sesi, ancak bir kelimenin başında olmaz.
“pd”PDpop tarp mopThe “p” sound at the end of a word.Bir kelimenin sonundaki “p” sesi.
“r”Rabroad brace readThe “r” sound followed by a vowel sound in the same syllable.Aynı hecede “r” sesini takip eden sesli harf.
“s”Ssit circus decideThe “s” not followed by an “h” sound.“s”den sonra “h” sesi gelmez.
“sh”SHaction shade splashThe “sh” sound.ş sesi.
“t”Tadapter retry letThe “t” (not “th”) sound not at the beginning of a word.“t” (“th” değil) bir kelimenin başında ses çıkarmaz.
“td”TDdate quitThe “t” sound at the end of word.Kelimenin sonundaki “t” sesi.
“th”THthesis thingThe unvoiced “th” sound but NOT as in “the” or “either”.Sessiz “th” sesi, ancak “the” veya “either”deki gibi DEĞİLDİR.
“ts”TSThe “ts” sound at the end of a word.Bir kelimenin sonundaki “ts” sesi.
“v”Veleven improve veryThe “v” sound.“v” sesi.
“w”Wfrequent way question anywhereThe “w” sound.w sesi.
“y”Yemulate yes senior youThe “y” sound that leads into a vowel.Bir ünlüye götüren “y” sesi.
“z”Zpans goes zeroThe “z” sound.z sesi.
“zh”ZHAsia pleasure ZhoThe soft “z” sound.Yumuşak “z” sesi.

Kısa ünlüler

IPA SymbolWord examples
eWent, intend, send, letter.
æCat, hand, nap, flat, have.
ʌFun, love, money, one, London, come.
ʊPut, look, should, cook, book, look.
ɒRob, top, watch, squat, sausage.
əAlive, again, mother.

Uzun ünlüler

IPA SymbolWord examples
i:Need, beat, team.
ɜ:Nurse, heard, third, turn.
ɔ:Talk, law, bored, yawn, jaw.
u:Few, boot, lose, gloomy, fruit, chew.
ɑ:Fast, car, hard, bath.

 

IPA Symbol Word examples 
ɪəNear, ear, clear, tear, beer, fear
Hair, there, care, stairs, pear
Face, space, rain , case, eight
ɔɪJoy, employ, toy, coil, oyster.
My, sight, pride, kind, flight
əʊNo, don’t, stones, alone, hole
Mouth, house, brown, cow, out

 

Ünsüz Sesler: Frikatifler

 

IPA Symbol Word examples 
fFull, Friday, fish, knife.
vVest, village, view, cave.
θThought, think, Bath.
ðThere, those, brothers, others.
zZoo, crazy, lazy, zigzag, nose.
ʃShirt, rush, shop, cash.
ʒTelevision, delusion, casual
hHigh, help, hello.

 

Ünsüz Sesler: Plosives

IPA SymbolWord examples
pPin, cap, purpose, pause.
bBag, bubble, build, robe.
tTime, train, tow, late.
dDoor, day, drive, down, feed.
kCash, quick, cricket, sock.
gGirl, green, grass, flag.

Ünsüzler Sesler: Affricates

IPA SymbolWord examples
ʈʃChoose, cheese, church, watch.
Joy, juggle, juice, stage.

Ünsüz Harfler: Geniz Sesleri

IPA SymbolWord examples
mRoom, mother, mad, more.
nNow, nobody, knew, turn.
ŋKing, thing, song, swimming.

Ünsüzler Sesler: Yaklaşımlar

IPA SymbolWord examples
rRoad, roses, river, ring, ride.
jYellow, usual, tune, yesterday, yard.
wWall, walk, wine, world.
l and ɫLaw, lots, leap, long, pill, cold, chill, melt.

 

 

Phonetic Symbol for Consonant SoundSounds LikeIPA Symbol
bboy, club/b/
chchildren, nature/tʃ/
ddog, bid/d/
dhauthor, them/ð/
ffather, rough, ruff/f/
ggirl, leg, egg/ɡ/
hhim, redhead/h/
jjazz, gender, ledge/dʒ/
kcorn, kitten, skunk, pick/h/
khloch, Hanukah, Chanukah/x/
llike, fell/l/
mmad, dam/m/
nnot, been/n/
ngbring, sting/ŋ/
nkdrink, think/ŋk/
ppink, lip/p/
rring, merry/r/
ssit, cents, class/s/
shshe, motion, surely, clash/ʃ/
tstink, two, let/t/
ththis, beneath/θ/
vvex, love/v/
wwater, awe/w/
whwhy, what/hw/
yyou, yesterday/j/
zzip, buzz, froze, rosy/z/
zhleisure, collision, beige/ʒ/

 

Phonetic Symbol for Vowel SoundSounds LikeIPA Symbol
abad, clap/æ/
ah or aabother, father/ɑː/
airsquare, lair/ɛər/
arstarter, barter/ɑːr/
arrcarry, married/ær/
awthought, fraught, saw/ɔː/
ay or aicape, wait/eɪ/
e or ehpest, bless/ɛ/
eeflee, plea/i/
eerfear, deer/ɪər/
errberry, cherry/ɛr/
ewfew, feud/juː/
ewrlure, sewer/jʊər/
eyehike, icon/aɪ/
i or ihskit, historic/ɪ/
irefire, liar/aɪər/
irrmirror, nearer/ɪr/
oplot, flock/ɒ/
ohfloat, lo/oʊ/
oomood, boo, glue, shoe/uː/
oorcure tour, poor/ʊər/
orforth, warn/ɔːr/
orrlore, orange/ɒr/
ou or owout, rout, south/aʊ/
owrflour, flower/aʊər/
oyvoice, soy/ɔɪ/
u or uhglut, nut, mustard/ʌ/
urpurse, verse, hearse/ɜːr/
urrscurry, furry/ʌr/
uusoot, put/ʊ/
uurrcourier, worrier/ʊr/
ylye, hide/aɪ/
əabout, drama/ə/
ərbetter, letter/ər/

 

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

 

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.englishclub.com/esl-quizzes/pronunciation/phonemic-symbols.htm

https://www.esl-lounge.com/quiz-phonetics.php

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir