İngilizce ismin iyelik hali 7 kuralı (possessive noun)8 min read

Bir şeyin birine veya bir şeye ait olduğunu göstermek istediğimizde ismin iyelik hallerini kullanırız.ismin iyelik hali

Bu isimler tekil veya çoğul olabilir. Her iyelik ismin kesme işareti içerdiğinden, iyelik isimlerini belirlemek kolaydır.

İsmin iyelik hali, sahiplik veya sahiplik belirten isimlerdir.

 

İsmin iyelik haline Örnekler:

My friend’s cararkadaşımın arabası
Ravan’s mobileRavan’ın cep telefonu
The teachers’ roomöğretmenlerin odası
The Birlas’ propertyBirlas’ın mülkü
The children’s parkçocukların parkı

İsmin iyelik hali kuralları

Rule No.1: Tekil İsimlerin İyelik halini Oluşturma: Tekil bir ismi iyelik olarak göstermek istediğimizde kesme işareti ve s harfini ekleriz.

Examples:

 • This is my friend’s car
 • These are Ricky’s cars
 • I went to my father’s house
 • He is new to the gym. He doesn’t know the gym’s rules

 

Examples:

Banana’s recipe, bottle’s colour, cat’s fur, mobile’s screen, frog’s eggs, fridge’s doors, table’s cover, God’s blessings etc.,

 

Rule No.2: Sonunda “S” İle Özel İsimlerin İyelik Halini Oluşturma: Özel bir isim s ile bittiğinde, yalnızca kesme işareti veya kesme işareti +s kullanabiliriz. Yalnızca kesme işareti kullanımı daha yaygındır. Tuhaf bir ses çıkardığı için genellikle “s”den kaçınırız.

 

Examples:

 • Thomas’ has attended yesterday’s event.
 • James’ house is near to my house.
 • Nicholas’s bike has been driven by his friend.

 

Rule No.3: Çoğul İsimlerin İyelik Halini Oluşturma: Çoğul bir ismi iyelik olarak göstermek istediğimizde, yalnızca kesme işareti ekleriz. Çünkü çoğul kelimelerin sonunda zaten “s” vardır.

 

Examples:

 • These all are my friends’ cars
 • Our school students’ certificates have been issued.
 • In the Titanic film, we enjoy the violins’ 
 • The new publisher has submitted the teachers’ book

 

More examples:

 • Engineers’ convention,
 • Lions’ club,
 • principals’ welfare,
 • houses’ design,
 • doctors’ treatment,
 • patients’ wellness,
 • exams’ guidance,
 • lorries’ horn etc.,

 

Rule No.4: Düzensiz Çoğul İsimlerin İyelik halini Oluşturma: Çoğul olan ancak sonunda “s” bulunmayan sözcüklere düzensiz çoğul sözcükler denir. Burada kesme işareti + “s” kullanıyoruz

 

Examples:

This is the best children’s park in the city.Bu, şehirdeki en iyi çocuk parkıdır.
We don’t have any women’s shops nearby.Yakınlarda hiç kadınlara özel dükkânımız yok.
In a democracy, people’s opinions are considered.Bir demokraside, insanların görüşleri dikkate alınır.

 

More examples:

 • geese’s eggs,
 • feet’s toenails,
 • cattle’s pasture,
 • mice’s traps,
 • nuclei’s form,
 • oxen’s diet,
 • lice’s size,
 • cacti’s thorns,
 • octopi’s legs,
 • die’s roll,
 • hippopotami’s strength,
 • fungi’s location,
 • formulae’s indication, etc.

 

Rule No.5: Bileşik İsimlerin İyelik Yapısını Oluşturma: Genel olarak, Bileşik ismin iyelik hali, tekil veya çoğul olmasına bakılmaksızın, bitiş sözcüğüne -‘ler eklenerek oluşturulur. Aşağıdaki liste, Bileşik İsimlerin tekil ve çoğul İyelik Formunu göstermektedir.

 

Examples:

Possessive form in SingularPossessive form in Plural
Vice-principal’s dutyVice-principals’ duty
Son-in-law’s marriageSons-in-law’s marriage
Sergeant Major’s jeepSergeants Major’s jeep
Attorney-general’s villaAttorneys-general’s villa
Governor-general’s speechGovernors-general’s speech
Sister-in-law’s carSisters-in-law’s cars
Colonel-in-chief’s arrivalColonels-in-chief’s arrival
Maid of honour’s addressMaids of honour’s address

 

Rule No.6: Birleştirilmiş iki İsmin İyelik Halini Oluşturma: İki isim birlikte mülkiyeti paylaştığında ve mülkiyeti yalnızca bir kez belirttiğinde, son isme kesme işareti + ‘s’ ekleriz.

Examples:

Wren and Martin’s grammar book is an excellent example of this.Wren ve Martin’in gramer kitabı bunun mükemmel bir örneğidir.
Thomson and Martinet’s classic grammar book is the most popular one.Thomson ve Martinet’in klasik gramer kitabı en popüler olanıdır.
Shravani and Sharath’s car is blue in colour.Shravani ve Sharath’ın arabası mavi renktedir.
I didn’t attend Mr. and Mrs. Nikhila’s wedding.Bay ve Bayan Nikhila’nın düğününe katılmadım.
Modi and Shaw’s strategy is too complicated to understand.Modi ve Shaw’ın stratejisi anlaşılamayacak kadar karmaşık.

 

Examples:

 • Ricky and Snehith’s college,
 • grandmother and grandfather’s living room,
 • mom and dad’s argument,
 • my brother and sister’s toys, etc

 

Rule No.7: Ayrı Mülkiyete Sahip İki İsmin İyelik Halini Oluşturma: Bir ifadedeki iki isim ayrı mülkiyeti gösterdiğinde, her bir isme kesme işareti + ‘s’ ekleriz.

Examples:

Ricky’s and Snehith’s teachers have attended the function.Ricky ve Snehith’in öğretmenleri etkinliğe katıldı.
Prime Minister Modi’s and Home Minister Amit’s ideas are almost similar.Başbakan Modi’nin ve İçişleri Bakanı Amit’in fikirleri neredeyse benzer.
Both Shravani’s and Sharath’s houses are opposite to each other.Hem Shravani’nin hem de Sharath’ın evleri birbirine zıt.
My brother’s and sister’s study rooms are different.Erkek kardeşimin ve kız kardeşimin çalışma odaları farklı.

 

More examples:

 • Rich man’s and poor man’s thoughts,
 • my friend’s and your friend’s love letters,
 • mom’s and dad’s mobile phones,
 • teacher’s and principal’s speeches, etc.

 

*Bonus*

Possessives with of

İsim tamlaması + of + iyelik zamiri

Şu kalıbı kullanarak iyelik hakkında konuşabiliriz: isim tamlaması + of + iyelik zamiri:

 • A friend of mine told me that all of the tickets have already sold out.

A:

 • Where’s Martin?

B:

 • He’s gone to pick upa cousin of his at the station.
 • Is Linda McGrath a close friend of yours?

İsim tamlaması + of + iyelik tamlaması

Ayrıca, isim tamlaması + of kalıbını iyelik ‘s li bir isim tamlaması ile kullanabiliriz.

 • He’s a brother of Maria’s.
 • A friend of my sister’s has opened a café on Dawson Street.
 • She was a daughter of the President’s.

’s or of or either?

’s lerin ve of’un ne zaman ve ne zaman kullanılacağıyla ilgili bazı genel kurallar vardır, ancak her ikisinin de mümkün olduğu birçok durum vardır:

 • The film’s hero or The hero of the film
 • The car’s safety record or The safety record of the car
 • The report’s conclusion or The conclusion of the report

Bazen ilk önce isim kullanırken of kullanırız. daha sonra onu refere etmek için ‘s kullanırız.

 • The mountains of Pakistan are mostly in the north. At least one hundred of them are above 7,000 metres … Most of Pakistan’s mountains are in the spectacular Karakoram range.

’s ne zaman kullanılmaz

İsim bir kişi, hayvan, ülke, kuruluş vb. olmadığında veya isim tamlaması çok uzun olduğunda ‘s kullanmayız:

 • The name of the ship was ‘Wonder Queen’. (şuna tercih edilir: The ship’s name was ‘Wonder Queen’.)
 • The house of the oldest woman in the village. (şuna tercih edilir: The oldest woman in the village’s house.)

Ne zaman of kullanılmaz

Bize ait olan şeylerden, insanların, hayvanların, ülkelerin, kategorilerin, grupların veya insanlardan oluşan organizasyonların ilişkileri ve özelliklerinden bahsederken genellikle ’s kullanırız:

 • The men’s dressing room is on the left at the end of the corridor.
 • Not: The dressing room of the men
 • The cat’s paw was badly cut.
 • Not: The paw of the cat

 

A friend of mine / My own house / On my own / by myself

A friend of mine / a friend of yours

Şöyle kullanırız ‘(a friend) of mine/yours/his/hers/ours/theirs‘.

A friend of mine = arkadaşlarımdan biri:

 

Mike had an argument with a neighbour of his.Mike bir komşusuyla tartışmış.
It was a good idea of yours to go to the cinema.Sinemaya gitmek senin için iyi bir fikirdi.
We went on holiday with some friends of ours. (some friends of us değil)Bazı arkadaşlarımızla birlikte tatile gittik.
I’m going to a wedding on Saturday. A friend of mine is getting married. (a friend of me değil)Cumartesi günü bir düğüne gideceğim. Bir arkadaşım evleniyor.

 

Aynı şekilde şöyle kullanırız ‘(a friend) of my sister’s / (a friend) of Tom’s‘ etc.:

 

That woman over there is a friend of my sister’s. (= one of my sister’s friends)Şuradaki kadın kız kardeşimin bir arkadaşı. (= kız kardeşimin arkadaşlarından biri)
It was a good idea of Tom’s to go to the cinema.Sinemaya gitmek Tom’un iyi bir fikriydi.

 

My own … / your own …

my/your/his/her/its/our/their kalıbını “own” dan önce kullanırız

 

my own housekendi evim
your own carkendi arabanız
her own roomkendi odası

 

(an own house, an own car etc. değil)

My own … / your own .. . etc. = sadece bana/size ait olan, paylaşılmayan veya ödünç alınmayan bir şey:

 

Vicky and Gary would like to have their own house.Vicky ve Gary kendi evlerine sahip olmak istiyorlar.
I don’t want to share a room with anybody. I want my own room.Kimseyle aynı odayı paylaşmak istemiyorum. Kendi odamı istiyorum.
It’s a shame that the apartment hasn’t got its own parking space.Dairenin kendine ait bir park yerinin olmaması çok yazık.
It’s my own fault that I’ve got no money. I buy too many things I don’t need.Paramın olmaması benim hatam. İhtiyacım olmayan çok fazla şey alıyorum.
Why do you want to borrow my car? Why don’t you use your own? (= your own car)Neden arabamı ödünç almak istiyorsun? Neden kendi arabanı kullanmıyorsun?

 

Ayrıca şunu da diyebilirsiniz ‘a room of my own‘, ‘a house of your own‘, ‘problems of his own‘ etc. :

 

 

I’d like to have a room of my own.Kendime ait bir odam olsun istiyorum.
He won’t be able to help you with your problems. He has too many problems of his own.Sorunlarınızda size yardımcı olamayacak. Onun kendi sorunları çok fazla.

 

Bir şeyi başkası yerine kendimiz yaptığımızı söylemek için de “own” kullanırız.

For example:

 

Brian usually cuts his own hair. (= he cuts it himself; he doesn’t go to a barber)Brian genellikle saçını kendi keser (= kendisi keser; berbere gitmez)
I’d like to have a garden so that I could grow my own vegetables. (= grow them myself instead of buying them from shops)Kendi sebzelerimi yetiştirebilmek için bir bahçem olsun isterdim. (= dükkanlardan satın almak yerine kendim yetiştirmek)

 

On my own / by myself

On my own ve by myself ikisi de “yalnız başıma” anlamına gelir. Şöyle deriz:

 • on {my / your} own by {myself / yourself (singular)}
 • on {his / her / it} own by {himself / herself / itself}
 • on {our / their} own by {ourselves / yourselves (plural)/ themselves}
I like living on my own / by myself.Kendi başıma / tek başıma yaşamayı seviyorum.
Did you go on holiday on your own / by yourself?’  ‘No, with a friend.’Tatile tek başına mı gittin?” “Hayır, bir arkadaşımla.
Jack was sitting on his own / by himself in a corner of the cafe.Jack kafenin bir köşesinde kendi başına / tek başına oturuyordu.
Learner drivers are not allowed to drive on their own / by themselves.Öğrenci sürücülerin kendi başlarına / tek başlarına araç kullanmalarına izin verilmez.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

 

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir