İngilizce metaforlar (metaphor list) [30 örnek]5 min read

İngilizce metaforlar bir kişiyi veya nesneyi, o kişi veya nesneyle benzer özelliklere sahip olduğu düşünülen bir şeyeingilizce metafor atıfta bulunarak tanımlayan, literatürde sıklıkla bulunan bir ifadedir

Metafor (Etimoloji: Yunanca “aktarmak” anlamına gelen “Metaphora”), iki terimin belirli tanımlayıcı niteliklerini vurgulamanın ve haritalandırmanın ilginç bir yoludur.

İngilizce metaforlar, belirli bir davranış, kavram veya duygu ile pratik olmayan veya onunla ilgisiz bir şey arasında karşılaştırmalar oluşturmak için kavramlar arasında güzel bir karışım oluşturur.

Soyut ingilizce metaforların en iyi örnekleri, karakterlerin zenginlik sızdırma kalitesine atfedildiği Oscar ödüllü Parazit gibi filmlerde görülür.

İngilizce metafor ve anlamları

metaforTürkçesianlamıTürkçesi
Tall treeUzun ağaçTaller in height like a giantBoyu bir ağaç kadar uzun
Time is moneyVakit nakittirThe value of time is as important as money itself.Zamanın değeri paranın kendisi kadar önemlidir.
Heart of stoneTaş kalpliCruel or stern natureZalim veya sert doğa
Life is a maze.Hayat bir labirent.Life is being said to have its own navigation as you move ahead with surprises at every turn.Her dönemeçte sürprizlerle ilerlerken hayatın kendi rotasına sahip olduğu söyleniyor.
Love is a rose.Aşk bir gül.Rose is used to characterize both- beauty and hardships (Petals and thorns).Gül hem güzelliği hem de zorlukları karakterize etmek için kullanılır (Yapraklar ve dikenler).
The Zoo metaphorHayvanat bahçesi metaforuCrowded and noisyKalabalık ve gürültülü
The mind is an ocean.Akıl bir okyanustur.The mind is attributed to its endless capacity and also to characterize calmness.Akıl, sonsuz kapasitesine ve aynı zamanda sakinliği karakterize etmesine atfedilir.
His lawyer is a shark.Avukatı bir köpekbalığıdır.The lawyer being compared to a shark means the implication of vicious or ruthless behaviour.Avukatın bir köpekbalığına benzetilmesi, gaddar veya acımasız davranışların ima edilmesi anlamına gelir.
A friend is a treasure.Bir arkadaş bir hazinedir.The friend is given the attributes of a treasure being precious and hard to find.Arkadaşa değerli ve bulunması zor bir hazine sıfatı verilir.
The mind is a computer.Akıl bir bilgisayardır.The mechanisms of the computer are compared to the brain.Bilgisayarın mekanizmaları beyinle karşılaştırılır.
There’s a rat among us.Aramızda bir fare var.Rats are said to be sneaky animals and are associated with betrayal.Sıçanların sinsi hayvanlar olduğu söylenir ve ihanetle ilişkilendirilir.
She was drowning in grief.Acı içinde boğuluyordu.Drowning is used to emphasize the amount of sorrow or problems in a person’s life.Boğulma, bir kişinin hayatındaki üzüntü veya sorunların miktarını vurgulamak için kullanılır.
The curtains of life fell.Hayatın perdeleri düştü.The phrase ‘curtains of life’ are compared to that of a show which has fallen denoting that the person’s life is over.Hayat perdesi tabiri, kişinin hayatının bittiğini gösteren bir gösterinin düşmesine benzetilir.
His heart was made of gold.Kalbi altındandı. (Altın kalpli)Here, gold is used to indicate abundance and generosity.Burada altın, bolluğu ve cömertliği belirtmek için kullanılır.
You’ll be left in the dust.Toz içinde kalacaksın.Here leaving one in the dust, implies being left far behind.Burada insanı toz içinde bırakmak, çok geride kalmak demektir.
He was a cheetah in the race.Yarışta bir çitaydı.The runner’s speed is being attributed to the speed of a cheetah.Koşucunun hızı bir çitanın hızına bağlanıyor.
Laughter is the best medicine.Gülmek en iyi ilaçtır.Laughter is compared with medicine so as to help you heal or recover from an event.Kahkaha, bir olaydan sonra iyileşmenize veya iyileşmenize yardımcı olması için ilaçla karşılaştırılır.
India’s culture is a salad bowl.Hindistan’ın kültürü bir salata kasesidir.Salad bowl is a common cultural idea to reflect India’s multiple cultures, yet having their own individual identities.Salata kasesi, Hindistan’ın çoklu kültürlerini yansıtan, ancak kendi bireysel kimliklerine sahip olan ortak bir kültürel fikirdir.
Her heart melts when she sees him.Onu görünce yüreği sızlıyor.The melting of the heart means to be sympathetic and compassionate.Kalbin erimesi, sempatik ve şefkatli olmak demektir.
Your words cut deeper than a knife.Sözlerin bıçaktan daha derin kesiyor.The phrase is used to emphasize the intensity of a certain hurtful speech.Bu ifade, belirli bir incitici konuşmanın yoğunluğunu vurgulamak için kullanılır.
You’re sitting on a winning lottery.Kazanacak bir piyangoda oturuyorsunuz.The term winning lottery is used to emphasize on a golden opportunity.Piyango kazanan terimi, altın bir fırsatı vurgulamak için kullanılır.
He was a diamond among the sea of glass.Cam denizinin arasında bir elmastı.The man (diamond) is said to be unique like a diamond among other ordinary men (sea of glass).Adamın (elmas), diğer sıradan insanlar (camdan deniz) arasında bir elmas gibi benzersiz olduğu söylenir.
The professor was a guiding light for him.Profesör onun için yol gösterici bir ışıktı.The professor is compared with light, so as to help him pave his way easily.Profesör, yolunu kolayca açmasına yardımcı olmak için ışıkla karşılaştırılır.
Her heart sank on hearing the terrible news.Korkunç haberi duyunca kalbi sıkıştı.The sinking of the heart is termed to emphasise on deep sorrow.Kalbin batması, derin üzüntüyü vurgulamak olarak adlandırılır.
He thinks that the world revolves around him.Dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünür.Here, the ‘world revolving around someone’ is used to describe a self-centred person or behaviour.Burada, ‘birinin etrafında dönen dünya’, ben merkezli bir kişiyi veya davranışı tanımlamak için kullanılır.
The classroom turns into a zoo during recess.Teneffüs sırasında sınıf bir hayvanat bahçesine dönüşür.Crowded and noisyKalabalık ve gürültülü
Go for a walk or you’ll become a couch potato.Yürüyüşe çık yoksa tembel bir patates olacaksın.Here, the person is told that he/she will turn fat and bulgy like a potato if they avoid exercising.Burada kişiye spor yapmaktan kaçındığı takdirde patates gibi şişko ve şişkin olacağı anlatılır.
Her mom warned her about the monsters in the world.Annesi onu dünyadaki canavarlar hakkında uyardı.The denotation of the bad, wicked people is made by monsters.Kötü, kötü insanların ifadesi canavarlar tarafından yapılır.
The wind screamed in his face while he was riding the bike.Bisiklete binerken rüzgar yüzüne haykırdı.The wind is compared with a scream to emphasize on how furiously it blew.Rüzgar, ne kadar şiddetli estiğini vurgulamak için bir çığlıkla karşılaştırılır.
Her heart of stone was the result of the previous unfortunate events in her life.Taştan kalbi, hayatındaki önceki talihsiz olayların sonucuydu.In this sentence, the heart is symbolised by a stone, emphasizing on the lack of empathy she developed.Bu cümlede kalp, geliştirdiği empati eksikliğine vurgu yaparak bir taşla sembolize edilmiştir.

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir