İngilizce iş görüşmesi kalıpları: İş görüşmelerinde gerekli olabilecek 110 ingilizce kalıp ifade11 min read

Bu makalede ingilizce iş görüşmesi kalıplarını okuyacaksınız.

Yaklaşan bir iş görüşmeniz var mı?iş görüşmesi kalıp

İngilizce iş görüşmesinde kendinizi hazır hissetmeniz için hızlı ve hazır cevaplarınız olması sizi iyi gösterir.

Bu da sık kullanılan ingilizce iş görüşmesi kalıpları ile mümkün olabilir.

Mülakatınız için hazırlıklı olmak, özellikle ana diliniz İngilizce değilse, kendinden emin cevaplar vermenize yardımcı olacaktır.

Hazırlığınızın bir parçası olarak işin yapıldığı ülkenin genel kültürel tercihleri hakkında bilgi edinin. Mülakatta size sorulabilecek sorular, alışkın olduğunuz sorulardan farklı olabilir. Onlara cevap verme şekliniz her zamanki yaklaşımınızdan farklı olabilir.

Örneğin, bazı kültürlerde bir iş görüşmesinde ‘kendini satmak’ kaba veya edepsiz olarak görülür.

İngilizce konuşulan ülkelerde muhtemelen size sorulacak en yaygın iş görüşmesi soru türleri için bazı yararlı ifadeler.

İçerik gizle

İngilizce iş görüşmesi kalıpları

0- İş görüşmesine başlarken

Bir izlenim bırakmaya başlamak için kapıdan girdiğiniz andan daha iyi bir zaman olamaz. Görüşmecinizle tanıştığınızda kibirli görünmeden kibar olmaya ve güven vermeye çalışın.

I’m pleased to meet you!Tanıştığıma memnun oldum!
I really appreciate being considered for this role.Bu rol için düşünüldüğüm için gerçekten minnettarım.
Thank you for taking the time to meet with me today.Bugün benimle buluşmak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
I’m looking forward to talking about my skills and experience.Becerilerim ve deneyimlerim hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum.

 

1. Eğitiminize ve niteliklerinize veya almış olabileceğiniz herhangi bir resmi eğitime dikkat çekin

I am a qualified…ben …. konuda kalifiye biriyim.
I studied at (university/college)…Ben …..(üniversite/kolej) okudum…
I got a diploma in…. and then went on to study…Diploma aldım…. sonra okumaya gittim…
I have an IELTS certificate with a score of (number)…….(sayı) puanlı bir IELTS sertifikam var.
I graduated from (university/college etc) in (the year)……..(Üniversite/kolej vb)’den (yıl) mezun oldum…
I did a Management course in 2018 and this helped me to…2018’de bir Yönetim kursu aldım ve bu bana yardımcı oldu…

2. İş deneyiminize ve şu ana kadarki kariyerinize odaklanın

I was responsible for…Ben …… ‘dan sorumluydum.
I was promoted to (job role)…….(iş rolüne) terfi ettim.
I have …….years’ experience in……….alanında….yıllık deneyimim var.
I have a proven track record in…Kanıtlanmış bir geçmişim var…
I worked in (sector) for (period of time)…(Sektörde)…. (süre) çalıştım…
I worked for (company name) as a (job role)…(Şirket adı) için (iş rolü) olarak çalıştım…
I have worked for several companies including….…. da dahil olmak üzere birçok şirkette çalıştım.
I am good at multi-tasking/working under pressure/working to a deadline…Çoklu görevlerde/baskı altında çalışmakta/son teslim tarihine kadar çalışmakta iyiyim…
My strengths are/my strength is communicating well/my ability to solve problems…Güçlü yönlerim/gücüm iyi iletişim kurmak/sorun çözme yeteneğim…

3. En iyi özelliklerinizi ve sizi neyin motive ettiğini açıklayın

I am proud of…Gurur duyuyorum…
I am self-motivated.Kendi kendime motive oluyorum.
I take pride in my work.İşimle gurur duyuyorum.
I’m good at problem-solving.Problem çözmede iyiyimdir.
I perform well under pressure.Baskı altında iyi performans gösteriyorum.
I am hardworking/ organised/decisive/patient/easy going/a team player/committed/focused/proactive and methodical.Çalışkan/düzenli/kararlı/sabırlı/uyumlu/takım oyuncusu/kendine bağlı/odaklanmış/proaktif ve metodik biriyim.

4. Daha güçlü açıklamalar yapmak için kuvvetlendiriciler kullanın

I am very organised and extremely focused.Çok düzenliyim ve son derece odaklıyım.
I have very good people skills/management skills/organisational skills.Çok iyi insan becerilerine/yönetim becerilerine/organizasyon becerilerine sahibim.
I am really good at showing initiative/presenting information/problem-solving/controlling budgets/achieving objectives/motivating colleagues/meeting deadlines/creating ideas.İnisiyatif gösterme/bilgi sunma/problem çözme/bütçeleri kontrol etme/hedeflere ulaşma/meslektaşları motive etme/son teslim tarihlerini karşılama/fikir üretme konusunda gerçekten iyiyim.

5. Dil becerilerinizi vurguladığınızdan emin olun

I’ve been using English in my professional life for the past ……years.Son …… yıldır profesyonel hayatımda İngilizce kullanıyorum.
I’m a confident speaker of English/I feel comfortable speaking English.Kendime güvenen bir İngilizce konuşmacısıyım/İngilizce konuşurken kendimi rahat hissediyorum.
I’ve been working in an English-speaking environment for the past……years.Son …… yıldır İngilizce konuşulan bir ortamda çalışıyorum.
I have effective communication skills in English, both verbally and in writing.Hem sözlü hem de yazılı olarak etkili İngilizce iletişim becerilerine sahibim.
I’ve got a good grasp of the specialised English needed in this post/industry.Bu postada/endüstride ihtiyaç duyulan uzmanlık İngilizcesini iyi anlıyorum.

6. Rol ile ilgili olabilecek herhangi bir teknik uzmanlığı veya projeyi ekleyin

I have worked in (sector) for…(sektörde) çalıştım…
I am very proud of (the last project I was involved in) because…(Dahil olduğum son proje) ile çok gurur duyuyorum çünkü…
I have (say how many years) experience working in (the sector)…(Sektörde) (sektörde kaç yıl) çalışma tecrübem var…
I developed some important skills when I (what role or function did you do)…Bazı önemli beceriler geliştirdim (hangi rolü veya işlevi yaptınız)…

7. Uygunsa geçmişiniz, nereli olduğunuz ve nerede büyüdüğünüz hakkında konuşun

I speak (number) languages.(Sayı) dil konuşuyorum.
I currently live in (country/city/ town).Şu anda (ülke/şehir/kasaba)’da yaşıyorum.
I was born in (country) and grew up in (country).(ülke)’de doğdum ve (ülke)’de büyüdüm.
I relocated/moved to (country) when I was (age).(yaş) yaşındayken (ülkeye) taşındım/taşındım.
I currently live in (country/city) however I would consider relocating if the company required me to do so.Şu anda (ülkede/şehirde) yaşıyorum ancak şirket bunu yapmamı isterse taşınmayı düşünürdüm.

8. Size teknik becerilerinizi test eden sorular sorulursa, STAR yaklaşımı yanıtınıza odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

STAR’ın açılımı: Durum, Görev, Eylem, Sonuç. Aşağıda, STAR yaklaşımıyla kullanabileceğiniz bazı ifade örnekleri verilmiştir.

Durum

I have several years’ experience in…… alanında … yıllık deneyimim var.
A good example that comes to mind is…Aklıma gelen güzel bir örnek…
I have worked in (sector) for (period of time)…(Sektörde) (süre) çalıştım…
As I mentioned earlier, I have a diploma in… and I am a qualified…Daha önce de belirttiğim gibi, diplomam var… ve ….(konusunda) nitelikliyim…
I perform well under pressure which was one of the main reasons why I was asked to…Baskı altında iyi performans gösteriyorum ki bu benden istenmesinin ana nedenlerinden biriydi…
When I worked for…I sold/set up/ created/implemented/controlled/managed/ designed…Çalıştığımda…sattım/kurdum/yarattım/uyguladım/kontrol ettim/yönettim/tasarladım…
I worked in the…department for (period of time) and had to manage/oversee/control/create/ liaise with/prepare/provide/organise/support/lead/review…Departmanda …..(süre) çalıştım ve yönetmek/denetlemek/kontrol etmek/oluşturmak/ …zorundaydım.

Görev

I was asked to…Benden …istendi.
As part of my role as a (job) I also had to (what)…Rolümün bir parçası olarak ben de (ne) yapmak zorundaydım…

Aksiyon

I created a…ben ….yarattım.
I designed…Ben ….tasarladım.
I liaised with…….ile bağlantı kurdum.
I held a meeting with……ile bir toplantı yaptım.

Sonuç

We won a new contract/the pitch…Yeni bir sözleşme/anlaşma kazandık…
I successfully managed/controlled/ created…….başarıyla yönettim/kontrol ettim/yarattım
We won the contract/the tender/the award…İhaleyi/açık arttırmayı/ödülü kazandık…
We achieved our sales targets/the desired result…Satış hedeflerimize/istenen sonuca ulaştık…
I was able to resolve the situation/find solutions/negotiate a better…/move from ……. to……Durumu çözebildim/çözüm bulabildim/daha iyi bir pazarlık yapabildim…/……’den hareket edebildim. ile……

9. Bir sorunu çözebileceğinizi gösterin

I was asked to…Benden ….istendi
I organised/arranged/implemented…….organize ettim/düzenledim/uyguladım.
A good example that comes to mind is…Aklıma gelen güzel bir örnek…
In my role as…. I was responsible for…Benim rolümde…. ‘dan sorumluydum…
I was able to turn the situation around.Durumu tersine çevirebildim.
I was able to get the team back on track.Takımı tekrar rayına oturtmayı başardım.
Our team was under pressure to meet new deadlines.Ekibimiz yeni teslim tarihlerini karşılama konusunda baskı altındaydı.
By motivating/creating/implementing/showing initiative…Motive ederek/yaratarak/uygulayarak/girişim göstererek…
Even though it wasn’t possible there was still a positive outcome.Mümkün olmasa da yine de olumlu bir sonuç vardı.
However, it was difficult/ it was a challenge because (we had limited resources).Ancak, zordu/ zordu çünkü (kaynaklarımız sınırlıydı).
Due to (the situation e.g. COVID 19) our company was under a lot of pressure to implement new health and safety measures.(Durum örn. COVID 19) nedeniyle şirketimiz yeni sağlık ve güvenlik önlemlerini uygulamak için çok fazla baskı altındaydı.

10. Becerilerinizi bir iş ortamında nasıl kullandığınıza dair örnekler vermek her zaman iyi bir fikirdir

This involved……Bu ….içeriyor.
I was asked to….Benden istendi….
We achieved our aim.Amacımıza ulaştık.
I set up several new systems.Birkaç yeni sistem kurdum.
I am very proud of the end result.Sonuçtan çok gurur duyuyorum.
I was involved in several projects…Birçok projede yer aldım…
I am very/really proud of how well it turned out…Ne kadar iyi sonuçlandığıyla çok/gerçekten gurur duyuyorum…
I have managed a large number of projects over the years….Yıllar boyunca çok sayıda proje yönettim….
I was responsible for implementing the new safety measures…Yeni güvenlik önlemlerinin uygulanmasından sorumluydum…
We achieved the desired result/we achieved the result we wanted.İstenilen sonuca ulaştık/istediğimiz sonuca ulaştık.
It was challenging/difficult, however the end result was …. (something positive)…Zorluydu/zordu, ancak sonuç … oldu. (olumlu bir şey)…

11. Nasıl gelişmek istediğiniz ve gelecekte kendinizi nerede gördüğünüz hakkında konuşmanız istenebilir

I’m looking to further my career.Kariyerimi ilerletmek istiyorum.
I would like to take on more responsibility.Daha fazla sorumluluk almak isterim.
Training is very important to me because….Eğitim benim için çok önemli çünkü….
I would like to add to my skill set, so training would be important to me…Beceri setime eklemek istiyorum, bu yüzden eğitim benim için önemli olurdu…
I would like to further my career, so opportunities for professional development would be important to me.Kariyerimi ilerletmek istiyorum, bu nedenle mesleki gelişim fırsatları benim için önemli olacaktır.

12. Bazı görüşmeciler, iş dışında başka ne gibi ilgi alanlarınız olduğunu bilmek isteyebilir. İşte birkaç öneri

I watch a lot of…….çok izliyorum…
I like to keep fit and active so I…Formda ve aktif kalmayı seviyorum, bu yüzden…
I like/love playing football/tennis…Futbol/tenis oynamayı severim/seviyorum…
The reason why I love/like…is because…Sevmemin/beğenmemin sebebi… çünkü…
Every weekend/summer/winter I go to…Her hafta sonu/yaz/kış giderim…
I like/love going to art galleries/museums…Sanat galerilerine/müzelerine gitmeyi severim/seviyorum…
I am a volunteer for (organisation)…This organisation is responsible for…(Kuruluş) için gönüllüyüm…Bu kuruluş şunlardan sorumludur…
I play the piano/the guitar/the trumpet and my favourite musician/composer is…Piyano/gitar/trompet çalıyorum ve en sevdiğim müzisyen/besteci…

 

13. Son olarak, işin ve şirketin sizin için doğru olup olmadığını anlamak için görüşmeciye sorular sorun. Şunları sorabilirsiniz

Could you explain what the next steps are?Sonraki adımların ne olduğunu açıklayabilir misiniz?
Where do you see the company in 5 years?5 yıl sonra şirketi nerede görüyorsunuz?
What do you enjoy most about working here?Burada çalışmanın en çok nesinden keyif alıyorsunuz?
What do you enjoy most about working here?Burada çalışmanın en çok nesinden keyif alıyorsunuz?
What are the next steps in the interview process?Mülakat sürecindeki sonraki adımlar nelerdir?
When are you hoping for someone to fill this position?Ne zaman birisinin bu pozisyonu doldurmasını umuyorsun?
Can you describe the working culture of the organisation?Kurumun çalışma kültürünü anlatır mısınız?
Can you tell me more about the team I would be working in?Çalışacağım ekip hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?
What training programmes are available to your employees?Çalışanlarınız için hangi eğitim programları mevcut?
Are there any training programmes available to employees?Çalışanlar için herhangi bir eğitim programı var mı?
Can you tell me about the long-term goals for this company?Bu şirketin uzun vadeli hedeflerinden bahseder misiniz?
I just want to reiterate again that I think my experience and background really fits this role because…Deneyimimin ve geçmişimin bu role gerçekten uyduğunu düşündüğümü bir kez daha tekrarlamak istiyorum çünkü…
I was doing some research on the company and I found out….I really admire this, can you explain more about it?Şirket hakkında biraz araştırma yapıyordum ve öğrendim ki….Buna gerçekten hayranım, bu konuda daha fazla bilgi verebilir misiniz?

14. İngilizce Mülakat Sonunda Mülakatı Yapan Kişiye Teşekkür Etmek

Mülakatınızı başladığınız gibi düzgün bir şekilde bitirmelisiniz. Görüşmeyi yapan kişi/lerin buruk bir tatla ayrılmasına izin vermeyin ve görüşme bitmeden onlara teşekkür edin. Bunlar, onlara teşekkür etmenize yardımcı olabilecek İngilizce iş görüşmeleri için bazı cümlelerdir:

I want you to know that I’m very thankful for this.Bunun için çok minnettar olduğumu bilmenizi isterim.
Thank you very much for your time. I’ll be waiting for your call!Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Aramanızı bekliyor olacağım!
I want to thank you one last time and I’ll be expecting your call!Size son bir kez teşekkür etmek istiyorum ve aramanızı bekliyor olacağım!
I wanted to thank you before I leave. I hope I have the profile you’re looking for.Ayrılmadan önce size teşekkür etmek istedim. Umarım aradığınız profile sahibimdir.
It was a pleasure meeting you and then again I want to thank you for having me here!Sizinle tanışmak bir zevkti ve beni burada ağırladığınız için tekrar teşekkür etmek istiyorum!
Before I leave I want to thank you for the opportunity. I hope we see each other again soon!Ayrılmadan önce fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Umarım yakında tekrar görüşürüz!

15. Birinden Bir Soruyu Tekrarlamasını İstemek

Yaşayabileceğiniz en rahatsız edici anlardan biri, bir soruyu anlamamış olmanızdır. Kendinizi kötü hissetmeyin, bir sorunun tekrarlanmasını istemek doğal ve meşrudur.

İlk başta soruyu anlamadıysanız, birinden tekrar etmesini istemek için İngilizce bir iş görüşmesi için şu cümlelerden birini kullanmaktan korkmamalısınız:

Would you please say that again?Lütfen onu tekrar söyler misiniz?
I’m sorry. Would you please repeat the question?Üzgünüm. Lütfen soruyu tekrarlar mısınız?
Excuse me, I didn’t hear you. Can you please say that again?Affedersiniz, sizi duymadım. Lütfen onu tekrar söyler misin?
I’m sorry, I didn’t hear the last part. Can you repeat it, please?Üzgünüm, son kısmı duymadım. Lütfen tekrar edebilir misiniz?
Sorry, I didn’t understand you. Could you please say that again?Üzgünüm, seni anlamadım. Lütfen bunu tekrar söyler misin?
Could you please repeat the question and speak a little bit harder?Lütfen soruyu tekrarlayıp biraz daha sert konuşabilir misiniz?

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir