İngilizce Verb / Yüklemlere ilgili bilmeniz gereken 11 yapı10 min read

İngilizce verb yani yüklemler, ister fiziksel ister zihinsel olsun, eylemleri tanımlayan kelimelerdir.

Cümleye ruhunu verenler fiillerdir.ingilizce verb

İngilizce cümle kurulumu şu şekilde;

Özne + yüklem + nesne

Yüklem/fiil cümleye ruhunu veren cümle öğesidir.

Fiile ekler veya yardımcı fiiller ekleyerek zaman kipi ve dilek-şart kipini değiştirebiliriz.

 • I play (eksiz)
 • I can play (modal)
 • I played (tense)

Bunu yaparken özne ile uyumlu olmasını da sağlamalısınız.

İngilizce verb / yüklemler

1- Copular verbs

Copular fiilleri bir durumu ve değişimi anlatan fiillerdir.

En sık kullanılan: be (is, am, are, was, were), appear, seem, look, sound, smell, taste, feel, become, get.

become, get, grow, go, turn, stay, remain, keep gibi copular fiiller olan ya da olmayan değişimi anlatmak için kullanırlar.

 • I am becoming happier each day.
 • I am getting better at playing quitar.
 • I am growing taller as i get older
 • The leaves are going brown in the fall.
 • The leaves are turning red and yellow in autumn.

Bir şeyin başka bir şeye eşit olduğunu söylemek için copular fiilleri kullanırız.

Özneyi bir isme bağlayabiirsiniz:

 • “I am a teacher.”
 • I = a teacher.

Özneyi bir sıfata bağlayabilirsiniz:

 • “He is 
 • He = happy.

Şimdiki zamanda kullanılan (am, is, are) ve geçmiş zamanda kullanılan (was, were) başlı başına kullanılmayan, ancak birlikte kullanıldığı sözcüğe kesinlik veren bildirme eki veya bildirme koşacı -dir ekidir.

 • My mother is a doctor. Annem bir doktor(dur).

Tavsiye yazı: İngilizce Copuar verb / fiiller

 

2- Bazı fiiller edatla (preposition) birlikte kullanılır.

Bazı fiiller ve sıfatların ardından belirli bir edat gelir. Bazen fiilleri ve sıfatları farklı edatlar takip edebilir ve bu da ifadeye farklı anlamlar verir.

Hangi edatın fiilden veya sıfattan sonra geldiğini bulmak için fiil veya sıfatı Merriam Webster gibi çevrimiçi bir sözlükte arayabilirsiniz.

Yalnızca edat yerine bu ifadeleri ezberlemek en yararlı olanıdır.

 • accuse of
 • account for
 • succeed in
 • depend on

Tavsiye yazı: İngilizce verb + preposition kombinasyonları

 

3- Özne ve fiil uyuşması önemlidir.

Genel olarak, İngilizce Dilbilgisindeki her cümle bir özne ve bir fiil içerir. Bu nedenle fiil, konusu (tekil veya çoğul) ve kişi (birinci, ikinci veya üçüncü) ile uyumlu olmalıdır. İngilizce’deki temel kural, tekil öznelerin tekil fiilleri ve çoğul öznelerin çoğul fiilleri almasıdır.

 • Sugar is sweet.
 • Students work hard.
 • Age and experience brings wisdom to man.
 • Several are encouraged to participate in this.

Tavsiye yazı: İngilizce subject+ verb uyumu/ agreement

 

4- Stative ve Active verbs (fiiller)

Bazı fiiller sadece bir bir durum bildirir ve sabit bir anlamı vardır. Türkçe’de -yor eki ingilizcede -ing tir ve aynı Türkçe’deki gibi fiilin sonuna eklenir. Fakat ingilizcede stative verb dediğimiz durum fiilleri -ing ekini almazlar. Stative verbleri -ing ekiyle kullanmamalısınız.

Örneğin;

RIGHTWRONG
I see a T.V. programme.I am seeing a T.V. programme.
He does not understand it.He is not understanding it.
I know it all alongI am knowing it all along
She tastes the curry.She is tasting the curry.

Stative verbler genelde hareket belirtmeyen duygu, düşünce, his, sahiplik ve görünme anlatan fiiller stative verb kategorisindedir.

List of some common Stative Verbs:
Verbs of Senseshear, see, smell, taste, touch,
Verbs of Perceptionnotice, recognize..,
Verbs of Feelings and Emotionsfeel, want, wish, desire, feel, like, dislike, love, hate, hope,
refuse, prefer, care, respect, please, promise, satisfy, deny, admire…,
Verbs of Thinkingthink, know, suppose, believe, find, disbelieve, doubt, agree, disagree, consider, trust, remember, forget, know, understand…,
Verbs of Possessionhave, has, had, possess, owe, own, weigh, belong to, contain, need…
Verbs of Appearingappear, seem, resemble.,

 

5- Fiil zaman kipleri (tense)

Fiili şimdiki, geçmiş ve gelecek olarak yardımcı fiillerle çekimleyebiliriz.

İngilizcede üzerine çok konuşulan tense’ler 4 çeşittir.

 • Kesin zaman gösteren tek olaylar simple tenseler. (present continuous, simple past, simple future)
 • Belli dönemdeki alışkanlıkları gösteren tenseler (simple present, used to)
 • Kesişen olayları anlatan tenseler (was going to do, will going to do)
 • Kesin zamandan ziyade periyod ve bitmişlik veya etki anlatan tenseler (present perfect, past perfect, future perfect ve bunların continuous halleri)

ingilizce verb

Neredeyse hepsinin Türkçede karşılığı bulunuyor. Perfect tenselerin karşılığı tam olarak bulunmuyor. Perfect en bilinen anlamıyla mükemmel demek ama dilbilimdeki anlamı ise bitmiş demek. Yani bir olay üzerinden konuşurken o olaya etki eden ama yeni bitmiş olayları perfect tenselerle anlatırız.

Örneğin;

 • I will finish my project tomorrow. (Yarın projemi bitiririm)
 • I will have finished my project tomorrow. (Yarın projemi bitirmiş olacağım)

Tavsiye yazı: İngilizce tenseler

 

6- Düzenli ve düzensiz fiiller.

Bir fiile geçmiş zaman eki eklemek istediğinizde fiillerin 99%’una -ed eklersiniz. İlk geçmiş yani simple past için -ed eklersiniz. Present perfect yapmak istediğinizde yine -ed ekleyip başına have eklersiniz.

Simple presentsimple pastPresent perfect
You walkYou walkedYou have walked
They fixThey fixedThey have fixed
I askI askedI have asked

 

Fiillerin 99%’unun 2.hali ve 3. hali diye birşeyi yoktur. Sonuna sadece -ed alır. Fakat bazıları bu düzenin dışındadır. Düzensizdir. (Irregular). Yaklaşık 130 tane fiil hem sonuna -ed almaz hem de 2. hali ve 3. hali diye bir şey vardır.

Birkaç örnek vereyim.

Simple presentsimple pastPresent perfect
Hiç değişmeyenler (1-2-3 aynı)costcostcost
cutcutcut
Sondaki -y yerine -id alanlar (2-3 aynı)paypaidpaid
saysaidsaid
Sondaki -t alanlar (2-3 aynı)dealdealtdealt
meanmeantmeant
İçindeki 2 “e” den biri düşenler (2-3 aynı)bleedbledbled
feedfedfed
İçindeki 2 “e” den birini düşüp sonuna -t eklenenler (2-3 aynı)feelfeltfelt
keepkeptkept
meetmetmet
Sondaki -d nin -t ye dönenler (2-3 aynı)buildbuiltbuilt
lendlentlent
İçindeki “i” harfinin “u”ya döndüğü (2-3 aynı)spinspunspun
stickstuckstuck
İçindeki “i” harfinin “a” ve “u”ya döndüğübeginbeganbegun
drinkdrankdrunk
İçindeki “i” harfinin 2.de “o” ya döndüğü, 3.de sonuna -en eklenenlerwritewrotewritten
arisearosearisen
drivedrovedriven
 ve diğerleri… (Buraya kadarki örnekler 70+ örneği kapsar)

Tavsiye yazı: İngilizce regular ve irregular fiiller

 

7- Modals (Istek ve dilek şart kipleri)

Fiile zaman dışında dilek, istek, şart, beceri, izin, tavsiye, zorunluluk, nezaket anlamları katan yardımcı fiiller kulanılıyor. Yardımcı fiilleri: can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, have to, must

Örneğin

 • I am going to school -> okula gidiyorum
 • I can go to school -> Okula gidebilirim.

Kısa bir örnek tablosunu aşağıda inceleyin

VerbUseExample
be able toAbility / CapabilityI’m able to play tennis twice a week.
canAbility / CapabilityI can swim.
couldAbilityI could swim when I was seven.
had betterRecommendationYou had better tell me the truth.
have toObligationI had to work hard.
mayPermissionYou may leave the room.
mightConditionalIf you invite him he might come.
mustDeductionHe failed the exam. He must be disappointed.
needlack of necessityI need not buy tomatoes.
ShallOfferShall we pick you up at 7.00?
shouldAdviceYou should go to the doctor’s.
willcommandsYou will do what you are told.
wouldInvitationWould you like to go out sometimes?

Tavsiye yazı: İngilizce modals (örnek cümleler)

 

8- Catenative verbs (Ardışık iki fiili beraber kullanma)

Catenative kelimesi, “zincir” anlamına gelen Latince catena’dan gelir. Katenatif fiiller, diğer fiillerle birleşir ve iki veya üç veya daha fazla fiilden oluşan bir zincir oluşturabilir.

Örneğin;

 • I want to eat.
 • I like eating.

İngilizcede cümle kurmak aslında gayet basit. Temel olarak özne, yüklem ve nesne sırasına göre ilerlediğinizde basit cümleleri rahatlıkla kurabilirsiniz. Ancak çoğu zaman iş, iki fiili arka arkaya kullanmaya geldiğinde karışır. isim-fiillerin (gerund) ve mastarların (infinitive) kıymeti burada ortaya çıkıyor.

Bir katenatif fiili takip eden fiil, aşağıdaki biçimlerden birinde olabilir:

 • infinitive (eat, to eat)
 • -ing (eating)
 • past participle (eaten)

 

Kullanım çeşitleri aşağıdaki gibi;

to-infinitiveI want to play football
verb + -ingI avoid eating after 10 PM.
Verb + Object + Infinitive (With TO)Jennifer told us to bring a jacket.
Verb + Object + Simple Form (Without TO)I hear say that she retired
verb + to-infinitive OR -ingI love to swim in the sea = I love swimming in the sea
With significant change in meaningShe came to understand the problem [gradual realisation]
≠ She came swimming in the sea [sporting activity]

Aynı kelimenin iki kullanımı farklı anlam oluşturabilir

HatırlatmaRemember to go to the bank after work.
AnıI remember going to the beach every summer as a child.

Tavsiye yazı: İngilizce catenative verbs

 

9- Fiili infinitive ve gerund ile isimleştirme, sıfatlaştırma

Fiil/yüklem/verb sadece fiil olarak da kullanılabilirken gerund veya infinitive takılarıyla cümlenin içinde fiilden türemiş isim, sıfat, nesne gibi cümle öğelerine çevirebiliriz.

Bir fiilin başına to- eklemek Türkçedeki -mak mastar ekiyle aynı görevi görür.

 • to cut : kes-mek

Bir fiilin sonuna -ing eklemek ise birkaç anlama gelebilir ve cümledeki fonksiyonu duruma göre değişebilir.

 • cut-t-ing : kesmek, kesiyor

Örneğin barkovizyonlarda bilgisayar bağlantısını aradığında “searching…” çıkar. Anlamı “arıyor” dur.

Bazı firmalar bunu “aramak” olarak çevirebilir. Aslında “arıyor”dur.

ingilizce verbs

Fiile “to-“ ekleyerek infinitive veya “-ing” ekleyerek gerund haline dönüştürürüz. Türkçedeki karşılığı ise şöyle

 • gerund: fiilimsi
 • infinitive: mastar
InfinitiveFiilin nesnesiTo confuse others is his hobby.
Gecişli fiilin nesnesiI love to play chess.
Fiilin tamamlayıcısıMy idea is to go there.
Edatın nesnesiThe Chief Guest is about to begin his speech.
The GerundVerbal Noun
İsim olarak kullanımBrushing your teeth is a regular activity.
Drinking water is essential to health.
Adjective
İsmi niteleyenBarking dogs seldom bite.
Özneyi modifiye edenThe lecture is boring.
Passive voiceBeing seen is more important than being heard.
Past participleOpened windows helped her escape easily.
Perfect participleHaving finished her work, she went to meet her friend.
Use of ‘Being’ as Gerund
(Being + Adjective)I avoid being late.
(Being + Prepositional Phrase)He enjoys being in the position of Manager.
(Being + Noun)Do you like being a Principal?
Use of ‘Having’ as Gerund
(Subject)Having a Mercedes car is my dream.
(Object of a Preposition)I dream of having a Mercedes car.
(Subject Complement)My dream is having a Mercedes car.

10- Fiil çekimi edilgen yapı (passive voice)

Passive voice adı üstünde fiilin pasif yani edilgen olduğu haldir.

 1. Eylemi yapan kişi/şey önemsiz veya bilinmiyorsa kullanılır.

e.g. Our car was stolen last night.

 1. Eylemi kimin/neyin yaptığı belli olduğunda kullanılır.

e.g. Cameron was sacked last week.

 1. Özellikle bir süreci tarif ederken olgusal bilgileri tarif etmek için kullanılır.

e.g. The lasagna is baked in an oven for 35 minutes at 250 degrees Celsius.

 1. Haberlerde ve talimat vermek için kullanılır.

e.g. Five people were arrested at a nightclub last night.

 

Aktif bir cümleyi pasife çevirirken gramer olarak aşağıdaki değişiklikler yapılır.

TenseActive Voice Passive Voice 
Present Simpleplay/playsam, is, are + played
Present Continuousam, is, are + playingam, is, are + being + played
Present Perfecthave/has + playedhave/has + been + played
Present  Perfect Continuoushave/has + been + playingNo Passive Voice
Past Simpleplayedwas, were + played
Past Continuouswas, were + playingwas, were + being + played
Past Perfecthad + playedhad + been + played
Past Perfect Continuoushad + been + playingNo Passive Voice
Future Simpleshall/will + playshall/will + be + played
Future Continuousshall/will + playingNo Passive Voice
Future Perfectshall/will + have + beenshall/will + have + been+played
Future Perfect Continuousshall/ will + have + been + playingNo Passive Voice

Aktif bir cümle pasife çevrilirken fiili yapan kişinin isminin başına “by” eklenir.

Active SentencesPassive Sentences
He writes an essayAn essay is written by him
Sheena does the houseworkThe housework is done by Sheena
She cares for the rabbitThe rabbit is being cared for by her
Jacob always plays the guitarThe guitar is always played by Jacob
He sells bookBooks are sold by him

 

Tavsiye yazı: İngilizce passive voice

 

11- Fiil çekimleri: Ettirgen yapı (Causative) (Have something done)

Ettirgen fiil yapısını birine bir şey yaptırdığınızda veya bir nesneye işlem yaptırdığınızda kullanabilirsiniz. Başka biri bizim için bir şey yaparsa, “have something done” gramerini kullanırız. İşi kendimiz yapmıyoruz. Birkaç fiili bu konuda kullanabilirsiniz.

 

Active cümleI fixed my car
HaveI have my car fixed(Birine yaptırdığınızda, ücretli veya rica ile)
I have Jose fix my car
GetI get my car fixed(Birine yaptırdığınızda, ücretli veya rica ile,
have ile get aynı. Get daha informal)
I get mJose fix my car
LetI let my car fixed(Birinin yapmasına izin verdiğinizde)
I let Jose fix my car
MakeI make my car fixed(Birinin yapmasını sağladığınızda)
I make Jose fix my car
Help(Birinin yapmasına yardım ettiğinizde)
I help Jose to fix my car

 

İngilizce Tense’lere göre Causative forms

Verb tensehave something done
Present SimpleI have my door painted.
Present ContinuousI am having my door painted.
Present PerfectI have had my door painted.
Present Perfect ContinuousI have been having my door painted.
Past SimpleI had my door painted.
Past ContinuousI was having my door painted.
Past PerfectI had had my door painted.
Past Perfect ContinuousI had been having my door painted.
Future SimpleI will have my door painted.
Future ContinuousI will be having my door painted.
Future PerfectI will have had my door painted.
Future Perfect ContinuousI will have been having my door painted.

Tavsiye yazı: İngilizce causative

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir